miércoles, 5 de febrero de 2014

277JC - oraciones a sri balaramaORACIONES

SELECTAS


juancas

SRI NRSIMHADEVA - MULTIPLY

Creado por juancas  del 05 de febrero del 2014


Miniatura
200 vídeos

DEVOTIONAL SONGS

de de The Bhakti Channel277JC - oraciones a sri balarama Oraciones a Sri Balarama
Oct 12, '07 5:53 AM
para TodosFotos de

18/10/2009
fotos: 109 – 17 MB
Público

Scenes from the "Annakut" festival, Go Puja (worship of Mother Cow -- "go maataa"), and Srila Prabhupada's disappearance day observance here at ISKCON Baroda (Annakut was observed on October 19).


Annakut, Go Puja, & SP Tirobhav @ ISKCON Baroda

Sri Balabhadra-stotra-kavaca

The Prayer and Armor (Amor) of Lord Balarama from Garga-samhita

Text 1duryodhana uvaca
gopibhyam kavacam dattam
gargacaryena dhimata
sarva-raksa-karam divyam
dehi mahyam maha-mune

duryodhana uvaca-Duryodhana said; gopibhyam-to the gopis; kavacam-the armor; dattam-given; gargacaryena-by Garga Muni; dhimata-intelligent; sarva-raksa-karam-giving all protection; divyam-transcendental; dehi-please give; mahyam-to me; maha-mune-O great sage.

Duryodhana said: O great sage, please give me the transcendental Balarama-kavaca, which wise Garga Muni gave to the gopis, and which gives all protection.

Text 2sri-pradvipaka uvaca
snatva jale ksauma-dharah kusasanah
pavitra-panih krta-mantra-marjanah
smrtvatha natva balam acyutagrajam
sandharayed dharma-samahito bhavet

sri-pradvipaka uvaca-Sri Pradvipaka Muni said; snatva-bathing; jale-in water; ksauma-dharah-wearing clean cotton garments; kusasanah-sitting on a kusa grass mat; pavitra-panih-clean hands; krta-mantra-marjanah- purified by mantra; smrtva-meditating; atha-then; natva-bowing; balam-to Lord Balarama; acyutagrajam-the elder brother of Lord Krsna; sandharayet-should meditate; dharma-samahitah-concentrating; bhavet-should be.

Sri Pradvipaka Muni said: After bathing and dressing in clean cotton garments, a person should sit on a kusa-grass mat, purify his hands with mantras, bow down, and with fixed intelligence meditate on Lord Krsna's elder brother, Lord Balarama.

Text 3goloka-dhamadhipatih paresvarah
paresu mam patu pavitra-kirtanah
bhu-mandalam sarsapavad vilaksyate
yan-murdhni mam patu sa bhumi-mandale

goloka-dhamadhipatih-the master of the realm of Goloka; paresvarah-the supreme controller; paresu-among all controllers; mam-me; patu-may protect; pavitra-pure; kirtanah-glories; bhu-mandalam-the circle of the earth; sarsapavat-like a mustard seed; vilaksyate-is characterized; yan-murdhni-on whose head; mam-me; patu-may protect; sa-he; bhumi-mandale-in the circle of the earth.

May Lord Balarama, who is the master of Goloka, who is the supreme controller of all controllers, and whose fame is spotless, protect me. May Lord Balarama, who on His head holds the earth as if it were a single mustard seed, protect me in this world.

Text 4senasu mam raksatu sira-panir
yuddhe sada raksatu mam hali ca
durgesu cavyan musali sada mam
vanesu sankarsana adi-devah

senasu-among armies; mam-me; raksatu-may protect; sira-panih-who holds a plow in His hand; yuddhe-in battle; sada-always; raksatu-may protect; mam-me; hali-holding a plow; ca-and; durgesu-in fortresses; ca-and; avyat-may protect; musali-holding a club; sada-always; mam-me; vanesu-in forests; sankarsana-Lord Balarama; adi-devah-the Supreme Personality of Godhead.

May Lord Balarama protect me when I am surrounded by many armies. May Lord Balarama, who holds a plow, always protect me in battle. May Lord Balarama, who holds a club, always protect me in many fortresses. May Lord Balarama, the Supreme Personality of Godhead protect me in the forest.

Text 5kalindaja-vega-haro jalesu
nilambaro raksatu mam sadagnau
vayau ca ramo 'vatu khe balas ca
maharnave 'nanta-vapuh sada mam

kalindaja-of the Yamuna; vega-the power; harah-removing; jalesu-in water; nilambarah-dressed in blue garments; raksatu-may protect; mam-me; sada-always; agnau-in fire; vayau-in wind; ca-and; ramah-Lord Balarama; avatu-may protect; khe-in the sky; balah-Lord Balarama; ca-and; maharnave-in the great ocean; ananta-vapuh-whose form has no end; sada-always; mam-me.

May Lord Balarama, who wears blue garments and who stopped the Yamuna, always protect me in fire. May Lord Balarama protect me in the wind. May Lord Balarama protect me in the sky. May Lord Balarama, who is Lord Ananta Himself, always protect me in the great ocean.

Text 6sri-vasudevo 'vatu parvatesu
sahasra-sirsa ca maha-vivade
rogesu mam raksatu rauhineyo
mam kama-palo 'vatu va vipatsu

sri-vasudevah-the son of Vasudeva; avatu-may protect; parvatesu-in the mountains; sahasra-sirsa-who has a thousand heads; ca-and; maha-vivade-in great disputes; rogesu-in diseases; mam-me; raksatu-may protect; rauhineyah-the son of Rohini; mam-me; kama-palah-the fulfiller of desires; avatu-may protect; va-or; vipatsu-in calamities.

May Lord Balarama, who is Vasudeva's son, protect me on mountains. May Lord Balarama, who has a thousand heads, protect me in great disputes. May Lord Balarama, who is Rohini's son, protect me from diseases. May Lord Balarama, who fulfills desires, protect me from catastrophes.

Text 7kamat sada raksatu dhenukarih
krodhat sada mam dvivida-prahari
lobhat sada raksatu balvalarir
mohat sada mam kila magadharih

kamat-from lust; sada-always; raksatu-may protect; dhenukarih-the enemy of Dhenuka; krodhat-from anger; sada-always; mam-me; dvivida-prahari-the killer of Dvivida; lobhat-from greed; sada-always; raksatu-may protect; balvalarih-the enemy of Balvala; mohat-from illusion; sada-always; mam-me; kila-indeed; magadharih-the enemy of Jarasandha.

May Lord Balarama, who is the enemy of Dhenukasura, always protect me from lust. May Lord Balarama, who killed Dvivida, always protect me from anger. May Lord Balarama, who is the enemy of Balvala, always protect me from greed. May Lord Balarama, who is the enemy of Jarasandha, always protect me from illusion.

Text 8pratah sada raksatu vrsni-dhuryah
prahne sada mam mathura-purendrah
madhyandine gopa-sakhah prapatu
svarat parahne 'vatu mam sadaiva

pratah-at sunrise; sada-always; raksatu-may protect; vrsni-dhuryah-the greatest of the Vrsnis; prahne-in the morning; sada-always; mam-me; mathura-purendrah-the king of Mathura City; madhyandine-at noon; gopa-sakhah-the friend of the gopas; prapatu-may protect; svarat-independent; parahne-in the afternoon; avatu-may protect; mam-me; sada-always; eva-indeed. S

May Lord Balarama, who is the best of the Vrsnis, always protect me at sunrise. May Lord Balarama, who is the king of Mathura City, always protect me in the morning. May Lord Balarama, who is the friend of the gopas, always protect me at midday. May Lord Balarama, who is supremely independent, always protect me in the afternoon.


Text 9sayam phanindro 'vatu mam sadaiva
parat paro raksatu mam pradose
purne nisithe ca duranta-viryah
pratyusa-kale 'vatu mam sadaiva

sayam-at sunset; phanindrah-the king of serpents; avatu-may protect; mam-me; sada-always; eva-indeed; parat-than the greatest; parah-greater; raksatu-may protect; mam-me; pradose-in the evening; purne-full; nisithe-in the middle of the night; ca-and; duranta-viryah-whose power is invincible; pratyusa-kale-at the next sunrise; avatu-may protect; mam-me; sada-always; eva-indeed.

May Lord Balarama, who is the king of serpents, always protect me at sunset. May Lord Balarama, who is greater than the greatest, always protect me in the evening. May Lord Balarama, whose power is invincible, always protect me in the middle of the night. May Lord Balarama always protect me at every sunrise.

Text 10vidiksu mam raksatu revati-patir
diksu pralambarir adho yadudvahah
urdhvam sada mam balabhadra arat
tatha samantad baladeva eva hi

vidiksu-in the directions; mam-me; raksatu-may protect; revati-patih-the husband of Revati; diksu-in the directions; pralambarih-the enemy of Pralamba; adhah-below; yadudvahah-the best of the Yadavas; urdhvam-above; sada-always; mam-me; balabhadra-Balarama; arat-near and far; tatha-so; samantat-everywhere; baladeva-Lord Balarama; eva-indeed; hi-indeed.

May Lord Balarama, who is the master of Revati, protect me from every direction. May Lord Balarama, who is the enemy of Pralamba, protect me from every direction. May Lord Balarama, who is the best of the Yadavas, protect me from below. May Lord Balarama always protect me from above. May Lord Balarama protect me from near and far. May Lord Balarama protect me everywhere.

Text 11antah sadavyat purusottamo bahir
nagendra-lilo 'vatu mam maha-balah
sadantaratma ca vasan harih svayam
prapatu purnah paramesvaro mahan

antah-within; sada-always; avyat-may protect; purusottamah-the Supreme Personality of Godhead; bahih-without; nagendra-lilah-who enjoys pastimes as the king of serpents; avatu-may protect; mam-me; maha-balah-very powerful; sada-always; antaratma-within the heart; ca-and; vasan-residing; harih-Lord Hari; svayam-personally; prapatu-may protect; purnah-perfect and complete; paramesvarah-the supreme controller; mahan-great.

May Lord Balarama, who is the Supreme Personality of Godhead, always protect me from within. May powerful Lord Balarama, who enjoys pastimes as the king of serpents, protect me from without. May Lord Balarama, who is the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul residing in everyone's heart, always protect me.

Text 12devasuranam bhaya-nasanam ca
hutasanam papa-cayendhananam
vinasanam vighna-ghatasya viddhi
siddhasanam varma-varam balasya

devasuranam-of the demigods and demons; bhaya-of fear; nasanam-the destruction; ca-and; hutasanam-the fire; papa-cayendhananam-of the fuel of a host sins; vinasanam-destruction; vighna-ghatasya-of a host of obstacles; viddhi-please know; siddhasanam-the abode of perfection; varma-varam-the best of armors; balasya-of Lord Balarama.

Please know that this kavaca of Lord Balarama is the best of armors. It destroys the fears of the demigods and demons. It is a blazing fire that burns up the fuel of a host of sins. It is the death of a host of obstacles. It is the abode of spiritual perfection.
Beautiful Beautiful Krishna ( Nand Ke Lala ) (MUST SEE)


thebless4ever


This video is dedicated to Lord Krishna...................Son of Nanda Maharaj and Yashoda Mata.................Jai Shree Krishna..........

~~~~~~~~~~~~~ SUBSCRIBE~~~~~~~~~~~~~~~
Krishna Govindam ( Exclusive )


thebless4ever

Dedicated to the lotus feet of Lord Krishna

..............SUBSCRIBE..............

LYRICS

govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami

venum kwanantam aravinda-dalayataksham
barhavatamsam asitambuda-sundarangam
kandarpa-koti-kamaniya-vishesha-shobham
govindam adi-purusham tam aham bhajami

angani yasya sakalendriya-vritti-manti
pashyanti panti kalayanti chiram jaganti
ananda-chinmaya-sad-ujjwala-vigrahasya
govindam adi-purusham tam aham bhajami

..............SUBSCRIBE..............


"Some artwork courtesy of The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. www.krishna.com. Used with permission."
juancas

AUDIOS IVOOX.COM y EMBEDR PLAYLISTIVOOX.COM


PRINCIPALES de ivoox.com

  BIBLIA - LINKS en ivoox.com

 1. BIBLIA I - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 2. BIBLIA II - LINKS en ivoox.com - sábado, 29 de diciembre de 2012
 3. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

 4. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 5. EGIPTO - LINKS - ivoox.com

 6. EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 7. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

 8. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012
 9. HISTORIA en GENERAL - LINKS

 10. HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

PLAYLIST - EMBEDR


 1. JESUCRITO I - viernes 13 de enero de 2012
 2. Mundo Religioso 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Mundo Religioso 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 4. Mitología Universal 1 (Asturiana) - jueves 29 de diciembre de 2011
 5. El Narrador de Cuentos - UNO - jueves 29 de diciembre de 2011
 6. El Narrador de Cuentos - DOS - jueves 29 de diciembre de 2011

MEDICINA NATURAL, RELAJACION

 1. Medicina Natural - Las Plantas Medicinales 1 (Teoría) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 2. Medicina Natural - Plantas Medicinales 1 y 2 (Visión de las Plantas) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Practica de MEDITATION & RELAXATION 1 - viernes 6 de enero de 2012
 4. Practica de MEDITATION & RELAXATION 2 - sábado 7 de enero de 2012

VAISHNAVAS, HINDUISMO

 1. KRSNA - RAMA - VISHNU -  jueves 16 de febrero de 2012
 2. Gopal Krishna Movies -  jueves 16 de febrero de 2012
 3. Yamuna Devi Dasi -  jueves 16 de febrero de 2012
 4. SRILA PRABHUPADA I -  miércoles 15 de febrero de 2012
 5. SRILA PRABHUPADA II -  miércoles 15 de febrero de 2012
 6. KUMBHA MELA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 7. AVANTIKA DEVI DASI - NÉCTAR BHAJANS -  miércoles 15 de febrero de 2012
 8. GANGA DEVI MATA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 9. SLOKAS y MANTRAS I - lunes 13 de febrero de 2012
 10. GAYATRI & SHANTI MANTRAS - martes 14 de febrero de 2012
 11. Lugares Sagrados de la India 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 12. Devoción - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011
 13. La Sabiduria de los Maestros 1 - jueves 29 de diciembre de 2011
 14. La Sabiduria de los Maestros 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 15. La Sabiduria de los Maestros 3 - jueves 29 de diciembre de 2011
 16. La Sabiduria de los Maestros 4 - jueves 29 de diciembre de 2011
 17. La Sabiduría de los Maestros 5 - jueves 29 de diciembre de 2011
 18. Universalidad 1 - miércoles 4 de enero de 2012

Biografías

 1. Biografía de los Clasicos Antiguos Latinos 1 - viernes 30 de diciembre de 2011
 2. Swami Premananda - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011

Romanos

 1. Emperadores Romanos I - domingo 1 de enero de 2012

Egipto

 1. Ajenaton, momias doradas, Hatshepsut, Cleopatra - sábado 31 de diciembre de 2011
 2. EL MARAVILLOSO EGIPTO I - jueves 12 de enero de 2012
 3. EL MARAVILLOSO EGIPTO II - sábado 14 de enero de 2012
 4. EL MARAVILLOSO EGIPTO III - lunes 16 de enero de 2012
 5. EL MARAVILLOSO EGIPTO IV - martes 17 de enero de 2012
 6. EL MARAVILLOSO EGIPTO V - miércoles 18 de enero de 2012
 7. EL MARAVILLOSO EGIPTO VI - sábado 21 de enero de 2012
 8. EL MARAVILLOSO EGIPTO VII - martes 24 de enero de 2012
 9. EL MARAVILLOSO EGIPTO VIII - viernes 27 de enero de 2012

La Bíblia

 1. El Mundo Bíblico 1 - lunes 2 de enero de 2012 (de danizia)
 2. El Mundo Bíblico 2 - martes 3 de enero de 2012 (de danizia)
 3. El Mundo Bíblico 3 - sábado 14 de enero de 2012
 4. El Mundo Bíblico 4 - sábado 14 de enero de 2012
 5. El Mundo Bíblico 5 - martes 21 de febrero de 2012
 6. El Mundo Bíblico 6 - miércoles 22 de febrero de 2012
 1. La Bíblia I - lunes 20 de febrero de 2012
 2. La Bíblia II - martes 10 de enero de 2012
 3. La Biblia III - martes 10 de enero de 2012
 4. La Biblia IV - miércoles 11 de enero de 2012
 5. La Biblia V - sábado 31 de diciembre de 2011
TABLA - FUENTES - FONTS

SOUV2 BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font

free counters

Disculpen las Molestias

Planet ISKCON - 2010  ·  Planet ISKCON - 2011

Maestros Espirituales

IVOOX.COM

PRINCIPALES

BIBLIA - LINKS en ivoox.com

 • BIBLIA I - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 • BIBLIA II - LINKS en ivoox.com - sábado, 29 de diciembre de 2012
 • VIDA de los SANTOS - LINKS en ivoox.com

  VIDA de los SANTOS - LINKS en ivoox.com - domingo, 28 de octubre de 2012

  BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

  BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012

  EGIPTO - LINKS - ivoox.com

  EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012

  Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

  Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012

  HISTORIA en GENERAL - LINKS

  HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

  ARCHIVOS AKASHICOS

  Archivos Akashicos - LINKS - sábado, 29 de diciembre de 2012

  Documentales Sonoros (misteriosemanal.com)

  Documentales Sonoros (www.misteriosemanal.com) - LINKS - sábado, 5 de enero de 2013

  OTRAS - LINKS - ivoox.com

  AUDIO en ivoox.com - LINKS

  CONCEPTOS RIG-VÉDICOS

  A

  1. a + vakshati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. aachakre de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. Aadityaas (Mitra, Varuna, Bhaga y Aryamaan) de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. aakiim de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. aapih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. aasatsi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. aashi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. aashira de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. aat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. aatmeva vaata de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. abhidyubhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. adhvara de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Aditi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. adrivah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. adruhah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. Agni, Indra y Soma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. Agni de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. Aguas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. ahah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. aharvida de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  21. Ahi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. ajaayata de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  23. akshara de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  24. akshitotih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  25. aktubhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  26. amha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  27. amhasa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  28. amiivachaatanam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  29. amrtatva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  30. anga, angiras de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  31. Añgiras de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  32. añjibhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  33. anjibhih vashibhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  34. aniveshanaanaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  35. anjah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  36. antara de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  37. antariksham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  38. anvi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  39. apah o aapah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  40. apturah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  41. araavnah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  42. arankrtah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  43. ararushah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  44. ari krshtayah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  45. arih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  46. aritram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  47. arkam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  48. arnah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  49. arujatnuhbhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  50. arunapsavah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  51. arushii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  52. arva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  53. arvaañcha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  54. asaami prayajyavah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  55. ashvaavatii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  56. Ashvins-1 de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  57. Ashvins-2 de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  58. astra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  59. asya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  60. atah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  61. atithim de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  62. atrinah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  63. atrinam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  64. ava de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  65. avadyagohana de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  66. avase de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  67. avrataan de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  68. avrkaaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  69. avrkam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  70. ayajvaanah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  B

  1. barhi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. barhiraanushak de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. barhishi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. bhaa u de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. bhadra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. Bhaga de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. bhaaram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. bodhaantu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. brahma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. braahmana de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. brahmaanah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. brahmaani de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Brhadrantha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. brhant de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. Brhaspati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. brhat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. Brhatii, Satobrahatii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. Brahmanaspati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. Budhna de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  C

  1. Carro o Carroza de Indra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. carros de los Maruts de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. Chamasa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. chamuu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. charshaniih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. chatushpat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. chetanam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. chettaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. chikitvaan de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. chimaayaaso de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. chitra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. chitrabhaano de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Los Siete Corceles del Sol de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. Cuerpo Humano de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  D

  1. Daanu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. daha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. daksha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. daksham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. daksham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. Dakshinaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. dakshinam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. Dashagvaas y los Navagvaas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. Dashdyu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. dashushu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. deva viitaye de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. devayanta de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. dhaanaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. dhartaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. dhena de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. dhanva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. dhi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. dhiitaye de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. dhiya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap1
  20. dhiyaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap2
  21. dhiyaa vasuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. dhuuma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  23. dhuumaketu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  24. diidyagni de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  25. Diosas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  26. divi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  27. divishtishu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  28. dravinasah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  29. duulabham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  30. duutam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  31. dvi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  32. dvipat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  33. dyauh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  34. dadhyaashirah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  35. Dioses Védicos de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  E

  1. ekaayuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. et de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  G

  1. Ganapati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. gandhavrva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. gau de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. gavaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. gavyanta de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. gha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. ghrta de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. ghrtaachiim de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. ghrtaahavana de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. ghrtaprasham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. glaciar de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. go de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. godaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. gomatii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. goshu aghnyam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. graama de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. Graavaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. grha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. grha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. grhapati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  H

  1. harii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. harita de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. haskaaraat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. havishkrtam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. havimabhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. havyavaaham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. havyavaat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. hi kam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. himyeva vaasasah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. Hiranyastuupah Añgirasah Rishi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. hotaram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. hotra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. hotraabhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. hotrvuurye de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. hrdi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  I

  1. iha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. iidha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. Ila de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. Ilaaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. Ilaa, Sarasvatii y Mahii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. iliibisha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. Indra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. Indra y Soma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. Indra, Soma, Maruts, Agni de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. Indra, Varuna de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. isha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. isham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  J

  1. jaataveda de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. jajnaanaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. jajñana de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. janmane ubhayaaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. jaritaarah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. jeshah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. jetaaram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. jihva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. jiivase de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. juhva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. juurnaayaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. jyotishkrt de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  K

  1. kaanvaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. Kalasha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. Kanva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. kasha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. kashaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. Kaushika de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. kavi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. kavikratuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. keshibhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. keshinaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. ketu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. Khavih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. kratu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. kratuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. kshapah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. kundrnaachi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. Kutsa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  M

  1. maataa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. maaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. maayinaam maayaah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. madhujihvam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. Mahi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. mahikerava de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. mahitvam astu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. makhasa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. mano ruhaanaah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. Manu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. manurhitah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. martaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Maruts de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. Maruts - 2, de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. Maatarishvan de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. medhaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. Medhyaatithi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. mithu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. Mitra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. Mitra, Varuna, Vrtra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  N

  1. na vidasyanti de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. naakam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. naama de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. naasatyaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. naavyaanaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. nama de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. nakta de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. napaata de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. Naraashamsa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. naraashamsam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. narah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. Navagvaas y los Dashagvaas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Navavaastva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. navedasa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. Neshtah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. nedishtham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. ni + dhiimahi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. nidah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. nih + adhamah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. ninyam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  21. niveshani de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. nrmaadanam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  O

  1. ojase de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  P

  1. paavaka de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. padam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. Panis de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. pari + adadhaat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. paraavatah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. parva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. parvata de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. pastya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. potr de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. prachetase de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. praja de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. prapra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Praskanva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. prathamajaam ahiinaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. pravataa udvataa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. prayas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. priyam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. Priyamedha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. prshatiibhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. prthivii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  21. prtsu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. Las Puertas Divinas Abiertas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  23. pura de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  24. puraam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  25. purohitam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  26. puruutamam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  27. purvebhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  28. Puushan de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  R

  1. raayah avanih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. raatayah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. rajantam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. rakshasa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. ratnadhatamam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. rarha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. ratha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. rathiniih ishah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap...
  9. ratna de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. rayim de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. Rbhuus de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. rbhus de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. revatah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. Siete ríos madre de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. rjiisham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. rohitah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. rshi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. rshikrt de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. rshti de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. rta de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  21. rtam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. rtu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  23. rtu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  24. rtuun de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  25. rtvijam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  26. rtvik de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  27. rtvik de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  28. Rudra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  29. rujaanah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  S

  1. saadane de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. saataye de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. sada de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. sadaspatii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. sadha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. sahasraaksha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. sahuutibhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. sajuuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. sakhaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. sam siidasva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. samindhate de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. samudra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. saniila de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. santya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. Sarasvati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. Satobrahatii, Brhatii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. satya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. satyah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. satyadharmaanam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. satyah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  21. Savitr, el Sol, de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. Sayana, Comentador del Rig Veda
  23. shachii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  24. Shamyu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  25. shatakratuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  26. shiprin de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  27. shravah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  28. shrava de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  29. shravas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  30. shrudhi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  31. shrushtivaanaah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  32. Shunahshepah Aajiigartih
  33. Shushna de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  34. shyena de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  35. Simbolismo de algunas palabras de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  36. sma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  37. Soma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  38. Soma, Indra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  39. somaparvabhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  40. spasha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  41. stoma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  42. stoma, ukthaa, shamsa y gaayatra de Haripada Acary...
  43. stoma vaahasah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  44. stomam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  45. stubh o stoma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  46. stuupa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  47. Su de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  48. Sudaasa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  49. sukhatame rathe de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  50. sukrtyaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  51. sumati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  52. suruupakrtnu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  53. Suurya, el Sol, de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  54. Surya, la hija del Sol de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  55. sutapaavane de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  56. sutasomaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  57. suteshu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  58. suunrtaah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  59. suunrtaanaam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  60. suuntra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  61. suurachkashasah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  62. suuyavasam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  63. svaadhyaah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  64. svaaha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  65. svadhaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  66. svadhvara de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  67. svar de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  68. svaratiirapah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  69. svaryam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  70. svasti de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  71. sve dame de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  72. Svitra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  T

  1. tanaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. tarpaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. tat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. tatarda de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. tayor de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. toka de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. tridhaatu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. trih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. trikadrukeshu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. Triple asiento de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. trishu yonishu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. turiiyam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Turvasha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. Turviiti de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. tuvijaataa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. tvaadaatam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. tvaayavah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. Tvashtr de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. tyaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  U

  1. udyatasruche de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. ugra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. ugra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. Ugraadeva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. uktham de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. uktebhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. uru de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. urukshaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. Usha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. ushadbhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. ushadbhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. ushata de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. usriyah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. utpaatayati de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. ut uttaram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. uutaye de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  V

  1. vaaghatam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. vaaja de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. vaajayaamah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. vaajiniivasuu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. vahnayah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. vahnibhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. vajebhih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. vajiniivatii de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. Vajrin de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. vakshanah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. Vala de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. Vanaspati o Soma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. Varuna de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. vashat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  15. vasuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  16. vayah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  17. Vayu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  18. Vayu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  19. Vena y Soma de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  20. verdhamanam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  21. vi + adrshram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  22. vibhi de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  23. vibodhaya de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  24. vichetas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  25. vidyaama de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  26. vidyuta de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  27. viiluuh de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  28. vimucho napaat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  29. vipashchitam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  30. vipra de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  31. vira de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  32. viraashaat de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  33. Viruupa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  34. Vishnu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  35. vishvavedasam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  36. Vishvedevaah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  37. vivasvate de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  38. vrata de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  39. vrataani de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  40. vrktabarhishah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  41. vrshabha de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  42. vrshniih de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  43. vrtra - 2, de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  44. Vrtra - 1, de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  45. vrtrataram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  46. vyasah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  47. vyushtishu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  Y

  1. yaaman de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  2. Yaatudhaanaas de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  3. Yadu de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  4. yajñam adhvaram de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  5. yajñasya devam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  6. Yama de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  7. yashah de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  8. yashasam de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  9. yena de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  10. yoga de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  11. yuvaakava de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  12. yuvaa de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  13. yuva de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap
  14. yuvaaku de Haripada Acarya y Dr RL Kashiap

  Correo Vaishnava

  Mi foto
  Spain
  Correo Devocional

  Archivo del blog