lunes, 18 de enero de 2010

Sri Krsna Lila Stava - Sanatana Gosvami

Fotos
Devoción
harekrsna

Jagadananda DasJagadananda Das


Sri Krsna Lila Stava

Sanatana Gosvami

çré-sanätana-gosväminaù

çré-kåñëa-lélä-stavaù


çré-kåñëäya namaù


çré-kåñëasya kathä-sütraà yathä-bhägavata-kramaà |

likhyate'ñöottara-çata-praëämänanda-siddhaye ||1||

brahma-brahman namämi tväm ätman nandéçvareçvara |

nänävatära-kåt kåñëa madhuränandä-pürada ||2|| (namaù 1)


jaya kåñëa para-brahman jagat-tattva jaganmaya ||

adavaita saccidänanda svaprakäçäkhiläçraya ||3||

nirvikäräparicchinna nirviçeña niraïjana |

avyakta satya sanmätra parama jyotir akñara ||4|| (namaù 2)


paramätman väsudeva pradahäna-puruñeçvara |

sarvajïäna-kriyä-çakti-dätre tubhyaà namo namaù ||5||

håt-padma-karëikäväsa gopäla-puruñottama |

näräyaëa håñékeça namo'ntaryämiëe'stu te ||6|| (namaù 3)


parameçvära lakñméça saccidänanda-vigraha |

sarva-sal-lakñaëopeta nitya-nütana-yauvana ||7||

sarväìga-sundara snigdha-ghana-çyämäbja-locana |

pétämbara sadä smera-mukha-padma namo'stu te ||8||

paramäçcarya-saundarya mädhurya-jita-bhüñaëa |

sadä kåpä-snigdha-dåñöe jaya bhüñaëa-bhüñaëa ||9||

kandarpa-koöi-lävaëya sürya-koöi-mahä-dayute |

koöéndu-jagad-änandin çrémad-vaikuëöha-näyaka ||10||

çaìkha-padma-gadä-cakra-vilasac-chré-caturbhuja |

çeñädi-pärñadopäsya çrémad-garuòa-vähana ||11||


svänurüpa-parévära sarva-sadguëa-sevita |

bhagavan håda-vaco'téta mahä-mahima-pürita ||12||

déna-näthaika-çaraëa hénärthädhika-sädhaka ||

samasta-durgäti-trätar väïchätéta-phala-prada ||13|| (namaù 4)


sarvävatära-béjäya namas te triguëätmane |

brahmaëe såñöi-kartre'tha saàhartre çiva-rüpiëe ||14||

bhaktecchä-püraëa-vyagra çuddha-sattva-ghana prabho |

vande devädhidevaà tvaà kåpälo viçväpälaka ||15||

sarva-dharma-sthäpakäya sarvädharma-vinäçine |

sarväsura-vinäçäya mahä-viñëo namo'stu te ||16||

nänä-madhura-rüpäya nänä-madhura-väsine |

nänä-madhura-léläya nänä-saàjïäya te namaù ||17|| (namaù 5)


çré-catuùsana-rüpäya tubhyaà çré-näradätmane |

çré-varäùäya yajïäya kapiläya namo namaù ||18||

dattätreya namas tubhyaà nara-näräyaëau bhaje |

he hayagréva he haàsa dhruva-priya namo'stu te ||19||

påthuà tväm åñabhaà caiva vande sväyambhuve'ntare |

davitéye vibhu-nämänaà tåtéye satyasenakam ||20||

caturthe çré-harià vande vaikuëöhaà païcame tathä |

ñañöe'jitaà mahäménaà çeñaà ca dharaëé-dharam ||21||


çré-nåsiàhaà ca kürmaà ca sa-dhanvantari-mohiném ||

saptame vämanaà vande namaù paraçuräma te ||22||

çré-rämacandra he vyäsa namas te çré-haläyudha |

he buddha kalkin mäà pähi prapannäçani-päïjara ||23|| (namaù 6)


añöame särvabhaumas tvam åñabho navame bhavän |

viñvaksenaç ca daçame dharmasetus tataù param ||24||

sudhämä dvädaçe bhävé yogeças tvaà träyodaçe |

caturdaçe båhadbhänuù saptatriàçat-tano jaya ||25||

çuklaù satya-yuge yaù syäd raktas tretä-yuge tathä |

dväpare tu harid-varëaù kalau kåñëo mahäprabho ||26||

taà tväà çré-kåñëa vande'haà jagad-eka-dayä-nidhe |

nija-bhakta-vinodärtha-lélänantävatära-kåt ||27|| (namaù 7)


prahläda-saàhlädaka bhakta-vatsala

bhakti-prabhäva-prakaöin nåsiàha he |

sva-dveñöå-vakñaù-sthala-päöana prabho

çiñöeñöa-mürte jaya duñöa-bhéñaëa ||28||


antaù-kåpätimådula bahir äöopa-sundara |

prahlädäìgavalehotka sphuöad-brahmäëòa-garjita ||29|| (namaù 8)


sétäpate däçarathe raghüdvaha

çré-räma he koçalajä-sutäbja-dåk |

çré-lakñamaëä-jyeñöha hanumad éçvara

sugréva-bandho bharatägraja prabho ||30||


he daëòakäraëya-carärya-çéla

he kodaëòa-päëe khara-düñaëäntaka |

baddhäbdhi-seto'yi vibhéñaëäçrita

laìkeça-ghätin jaya koçalendra he ||31|| (namaù 9)


çré-kåñëa jéyä mathurävatérëa

sva-premadänaika-nitänta-kåtya |

nänä-sumädhurya-mahä-nidhäna

saàvyaïjitaiçvärya-kåpä-mahattva ||32||


parékñit-påñöa-carita sarva-sevya-kathämåta |

kåta-päëòava-nistära parékñid-deha-gopana ||33||

bahir-antaù-sthitäsädhu-sädhu-duùkha-sukha-prada |

çuçrüñäkåñöa-räjäntar-nanä-çaìkänupåñöa he ||34||


tyaktodänna-nåpa-präëa çukodérëa-kathämåta |

nåpa-vyäjäsuränéka-bhärärta-kñitirodaka ||35||

dharärta-näda-dugdhäbdhi-gata-brahmädy-upasthita |

brahma-dhyäna-çrutädeça-kathäpyäyita-bhüsura ||36|| (namaù 10)çürasena mahä-räjadhäné-çré-mathurä-priya |

devaké-vasudevaika-vivähotsava-käraëa ||37||

viyad-väg-värdhitättäçva-päça-kaàsäti-durëaya |

vasudeva-vaco-yukti-devaké-präëa-rakñaka ||38||

satyaväk çauri-kaàsägra-néta-putra-vimocana |

devärñi-kathitodanta-kaàsa-jïätehitäva mäm ||39||

kaàsa-çåìkhalitäneka-vasudevädi-bändhava |

devaké-jäta-ñaò-garbha-täta-kaàsäri-ghätana ||40|| (namaù 11)


iti daçama-skandhe prathamo'dhyäyaù ||


kaàsäsura-balodvigna-sva-yädava-kulärti-vit |

devaké-saptama-bhrüëa-dhäman mäyä-niyojaka ||41||

devaké-putratäväpti-dvärotsähitamäya he |

rohiëé-präpita-sväàça rauhiëeya priyäva mäm ||42||

vasudevollasac-chakte devaku-añöama-garbhaga |

sva-savitré-lasaj-jyotiù kaàsa-träsa-viñäda-kåt ||43||

sadä kaàsa-mano-värtin brahma-rudrädy-abhiñöuta |

satyätmaka jagannätha çuddha-sättvika-rüpa-bhåt ||44||

bhaktaika-labhya-sarvasva sarva-sarvärtha-kåd-vapuù |

rüpa-nämäçritäviñöa janma-mätra-dharärti-håt ||45||

svar-bhür-bhüñaëa-pädäbja vinodaikärthä-jäta he |

jaya bhü-bhära-haraëa deväçväsita-mätåka ||46|| (namaù 12)


iti daçama-skandhe dvitéyo'dhyäyaù ||


bhädra-kåñëäñöamé-jäta präjäpatyarkña-sambhava |

mahé-maìgala-vistärin sädhu-citta-prasädaka ||47||

maharñi-mänasolläsa santoñita-sura-vräja |

niçétha-samayodbhüta vasudeva-priyätmäja ||48||

devaké-garbha-sad-ratna balabhadra priyänuja |

gadägräja prasédäçu subhadrä-pürväjäva mäm ||49||

äçcarya-bäla mäà pähi divya-rüpa-pradarçaka ||

kärägärändhakära-ghna sütikä-gåha-bhüñaëa ||50|| (namaù 13)


vasudeva-stutaà säkñad adåçyätma-pradarçakam ||

sat-praviñöäpraviñöaà tväà vande käraëa-käraëam ||51||

siddhä-kartåtva-kartåtvaà jagat-kñema-karodayam ||

daitya-muktida-kärüëyaà svajana-prema-vardhanaà ||52||

çré-devaké-nayanänanda jaya bhéta-prasü-stuta |

nirguëädhyätma-dépätilaya-käraka käla-såk ||53||

sva-pädäçrita-måtyu-ghna mäàsa-dåg-dåñöy-ayogya he |

lokopahäsa-bhétämbä-våta-divyäìga-saàvåte ||54|| (namaù 14)


pitå-präg-janma-kathaka sva-datta-vara-yantrita |

mahä-rädhana-santoña trijanmätmajatä-gata ||55||

mahänanda-prasütäta lélä-mänuña-bälaka |

naräkåti para-brahman prakåñöäkära sundara ||56||

janakopäya-nirdeñöar yaçodä-jäta-mäya he |

çäyita-dväù-stha-pauräder mohitägära-rakñäka ||57||

sva-çakty-udghäöitäçeña-kaväöa pitå-vähaka |

çeñoraga-phaëäcchaträ yamunä-datta-sat-patha ||58||

vraja-mürta-mahä-bhägya yaçodä-talpa-çäyita |

nidrä-mohita-nandädi-yaçodä-viditehita ||59|| (namaù 15)


iti daçama-skandhe tåtéyo'dhyäyaù ||


kaàsa-ghätita-durgf tväà vande durgoditodbhavam |

kaàsa-vismäpakaà täta-mätå-bandha-vimocakam ||60||

sabhaya-småti-saàçuddha-citta-kaàsa-vivekadam |

kaàsätma-jïäna-saàçläghi-pitå-mätå-kñamä-pradam ||61||

durmantri-gaëa-väg-jäla-kaàsa-durmana-vardhanam ||

sad-atikrama-durmantra-kñayitäsura-jévitaà ||62|| (namaù 16)


iti daçama-skandhe caturtho’dhyäyaù ||


pradatta-pürva-svapadäbja-sauhåda-

pradäna-dékñocita-deça-saìgata |

sva-sevaka-brahma-sukhädhikotsava

premäkara kréòana-kån namo'stu te ||63||


nanda-nandana säïjäta-jäta-karma-mahotsava |

nänä-dänaugha-kåt täta çrémad-gokula-maìgala ||64||

kåtälaìkära-gopäla-gopé-gaëa-kåtotsava |

gopé-prema-mudäçér-bhäk vraja-gorasa-kérëa he ||65||

nanda-vraja-janänändin nanda-sammänita-vraja |

datta-vraja-mahäbhüte çré-yaçodä-stanandhaya ||66||

präpta-putra-mahäratna-rakñä-vyäkula täta he |

kara-dänärtha-mathurä-gata-nanda-gåhävita ||67||

vasudeva-çubha-praçna-samänandita-nanda me |

praséda nanda-sad-väkya-vasudevätinandaka ||68|| (namaù 17)


iti daçama-skandhe païcamo'dhyäyaù ||


vasudevoditotpäta-çaìkänanda-çubhäçrita |

vraja-mohana-sad-veña-viña-stana-bakékñita ||69||

lajjä-mélita-neträbja pütanäìkädhiropita |

baké-präëa-payaù-päyin pütanä-stana-péòana ||70||

pütanäkroça-janaka pütanä-präëa-çoñaëa |

ñaö-kroçé-vyäpi-bhé-däyi-pütanä deha-pätana ||71||

nänä-rakñä-vidhäna-jïa-gopa-stré-kåta-rakñaëa |

vinyasta-rakñä-go-dhüle go-mütra-çakåd-äpluta ||72||

gopikä-vihitäjädi-béja-nyäsäbhimantrita |

dahyamäna-baké-deha-saurabhya-vyäpita-kñite ||73||

pütanä-mocana dveñöå-räkñasé-sad-gati-prada |

nandäghräta-çiro-madhya jaya vismapita-vraja ||74|| (namaù 18)


iti daçama-skandhe ñañöo’dhyäyaù ||


autthänikotsavämbäbhiñika säïjäta-nidra-dåk |

mahocca-çakaöädhaù-stha-bäla-paryaìka-çäyita ||75||

aïjana-snigdha-nayana paryäyäìkurita-smita |

léläkña-taraläloka mukhärpita-padäìgule ||76||

jayotsava-kriyäsakta-dhätré-stanyärtha-rodana |

utkñipta-caraëämbhoja he’no-viparivartaka ||77||

vrajänirëeya-carita çakaöäsura-bhäïjana |

dvijodita-svastyayana mantra-püta-jaläpluta ||78|| (namaù 19)


yaçodotsaìga-paryaìka léläviñkåta-gauravam ||

mätå-vismaya-kartäraà tåëävartäpavähitam ||79||

janané-märgita-gatià tåëävartätidurvaham ||

gala-grahaëa-niçceñöa-tåëävarta-nipätanam ||80||

tåëékåta-tåëävataà rudadgopäìganekñitam ||

gopé-dhätry-arpitaà vande tväà vrajänanda-däyakam ||81|| (namaù 20)


yaçodä-stanya-mudita yaçodä-mukha-vékñaka ||

yaçodänandanähaà te yaçodä-lälitäva mäà ||82||

janané-cumbyamänäsya-madhya-darçita-viçvä me |

praséda paramäçcarya-darçin vismita-mätåka ||83||

pütanädi-vadhäloki-mätå-çaìkä-çata-prada |

svabhäva-vividhäçcarya-mayatä-tan-niräsaka ||84|| (namaù 21)


iti daçama-skandhe saptamo'dhyäyaù ||


garga-väk-cäturé-håñöa nanda-néta-rahaù-sthalaà |

praçasta-näma-karaëaà garga-sücita-vaibhavam ||85||

sädhu-rakñä-karaà duñöa-märakaà bhakta-vatsalam |

mahä-näräyaëaà vande nandänanda-vivardhanaà ||86|| (namaù 22)


jaya riìgaëa-léläòhya jänu-caìkramaëotsuka |

ghåñöa-jänu-kara-dvandva maugdhya-lélä-manohara ||87||

kiìkiëé-näda-saàhåñöa vraja-kardama-vibhrama |

vyälambi-cülikä-ratna-grévä-vyäghra-nakhojjvala ||88||

paìkänulepa-rucira mäàsaloru-kaöé-taöa |

sva-mukha-pratibimbärthin pratibimbänukäraka ||89||

avyakta-valgu-väg-våtte smita-lakñya-radodgama |

dhätré-kara-samälämbin praskhalac-citra-caìkrama ||90|| (namaù 23)


jayäìganä-gaëa-prekñya-bälya-lélänukäraka ||

äviñkåtälpa-sämarthya päda-vikñepa-sundara ||91||

vatsa-puccha-samäkåñöa vatsa-puccha-vikarñaëa |

vismäritänya-vyäpära-gopa-gopé-pramodana ||92||

gåha-kåtya-samäsaka-mätå-vaiyagrya-käraka |

brahmädi-kämya-lälitya jagad-äçcarya-çaiçava ||93|| (namaù 24)


praséda bäla-gopäla gopé-gaëa-mudävaha |

anurüpa-vayasyäpta cäru-kaumära-cäpala ||94||

akäla-vatsa-nirmoktar vraja-vyäkroça-susmita |

navanéta-mahäcora vänarähära-däyaka ||95||

péöholükhala-sopäna kñéra-bhäëòa-vibhedaka |

çikya-bhaëòa-samäkarñin dhväntägära-praveça-kåt ||96||

sväìga-ratna-pradépäòhya gopé-dhärñöyätivädaka |

gopé-vrätokti-bhé-bhrämyan-netra mätå-praharñaëa ||97|| (namaù 25)


bhaktopälambhanänanda väïchä-bhakñita-måttika |

rämädi-prokta-måd-värta hitaiñy-ambätibhartsita ||98||

kåtaka-träsa-loläkña miträntar-güòha-vigraha |

balädi-vacanäkñeptar janané-pratyayävaha ||99||

vyätta-svalpänanäbjäntar-mätå-darçita-viçvä he |

yaçodä-viditaiçvarya jaya sväcchandya-mohana ||100||

savitré-sneha-saàçliñöa yaçodä-sneha-vardhana |

sva-bhakta-brahma-sandatta-dharä-droëa-varärtha-kåt ||101|| (namaù 26)


iti daçama-skandhe'ñöamo'dhyäyaù ||


dadhi-nirmanthanärämbhi-savitré-stanya-lolupa |

janané-géta-carita dadhi-manthana-daëòa-dhåk ||102||

mätå-stanyämåtätåpta kñérottära-gatämbika ||

måñä kopa-prakampoñöha dadhi-bhäjana-bhäïjana ||103||

çikya-haiyaìgavastena navanéta-mahäçana |

haiyaìgavéna-rasika navanétävakérëaka ||104||

navanéta-viliptäìga kiìkiëé-kvaëa-sücita |

navanéta-mahä-dätar måñäçro caurya-çaìkita ||105||

mätå-bhé-dhävana-para goñöäìgana-vinodana |

janané-çrama-vijïätar dämodara namo'stu te ||106||

dämäkalpa-caläpäìga gäòhyolükhala-bandhana |

yaçodä-vatsalänanta-däma-bandha-niyantrita ||107|| (namaù 27)


iti daçama-skandhe navamo'dhyäyaù ||


dåñöärjuna-taru-dvandva kuvera-suta-çäpa-bhit |

aparädhi-samüddhära-dayä-närada-géta-vit ||108||

akiïcana-jana-präpya çré-madändhädy-agocara |

äkåñöolükhaläläna jaya çré-närada-priya ||109||

kåta-devarñi-gétärtha-yamalärjuna-bhaïjana |

dhanadätmäja-sat-stotra-stuta sarveçväreçvara ||110||

jéva-durjïeya-mahiman sadä bhaktaika-citta-bhäk |

asädhäraëa-lélohya viçva-maìgala-maìgala ||111||

sva-däsa-däsatä-préta bhakta-bhaktätivatsala |

guhyakärthita-sarväìga-håñéka-bhajanämåta ||112||

çiva-mitra-suta-stotra-santoñämåta-varñi-väk |

sva-bhakta-vékñä-mähätmya-vädin prema-vara-prada ||113|| (namaù 28)


iti daçama-skandhe daçamo'dhyäyaù ||


gopa-vismäpana-kréòa bäla-saìkathitehita |

sambhränta-nanda-sandåñöa smitabhinnauñöa-sampuöa ||114||

patitärjuna-madhyastha maholükhala-karñaka ||

go-päçäli-lasan-madhya nanda-mocita-bandhana ||115||

sva-bhakta-vaçyatä-darçin ballavé-stobha-nartita |

bälakodgéti-nirata bähu-kñepa-manorama ||116||

gopy-äjïä-dhåta-péöhäde navanétärthanä-paöo |

vraja-moha-kara-kréòä-sudhä-sindho namo'stu te ||117|| (namaù 29)


upanandähita-préte våndävana-rasotsuka |

prasthäna-çakaöärüòha gopikä-géta-ceñöita ||118||

hådya-våndävanäväsa çré-våndävana-candra he |

våndävana-priya çrémad-våndävana-vibhüñaëa ||119||

vyäghrädi-hiàsra-sahaja-vaira-hartaù praséda me ||

çré-govardhana-kälindé-pulinäloka-harñita ||120|| (namaù 30)


vrajänandäkara-kréòa manojïa-kala-bhäñaëa |

vatsa-pälana-saïcärin vrajädüra-dharäcara ||121||

rämädi-bälakäräma nänä-kréòa-paricchada |

vaàçé-vädana-saàsakta veëu-citra-svanäkara ||122||

muralé-vadana çrémat-tribhaìgé-madhuräkåte |

kñepaëé-kñepaëa-préta kanduka-kréòanotsuka ||123||

våña-vatsänukaraëa våña-dhväna-viòambana |

jayänyonya-raëa-préta sarva-jantu-rutänukåt ||124|| (namaù 31)


jaya vatsäsura-dhvaàsin kapittha-vräta-pätana |

bäla-praçaàsä-saàhåñöa puñpa-varñy-amarärcita ||125||

go-vatsa-pälanaikägrya bäla-våndädbhutävaha |

vikälägära-gämin mäà pähi go-dhüli-dhüsara ||126||

sumano'laìkåta-çiro guïjä-prälambanävåta |

puñpa-kuëòala barha-srak patra-vädya-vinodaka ||127||

manojïa-pallavottaàsa vana-mälä-vibhüñita |

vana-dhätu-viciträìga-barhi-barhävataàsaka ||128|| (namaù 32)


prätar-bhojana-saàyukta vatsa-vräta-puraùsara |

giri-çåìga-mahä-käya-bakäsura-gatekñaëa ||129||

tékñëa-tuëòa-baka-grasta-mürcchäviñöa-suhåd-gaëa |

mahä-baka-mukhäkréòa baka-tälu-pradähaka ||130||

jaya duñöa-bakodgérëa baka-caïcu-vidäraëa |

balädi-bälakäçliñöa puñpa-varñi-sureòita ||131|| (namaù 33)


iti daçama-skandhe ekädaço'dhyäyaù ||


prätar-vanyäçanäkäìkñin çåìgäkärita-vatsapa |

asaìkhya-vatsa-saïcärin asaìkhyärbhaka-saìgata ||132||

çikya-cauryädi-vividha-bäla-kréòätitoñita |

sva-päda-sparçana-kréòa-paöu bälaka-harñita ||133||

vayasyäçakya-sahana-kñaëa-mäträvilokana |

çuka-géta-mahäbhägya-vraja-bälaka-veñöita ||134|| (namaù 34)


durbuddhi-supta-pénähé-tarathotprekñakänuga |

duçceñöäghäsuräbhijïa mugdhärbhaka-rirakñiño ||135||

kåtya-cintä-mahä-léla sarpasyäntaù-praveça-kåt |

agha-dänava-saàhartar vatsa-vatsapa-jévana ||136||

amaränanda-vistärin nindya-dänava-muktida |

vismäpitägata-brahmann äçcaryäbdhe namo'stu te ||137|| (namaù 35)


iti daçama-skandhe dvädaço'dhyäyaù ||paugaëòa-khyäta-kaumära mahäçcarya-caritra he |

parékñic-chukadevätivimohana-kathämåta ||138||

stuta-ramya-saras-térädåta-çädvala-jemana |

saraù-supulinäséna bäla-maëòala-mäëòita ||139||

sakhi-çreëy-antarästhätar vrajärbhaka-sahäçana |

péta-vastrodara-nyasta-veëo vanya-vibhüñaëa ||140||

väma-kakñäntara-nyasta-çåìga-vetra praséda me |

väma-päëi-stha-dadhyanna kavaläçana-sundara ||141||

aìgulé-sandhi-vinyasta-phala bäläli-citta-håt |

sva-narma-häsyamänärbha svargyäçcarya-karäçana ||142|| (namaù 36)


adåçya-tarëakänveçin vallavärbhaka-bhéti-han |

adåñöa-vatsapa-vräta vatsa-vatsapa-märgaëa ||143||

vidita-brahma-carita vatsa-vatsapa-rüpa-dhåk |

vatsapäla-hara-brahma-tat-tan-mätå-mud-icchaka ||144||

yathä-vrajärbhakäkära yathä-vatsapa-ceñöita |

yathä-vatsa-kriyä-rüpa yathä-sthäna-niveçana ||145|| (namaù 37)


go-gopé-stanya-pähanta go-gopé-préti-vardhana |

balarämohitodanta pitämaha-vimohana ||146||

çüddha-sattva-ghana-svéya-bahu-rüpa-pradarçaka |

atyäçcaryekñaëäçakta-brahma-vyutthäna-käraka ||147||

sväntar-dåñöy-atidénäja-bahir-dåñöi-sukha-prada |

gopärbha-veça-rucira sa-päëikavaläva mäm ||148||

vyäléna-såñöa-vatsärbha-gaëa brahma-trapä-kara |

brahmänandäçru-dhautäìghre dåñöa-tattva-vidhi-stuta ||149|| (namaù 38)


iti daçama-skandhe träyodaço'dhyäyaù ||


vidhi-väkyämåtäbdhéndur gopa-bälaka-veça he |

brahmävatära-divyäìgäcintya-mähätmya-rüpa-bhåt ||150||

måñäjïäna-çramäsparçi-bhakty-eka-sukha-nirjita |

çreyaù-särätyudäséna-durbuddhi-kleça-çeñaka ||151||

pürva-pürva-vimuktaughäçrita-bhakti-sumärga he |

nairguëyädhika-durjïeyäçcaryänanta-mahä-guëa ||152||

kevalätma-kåpäpäìga-vékñäpekñaka-mocaka |

niveditäparädhätibhéta puträrthita-kñama ||153||

roma-küpa-bhramat-koöi-koöi-brahmäëòa-maëòala |

prasü-vadägaù-sahana jagan-mätar jagat-pitaù ||154||

näbhy-abja-janita-brahma-näräyaëa nirävåte |

sva-garbhämbä-prapaïcekñä-tad-asatyatva-darçaka ||155||

satya-lélävatäraughäcintya-lélätivaibhava |

mithyä-satyatva-saàpädin sadä parama-satya he ||156||

guru-prasäda-saàdåçya prapaïca-janakäsmåte |

bandha-mokñädi-mithyätva-kåd vicäraëa-mätraka ||157||

asat-tyäga-sva-bhaktäntar-bahir-ätmädhika-sphuöa |

sva-päda-mahima-jïäpi-sva-pädäbja-prasäda he ||158||

vidhätå-bhüri-bhägyaika-prärthya-däsanudäsyaka |

caturmukha-muhur-géta-bhakti-mähätmya pähi mäm ||159|| (namaù 39)


dhanya-dhanya-vraja-vadhü-dhenu-tarpita-modita |

nitya-pürëa-mahä-bhägya vrajauko-mitritäà gata ||160||

vraja-väsi-prasaìgantar-devatä-bahu-saukhyada |

vraja-jätäìghri-reëu-spåk-tåëa-janmepsu-padmaja ||161||

prema-bhaktärpitäçeña ghoña-väsi-mahä-åëin |

sad-veça-mätra-saàjïäta-pütanätma-pradäyaka ||162||

virakta-präpya-dänänuraktäparyäpta-yantrita |

putratvädy-anukäräti-suhåd-änåëya-lajjita ||163||

avidvan-mäni-sac-citta-väg-agocara-vaibhava |

atyänanda-muhur-näma-kértana brahma-vandita ||164|| (namaù 40)


brahma-prasäda-sumukha bhakta-vatsala väk-priya |

smitekñä-harñita-brahman brahmänujïä-pradäyaka ||165||

vatsa-vatsapa-moha-ghna yathä-pürvärbha-tarëaka ||

pulinänéta-vatsaugha namas te'dbhuta-karmaëe ||166||

mugdha-bäläli-väg-jäta-häsa vraja-gåhotsava |

vicitra-veçacarita gopé-hådaya-modana ||167||

ätmädhika-priyatama sarva-bhüta-suhåd-vara |

parikñic-chuka-saàväda-niçcita-prema-sägara ||168||

vicitra-léla mäà pähi niläyana-vihära-vit |

kréòa-setu-vidhäna-jïa plavaìga-plavanoddhata ||169|| (namaù 41)


iti daçama-skandhe caturdaço'dhyäyaù ||


paugaëòägama gopäla våndä-vipinamaìgala |

våndävanäntaù-saïcärin sammänita-nijägräja ||170||

våndävana-guëäkhyäna-miña-datta-mahävara |

ativåndävana-préta nänä-rati-vicakñaëa ||171||

bhåìgänukärin mäà pähi küja-nirjita-kokila |

upätta-haàsa-gamana çikhi-nåtyänukäraka ||172||

pratidhväna-pramudita çäkhä-kürdana-kovida |

nämäkärita-go-vånda rajju-yajïopavéta-bhåt ||173||

niyuddha-lélä-saàhåñöa balabhadra çramäpanut |

gopa-praçaàsä-nipuëa våkña-cchayä-håta-çrama ||174||

puñpa-pallava-talpäòhya gopotsaìgopabarhaëa |

gopa-saàvähita-pada gopa-vyajana-véjita ||175||

gopa-gäna-sukha-svapna jitaiçya-grämya-ceñöita |

ramä-lälita-pädäbjäìkita-våndävana-sthala ||176|| (namaù 42)


jaya çrédäma-subala-stokakåñëaika-bändhava |

våñäla-våñabhojasvi-devaprastha-vayasya he ||177||

varüthapärjuna-sakha bhadrasenäàçu-vallabha |

tälé-vana-kåta-kréòa bala-pätita-dhenuka ||178||

uttäla-täla-räjé-bhid räsabhäsura-näçana |

gopa-vånda-stavänändin puëya-çravaëa-kértana ||179|| (namaù 43)


gopé-saubhägya-sambhävyaà go-dhüli-cchuritälakam |

alakä-baddha-sumanaù-çikhaëòaà rucirekñäëam ||180||

sa-vréòa-häsa-vinaya-kaöäkñäkñepa-sundaram |

gopé-lobhana-veçaà tväà vande gopé-räti-pradaà ||181||

jayämbä-kärita-snäna puëòarékävataàsaka ||

muktähära-lasat-kaëöha kara-kaìkaëa-sundara ||182||

maïju-çiïjita-maïjéra svarëälaìkära-bhüñaëa |

divya-srag-gandha-väso-bhåj-janany-upahåtänna-bhuk ||183||

viläsa-lalita-smera garva-lélävalokana |

sukha-palyaìka-saàviñöa rädhä-saàläpa-nirvåta ||184|| (namaù 44)


yamunä-taöa-saïcärin käliya-hrada-téraga |

namas te’tisudhä-dåñöe viñärta-vraja-jévana ||185||

ativismita-gopäla-kulänumita-ceñöita |

jaya svajana-rakñärtha-nigüòhaiçvarya-darçaka ||186|| (namaù 45)


iti daçama-skandhe païcadaço'dhyäyaù ||


tuìga-népa-samärüòhaà sarpa-hrada-vihäriëam |

käliya-krodha-janakaà kruddhähi-kula-veñöitaà ||187||

moha-magna-suhåd-vargaà säçru-gokula-vékñitam ||

mahotpäta-samudvigna-vrajänviñöa-gatià bhaje ||188||

pada-cihnäpta-märgf tväà måta-präya-sva-bändhavf ||

räma-rakñita-nandädi-mumürñu-vraja-çocitaà ||189|| (namaù 46)


namas te svéya-duùkha-ghna sarpa-kréòä-viçärada |

käliyähi-phaëä-raìga-naöa käliya-mardana ||190||

käliya-phaëa-mäëikya-raïjitata-çré-padämbuja |

nija-gandharva-siddhädi-géta-vädyädi-nartita ||191||

pädämbuja-vimardätinmitähéndra-mastaka ||

raktodgäri-vibhinnäìga-déna-käliya-saàsmåta ||192|| (namaù 47)


näga-patné-stuti-préta hitärthocita-daëòa-kåt |

krodha-prasäda-gämbhérya mahä-puëyaika-toñya he ||193||

nirupädhi-kåpä-kärin sarpa-stré-prärthya-däyaka |

sarvärtha-tyägi-bhaktärthya-sväìghri-rekhäcitoraga ||194||

acintyaiçvärya-mahiman nänä-jéva-svabhäva-såk |

nänä-kréòanaka-kréòan sva-prajägaù-kñamocita ||195||

näga-stré-pati-bhikñäda jaya käliya-bhäñita |

agrähya-såñöa-duñöägo'yogya-mohita-nigraha ||196||

sväìkä-mudräìkitähéndra-mürdhan käliya-çäsana |

pürva-sthänäpitähéndra suparëaja-bhayäpahåt ||197||

nägopäyanahåñöätman käliyätiprasädita |

yamunä-hrada-saàçodhin hradotsärita-käliya ||198|| (namaù 48)


iti daçama-skandhe ñoòaço'dhyäyaù ||


sva-baly-açana-käliya-darpa-mardana-vähana |

saubhary-ukti-svakägamya-sarpäväsa-hradoddhara ||199||

divya-srag-gandha-vasträòhya divyäbharaëa-bhüñita |

mahä-maëi-gaëäkérëa vraja-jévana-darçana ||200||

sahäsa-çré-baläçliñöa gopäliìgana-nirvåta |

praséda péta-dävägne svajanärti-vinäçana ||201|| (namaù 49)


iti daçama-skandhe saptadaço'dhyäyaù ||


käka-pakña-dhara çrémad-vasantita-nidägha he |

nayanäcchadana-kréòa räja-lélänukäraka ||202||

mågädi-ceñöä-kréòä-kåd-dolänaukä-vinodaka |

nänä-laukika-lélä-bhån-nänä-sthäna-vihära-kåt ||203||

kréòä-sampräpta-bhäëòéra jaya bhäëòéra-maëòana |

gopa-rüpi-pralambajïa dvandva-kréòä-pravartaka ||204||

bähya-vähaka-keléman jaya çrédäma-vähaka ||

bala-pätita-durdharña-pralamba bala-vatsala ||205|| (namaù 50)


iti daçama-skandheñöädaço'dhyäyaù ||


jaya muïjäöavé-bhrañöa-märga-paçv-ärti-näçaka |

dävägni-bhéta-gopäla-dåì-nimélana-deçaka ||206||

muïjäöavyägni-çamana pétolbaëa-davänala |

bhäëòéräpita-go-gopa-yogädhéça namo'stu te ||207|| (namaù 51)


iti daçama-skandhe ekonaviàço'dhyäyaù ||


prävåö-çré-bhüñitäraëya våñöi-käla-vinoda-kåt |

guhä-vanaspati-kroòa-sevin müla-phaläçana ||208||

päñäëa-nyasta-dadhy-anna-bhug-varñä-harñita-vraja |

çädvaläçana-varñä-çré-sammänaka namo'stu te ||209||

he çaran-nirmala-vyoma-cäru-känte praséda me |

çarac-candra lasad-vaktra kåta-gopé-mahä-smara ||210|| (namaù 52)


iti daçama-skandhe viàço'dhyäyaù ||


çarad-vihära-madhura çarat-puñpa-vibhüñaëa |

karëikärävataàsaà tväà naöa-veça-dharaà bhaje ||211||

vinyasta-vadanämbhoja-locana-pränta-nartaka |

bimbädharärpitodära-veëo jaya sugäyana ||212||

namo vakträvalokäya tribhaìga-lalitäya te |

veëu-mohita-viçväya gopikodgéta-kértaye ||213|| (namaù 53)


cakñuù-säphalya-sampädi-çrémad-vakträbja-vékñaëa |

nänä-mälä-lasad-veça gopäla-sabha-çobhana ||214||

sadätipuëyavad-veëu-péyamänädharämåta |

våndävanätikérti-çré-prada-padäbja-lakñaëa ||215||

apürva-muralé-géta-näda-nartita-barhiëa |

çäkhotkérëa-çakuntaugha sarva-präëi-manohara ||216||

vismärit-tåëa-gräsa-mågé-kula-vilobhita |

suçéla-rüpa-saìgéta-devé-gaëa-vimohana ||217||

gäòha-rodita-go-vånda premotkarëita-tarëaka |

nirvyapäré-kåtäçeña-muni-tulya-vihaìgama ||218||

géta-stabdha-sarit-püra cchaträyita-balähaka ||

pulindé-prema-kåd-ghäsa-lagna-pädäbja-kuìkuma ||219||

hari-sevaka-varyatva-sampad-govardhanärcita |

sva-prema-paramänanda-citräyita-caräcara ||220||

räga-pallavita-sthäëo gétä-namita-pädapa |

gopäla-vilasad-veça gopé-mära-vivardhana ||221||

açeña-jaìgama-sthäëu-svabhäva-parivartaka ||

ädré-kåta-çilä-käñöha nirjévojjévanäva naù ||222|| (namaù 54)


iti daçama-skandhe ekaviàço'dhyäyaù ||


gopa-kanyä-vrata-préta praséda varadeçvara |

jala-kréòä-samäsakta-gopé-vasträpahäraka ||223||

kadambärüòha vande tväà citra-narmokti-kovida |

gopé-stava-vilubdhätman gopikä-yäcitäàçuka ||224||

sroto-väsaù-sphurad-gopa-kanyäkarñaëa-lälasa |

çétärta-yamunottérëa-gopé-bhäva-prasädita ||225||

skandhäropita-gopa-stré-vastra sasmita-bhäñaëa |

gopé-namaskriyädeñöa gopy-eka-kara-vandita ||226||

gopy-aïjali-viçeñärthin gopa-kanyä-namaskåta |

gopé-vastrada he gopé-kämitäkämita-prada ||227||

gopé-citta-mahä-caura gopa-kanyä-bhujaìgama |

dehi sva-gopikä-däsyaà gopé-bhäva-vimohita ||228|| (namaù 55)


çré-våndävana-düra-stha-vipra-bhäväbhikarñita |

ätapaträyitäçeña-taru-darçana-harñita ||229||

paropakära-nirata-taru-janmäbhinandaka |

yamunämåta-santåpta go-gopa-gaëa-sevita ||230|| (namaù 56)


iti daçama-skandhe dväviàço'dhyäyaù ||


yajïapatné-prasädärtha-gopa-kñud-ativardhana |

ud-ärta-gopa-väg-vyagra jaya yajvänna-yäcaka ||231||

duñprajïa-yajvävajïäta bhakta-viprä-didåkñita |

brähmaëyäkarñakodanta yajïapatné-manohara ||232||

brähmaëé-täpabhic-citra-veçävasthäna-bhüñaëa |

jaya dvija-saté-çläghin yajïapatnéñöa-däyaka ||233||

brähmaëé-käku-santuñöa brähmaëé-prema-bhaktida |

päti-ruddha-saté-sadyo-vimuktida namo'stu te ||234||

yäjamäné-vitérëänna-tåpta vipränutäpada |

svéya-saìga-dvija-jïäna-prada brahmaëya-deva he ||235|| (namaù 57)


iti daçama-skandhe träyoviàço'dhyäyaù ||


jaya väsava-yägajïa pitå-påñöa-makhärthaka |

çruta-tätokta-yajïärtha karma-vädävatäraka ||236||

nänäpanyäya-vädaugha-çakra-yäga-niväraka |

govardhanädri-go-yajïa-pravartaka namo'stu te ||237||

proktädri-go-makha-vidhe yajïa-dattopahära-bhuk |

gopa-viçväsanärthädri-cchala-sthülänya-rüpa-dhåk ||238||

govardhana-çiro-ratna govardhana-mahattvada |

kåta-bhüñäçanäbhéra-käritädri-parikrama ||239|| (namaù 58)


iti daçama-skandhe caturviàço'dhyäyaù ||


janitendra-ruñaà çakra-mada-våñöi-çamonmukham |

govardhanäcaloddhartas tväà vande’dbhuta-vikramam ||240||

lélä-govardhana-dhara vraja-rakñä-paräyaëa |

bhujänantopari-vinyasta-kñmä-nibha-kñamäbhåd-uttama ||241||

govardhana-cchatra-daëòa-bhujärgala mahäbala |

saptäha-vidhåtädréndra megha-vähana-garva-bhit ||242||

saptähaika-pada-sthäyin vraja-kñut-tåò-nud-ékñaëa |

jaya bhagnendra-saìkalpa mahä-varña-niväraëa ||243||

sva-sthäna-sthäpita-gire gopé-dadhy-akñatärcita |

devatä-sumano-våñöi-sikta väsava-bhéñaëa ||244|| (namaù 59)


iti daçama-skandhe païcaviàço'dhyäyaù ||


jayädbhuta-mahä-ceñöä-vismita-vraja-çaìkita |

gopänupåñöa-janaka gopodgétäkhilehita ||245||

nandokta-garga-sad-väkya-gopa-çaìkä-niräsaka |

goñöha-rakñaka mäà rakña gopälänanda-vardhana ||246|| (namaù 60)


iti daçama-skandhe ñaò-viàço'dhyäyaù ||


bhéta-lajjita-deveça-kiréöa spåñöa-päda he |

väsava-stuta sarvajïa jita-mäyästa-düñaëa ||247||

dharma-päla khala-dhvaàsin duñöa-mana-ghna-ceñöita |

svéyäparädha-kñamaëa çaraëägata-vatsala ||248||

çakra-çikñaka çakratva-prada surabhéòita |

surabhé-prärthitendratva çré-govinda namo'stu te ||249||

kämadhenu-payaù-püräbhiñiktämara-püjita |

airävata-karänéta-viyad-gaìgä-jaläpluta ||250||

go-gopa-gopikänandin sarva-loka-çubhaìkara |

harña-pürita-devendra jagadänanda-vardhana ||251|| (namaù 61)


iti daçama-skandhe saptaviàço'dhyäyaù ||


praséda me payo-magna-nandänveñin pitå-priya |

varuëälaya saàprä varuëäbhéñöa-darçana ||252||

varuëärcita-pädäbja varuëätiprasädita |

varuëägaù-kñamäkärin nanda-bandha-vimocana ||253||

nanda-çrävita-mähätmya gopa-jïänätivaibhava |

gopa-saìkalpa-vijïätaù karuëäkula-mänasa ||254||

sva-lokäloka-saàhåñöa-gopa-vargärtha-vargada |

brahma-hradoddhåtäbhéräbhéñöa-brahma-pada-prada ||255|| (namaù 62)


iti daçama-skandhe’ñöäviàço'dhyäyaù ||


jaya jaya nija-pädämbhoja-sat-prema-däyin

rasika-jana-mano-håd-räsa-lélä-vinodin |

vivåta-madhura-kaiçorätilélä-prabhäva

priya-jana-vaça-vartin vyakta-satya-svabhäva ||256||


tyaktätmarämatä-mäya tucché-kåta-nijägama |

bhakta-prärthya-nija-prema-dhärä-dänärtha-räsa-kåt ||257||

çaran-niçä-vihärotka candrodaya-ratäçaya |

gopé-vimohanodgéta paramäkarña-paëòita ||258||

anädåta-niñedhaughé-kåta-gopa-saté-gaëa |

tyakta-sarva-kriyäpekña-gopa-stré-präpta-saìgama ||259|| (namaù 63)


praséda bhartå-saàruddha gopé-premägni-vardhana |

sva-kämonmatta-gopa-stré-deha-bandha-vimocana ||260||

çuka-krodhokti-nirëéta-mahä-mahima-sägara |

krodhädi-bhajamänärtha-prada-smaraëa mäà smara ||261|| (namaù 64)


gopikä-nayanäsvädya gopé-vaïcana-väk-paöo |

gopé-miñöokti-çuçrüñä-sva-dharma-bhaya-darçaka ||262||

gopé-mahädhi-vistärin gopé-rodana-vardhana |

gopy-arthitäìga-saàsarga gopé-käkükti-nirvåta ||263||

avahitthä-parityakta prodyan-mänasa-vikriya |

dhürtägra-gaëya mäà pähi käma-mugdha smitänana ||264||

vyakta-svabhäva-madhura smara-lolita-locana |

gopé-manoharäpäìga gopikä-çata-yüthapa ||265||

vaijayanté-srag-äkalpa çarac-candra-nibhänana |

yamunäpulinäséna gopéramaëa pähi mäà ||266||

jita-manmatha tantra-jïa gopé-mäna-vivardhana |

gopikätiprasädärtha-kåtäntardhäna-vibhrama ||267|| (namaù 65)


iti daçama-skandhe ekonatriàço'dhyäyaù ||


jaya gopé-gaëänviñöa våkña-saàpåñöa-darçana |

tulasé-mälaté-mallé-yüthikä-påñöa-vékñaëa ||268||

kñity-utsava-samäloka-sambhävita-samägama |

eëé-påñöäìghripä-påñöa-latotpulaka-sücita ||269||

unmatté-kåta-gopy-ogha gopikänukåtehita |

jaya gopé-gaëäviñöa svabhäväpita-gopika ||270||

gopé-lakñita-pädäbja-lakñma-märgita-paddhate |

anya-stré-yukta-pädäbja-cihnekñä-gopikärtida ||271|| (namaù 66)


radhärädhita radheça rädhikä-präëa-vallabha |

radhä-ramaëa vande tväà rädhikä-prema-nirjita ||272||

radhä-saànyasta-sarvasva stré-straiëa-gati-darçaka |

rädhänutäpa-saàmoha-karantardhäna-kautuka ||273||

sakhé-gaëäpta-rädhokta tad-vismäpana-ceñöita |

radhä-sahita-gopa-stré-muhur-märgita pähi mäm ||274|| (namaù 67)


iti daçama-skandhe triàço'dhyäyaù ||


punaù pulina-saàpräpta gopé-gétärthitodaya |

janma-mätra-vraja-çré-da svajanänveñaëärtida ||275||

dåg-abja-hanyamäna-stré-vadha-niùçaìka-hådaya |

viñädi-nänä-duùkha-ghna svéyärti-jïäntar-ätma-dåk ||276||

viçva-rakñärtha-saïjäta bhaktäbhayada-hasta he |

svajana-prärthya-saàsparça nänä-guëa-padämbuja ||277||

manojïa-madhuräläpa däsé-gaëa-vimohana |

çruti-maìgala-santapta-präëärthada-kathämåta ||278||

manaù-kñobhaka-mädhurya måduläìghri-vanäöaka ||

yugäyita-viyogäëo mano-håd-adharämåta ||279||

sarva-tyägärthita-gate mahä-mohana-rüpa he |

vraja-maìgala-kåd-vyakte svajana-prärthya-püraka ||280||

atikomala-pädäbja-kaëöakäraëya-saïcara |

gopa-stré-jévitäkärñi-durga-bhü-bhramaëäva mäm ||281|| (namaù 68)


iti daçama-skandhe ektriàço'dhyäyaù ||


atyucca-gopikä-duùkha-rodanonmathitendriya |

jaya gopé-punar-dåñöa-smayamäna-mukhämbuja ||282||

çréman-madana-gopäla péta-kaiçeya-vastra-dhåk |

préty-utphulläkña-gopa-stré-veñöita präëa-däyaka ||283||

vallavé-stana-saktäìghri gopé-neträbja-ñaöpada |

gopa-stré-virahärti-ghna vallavé-käma-püraka ||284||

gopé-celäïcaläséna gopé-gaëa-sabhäjita |

jaya gopésadojätädhika-çré-räjamäna he ||285|| (namaù 69)


vidagdha-gopikä-gäòha-tripraçnottara-däyaka |

vijïäta-gopy-abhipräya mahä-catura-siàha he ||286||

sva-väk-sväpnäkåtajïatvädi-doña-parihäraka ||

nijäsädhäraëa-prema-käruëya-sthäpakäva mäà ||287||

svéya-saìgäparityägin sva-dänätåpta-mänasa |

priyopakära-saàvyagra viraha-prema-vardhana ||288|| (namaù 70)


iti daçama-skandhe dvätriàço'dhyäyaù ||


gopé-viraha-santäpa-haräliìgana-kovida |

räsa-kréòä-rasäkåñöa jaya gopé-priyaìkara ||289||

räsotsava-samärambhin gopé-maëòala-maëòita |

gopé-hema-maëi-çreëé-madhya-madhya-harinmaëe ||290||

sva-sva-pärçva-sthiti-jïänänändita-stré-gaëävåta |

devatä-gaëa-gétädi-susevita namo'stu te ||291||

gopikodgéta-supréta nåtya-géta-vicakñaëa |

svätmäsya-datta-tämbüla çränta-gopé-dhåtäàsaka ||292||

svänurüpa-vraja-vadhü-nåtya-gétädi-harñita |

vimohita-çaçäìkädi-sthairya-rätry-atidairghya-kåt ||293||

vidagdha-vallavé-vånda-rati-cihnäìkitäìga he |

rati-çränta-vraja-vadhü-mukha-märjana-tatpara ||294|| (namaù 71)


jala-kréòätikuçala sva-mäläli-kulävåta |

sahäsa-gopikä-vräta-sicyamäna namo'stu te ||295||

yamunä-jala-lénäìga kälindé-keli-lolita |

yamunä-téra-saïcärin kåñëä-kuïja-rati-priya ||296||

jaya çré-rädhikäsakta jaya candrävalé-rata |

padmäsya-padma-pänäle lalitäpäìga-lälita ||297||

viçäkhärtha-viçeñärthin çyämalä-rati-nirmala |

bhadrä-bhadra-rasädhéna dhanyä-präëa-dhaneçvära ||298||

gopa-janmägata-sva-stré-nirantara-viläsa-kåt |

gopé-lampaöa he gopé-stana-kuìkuma-maëòita ||299|| (namaù 72)


parékñit-påñöa-räsärtha çukoktaiçvarya-saïcaya |

mumukñu-mukta-bhaktärtha-saccidänanda-ceñöita ||300||

gopé-mahä-mahimada gopäsüyädy-anäspada |

gopärpita-gåhäpatya-patné-präëa praséda me ||301|| (namaù 73)


iti daçama-skandhe träystriàço'dhyäyaù ||


jayämbikävana-präpta särasvata-jaläpluta |

nija-pädämbuja-spåñöa-nanda-grähi-mahoraga ||302||

vidyädharendra çäpa-ghna jaya nanda-vimuktida |

çrävitähi-purä-våtta sudarçana-vimocana ||303|| (namaù 74)


käma-päla-saha-kréòä-sammänita-niçämukha |

manohara-mahä-géta-mohita-stré-gaëävåta ||304||

çaìkhacüòa-paritrasta-gopikäkroça-dhävita |

stré-rakñä-sthäpita-bala çaìkhacüòa-çirohara ||305||

çaìkhacüòa-çiro-ratna-préëitägraja pähi mäm |

anyonya-gopé-säpatnyänutpädaka namo'stu te ||306|| (namaù 75)


iti daçama-skandhe catustriàço'dhyäyaù ||


ahar-viraha-santapta-gopé-géta-guëodaya |

jaya çokäbdhi-nistära-prakärätyucca-kértana ||307||

säcé-kåtänanämbhoja vyatyasta-pada-pallava |

nartita-bhrü-yugäpäìga veëu-vädya-viçärada ||308||

viçva-mohana-rüpaà tväà siddha-stré-käma-vardhanam |

vande citräyitäçeña-vrajäraëya-paçu-vrajam ||309||

avähita-pravähaugha latädi-madhu-varñaka |

sva-pärçväpita-haàsäde parjanya-cchatra-sevita ||310||

brahmädy-atarkya-saìgéta kämärpaka-samékñaëa |

svapadoddhåta-bhü-täpa vanitä-taru-bhäva-kåt ||311||

håta-citta-mågé-präpta-dinänta-çränti-käntita |

yamunä-snäna-ramyäìga sukha-väyu-prapüjita ||312||

brahmädi-vandyamänäìghre suhåd-änanda-vardhana |

mada-cchurita-loläkña muditänana-paìkaja ||313||

vanamälä-parétäìga gajendra-gati-sundara |

gopikä-çrävitotkarña håñöa-mätåka pähi mäà ||314|| (namaù 76)


iti daçama-skandhe païcatriàço'dhyäyaù ||


ariñöa-träsitäçeña-vrajäçväsaka rakña mäm |

sva-bhujäsphoöanähväna våñabhäsura-kopana ||315||

utpäöita-viñäëägra-ghatitogra-våñäsura |

gokuläriñöa-vidhvaàsin ariñöäsura-bhaïjana ||316|| (namaù 77)


närada-jïäpitodanta-kaàsa-durmantra-vardhana |

kaàsa-saàprärthitäkrüra-puränayana pähi mäà ||317||

duñöopäya-durodyoga-çatäkulita-kaàsa-räö |

räjäjïänanditäkrüra jaya dänapati-priya ||318|| (namaù 78)


iti daçama-skandhe ñaö-triàço'dhyäyaù ||


jaya gokula-saàträsi-keçi-vikñepaëa prabho |

hayäsura-mahäsyäntaù-praveçita-mahä-bhuja ||319||

helä-hata-mahä-daitya jaya keçi-nisüdana |

keçavaà keçi-mathanaà vande tväà devatärcitaà ||320|| (namaù 79)


jaya bhägavata-çreñöha-çré-närada-saméòita |

aparicchinna-san-mürte sarva-jéveçvareçvara ||321||

såñöi-sthity-anta-kån mäyä-guëa-såk satya-väïchita |

åñi-väk-småta-devärtha-kaàsa-saàharaëädika ||322||

närada-jïäpitäçeña-kärya-svékära-kovida |

darçanotsava-saàhåñöa-çré-närada-namaskåta ||323 || (namaù 80)


he meñäyita-gopäla-pälana-steya-vibhrama |

gopa-veça-dhara-vyoma-caurya-néta-suhåd-gaëa ||324||

duñöa-vyomäsura-grähin jaya vyoma-nipätana |

maya-putra-guhä-ruddha-gopa-varga-vimokñaka ||325|| (namaù 81)


iti daçama-skandhe saptatriàço'dhyäyaù ||


jaya dänapati-dhyäta mahä-mahima-saïcaya |

sal-lakñaëärtha-sad-bhägyäkrüra-sambhävitekñaëa ||326||

pädäbja-dhyayakäkrüra-lälasänanda-vardhana |

akrüra-ratha-sampräpta goñöha-godohanägata ||327||

jaya dänapatékñäpta kñiti-kautuka-kåt-pada |

çväphalki-luöhanädhäna-pädämbuja-rajo-vraja ||328||

jaya çvaphalka-tanaya-nayanänanda-vardhana |

rathävaplävitäkrüra jayäkrüräbhivandita ||329||

suprétyäliìgitäkrüra jaya praëata-vatsala |

ndiné-nandanäçeña-manoväïchita-püraka ||330|| (namaù 82)


iti daçama-skandhe añöätriàço'dhyäyaù ||


akrüra-varëitäçeña-kaàsa-durvåtta-kopita |

devaké-vasudevädi-duùkha-çravaëa-duùkhita ||331||

yäträ-mantrita-gopeça mathurä-gamanonmukha |

prätar-madhupuré-yäna-çravaëäkula-gokula ||332||

yaçodä-hådayäçaìkäcintä-jvara-çata-prada |

çokäbdhi-pätitäçeña-vraja-yoñid-gaëäva mäà ||333||

çünyäyamäna-jagaté-gopé-jévana-täpana |

gopé-rodana-vär-dhärä-saàvardhita-nadé-gaëa ||334|| (namaù 83)


jayäkrüra-rathärüòha gopé-rodana-kätara |

çakaöärüòha-nandädi-gopäla-gaëa-veñöita ||335||

gopé-viyoga-santapta rädhikä-virahäsaha |

sva-düta-prema-miñöokti-gopikäçväsanäkula ||336||

gopé-hähä-mahä-räva-rodanärti-nivartita |

måta-präya-vraja-vadhü-cumbanäliìganäsu-da ||337||

praséda säntvanäbhijïa nänä-çapatha-käraka |

kåtävädhi-dino jéyä äçä-präëa-pradäyaka ||338|| (namaù 84)


çväphalki-saïcälita-yäna-vähaà

gopäìganä-saàvåta-yäna-märgam |

dhätré-mahä-rodana-duùkhitaà tväà

nirväkya-nandädi-dhåtaà namämi ||339||


märita-stré-katipaya kati-stré-mürcchanä-kara |

unmäditaika-tad-yütha rodita-stré-sahasraka ||340||

mahärta-svara-saàbhagna-kaëöhé-kåta-vadhü-çata |

praséda ratha-märgäìka-pätitaikäbalä-gaëa ||341||

jayäçä-tantu-baddhäsu-kati-stré-kértana-prada |

mathurä-padavé-vékñäkulitaikäìganä-yuta ||342|| (namaù 85)


yamunä-majjitäkrüra jayäkrüra-ratha-sthita |

çväphalki-jala-sandåñöa paramäçcarya-darçaka ||343||


iti daçama-skandhe ekona-catväriàço'dhyäyaù ||


akrüra-saàstutänäde padmanäbhädi-käraëa |

jagad-durvijïeya-gate bhäjamänaika-gamya he ||344||

nänä-yajïärcanéyäìghre nänäkhyä-rüpa-märga-bhäk |

sarva-gatyäpagämbhodhe sarva-deva-mayeçvara ||345||

jagad-äçraya-sarväìga brahmäëòäli-guhodara |

çoka-ghnänandada çrémad-avatärävalé-yaçaù ||346||

nänä-kärpaëya-vijïäpi-mumukñv-akrüra-yäcita |

sva-prema-bhakti-satsaìga-däyi-svaika-kåpä-bhara ||347||

gopy-avajïä-hatäkrüra-çuñka-stoträbhivändita |

pitåvya-vismayodanta-pracchakädbhuta-sägara ||348|| (namaù 86)


iti daçama-skandhe catväriàço'dhyäyaù ||


mathuropavana-präpta-nandädi-svajanävåta |

vrajärti-käraëäkrüra-gåha-yänärthanäkara ||349||

svalaìkåta-mahäçcarya-puré-darçana-harñita |

pura-stré-vånda-nayana-manohara namo'stu te ||350||

dadhy-ädi-maìgala-dravya-dvijäti-kåta-püjana |

pura-stré-kåta-gopa-stré-puëya-çläghätinirvåta ||351|| (namaù 87)


mathurä-jana-saàvékñya rajakaàçuka-yäcaka |

durmukhäkñepa-saàkruddha raìgakära-çirohara ||352||

nija-priyämbara-dvandva-paridhäna-vibhüñita |

abhéñöa-vastra-saàhåñöa-räma-gopäli-saàyuta ||353||

praséda väyakonnéta-caileyäkalpa-bhüñita |

nänä-lakñaëa-veçäòhya he väyaka-vara-prada ||354|| (namaù 88)


praséda he sudämäkhya-mäläkära-gåhägata |

mälika-préti-püjä-mälyavad-bhakti-saàstuta ||355||

sugandhi-nänä-mäläli-svalaìkåta namo'stu te||

sudämäbhépsita-vara-väïchätéta-vara-prada ||356|| (namaù 89)


iti daçama-skandhe ekacatväriàço'dhyäyaù ||


sahäsa-narma-saàpräçnärthita-kubjänulepana |

kubjä-dattäìga-ragäòhya sairindhré-citta-mohana ||357||

kubjänulipta-sarväìga he’ìgarägänuraïjita |

trivakrävakratähartaù kubjä-saundarya-däyaka ||358||

kubjäkåñöämbara-dhara kubjä-ceñöätihäsita |

kåta-kubjä-samäçväsa jaya kubjä-vara-prada ||359|| (namaù 90)


nänopäyana-tämbüla-gandhädi-vaëig-arcita |

jaya citräyitäçeña-pura-stré-gaëa-vékñaka ||360||

jaya praphulla-nayana lélä-hasita-locana |

matta-nägendra-gamana nägaré-gaëa-mohana ||361||

dhanuù-sthäna-präçna-kara jayädbhuta-dhanur-dhara |

lélä-sajjékåteñväsa kaàsa-kodaëòa-khaëòana ||362||

dhanü-rakñaka-vånda-ghna kaàsa-preñita-sainya-han |

kaàsätiträsa-janaka çakaöäväsa-saìgata ||363|| (namaù 91)


iti daçama-skandhe dvicatväriàço'dhyäyaù ||


kaàsa-kärita-maïcaugha raìga-bhü-gamanotsuka |

jéyät kuvalayäpéòa-gaja-ruddha-patho bhavän ||364||

saìkruddhämbañöha-nirdiñöa karéndra-kréòitäva mäm |

sadyaù kuvalayäpéòa-ghätin siàha-paräkrama ||365||

samutpäöita-nägendra mahä-danta-varäyudham |

vande kuvalayäpéòa-mardanaà hata-hastipam ||366|| (namaù 92)


raìga-praveça-subhaga-véra-çré-paribhüñita |

skandha-nyasta-mahä-danta mada-rakta-kaëäìkita ||367||

praséda sveda-kaëikälaìkåtänana-paìkaja |

raìga-stha-lokäbhipräya-bhätäçeña-rasätmaka ||368||

mahä-véra mahä-ramya mahä-smara mahä-suhåt |

maheçvara mahä-snigdha mahä-käla mahä-guro ||369||

mahä-tattva mahä-sevya sarva-loka-manohara |

sa-premekñaka-maïcastha-loka-géta-mahä-yaçaù ||370|| (namaù 93)


cänüra-bhäñitaà vande cänürottara-däyakam |

cänürätiparäkräntaà malla-yuddha-viçäradaà ||371|| (namaù 94)


iti daçama-skandhe tricatväriàço'dhyäyaù ||


sahaja-prema-mådula pura-stré-gaëa-çocita |

pura-stré-ninditäçeña-sabhya-lajjätilajjita ||372||

stré-gaëodgéta-mahima-vraja-stré-çruti-harñita |

pitå-mätå-mahärtijïa jaya cänüra-mardana ||373||

çala-toñala-saàhartar bala-ghätita-muñöika ||

vidrävitänyamallaugha räma-pätita-küöaka ||374||

ucca-maïca-stha-durvåtta-kaàsa-durväkya-kopita |

ättäsi-carma-saïcäri-kaàsa-keçagrahoddhata ||375||

bhümi-pätita-bhojendra kaàsopari-vikürdita |

kaàsa-dhvaàsana kaàsäre jaya kaàsa-nisüdana ||376||

håtorvé-bhaya-bhärärte jagac-chalya-vinäçaka |

pitå-mätå-praharñärtha-måta-kaàsa-vikarñaka ||377||

brahmeçädi-suränändin kälanemi-vimuktida |

bala-ghätita-duñöäñöa-kaàsa-sodara pähi mäà ||378|| (namaù 96)


kaàsa-yoñit-samäçväsin nädiñöa-måta-satkriya |

pitå-mätå-padänamra pitå-bandha-vimokñaka ||379|| (namaù 97)


iti daçama-skandhe tricatväriàço'dhyäyaù ||


éça-jïänäkåtäçleña-janané-täta-bhäva-vit |

sneha-vardhana-miñöokti-pitå-mätå-pramoda-kåt ||380||

präptäliìganam unmätå-täta-kroòädhiropita |

sneha-väk-pitå-mätr-açru-dhärä-snäpita-mastaka ||381||

paramänändita-çrémad-devaky-änakadundubhe |

jaya prema-sukhäcchädi-jïäna duùkha-niväraka ||382|| (namaù 98)


sad-väkyänandita-çrémad-ugrasenädhipatya-da |

dattograsena-räjya-çrér-ügrasena-nideça-kåt ||383||

prasédatän me bhagavän bhakta-vatsala-näma-dhåk |

ugrasena-vaçänéta-triloké-ratna-saïcaya ||384|| (namaù 99)


änéta-kaàsa-santräsa-proñita-jïäti-bändhava |

jaya sammänitäçeña-yädaväväsa-däyaka ||385||

sadä dayä-smitälokänänditäkhila-yädava |

jaya roga-jarä-gläni-häri-sandarçanämåta ||386||

praséda sätvata-çreñöha yädavendra praséda me |

våñëi-puìgava mäà pähi däçärhädhipa mädhava ||387||

kukurändhaka-vaàçendra bhaimänvaya-vivardhana |

yayäti-kula-padamärka candra-vaàçäbdhi-candramaù ||388|| (namaù 100)


jaya çré-mathurä-nätha mathurä-maìgala prabho |

madhurä-mürta-mädhurya mathurä-maëòaleçvara ||389||

nitya-çré-mathurä-väsin madhurämädhuré-prada |

he mäthura-mahä-bhägya namas te mathurä-pate ||390|| (namaù 101)


adya-çvo-gamana-vyäja-rakñita-vraja-näyaka |

praséda muhur-äçleña-nanda-sambhäñaëäkula ||391||

nänä-väk-cäturé-déna-nanda-rodana-vardhana |

atyäliìgana-gopäla-kula-duùkhäçru-vähaka ||392||

muhur-muhyat-patad-våddha-nanda-säntvana-kätara |

väso'laìkära-kupyädi-däna-märita-nanda he ||393||

hähä-mahä-raväkrandi-gopa-våndätma-çokada |

jala-çekädy-upänéta-nanda-präëa praséda me ||394||

tvarägamana-satyokti-viçvasté-kåta nanda mäm ||

pärçve rakña susandeça-yaçodä-dainya-vardhana ||395||

muhur muhuù parävartamäna-nandäçru-saàpluta |

nandänuvrajana-vyäja vraja-déna-janäsuda ||396||

gopy-artha-preñita-svéya-bhüñä-çapatha-väcika |

nirudhyamäna-neträbja-väri-dhära praséda me ||397|| (namaù 102)


iti çré-bhägavatam ||


çré-jagannätha nélädri-çiro-mukuöa-ratna he |

däru-brahman ghana-çyäma praséda puruñottama ||398||

praphulla puëòarékäkña laväbdhi-taöämåta |

guöikodara mäà pähi nänäbhogapurandara ||399||

nijädhara sudhädäyinn indra-dyüma-prasädita |

subadrälolana-vyagra rämänuja namo’stu te ||400||

guëòicä-rathayäträdi-mahotsava-vivardhana |

bhaktavatsala vande tväà guëòicä-ratha-maëòanam ||401||

déna-héna-mahänéca-dayärdrékåta-mänasa |

nitya-nütana mähätmya-darçin caitanya-vallabha ||402|| (namaù 103)


çrémac-caitanya-deva tväà vande gauräìga-sundara |

çacénandana mäà trähi yati-cüòämaëe prabho ||403||

äjänubäho smeräsya néläcala-vibhüñaëa |

jagat-pravartita-svädu-bhagavan-näma-kértana ||404||

advaitäcärya-saàçläghin särvabhaumäbhinandaka |

rämänanda-kåta-préta sarva-vaiñëava-bändhava ||405||

çré-kåñëa-caraëämbhoja-premämåta-mahämbudhe |

namas te déna-dénaà mäà kadäcit kià smariñyasi ||406|| (namaù 104)


namo brähmaëa-rüpäya nija-bhakta-svarüpiëe |

namaù pippala-rüpäya go-rüpäya namo'stu te ||407||

nänä-tértha-svarüpäya namo nanda-kiçora he |

sarvadä loka-rakñärtha-rüpa-païcaka-dhäriëe ||408|| (namaù 105)


päñäëa-dhätu-måd-däru-sikatä-maëi-lekhajä |

sädä te prätikåtir acalä vä calä prabho ||409||

çälagräma-çilä cätha yatra kuträpy avasthitä |

yädåçé tädåçé väpi bhaktair bhaktyäbhipüjitä ||410||

bhavatädhiñöhittä sarvä saccidänanda-rüpiëé |

tvam eva kathayase sadbhis tasmai tubhyaà namo namaù ||411|| (namaù 106)


sarva-çästräbdhi-péyüña sarva-vedaika-sat-phala |

sarva-siddhänta-ratnäòhya sarva-lokaika-dåk-prada ||412||

sarva-bhägavata-präëa çrémad-bhägavata-prabho |

kali-dhväntoditäditya çré-kåñëa-parivartita ||413||

paramänanda-päöhäya prema-varñy-akñaräya te |

sarvadä sarva-sevyäya çré-kåñëäya namo'stu me ||414||

mad-eka-bandho mat-saìgin mad-guro man-mahä-dhana |

man-nistäraka mad-bhägya mad-änanda namo'stu te ||415||

asädhu-sädhutä-däyin atinécocca-täkara |

hä na muïca kadäcin mäà premëä håt-kaëöhayoù sphura ||416|| (namaù 107)


dainyärti-vijïäpanam


çré-kåñëa tava kärüëya-mahimne me namo namaù |

yo mäà nécaà duräcäraà nitya-päpa-rataà çaöham ||417||

aho tasyä avasthäyäù satäm iva daçäm imäm ||

tasmät sthänäd idaà sthänaà mathurä-maëòalaà çubham ||418||

yasmin jïäna-kåtaà väpi sarva-päpaà na tiñöhati |

caturdhä yatra muktiù syät tvaà ca sannihitaù sadä ||419||

yasmin sva-sanmahimnevärpito vasasi nityadä |

nija-mädhurya-sampattyä madhureti yad ucyate ||420||

tathä tasmäc ca duùsaìgäd yas tvat-priyatamasya hi |

çrémac-caitanya-devasya saìgaà néläcale tathä ||421||

rathopari tava çréman-mukha-darçana-kautukam |

punar våndävanaà hyetat tat-tat-kréòäspadaà tava ||422||

gopikä yasya sat-kértià bhaväàç cävarëayan guëän |

düra-sthäù çravaëäd yasya labhante prema te çubhäù ||423||

caräcaraà präëi-jätaà yasya tvat-prema-samplutam |

nityam adyäpi yasmiàs tvaà pürvavat kréòasi sphuöam ||424||

atraiva tvat-priyaà yäç ca mad-eka-dhana-jévanam ||

präpayan me punaù saìgaà tasmai nityaà namo namaù ||425||

adhunä yo mama mukhän niùsärayati näma te |

kadäcic caraëämbhojaà hådi me smärayaty api ||426||

mat-käyenädhamenäpi namas te kärayed ayam |

sarväpadbhyo'pi mäà rakñed yat te bhakti-sampadam ||427||

dätuà çaknoti me’jasraà prema-smaraëa-kértanam |

tava prema-kaöäkñaà ca mayi präpayituà kñamaù ||428||

go-gopa-gopikäsaktaà tväà ca darçéyituà prabhuù |

evaà yo mama hénasya sarväçälambanaà param ||429||

mahä-käruëya-mahimä puräëo nitya-nütanaù |

tvadéyaù saccidänandas tasmai nityaà namo namaù ||430||


etal-lélä-stavaà näma stotraà çré-kåñëa tärakam |

praëämäñöottara-çate yo'rthävagama-pürvakam ||431||

kértayet so'ciräd bhakto labhatäà kåpayä tava |

rüpe nämani léläyäm äkréòe’pi paräà ratim ||432|| (namaù 108)


iti çré-kåñëa-lélä-stava-näma-stotraà samäptam ||Página PRINCIPAL
OBRAS y AUTORES CLÁSICOS
Agradecimientos
Cuadro General

Disculpen las Molestias

HINDUISMO (3270)SC | 1º Sri Garga-Samhita

Sri Garga-Samhita | Oraciones Selectas al Señor Supremo | Devotees Vaishnavas | Dandavat pranams - All glories to Srila Prabhupada | Dandavat pranams | Santos Católicos | El Mundo del ANTIGUO EGIPTO II | El Antiguo Egipto I |Archivo Cervantes | Neale Donald Walsch | Sivananda Yoga | SWAMIS | Hari Katha | Hinduismo | Biografías

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog