sábado, 11 de septiembre de 2010

aiçvarya kädambiné - Aisvarya kadambini (Sri Baladeva Vidyabhushana)

Baladeva VidyaBhushan - Iskcon Desire Tee


Baladeva VidyaBhushan Disap 2

aiçvarya kädambiné

çré-baladeva-vidyäbhüñaëänäà

(1)

prathamä våñöiùkåñëäbhidhäyai kanakämbaräyai
çyämäbja-tanvai saraséruhäyai |
nitya-çriyai nitya-guëa-vrajäyai
namo’stu tasyai para-devatäyai ||1||

sanätanaà rüpam ihopadarçayann
änanda-sindhuà paritaù pravardhayan |
antas-tamaù-stoma-haraù sa räjatäà
caitanya-rüpo vidhur adbhutodayaù ||2||

bahu-bhüma-saudha-sadåço vijïäna-ghano bahiù-stoma-stomät |
parama-vyomäbhikhyo vibhäti viñëor mahädbhuto lokaù ||3||

äste kåñëo yatra näräyaëätmä
vyühair juñöo väsudevädi saàjïaiù |
kurvan kréòäà pärñada-gräma-siddhäà
dévyad-bhüti-närasiàhädi-rüpé ||4||

nityaà lakñmér yam upäste sva-näthaà
nänä-rüpä bahu-rüpaà pareçam |
cit-saukhyätmä sva-samäbhiù sakhébhiù
sarveçänä bahu-sambhära-pürëä ||5||

dévyati tad-upari lokaù kuça-sthalé madhupuré vrajäbhikhyaù |
yasmin vilasati kåñëo janaiù svakéyaiù sa devaké-sünuù ||6||

dväravatyäà madhu-puryäà ca kåñëaà
çanair yädyaiù ruddha-vädyaiç ca püjyam |
nänä-sampan-nibhrtäyäà pareçaà
rukmiëy-ädyäù sambhajante çriyas tam ||7||

çré-gokule harir asau vraja-nätha-sünuù
çré-carcite bahu-sakho’sti sa-bhåtya-vargaù |
çré-rädhikä-priya-sakhébhir adhéçvaréyaà
saàsevate sva-sadåçébhir ananya-våttiù ||8||

evaà rüpo harir udbhäti nityaà
yad gopälopaniñat taà tathäha |
prädurbhävaà sa kadäcit prapaïce’py
aïcet svämé sakaläàçair viçiñöaù ||9||

madhuraiçvarya-caritra-rüpavattvän
madhuräd veëur aväc ca nanda-sünuù |
priyatamatä-pürëatamäj jana-vrajäc ca
sphuöam uktaù kavibhir vibhur varéyän ||10||

ity aiçvarya-kädambinyäà bhagavat-tripäda-vibhüti-varëanaà näma
prathamä våñöiù

||1||

--o)0(o--

(2)

dvitéyä våñöiùsaìkarñaëo harir atha pralayävasäne
jévän udékñya karuëaù kñubhitän samantän |
praikñiñöa sva-prakåti-maëòa-ghaöäs tatas tu
prädur babhüvur uru-bhoga-cayän dadhänaù ||1||

teñäà sva-garbheñu haris tadäbhüt
pradyumna-saàjïo janako viriïceù |
bhavanti yasmäd bahavo’vatärä
ménädayo’nanta-guëä vibhumnaù ||2||

antaryämé vyañöi-jéva-vrajänäà
jätas teñu kñéradhi-stho’niruddhaù |
särdhaù devaiù kréòati präjya-tejäs
teñäà çatrün näçayan yaù samantät ||3||

yadä yadä räkñasa-sainya-jälair
dharma-kñatiù syät praçamäya tasyäù |
tadä tadä çré-mahilaù sarämaù
sa väsudevaç ca bhavet kadäcit ||4||

prahlädaà yaù khidyamänaà sva-måtyuà
vékñya stambhäd ävéräsén nåsiàhaù |
ugro’därét tad-ripuà sänukampaù
çré-govindo nanda-sünuù sajéyät ||5||
svayaà hariù sa kadäcit sadhämä
sa-pärñado yadi gacchen nålokam |
bhuvo bharaù sa tadeyät praëäçaà
bhaved bahuù svajanänäà pramodaù ||6||

ävirbhavet prathamaà dhäma-viñëoù
piträdayaù kramatas tatra mukhyaù |
paçcäd asau ramayä tat samäbhiù
särdhaà prabhuù paramardhiù priyäbhiù ||7||

vidyäs tatra svayam eva prabhätäç
cäturyäpy akhiläù pärñadeñu |
sva-sväpekñyä hari-bhaktiù pratétä
vimräjeran nikhiläù sampadaç ca ||8||

ity aiçvarya-kädambinyäà
eka-päda-vibhüti-bhagavat-puruñädy-ävirbhäva-krama-varëanaà näma
dvitéyä våñöiù

||2||

--o)0(o--

(3)

tåtéyä våñöiùvåñëir vaçe devaméòhaù sa yo’bhüt
bhärye tasya kñatriyärye prasiddhe |
çüräbhikhyaù kñatriyäyäà kumäraù
parjanyäkhyaù sambabhüvärya-käyäm ||1||

çüräd äséd vasudevo mahätmä
patné yasya praguëä devaké sä |
parjanyät tu vraja-bhüpät sanando
patné yasyottama-käntir yaçodä ||2||

yasmin jäte trideveçair akäri
préty-utphullair vara-väditra-ghoñaù |
sthänaà viñëor vasudevaà sa çaurir
mänyo dätä dvija-sevé babhüva ||3||

vaiyäsakir yäà kila sarva-devatäà
jagäda vidvän api deva-rüpiëém |
sä devaké viçvadharaà maheçvaraà
dadhära kukñau kim u citram uccakaiù ||4||

nandaù çré-känta-bhakto vraja-dharaëé-patiù çästravid dharma-niñöhaù
sämantaiù snigdha-cittair api saciva-varaiù çäsanasthair variñöhaù |
präkäré vara-saudho’parimita-dhavalaç citra-väditra-nädair
juñöo yänair athädyair bahu-vidha-vibhavaù sarva-mänyaù sa äsét ||5||

viñëur viçvaà coñatuù kukñi-koëe
yasyäù stanyenäpa tåptià sa bhümä |
lakñméù pädau sädarätmä vavande
sä kalyäëé kena varëyo yaçodä ||6||

badnhavo vrajapater bahuvidyäù
sägnayo hari-guru-dvija-bhaktäù |
sampado’ti vipuläù kila yeñäà
dhenavo bahu-hayäç ca virejuù ||7||

äsét sakhä våñabhänur mahépo
nandasya yo guëa-våndair varéyän |
kanyä yataù praguëä rädhikä sä
vedaù çriyäm adhipäà yäm avocat ||8||

prétià yasmin suñöhu tauryatrikajïäù
präpuù sütä mägadhä vandinaç ca |
sarväbhijïä-darçita-sva-sva-vidyä
yasmät kämän lebhire te’bhimågyän ||9||

dänämbhasäà yasya nadébhir uccair
névån-nadé-mätåkäà dadhära |
kalpa-drumäù käma-dughäç ca çaçvat
kämän samastän vavåñur manojïän ||10||

govardhano yasya saratnaù çailaù
sunirjharaù kandara-mandiräòhyaù |
puñpaiù phalaiù sad-yavasaiç ca ramyo
yathärtha-nämä vitatäna seväm ||11||

ity aiçvarya-kädambinyäà
vasudevo nandayo våñëi-vaàçodbhavety-ädi-varëanaà
tåtéyä våñöiù

||3||

--o)0(o--

(4)

caturthé våñöiù

båhad-vane yasya båhat-kapäöaà
puraà båhat-saudha-varaà babhäse |
ajanmano janma harasya yasmin
babhüva janma praguëasya viñëoù ||1||

bhänu-bhüpa-bhavanaà yad-antike
känti-kandala-supuñkalaà babhau |
preyasé vraja-vidhor maheçvaré
sambabhüva kila yatra rädhikä ||2||

nandéçvarädrer maëi-citra-säno
rüpetyakäyäà bahu-nirjharasya |
puñpaiù phalaiç cätimanoharasya
puraà vrajeçasya mahat tadäsét ||3||

yasmin vicitrair maëibhiù praëétä
bhänti sma harmyäööaka-niñkuöädayaù |
samäna-sütrair vihitä vipaëyaù
küpäù sarasyaç ca tathä-vidhäs täù ||4||

yad aharan mano-ratna-gopurair
urubhir añöabhiç cäru-gopuraiù |
rurucire bhåçaà yeñu rakñiëaù
kanaka-bhüñaëä bhüpa-pakñiëaù ||5||

yan-madhyamaà vraja-pateù kila sapta-bhümaà
saudha-räja-vimalaà vilasat-patäkam |
vaidürya-vidrumam asära-maëi-praëéta-
stambhäli-jäla-valabhé-kula-sat-valékam ||6|| 
 
nirasta-mäyäpi vicitra-mäyä
väso ramäyä nikhilärcitasya |
sabhäù sabhänanda-nåpasya yasmin
samäjitä çilpi-varair adépi ||7|| 
 
indra-garva-hara-parva-bhüñitair
yasya räja-puruñair adhiñöhitäù |
toraëäç ca kanakädi-nirmitäù
projjihäna-maëi-toraëävabhüù ||8|| 
 
nalikävali-vartmabhir jalaughaiù
kaöaka-sthät sarasaù samutpatadbhiù |
sadaneñu saniñkuöeñu yasmin
jala-yanträëy udagur vicitrabhäni ||9|| 
 
vaidürya-vajrädi-vinirmitäni
sphurat-patäkäny aniçotsaväni |
sadmäni padma-mahilasya viñëor
babhuù prabhüta-dyutimantir yasmin ||10|| 
 
sthiracayo båhad-valayocchritaù
kapi-çiraç cayai rati-maïjualaù |
giri-sarämbubhåtparikhäïcito
yad amito’lasad-varaëo varaù ||11|| 
 
bandhana-kraçima-kardama-çabdäù
keça-madhya-måganäbhiñu yasmin |
cämarädiñu ca daëòa-ninädaù
sormi-tärata-sarita-sarit-saraséñu ||12|| 
 
tékñëatä-kaöhinate yuvaténäà
varëita-kila-kaöäkña-kuceñu |
chidritä-kuöilate kramatas te
mauktikeñu ca kaceñu yatra ||13|| 
 
puraà båhatsänugirer upänte
hareù priyaà tädåçam udbabhäse |
sarasvaté-juñöham adhi pravéraà
yad adhyatiñöhad våñabhänu-bhüpaù ||14|| 
 
ity aiçvarya-kädambinyäà
çré-nanda-nåpa-räjadhäné-varëanaà näma
caturthé våñöiù 
 
||4|| 
 
--o)0(o-- 
 
(5)

païcamé våñöiù

prädurbhüto nandam evaà sa kåñëaù
çrémän çauréà cäviveçämbujäkñaù |
täbhyäà nyastaà vaidha-dékñänvitäbhyäà
tat-patnyau sampräpya taà dadhratus te ||1|| 
 
sakhyos tayor deva-garbhatva-yogäd
vidyun-nibhä käya-käntir babhäse |
saìgha-satäà modayanté samantäd
våndaà dviñäà täpayanté samäsét ||2|| 
 
prädurbhävaà bhajanmäne mukunde
väditräëi svayam eva praëeduù |
samphulläbhüd vanaräjé-samantät
särdhaà cittair dvija-bhakta-vrajänäm ||3|| 
 
namasya-bhäsi pädmabhe’sitäñöamé-niçärdhake
vrajeçvaré sa-durgakaà harià sukhäd ajéjanat |
asüta devaké ca taà tadaiva kevalaà mudä
babhüva moda-saïcayaù satäà viçuddha-cetasäm ||4|| 
 
dåñövä putraà vasudevaù pareçaà
håñöaù prädäd ayutaìgäù hådaiva |
kaàsäd bhéto vraja-räjasya gehaà ninye
bhrätus tvaritaà taà pravéram ||5|| 
 
hitvä tasminn ätma-putraà yaçodä
kanyäà nétvä so’bhyadät kaàsaräje |
aikyaà bimbér arbhayor vä tadäbhüd
ekänaàçäcintya-çaktir yato’sau ||6|| 
 
sütaàvadan parijana-vaktrato harià
pariplutaù parihita-veça-bhüñaëaù |
acékaran nija-tanayasya jätakaà
dvijottamaiù çruta-vidhinä vrajädhipaù ||7|| 
 
putrotsave sampradadau sanando
harñärdito bhüpatir atyudäraù |
svalaìkåtä vatsa-yutäç ca dhenüù
çraddhänvito dve niyute dvijebhyaù ||8|| 
 
sapta-präsäd brähmaëebhyas tilädrén
raukmaiç cailai ratna-våndaiç ca juñöän |
jätaù sarveis tatra citro vraje’sau
gävaù sarvä maëòitäìgä babhüvuù ||9|| 
 
somäìgalyaà bhüsuräs tatra peöhuù
sütäs tadvan mägadhä vandinaç ca |
väditräëi sphotam äçu praëedur
gétià nåtyaà cäticitraà didépe ||10|| 
 
sutam amita-guëaà niçamya gopä
vraja-nåpater muditäù suramya-veçäù |
dhåta-maëimaya-bhüñaëäù suyatnäù
sadanam atha bali-päëayaù saméyuù ||11|| 
 
vraja-pura-vanitä vicitra-veçä
vara-maëi-kuëòala-nüpuroruhäräù |
tam upäyayur upäyanägra-hastä
nåpa-nilayaà harim ékñituà praharñät ||12|| 
 
ghåta-dadhi-rajané-rasät kiranto
vraja-nilayä jaya-ghoña-bhüñitäsyäù |
vidhi-çiva-sanakädayaç ca tasmin
parinanåtur nåpa-catvare’timattäù ||13|| 
 
vraja-patir atha bhüñaëair anarghyair
vasana-cayair vara-saurabhaiç ca bandhün |
parijana-sahitän api prapürëän
mudita-manäù sakalän api samärcét ||14|| 
 
tanaya-janma-mahe nåpatir babhau
racita-koça-kapäöa-vimocanaù |
pratijagur nija-väïchita-püraëaà
pramada-sampluti-yäcaka-saïcayaù ||15|| 
 
parimitam iva yad babhüva saukhyaà
vraja-nagare vraja-bhüpa-tat-prajänäm |
tad-aparimitatäm aväpa sadyo
yad avadhi tat paramo jagäma kåñëaù ||16|| 
 
çré-räma çré-däma-mukhyä babhur ye
pürva-paçcäd ujjvalädyäç ca òimbhäù |
jyotiñmadbhir bhräjamäno vrajas tai
ratna-vyühai ratna-sänur yathäbhüt ||17|| 
 
nandädénäà tiñöhatäà goñöha-bhümyäà
govindädyair ätmajair lakñmavadbhiù |
nänä-sampat-sevitänäà sameñäà
gehe gehe saukhya-puïjojajåmbhe ||18|| 
 
yäà nanda-sünur manute pumarthaù
pumartha-bhüto’pi paraù pareçaù |
rädhädi-rüpädi-guëair agädhä
babhüva sä dhämani kértidäyäù ||19|| 
 
janmotsavenaiva jagat sutåptaà
yasyäù sureçair api saàstutena |
pädäbja-lakñmäëi nirékñya näryo
rameva kanyeyam iti pratéyuù ||20|| 
 
yäà varëayantaù kavayo’pi bibhyuç
candräravindädi ninindur uccaiù |
dhänyena yasyä natibhiç ca çaçvat
pramodam uccair hådayeñu bhejuù ||21|| 
 
kaöäkña-pätäd abhajanta yasyä
vibhütayaù sarva-vidyäù prakäçam |
guëa-vrajän vaktum adhéçvaro’pi
çaçäka no nanda-sutaù samastän ||22|| 
 
sakhyas tu tasyäù sama-rüpa-çéla-
guëäù sva-seväti-paöutva-bhäjaù |
prädur babhüvur vraja-räja-dhänyäà
tadaiva gopa-pravarälayeñu ||23|| 
 
ity aiçvarya-kädambinyäà
sa-parikara-bhagavaj-janmotsava-varëanaà näma
païcamé våñöiù 
 
||5|| 
 
--o)0(o-- 
 
(6)

ñañöhé våñöiù

ambhoja-cakra-dara-jambu-yavärdha-candra-
ménäìkuça-dhvaja-pavi-pramukhän vrajeçau |
aìkän sutasya karayoù padayoç ca vékñya
so’yaà mahän iti paräà mudam äpatus tau ||1|| 
 
dhåtvä kütaà käla-kütaà ca päpä
yäsau dhätré pütanä hantum ägät |
tasyai tuñöo veça mäträt saòimbhaù
pädäd dhätré-sthänakaà çuddhi-pürvam ||2|| 
 
kapaöävåtaà çakaöäsuraà harir aïjasä tam akhaëòam |
marutaà ca taà balinaà vibhur vana-väsinäà sukhadaù çiçuù ||3|| 
 
yadä yadä mätur aìke niviñöaù
sacäpalaà divya-òimbho vyatänét |
tadä tadä mätå-vargä nyamäìkñur
vrajaukasaç cäkhila-saukhya-sindhau ||4|| 
 
gargäcäryäd ätma-nämäni bheje
güòhaà bhävaà vyaïjayan pütanäriù |
tene’nvarthaà corikä-narma-devo
gopälibhir varëyamänaà mukundaù ||5|| 
 
yadä çiçur dhüli-kelau rato’bhüt
mahä-manä sa tadä kämukebhyaù |
dadau mahän dhüli-muñöi-cchalena
prabhur varän amåtän tän munibhyaù ||6|| 
 
janakam upägataù sadasi nanda-nåpaà capalo
dhåta-vara-bhüñaëo madhura-bhäñaëo moda-karaù |
alika-lasan-masé-kalita-candra-kalaù kutuké
harir akhilän vyadhäd aticiraà viramat-karaëän ||7|| 
 
kiìkiëé-valaya-nüpura-dhäré
niñka-kuëòala-varäìgada-häré |
péta-céna-vasanaù sa-òimbhaù
çiïjitair api manäàsi jahära ||8|| 
 
ratha-çibikäïcito hari-rabhasäd uöajeñu yadä
paricarituà munén sva-niratän janané-sahitaù |
dhåta-dadhi-modakädi-balikaù sa-balaç ca vibhuù
pramudam agus tadä subahu te vibudhäç ca paräm ||9|| 
 
bala-kåñëayoù sa jagdhau mudä daméyäà samädaduù pheläm |
veläà pratétya deväç citraà çakuntäù sureçvaräù nityam ||10|| 
 
muñëan gavyaà gopikänäà sa-mitraù
yuñëan kéçän muktavatyaç ca kåñëäù |
nopälabdho’py uktayäpi sadhätryä
prétià nétä säbhyanandotsutena ||11|| 
 
måtsäpräçé jïäpitaù svägrajena
krodhän mäträ bhartsitaù pütanäriù |
bhétaù sväsye viçvam etat pradarçya
krodhaà tasyäù çraàsayann abhyanandét ||12|| 
 
vilokyäparädhaà jananyä nibaddho
vibhutvaà svakéyaà mudä darçayat täm |
vibhajyärjunau tau ca muktau cakära
svayaà baddha-mürtir batäsau mukundaù ||13|| 
 
våndäöavém adhivasan harir ambujäkñaù
saïcärayan sakhi-kulaiù saha tarëakaughän |
vatsäsuraà bakam aghaà ca jaghäna sadyaù
çuddhaà vyadhät kamalajaà ca sa jagdhi-mugdhaù ||14|| 
 
käliyaà bata vimardya sanägaù
sürajäm racitavän pariçuddhäm |
nirvivära khalu gokula-bhäjäà
bhävam adbhutam udäram udékñya ||15|| 
 
dévyan dvandvé-bhävato’han pralambaà
devärätià dhenuka-dveñiëä yaù |
muïjäöavyäà däva-vahnià nipéya
vyaktécakre sädhu-sauhärdam éçaù ||16|| 
 
gopa-kumäré-vasana-nikäyaà
skandhe nidadhau sa khalu vimätham |
vékñita-sakala-kalevara-çobhaù
sücita-çuddha-janä mitra-lobhaù ||17|| 
 
stotrayatsu na ca yasya kaöäkñaù
sanateñv api bhaved vibudheñu |
saàstuvan vraja-bhuvas taru-saìghän
sasvaje’timuditaù sa bhujäbhyäm ||18|| 
 
bhuktvännäni brähmaëénäà mukundaù
prädät täbhyaù sväìghri-läbhaà varaà saù |
saàskärädyän helayan nätma-bhakteù
çraddhäm eva khyäpayämäsa hetum ||19|| 
 
kaiçore vayasiharir dharaà sä dadhre
garviñöaà tridaça-patià jigäya çakram |
uddrävaà vraja-vanitä-manäàsi yasmät
sampräpur madana-kulän ivägni-puïjät ||20|| 
 
gändharvé vidhir abhavad vrajäìganänäà
dämpatyai vraja-vidhunä sakhäkhilänäm |
gér-väëyaù kusuma-kiro jagur vicitraà
nåtyantyo dhvanita-mådaìgikäù praharñät ||21|| 
 
vidhià stävakaà bhävakaà candra-cüòaà
tato nirjarän kiìkarän indra-mukhyän |
harer nanda-süno ramayanta gopäs
tåëebhyo’surän kaàsa-pakñäçritäàs te ||22|| 
 
çré-käntaà praëataika-bandhum atasé-puñpa-prabhaà cid-ghanaà
candräsyaà kamalekñaëaà malayajäliptaà lasad-bhüñaëam |
citroñëéñam udära-gaura-vasanaà kåñëaà surendrärcitaà
vékñya svänuga-mud yayuù paramikäà prétià vrajasthä bhåçam ||23|| 
 
atha vrajapatir udékñya sad-guëair varaà
harià vinayinam ätmajaà mudä |
çubha-kñaëe çubha-vidhinä vrajävane
rajégamat kila yuva-räjatäm asau ||24|| 
 
balabhadraà ca cakära maumikaà
vraja-bhümair hari-mantriëaà ca tam |
sadanaà tasya sucäru nirmame
sukha-sindhau nikhilän nimamajjayat ||25|| 
 
ädideça nija-çilpi-kumäraà
buddhi-sägaram apära-balaà saù |
saudham adbhutatamaà racaya tvaà
yena rajyati haris tava mitram ||26|| 
 
puru-känti-valéka-jäla-ramyaà
vara-vedé-gåha-sandhi-läïchitaà saù |
valitäçrayam ambu-yantra-räji
vraja-candrasya cakära sadma-sadyaù ||27|| 
 
maëi-baddha-taöaiù sphuöat sarojaiù
çuçubhe yad vimalämbubhiù sarobhiù |
ali-guïjita-maïjubhiç caturbhiù
sphuöa-prakaraiù suniñkuöaiç ca ||28|| 
 
sa ca racayäïcakära girisänuñu bhüri-vidhän
maëi-nilayäàs tathaiva sura-çilpi-mano-haraëän |
sapadi sarvais tutoña rasikaù khalu tatra mudä
saha manasä dadau sa-maëi-bhüñaëa-cela-saïcayän ||29|| 
 
smita-vékñaëa-viddha-cetasä
vara-saundarya-sudhä-sudhämané |
svajanaiù saha rädhikäcyutaiù
sphuratas teñu sadaiva medurau ||30|| 
 
vraja-nåpatir jagäma sa yadä saha dära-kumära-pärñador
atha çibikä-hayaiù surucirair våñabhänu-puraà nimantritaù |
sumaëidharaù sa-turya-ninado vara-cämara-sevitod-
yutim atuläà vilokya diviñan nikaro’pi tadä visismiye ||31|| 
 
adhigamya bhänu-nåpatir vrajeçvaraà
bhavanaà ninäya racitärcana-kramaù |
paribhojyataà bahu-vidhän rasän prabhuù
saha-pärñadaù pramudito babhüva saù ||32|| 
 
sakhi-våndair nikhilaù samujjihäna
madhurä secanakaà vilokya kåñëam |
janatä tatra sukhämbudhau nyamajjat
puru-bhäväs tu viçeñatas taruëyaù ||33|| 
 
pibator api susmitä måtäni
rati-tåñëa-kulayor adhisnuyunoù |
samudaidasitämbuja cchadäbhä
taòid-abhra-prabhayoù kaöäkña-våñöiù ||34|| 
 
atho bhänu-bhüpo varair maëòanädyaiù
samarcya vrajädhära-varaà sänugaà saù |
anuvrajya taà sänugas tad-visåñöaù
svakaà kåcchrato maïju bheje nikuïjam ||35|| 
 
tadä säravindä jananyä sa-våndä
samärädhi sä rädhikä bhüñaëädyaiù |
hareù prema-pätré yadä räja-putré
vraja-kñema-dhätré prayätu sahaicchat ||36|| 
 
çivikäç ca rathäç ca rukma-celaiù
pihitä jälibhir abhrakäcakaiç ca |
tad upäyayur ujjvalair lalämair
bahu-bhäso nåpa-catvaraà tadäném ||37|| 
 
balair uddhatänäm kiçoré-våtänäà
lasad-yauvanänäà raëad-bhüñaëänäm |
tadä gujjaréëäà tatir vägminénäà
mudäyäna saàvähanärthädhyatiñöhat ||38|| 
 
samärüòhayänä balad-bhürigänäù
çanair véjyamänä varaiç cämarädyaiù |
priyä nanda-sünoù pareçasya-vadhvas
tato niryayuù subhruvo rädhikädyäù ||39|| 
 
babhau kämbavo bhairikaà sauñiräpi
dhvanir maìgalo räja-putryäù prayäëe |
lasat-svarëa-veträsi cäpeñu hastä
dadhävuù puraù pärçvato’pi pravéräù ||40|| 
 
vavau manda-mandaà tadä gandhaväho
dadhärätapatraà mahad-värido’pi |
vitenur varaà nåtya-gétaà ca devyo
mådaìgädi-nädaà nutià cäticitram ||41|| 
 
phaëi-phakkikäm iva vékñya
täà sa-kuëòala-näma-purém |
dyu-latäm iväkhiladäà nutäà
pramadä hareù pramudaà daduù ||42|| 
 
avatéryatämaëiyänataù
paritoñya särthika-saïcayän |
praëipatya gokula-bhümipäà
jagåhus tato vara-véöikäù ||43|| 
 
atha çiïjitämåta-vandita-
priya-mänasäù sva-gåhän gatäù |
kåta-majjanäù kamalekñaëäù
priya-karma tat pratipedire ||44|| 
 
sampälayan naicikénäà kadambaà
tampäkimaà bhävameëé dåçäà saù |
kampäkulaù sandadhe dépta-kértir
lampäka-håt sundaro nanda-sünuù ||45|| 
 
tätam ambu-patitäpanétaà
vandito viracétärcana éçaù |
äninäya bhavanaà puru-tejä
modayan vraja-bhuvaà babhäñe ||46|| 
 
våndäraëya-candikä-vånda-ramyaà
paçyan vaàçé vadäyämäsa kåñëaù |
äyätäbhis tatra gopäìganäbhir
dévyantébhir maëòito’sau babhüva ||47|| 
 
mädhavyas tä maïju-taurya-trikädyair
maïju-rüpyaiç ca kåñëäm |
premnänarcuù särthikä saucakäçe
anantänandäkhyäyiné väk tadaiva ||48|| 
 
véëä-veëu-mådaìga-nüpura-lasat-käïcyädi-nädair abhüt
tätäthai tatathaiç ca täla-militair nåtyaiç ca gétaiç ca yat |
citraiù päëi-vidhünanais tanu-maëi-dyotanaiç ca räsäìgane
tad vaktuà pramavate kathaà sukham aho väg-devatäpi svayam ||49|| 
 
kuëòalitvam anayat sudarçanaà
kuëòalitvam apahäyan vibhuù |
çaìkhacüòam api taà svam antakaà
präpayann udaharat svam antakam ||50|| 
 
vraja-vanitä vanänta-nirataà harim ambuda-sodaraà yadä
viraha-dhutäù puräëa-puruñaà jagur ambuja-locanäç ciram |
bhuvana-talaà tadedam akhilaà sarid-uñëa-sukhämbu-saìkulä
duradhigamä samädhi-nilayair api haàsa-kulaiù sabhädade ||51|| 
 
vraja-vipine vicitra-vihago hari-veëu-ravo yadä babhau
vidhi-çiva-çakra-tumburu-mukhä vibudho’pi dadhur vicitratäm |
prakåti-viparyayaà tu sarito girayaç ca yayur mithas tadä
vraja-mahiläs tu bhejur akhiläç calatä saraséñu majjanam ||52|| 
 
jäto’riñöaù kañöakäsära-väsé
yasmät keçé måtyu-veçé babhüva |
vyomaù präpa vyomatäm eva sadyaù
so’yaà kåñëo deva-våndair vavande ||53|| 
 
harir atha mathuräà gataù sa kaàsaà
praëihatavän våjinaà jahära pitroù |
yadu-nåpam akåtähukià pareçaù
sapadi kuçasthalikäm adhiñöhito’bhüt ||54|| 
 
kuru-pati-tanayän nihatya duñöän
vyadhita patià nikhilasya dharma-putram |
kñata-khala-nicayo viveça goñöhaà
saphalam idaà kåtavän asau tu mäbhyäm ||55|| 
 
ity aiçvarya-kädambinyäà
bhagavad-bälyädi-krama-lélä-varëanaà näma
ñañöhé våñöiù 
 
||6|| 
 
--o)0(o-- 
 
(7)

saptamé våñöiù

çéghragaiù prati nivedite harau
dundubhiù kila jagarja susvanam |
maìgala-dhvanir abhüd gåhe gåhe
känanäni dadhire madhu-srutim ||1|| 
 
udite vidhau pramude dadhe |
vraja-bhür asau jaladhir yathä ||2|| 
 
samupägate bata mädhave |
aöavéva sägamad eta täm ||3|| 
 
pariñasvajire harià mudä
nija-bhäva-nikhilä vrajaukasäù |
sravad-asra-paréta-vakñaso
vara-népa-stavaka-prabhojjvaläù ||4|| 
 
taträgatäs te munayo vanasthä
drañöuà harià saàyamino vanasthäù |
sampüjitäs tena dhåtätma-bhäväs
taà tuñöhuvuù saàsphurad ätma-bhäväù ||5|| 
 
sarveçvaras tvaà para-muktidas tvaà
svätma-pradas tvaà svajanänurägé |
tvam eva vijïäna-sukhätma-mürtiù
çré-vatsa-lakñmé-nilayas tvam eva ||6|| 
 
vibhräjitaù kaustubha-känti-våndair
jagaj-jani-sthema-layaika-hetuù |
acintya-çaktiù puruñädi-rüpo
vidhyädayo deva tavaiva bhåtyäù ||7|| 
 
govinda nandätmaja-kaàsa-vaàça-
nisüdanaù çrédharaù naù puëéhi |
çré-gokulädhéça jayatvam uccair
iha svakaiù särdham udära-kértiù ||8|| 
 
tava bhaktir acyuta karoti paräà
mudira-dyute mudam udära-maëe |
prati dehi täà nava-vidhäà tad imäà
våëumo vayaà varam atona na param ||9|| 
 
çivikä ratha-väji-räjitar
vipineñu svajanair athävåtaù |
viharan rasabhojanair atho
mumude’sau parayäçriyärcitaù ||10|| 
 
sakhibhiù saha dhenu-saïcayän
sva-samänair guëa-rüpa-sampadä |
giriräja-vaneñu pälayan
vividhäù keli-kaläs tatäna saù ||11|| 
 
vanitäù sa nitänta-sundarér
niçi våndä-vipine viçan daréù |
sukha-séma-viläsa-lälasaù
prabhur änanda-mayo’py aréramat ||12|| 
 
etä viñëor nanda-putrasya nityä
lélä-nityänanda-mürteù pradiñöäù |
çraddhävadbhiù kértyamänäù samantät
saàsärägni-prauòham unmülayati ||13|| 
 
vidyä-bhüñaëa-praëétaà hari-caritaà
cit-sukhätmakaà hy etat |
parigétaà çuka-muninä sadasi
sevyaà svarüpam iva ||14|| 
 
aiçvaryäparikértanäd vraja-vidhoù kåñëasya ye sädhavas
täpägni-pratiléòha-håt-sarasijä mläyanti çuñyat-tviñaù |
teñäà täpa-vimardanäya viçadä çré-särvabhauma-prabhoù
käruëyäd uditeyam äçu bhavatäd aiçvarya-kädambiné ||15|| 
 
aiçvarye pürveyam pürva-parvä
kädambiné nanda-sutävalambä |
syäd bhü-viyat-sindhu-çaçäìka-çäke
satäà priyä tac-caraëäçritänäm ||16|| 
 
ity aiçvarya-kädambinyäà
çré-gokulägamanädy-uttara-lélä-varëanaà näma
saptamé våñöiù 
 
||7|| 
 
--o)0(o-- 

 

Fuentes - Fonts
SOUV2BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font


free countersDisculpen las Molestias
Conceptos Hinduistas (1428)SC


Conceptos Hinduistas (2919)SK  ·  (2592)SK
Aa-Ag · Ah-Am · Ana-Anc · And-Anu · Ap-Ar · As-Ax · Ay-Az · Baa-Baq · Bar-Baz · Be-Bhak · Bhal-Bhy · Bo-Bu · Bra · Brh-Bry · Bu-Bz · Caa-Caq · Car-Cay · Ce-Cha · Che-Chi · Cho-Chu · Ci-Cn · Co-Cy · Daa-Dan · Dar-Day · De · Dha-Dny · Do-Dy · Ea-Eo · Ep-Ez · Faa-Fy · Gaa-Gaq · Gar-Gaz · Ge-Gn · Go · Gra-Gy · Haa-Haq · Har-Haz · He-Hindk · Hindu-Histo · Ho-Hy · Ia-Iq · Ir-Is · It-Iy · Jaa-Jaq · Jar-Jay · Je-Jn · Jo-Jy · Kaa-Kaq · Kar-Kaz · Ke-Kh · Ko · Kr · Ku - Kz · Laa-Laq · Lar-Lay · Le-Ln · Lo-Ly · Maa-Mag · Mah · Mai-Maj · Mak-Maq · Mar-Maz · Mb-Mn · Mo-Mz · Naa-Naq · Nar-Naz · Nb-Nn · No-Nz · Oa-Oz · Paa-Paq · Par-Paz · Pe-Ph · Po-Py · Raa-Raq · Rar-Raz · Re-Rn · Ro-Ry · Saa-Sam · San-Sar · Sas-Sg · Sha-Shy · Sia-Sil · Sim-Sn · So - Sq · Sr - St · Su-Sz · Taa-Taq · Tar-Tay · Te-Tn · To-Ty · Ua-Uq · Ur-Us · Vaa-Vaq · Var-Vaz · Ve · Vi-Vn · Vo-Vy · Waa-Wi · Wo-Wy · Yaa-Yav · Ye-Yiy · Yo-Yu · Zaa-Zy


GENERAL

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog