sábado, 11 de septiembre de 2010

âäcarya-râsa-prabandhaì - ärîmat-prabodhânanda-sarasvatî-viracitaì

krishna&hiscalf - Iskcon Desire Tree


äçcarya-räsa-prabandhaù

çrémat-prabodhänanda-sarasvaté-viracitaù


Text : (ed.) Haridas Das. Nabadwip : Haribol Kutir, 1946. Entered, Jagat 2003-12-12. The poem is written mostly in rhyming pajjhaöikä meter. The exceptions, which usually mark a change in theme, are given in bold.

--o)0(o--

äçcarya-räsa-prabandhaù

jayati jayati rädhäpäìga-saìgé-bhujaìgé-
kavalita üru-bädhä-mürcchito’nanya-sädhyaù |
tad-adhara-sudhayoccair jévitaù çyäma-dhämä
tad-ativiña-viñaìgenaiva kaçcit kiçoraù ||1||

jayati jayati våndäraëya-candro’ticitron-
mada-rasa-maya-räsolläsa-sambhränta-mürtiù |
pramada-madana-lélä-mohanaù çyäma-dhämä
nirupama-sukha-sémäbhéra-rämäbhirämaù ||2||

asti mahädbhuta-våndäraëyaà
santata-vähi-mahä-rasa-vanyam |
parama-manohara-parama-supuëyaà
rasa-maya-sakala-dhäma-mürdhanyam ||3||

sakala-guëänäà sphurad-atibhümi
projjvala-cintämaëi maya-bhümi |
çruti-durgama-tåëa-mätra-vibhüti
sphéta-mahä-sukha-sindhv-anubhüti ||4||

prakåti-pare paripürëänande
mahasi mahädbhuta-hari-rasa-kande |
bhräjamänam akhilojjvala-ramyaà
madhura-viçada-hari-bhäva-sugamyam ||5||

mukhya-rasätmaka-paramäkäraà
vimala-manoja-béja-ruci-säram |
mäyä-vidyä-päram apäraà
rädhä-mädhava-nitya-vihäram ||6||

rädhä-madhupati-cäru-padäìkair
aìkita-matula-sudhä-rasa-paìkaiù |
svaccha-suçétala-mådula-suväsaà
bibhrad-avani-talam adbhuta-bhäsam ||7||

kvacana paräga-puïja-kamanéyaà
kvaca makaranda-püra-ramaëéyam |
kvacana galita-kusumaiù kåta-çobhaà
kva ca maëi-karpüra-raja-ruciräbham ||8|| 
 
santata-phala-kusumädi-vicitraiù
koöi-mahäsura-pädapa-jaitraiù |
gulma-latä-tarubhiù supavitrair
maëòitam éça-juñäm api citraiù ||9||

kusumita-pallavita-druma-valli-
sphuöita-kadambaka-kiàçuka-malli |
smera-kumuda-karavéra-viräji
prahasita-ketaka-campaka-räji ||10||

vikasita-kuöaja-kunda-mandäraà
suphalita-panasa-püga-sahakäram |
hari-caraëa-priya-tulasé-vipinaiù
çobhamänam üru-parimala-masåëaiù ||11||

vilasaj-jäté-yüthikam atulaà
vikaca-sthala-paìkaja-baka-vaïjulam |
santata-santänaka-santänaà
vara-hari-candana- candana-vipinam ||12||

pärijäta-vana-paramämodaà
rädhä-kåñëa-janita-bahu-modam |
kuruvaka-maruvaka-mädhavikäbhir
damanaka-däòima-mälatikäbhiù ||13||

çephalikayä nava-mälikayä
çobhitam api bahuvidha-jhiëöikayä |
lalita-lavaìga-vanair atimadhuraà
nava-punnäga-näga-ruci-ruciram ||14||

stavakita-navakäçoka-vanäli
smera-çiréña-parisphuöa-päëöali |
bandhuram abhinava-bandhuka-vipinaiù
çobhitam abhitas tilaka-mlänaiù ||15||

nija-nija-vibhavaiù pratipadam
adhikaà vilasad-ananta-jäti-taru-latikam |
niravadhi-vardhi-madhura-guëa-sindhu
suvicira-nindita-koöira-bindu ||16||

väpé-küpa-taòägair lalitaà
maëimaya-keli-mahédhara-mahitam |
räsocita-maëi-kuööima-räjaà
raïjayad eka-vimala-rasa-räjam ||17|| 
 
rakta-kanaka-karpüra-parägaà
bibhrad-ravijä-pulina-subhägam |
rädhä-mädhava-keli-nikuïjaà
dadhad-atimaïjura-guïjad-ali-puïjam ||18|| 
 
mada-kala-kokila-païcama-rägaà
sthira-cara-nikara-mürcchad-anurägam |
mada-çikhaëòi-kåta-täëòava-raìgaà
cakita-cakita-parilola-kuraìgam ||19|| 
 
parama-vicitrataräkåtir-rävaiù
khaga-paçubhir bahubhir bahu-bhävaiù |
çobhitam api pcuka-säré-nicayair
vara-dampatyoù sva-pada-vineyaiù ||20|| 
 
atyadbhutatama-åtu-ñaöka-çri
çraàsitanaiù çreyasi vipina-çri |
manda-sugandha-suçétala-marutä
juñöam amåta-yamunämbhasi viçatä ||21|| 
 
ädya-viçuddha-mahä-rasa-rüpaà
khelad-eka-vara-manmatha-bhüpam |
sändränanda-parama-rasa-käñöhaà
rädhä-nägara-bhäva-gariñöham ||22|| 
 
adhi-lalitädika-sulalita-bhävaà
prakaöita-sahaja-rasavad-anubhävam |
nikhila-nigama-gaëa-durgama-mahima-
premänanda-camatkåti-séma ||23|| 
 
çärada-candra-kara-khacitaà
sphéta-rasämbudhi-vécé-nicitam |
adhira-janané-mukham ujjvala-veçaù
ko’pi kiçoras tatra praviveça ||24|| 
 
mahä-camatkära-nidhäna-rüpa-
viläsa-bhüñädibhir atyapürvaù |
räsotsaväya praviçan pradoñe
våndävanaà nandati kåñëa-candraù ||25|| 
 
rasa-maya-lélaù kuvalaya-nélaù
sakala-yuvati-mohana-guëa-çélaù |
kuïcita-keça-sakala-kaleçaù
péta-paöäïcita-påthu-kaöi-deçaù ||26|| 
 
makaräkåti-maëi-kuëòala-dolaù
sphurad-atiruci-kallola-kapolaù |
muktä-ratna-vicitra-nicolaù
smara-rasa-madhura-vilocana-khelaù ||27|| 
 
ratna-tilaka-ruci-raïjita-bhälaù
snigdha-capala-kuöilälaka-jälaù |
kalita-lalitatara-bahu-vidha-mälaù
keli-kalä-rabhasätirasälaù ||28|| 
 
pramudita-vadana-manohara-häsaù
kambu-kaëöha-taöa-padaka-viläsaù |
viracita-yuvati-vimohana-cüòaç
citra-mälya-kåta-barhäpéòaù ||29|| 
 
pénorasi lasad-uru-maëi-häraù
sphuöad-aìgada-kaìkaëa-dhäraù |
subhaga-nitamba-raëan-maëi-rasanaù
parihita-räsocita-vara-vasanaù ||30|| 
 
maëi-maïjéra-maïju-ruta-caraëaù
prasåmara-pädoìgada-maëi-kiraëaù |
çravaëa-viräjita-ratna-vataàsaù
kara-dhåta-maëi-maya-mohana-vaàçaù ||31|| 
 
rädhänusmåti-muhur-utpulakaù
sakala-rasika-vara-nägara-tilakaù |
pratyaìgädbhuta-suñamä-sindhuù
pratipada-vardhita-vardhi-madana-rasa-sindhuù ||32|| 
 
prodvelädbhuta-madhurima-sindhuù
prakaöa-mahä-rasa-maya-guëa-sindhuù |
matta-mataìgaja-laìgima-gamanaù
parama-rasaika-nimajjita-bhuvanaù |
käçméräguru-candana-liptaù
çyäma-tanur maëi-bhüñaëa-déptaù ||33|| 
 
tribhaìgé-vinyäsa-sthita-tanu-kadamba-druma-tale
yadä rädhä-nämäìkita-madhura-saìketa-muralém |
nidhäya çré-bimbädhara-vara-puöe nägara-gurur
jagau gopyo’dhävann abhikam abhi tarhy eva vivaçäù ||34|| 
 
atha népa-kalpa-taru-müla-gataù
kalilta-tribhaìga-lalitäìga-yutaù |
aruëädhare nihita-veëu-varaù
kalam ujjagau sa rasika-pravaraù ||35|| 
 
çrutvä mädhava-muralé-ninädaà
tat-kñaëam ujjhita-guru-jana-vädam |
dhvany-abhimukham anudhävitavatyaù
pratidiçam abhinava-gopa-yuvatyaù ||36|| 
 
käçcid vyatyastämbara-bharaëäù
käçcana nüpuraika-yuta-caraëäù |
aparä aïjitaika-vara-nayanäù
kä api parihåta-nija-pati-çayanäù ||37|| 
 
snänam athodvartanam anulepaà
névi-nibandhana-märjana-lepam |
kurvatyotijaväd yayur aparäù
käçcid athärdha-prasädhita-cikuräù ||38|| 
 
käçcid gurvädiñu bhuïjäneñv
api parviveñaà hitvä yäne |
cakrur matim atikhaëòita-lajjäù
kevala-väàçika-saìgama-sajjäù ||39|| 
 
käçcana hära-grathane saktäù
sütra-kar:a yayur atyanuraktäù |
mugdhä dugdhävartana-niratä
yayur aparä api hari-rasa-bharitäù ||40|| 
 
loka-veda-vidhi-kåta-samupekñä
düra-dalita-gåha-dehäpekñäù |
prema-mahägraha-gäòha-gåhétä
harim abhisasrur vraja-pura-vanitäù ||41|| 
 
gaëòa-lola-maëi-kuëòala-suñamäù
mukta-kavara-bhara-vigalita-kusumäù |
vipula-nitamba-stana-bhara-vikaläs
tanu-ruci-prakaöékåta-bahu-capaläù ||42|| 
 
upari vinirmita-çata-çata-candramä
madhya-racita-cala-hema-giréndräù |
bhuvi vihita-sthala-paìkaja-valanä
rejur diçi diçi tä vraja-lalanäù ||43|| 
 
nüpura-käïcé-valaya-ghaöänäà
jhaìkåta-mukharita-sakala-diçänäm |
jaìgama-kala-kalatäyita-vapuñäà
reje räjiù sä vraja-sudåçäm ||44|| 
 
yuvatiñu yä nija-pati-sambhuktä
daiväd antar-gåha-yätäs täù |
gopair dåòhatara-pihite dväre
pratihata-gatayaù petur agäre ||45|| 
 
açubhaà puruñäntara-saìga-kåtaà
kåtvä hari-virahärtyä nihatam |
parama-mahä-maìgala-sunidänaà
cakrur madhupati-madhura-dhyänam ||46|| 
 
çuddha-mahä-rasa-cid-ghana-dehä
hari-para-bahir-antara-sakalehäù |
sapadi präptäù preñöha-padäntaà
täç ca tadä ruciräs tu nitäntam ||47|| 
 
evaà vraja-vara-yuvaté-våndaiù
çyäma-kiçoraù prema-madändhaiù |
hari-gatir indirayäpi na dåñöä
präpi madana-rasa-mätra-niviñöäù ||48|| 
 
na loka-veda-vyavahära-mätraà
na geha-deha-draviëätmajädi |
yaträvidaàs tä na patho’patho vä
sa ko’pi jéyäd iha kåñëa-bhävaù ||49|| 
 
çré-våñabhänor niñkuöa-yätä
tad-duhitä tribhuvana-vikhyätä |
rädhety anupama-rasa-maya-mahimä
çuddha-mahä-rati-madhurima-sémä ||50|| 
 
sva-sva-vibhava-sucamatkåta-tanubhiù
puruñottama-çaktibhir amitäbhiù |
dürataräd api kåta-däsyäçä
sakala-parama-sukha-kåta-parihäsä ||51|| 
 
äçaiçavam ati-mugdha-präyä
çyämikädi-kalanäkula-käyä |
sahaja-mahädbhuta-hary-anurägä
saàvyavahära-mätra-savirägä ||52|| 
 
svapnekñita-ramaëätma-samädhiù
pralapita-saïjanitätyupalabdhiù |
kñaëam atikampä kñaëam atipulakä
jaòavat kñaëam äçrita-sakhyakä ||53|| 
 
vilasati nava-ghana ägata-mürcchä
sabhaya-sabhaya-vékñita-çikhi-pucchä |
kñaëam atyärtyä susvara-ruditä
kñaëam api bahuçaù kñiti-tala-luöhitä ||54|| 
 
kñaëam utsåjati sakaläbharaëaà
kñaëam ati gåhëaty älé-caraëam |
kñaëam abhidhäya yämi yamunäm iti
nigadati väcyo’sau mama nama iti ||55|| 
 
kñaëam ullasitä sahasoru-hasitä
vitata-bhujocchäyä-çleña-ratä |
kñaëam abhidadhaté kåta-käku-natir
dhåñöopäli na lajjaya meti ||56|| 
 
mädhava-näma-rüpa-guëa-gänaiç
citra-paöädiñv äkåti-likhanaiù |
pratimuhur api cäçväsa-vacobhiù
katham api yäpita-samayälébhiù ||57|| 
 
sä çruti-gata-hari-muralé-sukalä
vikalä dhävad-upekñita-sakalä |
çyäma-milana-rasa-sambhrama-valitä
pratimuhur udyat-pulakair nicitä ||58|| 
 
rasa-garimojjvala-gaurava-rakñä-
käraëa-viracita-bahutara-çikñä |
väritavaty api manmatha-vivaçäm
älis täà dhåta-päëiù sahasä ||59|| 
 
täsu sakala-gokula-vanitäsu
praëaya-mahä-sambhrama-militäsu |
prekñya na jévauñadha-nija-käntäà
präpa harir virahätula-cintäm ||60|| 
 
çrutväpi veëu-ninädaà sva-sakhé-janena
sammäna-rakñaëa-kåte bahu-datta-çikñä |
rädhä samägatavaté na yadä tad-eka-
präëas tadä harir abhüd uru-duùkha-cintaù ||61|| 
 
darçita-loka-veda-bahu-bhétiù
priya-vinivartita-yuvaté-vitatiù |
samavadad atyanuräga-rasändhä
hari-pada-kåta-dåòha-jéva-nibaddhä ||62|| 
 
viñam iva sakala-viñayam apahäya
tvat-padam äçritam atula-sukhäya |
preñëöhatamäkhila-marma-kåpäçéà
mä vada mä vada niñöhura-väëém ||63|| 
 
sakalendriya-manasäm anivåttiù
priya bhavataiva håtäkhila-våttiù |
ko nv iha lokaù kaù para-lokaù
kva tadä smaraëaà kva nu vä karaëam ||64|| 
 
yady anivåttià praviçati lokaù
paramäsahya-naraka-nikaraukaù |
ko’pi tad api kim u tava caraëäçäà
praty api kurute hanta jihäsäm ||65|| 
 
tvac-caraëämbuja-makarandäçä
yad dhådi samabhüt sahaja-viläsä |
darçaya parama-mahä-bhaya-lobhän
ahaha svätmani bhavati viçobhä ||66|| 
 
pati-suta-geha-svajana-dhanädyaà
tyaktaà väntavad akhilam avadyam |
punar api duùsaham api tat-smaraëaà
tava yadi na kåpä varam iha märaëam ||67|| 
 
tvat-pada-paìkaja-rajasä dhanye
tyaktvä tanum iha våndäraëye |
präpsyämas tväà dhruvam abhirämaà
tyaja duravagraha nägara kämam ||68|| 
 
premotkaëöhya-sagadgadam itthaà
vraja-taruëé-mukha-candra-samuttham |
pétvä vacana-sudhä-rasa-säraà
rädhä-patir idam avadad udäram ||69|| 
 
candrävalé-prabhåti-sarva-vidagdha-gopé-
vånde’pi saàmilitavaty atimanmathändhe |
çré-rädhikä-viraha-déna upekñya pürvaà
paçcäd ananya-viñayä nyayunak priyärthe ||70|| 
 
atinirbharatara-mad-bhävavatér
näham upekñe katham api bhavatéù |
kintu vinä mama jévana-rädhäà
kåntati kim api ca näntara-bädhäm ||71|| 
 
tad-dayitä racayata bahu-yatnaà
sä mama kaëöha-vibhüñaëa-ratnam |
milati yathä na cireëa bhavatyaù
sädhu tathä vidadhatv atimatyaù ||72|| 
 
atha sa vicärya vraja-vanitäbhiù
käpi nipuëa-matir atimuditäbhiù |
prahitä drutam upavana-gata-rädhaà
samupetyäha valat-smara-bädhäm ||73|| 
 
çré-våñabhänu-bhavana-maëi-maïjari
rädhe jana-nayanämåta-lahari |
kväpi na loke kväpi tulä te
vraja-jana-bhägyät param iha jäte ||74|| 
 
ayi mayi kåpayäpäìgam udaïcaya
seçvara-viçvaà mad-vaçatäà naya |
senhäveça-galaj-jala-nayane
kñaëam avadhänaà kuru mama vacane ||75|| 
 
parama-rase tava yad api nimagnaà
kvacid api bhavati mano nahi lagnam |
tad api mahä-karuëärdra-prakåte
çravaëaà dehi manäì mama gadite ||76|| 
 
ekaù çyämala-divya-kiçoraù
çréça-pramukha-mano-maëi-coraù |
asti vraja-våndävana-sevé
taà labhate käpi na devé ||77|| 
 
kamalädika-vara-taruëé-våndaiù
satata-vimågyaù kåta-nirabaddhaiù |
sa tava padämbuja-parimala-lubdhaù
ñaö-pada iva vibhrämyati mugdhaù ||78|| 
 
rädhe tasya tu tattva-rahasyaà
tvac-chruti-müle çaàsyam avaçyam |
yat kenäpi kadäpi manäg api
nädåçyata paräbhavadåçäpi ||79|| 
 
kevala-käma-rasätmaka eña
kevala-madhura-kiçoraka-veñaù |
kevala-gopa-yuvati-rati-tåñëaù
para-madhurimëä nämnä kåñëaù ||80|| 
 
käm api gopém api kämayate
na khalu ramädyä ramaëér manute |
gokulam akhilam asau dina-rajanér
vicinoti kva nu kä nava-ramaëé ||81|| 
 
valataç chalato'nyair api yogaiù
sädhita-gopa-vadhü-sambhogaiù |
niravadhi kämämbodheù päraà
gacchann asti kaç ca eväram ||82|| 
 
tatra tu snigdha-janänugrahatas
tasyäkäräntaram api dadhataù |
präpya rahasi nava-taruëé-nikaöaà
tan-nija-rüpam udaikñi prakaöam ||83|| 
 
kià bahunä bahunägara-rétes
tasyäpy aikñi çiçutvänukåteù |
gopyotsaìge'dhara-rasa-laulyaà
kuca-korakam anu kara-cäïcalyam ||84|| 
 
sa hi nava-kiçoré-darçaà
vraja-véthyädiñv akåta-vimarçam |
luïcita-kaïcuka-kuca-yuga-mardaù
çliñyati cumbati sahasä mattaù ||85|| 
 
sutayä milati milaty api vadhvä
milati bhaginyäpy atha pathi ruddhä |
tad api mahä-mohana-vadanekñä-
sthagitäs tasthur vallava-mukhyäù ||86|| 
 
käçcid vaçayati käma-kaläbhiù
kä api nåtya-géta-vidyäbhiù |
käçcana taralékurute muralé-
vädana-khuralébhir vana-mälé ||87|| 
 
käçcana tat-pati-veça-vinodaiù
käçcid graha-bhétyädy-apanodaiù |
käçcana dütikayä bahu-mänaiù
käçcid vaàçé-häraëa-dharaëaiù ||88|| 
 
käçcit svayam anunayanair dhanyä
dyüta-jitäs tat-patitas tv anyäù |
äkarñati käçcana manträdyaiù
käçcana céra-hära-haraëädyaiù ||89|| 
 
vama-bhuvi puñpävacayana-saktäù
käçcana cauryäropäd bhuktäù |
anyäç citrekñaëa-kutukena
bhéñaëa-jantu-rüpa-bhajanena ||90|| 
 
deva-naöé-rüpa-caraëena
mohayaténdra-jäla-racanena |
anyä sa nayan yamunä-päraà
ratim evätaramättodäram ||91|| 
 
gokula-kulaja-vadhüöikayä saha
na kayä saìgatir asya babhüva ha |
unmada-madana-rasaika-prakåtes
tad api mano’sya na nirvåtim ayate ||92|| 
 
sa kadäcin nava-våndä-vipinaà
präviçad ekaù smara-rasa-sadanam |
kväpi kadamba-tale smara-khinnaù
suptas tat-praçamana-nirviëëaù ||93|| 
 
svapne darçanam asya tvam agä
lélä-khela-parädbhuta-rasadä |
kim api ca lajjä-nata-vadanä
sä gaditavaté madhuraà sa-viläsä ||94|| 
 
kià kathaye tväà jévita-nätha
rädhä tvat-premaiva nanätha |
tvaà tu vraja-yuvatébhir viharasi
mäà nija-käntäà naiva smarasi ||95|| 
 
ity äkarëya parama-rasa-säraà
tvad-vacanämåtam asamodäram |
yävat prarudan padayoù patati
tävaj jägarito bhuvi luöhati ||96|| 
 
tad-avadhi paramäviñöaù sa yuvä
vrajam atha våndävanam anyad vä |
rädhä rädhety avirata-jäpaù
präöati rädhädhyäyuru-täpaù ||97|| 
 
prathamoddeçaà tava susakhétaù
çrutvä tad-bhävaà ca pratétaù |
anyopäyair milanam apaçyan
veëu-ravais tv ähvayad atihåñyan ||98|| 
 
taà tu mahä-mohana-muralé-dhvanim
äkarëyaiva loka-nigamädhvani |
dåòhatara-heya-dhiyo vraja-vanitä
äyayur asyäntikam api na matäù ||99|| 
 
api na kaöäkña-nirékñaëam äsu
tvat-praëayé kurute’nuratäsu |
aniçamyaivädbhuta-rasa-bhävaà
khinnas tvat-pada-nüpura-rävam ||100|| 
 
paçyann api sa na paçyati kiïcit
çåëvann api na çåëoti sa kiïcit |
tväm anu cintayate vraja-näthaù
santata-vihita-tvad-guëa-gäthaù ||101|| 
 
kväsi preyasi hä hä rädhe
mayy anukampäà kuru puru-bädhe |
småtvä mäm upayähi tvaritaà
våndä-vipinaà kuru sukha-bharitam ||102|| 
 
athavä sahaja-suvatsala-hådaye
näyäsyasi katham anugata-sadaye |
tiñöhasi kuïje kväpi nilénä
rétir iyaàtava surasa-dhuréëä ||103|| 
 
evaà pralapati bahudhä kåñëas
tvat-saìgama-rasa-mätra-satåñëaù |
tväm upanéya dhyänät purataù
sa bhavati rasamaya-ceñöä-nirataù ||104|| 
 
candrävalyädy-akhila-manojïa-
vraja-vara-rämä api sa rasajïaù |
kåta-cäöüktéù paçyati na dåçä
çvasiti paraà tava rati-rasa-satåñä ||105|| 
 
nänya-taruëyä värtäù kurute
nänyädattaà pibati na bhuìkte |
anyäsparçana-darçana-virucis
tvat-paratäyäm äste sa çuciù ||106|| 
 
vilasaty atikaruëaà tava bandhur
dhåta-bäñpaugho yuvati mukhenduù |
sthira-cara-sattväny api cakrandur
våndä-vipinam açru-jala-sindhuù ||107|| 
 
çoñaà neñyati hari-vapur uñmä
tava våndävanam atha ruci-räçmä |
keli-giris te dravatäà yäyät
plävitam akhilaà väçrair bhüyät ||108|| 
 
sakalaà çrémad-våndä-vipinaà
sakalaà gokulam api ca vyasanam |
parama-durantam adya samupaiti
sakala-präëa-dhane pariñédati ||109|| 
 
tad-uru-nitambe na kuru vilambaà
cala sakhi kåta-mat-päëy-avalambam |
mada-kala-kädambaka-nikurambaà
tava gati-bhaìgyä bhajatu viòambam ||110|| 
 
atha durdharatara-manmatha-bädhä
kim api gaditum açakan nahi rädhä |
tad-dayitälir bahu-rasa-valitä
giram atilalitäm avadal lalitä ||111|| 
 
cala sundari kià bahu-vacanena
vayam atitåptäù kåñëa-guëena |
yair anubhütaàtasya na caritaà
tac-chravaëaà kuru tad-guëa-bharitam ||112|| 
 
vakrima-çäli-çyämala-vapuñaù
kävasthä åju-çucitäyäà manasaù |
kåtrima eva prema-vikäras
tasya måñä vä tvad-vyähäraù ||113|| 
 
paçya düti bahu-vallabha eña
vraja-pura-taruëé-mohana-veçaù |
veëu-dhvani-håta-gopé-våndaù
katham iha sakhyä mama sukha-gandhaù ||114|| 
 
manute yadi dayitä-gaëa-mukhyäà
sa mama sakhéà nija-paramäbhikhyäm |
tat katham ädau na tayä militaà
präptänujïo’nyäbhir na yutaù ||115|| 
 
tad alam alaà kapaöaika-pareëa
prakaöita-mithyä-prema-bhareëa |
tena dina-dvayam ekébhavatä
punar atha paramaudäsyaà bhajatä ||116|| 
 
kià cäsmäkaà kaëöha-gateñu
präëeñv anyäà vraja-vara-tanuñu |
rädhä-bhartä katham iva çayanaà
neñyati dhanyam api kåta-karuëam ||117|| 
 
lakñmé-tat-pati-mohany api kä
vraja-bhuvy asmat-sakhy-anucarikä |
bhavituà yogyä saha tat-patinä
yä nirlajjä kåta-rati-kalanä ||118|| 
 
gatvä sarvam idaà tvaà varëaya
kämuka-mukuöa-maëià sakhi sukhaya |
sa sukhaà viharatu saha-bahu-rämas
tädåça-nikaöaà na vayaà yämaù ||119|| 
 
kréòati sa bahu-kapaöa-näöikayä
mugdha-vraja-pura-yuvaté-ghaöayä |
sumukhi vayaà tanurägam ananyaà
bibhratam eva bhajämo dhanyam ||120|| 
 
rädhaikäntika-bhävo na bhavet
sa yadi tadä syäà saìgati-vibhave |
astu niräço mama tu sakhéyaà
tädåça-rati-håd gamayatu samayam ||121|| 
 
tata ägatya tayä parikathite
sakale rädhälé-jana-lapite |
gopé-veça-sthagita-samäjaù
svayam acalac chré-vraja-yuvaräjaù ||122|| 
 
düté-giräpi ca yadä våñabhänu-putré
naivägatä rasa-viläsa-vidhau vidagdhä |
gatvä tadä svayam asau yuvaté-suveças
täà prema-vihvala-tanuà harir äninäya ||123|| 
 
drutam iva sa gato rädhä-rämaù
tad-guëa-caritaiù paramäbhirämaù |
çirasi nihita-tac-caraëa-parägaù
präha lalitam ativalad-anurägaù ||124|| 
 
ahaha mahädbhuta-bhägya-vipäke
tava padam atidurlabham api näke |
adya dåçätitåñä paridåñöaà
spåñöaà jani-phalam akhilaà juñöam ||125|| 
 
tava pada-paìkaja-nakha-maëi-candra-
jyotiù-prasaräd diçi diçi sändraù |
ssvänandämåta-sindhur apäraù
syandata evädbhuta-rasa-säraù ||126|| 
 
äçcaryä te rüpa-camatkåtir
äçcaryä te rucir ucchalati |
äçcaryä te madhura-vayaù-çrér
läsyair harir api mürcchati sa-çréù ||127|| 
 
janmani janmani däsyä api te
däsya-padäçäà kä na hi kurute |
ästäm aparaà çyäma-raso’pi
tvat-pada-kamale labhyaù ko’pi ||128|| 
 
kO,yam aho mama bhägya-viçeñaù
phalito galitas tarko’çeñaù |
yad iha mayä gatayä hari-kärye
präpi paraç cintämaëir ärye ||129|| 
 
ramayäpy atidurlabha-pada-rajasäà
mågyo niravadhi gokula-sudåçäm |
våndävana-vidhur api tava däsé
bhägya-kaläyäç ciram abhiläñé ||130|| 
 
näpekñä mama mohana-räje
taddhita-hetoù kåtim api na bhaje |
yan me tvat-saìgäd anyad akämyaà
tad api tad uktaà kathaye ramyam ||131|| 
 
ayi vara-sundari nägari rädhe
kuru hari-vacane hådayam abädhe |
yan mama mukhataù çravaëa-puöena
svaditaà tväà vaçayeta rasena ||132|| 
 
payasa iva drava-bhävaù sahajaù
praëaya-mahaughas tava mayi sunijaù |
sumukhi tad adya kim evam asäraà
mayi kuruñe guëa-doña-vicäram ||133|| 
 
tava rasa-puñöi-kåte vraja-rämä
murali-raveëa håtä abhirämäù |
tatra våthä kim udghaöaya doñaà
bhavatu präëeçvari bhaja toñam ||134|| 
 
gopa-kiçoryas tvad-bhrama-bhuktäù
käçcana thutkåtyätha tyaktäù |
çrutvä käçcid anuttama-rüpäs
tyaktä anubhüyänurüpäù ||135|| 
 
anyä daça-païcaikébhüya
kñipta-hriyo mäà raha änéya |
päëau péta-paöe vä dhåtvä
mattäù sakåd adhara-madhu pétvä ||136|| 
 
ekä käpi taväste yogyä
vraja iti düté-jana-väg-bhaìgyä |
käcana käcana bhuktvä tyaktä
sämpratam atra vayaà suviraktäù ||137|| 
 
hari hari käma-mahämbudhi-päraà
kä vä neñyati mäà sa-vikäram |
sthitavän evam aharniçam antaç
cintä-tatim amilan nija-käntaù ||138|| 
 
tvad-vana-madhya-suptam atividhuraà
tvaà mä bodhitavaty asi madhuram |
svätmänaà çré-rädhä-nämnéà
prakaöita-mac-cintätiga-dhämném ||139|| 
 
svapne jägaraëe vä preyasi
pürvam api tvaà hådi me sphurasi |
bahir idam anupalabhya tava rüpaà
bambhramémi kåta-mithyäropam ||140|| 
 
sahajäd eva tu divyä muralé
svayam adhigäyati näma-guëäléù |
tava paramädbhuta-madhurima-bharitä
dina-niçi na mayä kñaëam api rahitä ||141|| 
 
gäyati muralé mama kim apürvaà
santatam iti vismita-dhér abhavam |
ahaha purä karuëä-mayi samprati
dhanyatamäà staumy aniçam amuà prati ||142|| 
 
anayä sahaja-tvad-guëa-rasayäpy
adya kåtäs tvayi käku-pracayäù |
dustara-käma-kadana-dalanäya
preyasi katham api tava milanäya ||143|| 
 
tvan-nämaika-parä mama muralé
svayam äyan mugdhä kulaöälé |
tatra na kuru mayi doñäropaà
nanu rasa-rüpam api tyaja kopam ||144|| 
 
tvat-saìgama-rasa-nirasaj-jévaù
praëayini çaìkä-rahito’téva |
déna-dayärtaù kutukita-hådayaù
khelämy ähåta-gopé-nicayaù ||145|| 
 
suprasanna-vadanäà na nirékñe
tväà yadi kåta-maj-jévana-rakñe |
ko nu tadä mama kautuka-kämaù
käyäder api våtti-virämaù ||146|| 
 
kñänti-sneha-kåpä-maya-prakåte
nija-bhåtye mayi déne praëate |
karëa-jäpam api kurvaty älé-
nikare neñyäpy ägaù-paöalé ||147|| 
 
atha hata-bhägyatame mayi rädhe
näçu prasédasy amad-aparädhe |
tvat-padakäìkita-våndä-vipine
käpi daçä syän mama måga-nayane ||148|| 
 
çrutvaivaà hari-väkya-kadambä
neñyasi yadi cala tiñöha sukhaà vä |
mama tu bhavatyäù çré-pada-kamaläd
itara-pade dhés tanur api na calä ||149|| 
 
säçru sa-gadgadam iti nigadantaà
käntä-veça-dharaà nija-käntam |
vismaya-mükäsv äliñu rädhä
präha sarasam idam anurägäddhä ||150|| 
 
çyämala-gopa-kiçori tvayi me
kåñëa ivätmä prétià cakame |
kva sthitavay asi kälam iyantaà
puëyais tava mukham aikñi sukäntam ||151|| 
 
präyas tévrataränudhyätaù
kåñëas tvaà mama susakhé-bhütaù |
idam atibhadrataraà yad açaìkaà
sädhu nidhäsye priyatamam aìkam ||152|| 
 
yadi mama katham api tädåça-veçaù
småti-patham eyän nija-hådayeçaù |
barhottaàsä vädita-vaàçä
sukhayiñyasi mäà tvaà tad-veçä ||153|| 
 
yad api parärdhän harir aparädhän
akåta tathäpi kñamate rädhä |
yat te vadana-candra-saundaryaà
svam api mamäkréëäd äçcaryam ||154|| 
 
ehy ehi sphuöa-néla-saroruha-
sukumäräìgi sakhém upagüha |
snehottarale mäà hari-viraha-
prabhavaù çämyatu bata tanu-dähaù ||155|| 
 
ity uktväséd våñabhänu-sutä
sapadi vivåddha-praëayävaçatä |
präëa-patià pulakäïcita-gäträ
parirabhyäste mukulita-neträ ||156|| 
 
atha parirabhya hariù paricumban
mukham arasayad api cädhara-bimbam |
kuca-mukule nakharäìkura-däyé
kåñëo’bhüt punar iti vä kusmäyé ||157|| 
 
jïätaà jïätam aho rasa-bharitaà
dhürta-maëe tava skalaà caritam |
iti sahasita-rädherita-håñöaù
kuïja-gåhäntaù sapadi praviñöaù ||158|| 
 
kalita-yuvati-veço mäniném etya rädhäà
harir anunaya-käku-vyäkulokti-prapaïcaiù |
sapadi sahaja-våddha-préti-dattäìga-saìgäà
sa jayati parihåñyan gäòham äliìgya käntäm ||159|| 
 
atha sahajojjvala-bhävojjåmbhaù
priyayä lambhita-bhuja-parirambhaù |
prakaöa-tanuù sa çyäma-kiçoras
tan militaç calito rati-coraù ||160|| 
 
tau rasa-mürté rädhä-kåñëau
çré-våndävana-räsa-satåñëau |
atiçuçubhäte mohana-veçau
pratipada-viracita-keli-viçeñau ||161|| 
 
gaura-çyämala-mohana-mürté
niravadhi-vardhi-madana-rasa-pürté |
nirupama-nava-täruëya-praveçau
räsa-viläsocita-vara-veçau ||162|| 
 
veëé-cüòä-racita-sukeçau
mitha udbhavad-atimadanäveçau |
aruëa-péta-paöa-vara-paridhänau
diçi diçi visarad-dépti-vitänau ||163|| 
 
rati-rati-näyaka-koöi-viläsau
madhura-viloka-paraspara-häsau |
mitha äçleñita-nija-tanu-deçau
pulaka-mukula-kula-satatonmeñau ||164|| 
 
mitha uru-vidha-kåta-narmäläpau
nava-nava-nirmita-keli-kaläpau |
vividha-bhaìgi-gati-vijita-marälau
nüpura-rasanä-kvaëita-rasälau ||165|| 
 
rucirändolana-subhuja-måëälau
gala-doläyamäna-vara-mälau |
mitha utpulaka-bhujä-kalitäàsau
savya-tad-anya-bhujämbuja-vaàçau ||166|| 
 
mitha ékñita-mukha-candra-sahäsau
çruta-püra-niraterita-vaàçau |
druta-käïcana-marakata-ruci-caurau
sarvädbhutatama-divya-kiçorau ||167|| 
 
nitya-madhura-våndävana-kelé
çuddha-mahä-rasa-pürëa-guëälé |
kalita-muraja-vara-täla-suvéëair
nåtya-géta-vara-vädya-pravéëaiù |
rädhä-kåñëa-rasaika-prathanaiù
sahitau surasollasitäli-janaiù ||168|| 
 
maëimaya-peöikäntar-upanihitaà
räsa-viläsopakaraëa-jätam |
ädäyätiharña-bhara-bharitäs
tat-sevaika-parä anuyätäù ||169|| 
 
çuddhojjvala-prema-rasaika-çakti-
tadvat-svarüpau sukha-sära-räçé |
tau naù kiçorau gaura-nélau
kheläyatäà citra-manoja-lélau ||170|| 
 
gatvä täv atha våndäraëyaà
sva-gati-purastäd utsava-çünyam |
paricaraëollasita-vraja-yuvaté-
madhye rejatur adbhuta-dépté ||171|| 
 
käçcana cakruù pada-saàvähaà
käçcana bhejuù suratotsäham |
käçcana gandhair vyälapann aparäù
kaëöhe nidadhur mälä ruciräù ||172|| 
 
cakrur athaikä bhåkuöi-viläsaà
vidadhuù käçcana rati-parihäsam |
käçcana mådu mådu vidadhur vyajanaà
kä api cakrur bhüñä-racanam ||173|| 
 
näga-valli-dalam ujjvala-candraà
dattavaté käpy adhimukha-candram |
nava-nava-käma-kalävirbhävaà
vyaïjitavatyaù käçcana bhävam ||174|| 
 
mådu mådu véëädy-atiniravadyaà
väditavatyaù käçcana vädyam |
käçcana saïjagü rasänurägä
madhuram udaïcita-païcama-rägäù ||175|| 
 
bahu-vidha-hastaka-gati-léläbhiù
käçcana valitä nåtya-kaläbhiù |
priyayor upari supuccha-cchatraà
käçcana jagåhuù parama-vicitram ||176|| 
 
vara-nägarikä-vara-nägarayor
unmada-madana-rasa-prahasitayoù |
präpya tayoù kara-padmät pramadäù
kam api prasädaà vyalasan pramudäù ||177|| 
 
chittvä chittvä véöaka-bhedän
lalita-lavaìga-kramuka-cchedän |
rasika-mithunam upayojitavatyaù
käçcana käçca patad grahavatyaù ||178|| 
 
karpürädi-suväsita-çétaà
bhåìäreëa salilam upanétam |
kåtvä priya-mithunena nipétaà
svaà vidadhuù käçcana suprétam ||179|| 
 
äpuù käçcana kaëöhaga-mäläù
sväbharaëäni ca kä api bäläù |
vara-tämbüla-suvéöakam anyäç
carvitam eva tu käçcana dhanyäù ||180|| 
 
ekäù snigdhäliìganam äpuù
kara-dhåtyaiva käçca paryäpuù |
käçcana karëa-kathäbhir muditäù
käçcit kvacana çläghana-mahitäù ||181|| 
 
atha suratotsuka-rämä-våndaà
durdhara-kämärtibhir atyandham |
dåñövätyutkaöa-bhäva-vikäraà
rädhä nija-patim avadad udäram ||182|| 
 
abaläù priya viñama-smara-bädhäs
täà tu na ditset truöim api rädhä |
tac chåëu kathayämy ekam upäyaà
ramayasi yena yuvati-samudäyam ||183|| 
 
känta kadäcin mama saàkalpaù
samabhüdakåta-vicäro’nalpaù |
bahu-rüpaà tväm ramayitum urubhir
bahubhé rüpair bahu-vidha-ratibhiù ||184|| 
 
atyutkaëöhäbhara-bhävanatas
tvan-mad-rüpa-stomodayataù |
kelaya uru-vaidagdhyä vihitä
mänasa-pürtiù käpy ata uditäù ||185|| 
 
priya-sakhi kià nu karoñéty uktvä
gätre mama kara-ghätaà kåtvä |
sakhyä bhagna-samädhir nayane
unmélyähasam akhiläkalane ||186|| 
 
sampraty api ca muhürtaà dhyätvä
kurve bahu-rüpaà rasayitvä |
rüpais tair abhirüpair nägara
gokula-yuvati-gaëais tvaà vihara ||187|| 
 
çaiçava iñöa-yoga-mäyädän
mama saìkalpa-siddhim atirasadä |
tvam ananyänuräga-patir abhavas
tad astu sukha-sémänubhavaù ||188|| 
 
atha citrekñaëa-kutukini ramaëe
smayavati cätha rahasyäligaëe |
kiïcit smita-ruci mohana-vadanaà
dadhyau rädhä mukulita-nayanam ||189|| 
 
prakaöäù priyatama-mürtér madhurä
dåñöä lobhäd atikäma-dhurä |
kåtvä svam api ca sä tävantaà
vyasåjac cumbita-parirabdhaà tam ||190|| 
 
atha kalita-priya-päëi-sarojä
rädhätéva-vivåddha-manojä |
maïjula-kuïja-vilokana-kapaöäd
gahana-vanaà sahasaiva praviñöä ||191|| 
 
sa bahu-rüpa-harir aramata täbhiù
prathamojjvala-rasa-rabhasa-yutäbhiù |
rasika-çiromaëir atirasikäbhir
madhurima-räçir adhika-madhuräbhiù ||192|| 
 
prathama-samägama-hré-bhaya-valitä
dürät tüñëém ästhita-vinatäù |
käçcana ninye çayanam udäraù
sänunayaà kåta-bähu-prasäraù ||193|| 
 
kim api karomi na te bhaja çayanaà
svajane kim idam aho saìkucanam |
päyaya kim api vaco’måtam atulaà
svékuru gandha-mälya-tämbulam ||194|| 
 
käm api dhanyäm ity anunéya
smita-ruci-ruciräà sahasänéya |
çayanaà neti sagadgada-vacanäm
alam äçliñyäcumbat pramanäù ||195|| 
 
nidrä-vyäja-vimudrita-nayänaà
vadanaà cumbitam anyäù çayanam |
präptäù svasya hasann uru-pulakaù
paryarabhata nava-nägara-tilakaù ||196|| 
 
neti-vacana-racanä api cänyäù
kara-kamale dhåtavän atidhanyäù |
änéyäìkam asau kusumälém
aracayad alaka-caye vanamälé ||197|| 
 
käçcana hära-latärpaëa-kapaöäd
unmada-kara-mådita-stana-sughaöäù |
sukham api duùkham iväbhinayantér
vékñya hariù sa jahäsa lasantéù ||198|| 
 
kuca-mukulädau kåta-nakha-likhanaù
pétädhara-dala-kåta-rada-dalanaù |
täsäm uttambhita-puru-madanaù
sa harir akhelac cumbita-vadanaù ||199|| 
 
sahasä névé-bandhana-militaà
sambhrama-yuta-yuvaté-kara-vidhåtam |
atidurdhara-madanätyuttarälaà
tad ativireje hari-kara-kamalam ||200|| 
 
reme madhupatir atha lalanäbhir
bahuvidha-surata-baddha-racanäbhiù |
rati-rasa-rabhasollasita-tad-üruù
sparçana-bahu-parpäöé-cäruù ||201|| 
 
ucchåìkhala-rati-khelä-çräntaù
pronmada-rati-rabhasodyata-käntaù |
tan-mukha-vékñaëa-kåta-parihäsaù
smera-mukho’modata saviläsaù ||202|| 
 
itthaà viharati rädhä-ramaëe
valad-abhimäne yuvati-vitäne |
täni pidhäya saka-rüpäni
käpi vijahre rädhä-jäniù ||203|| 
 
änéya gopa-taruëér muralé-raveëa
rädhäm api pracura-käkubhir ägamayya |
täsäà sva-kÿpta-rati-santatijäbhimäna-
çäntyai kåpänidhir atha priyayaika äsét ||204|| 
 
kåñëam adåñövä gopyo'navadhau
sapadi nimagnäù çoka-payodhau |
hä nätheti vyäkula-vacanäç
ceruù parito vihvala-karaëäù ||205|| 
 
cinmayam antar-udita-hari-rüpaà
mürtam iväcyuta-surata-sarüpam |
våndä-vipina-latä-taru-våndaà
täù papracchur nija-sukha-kandam ||206|| 
 
bho açvattha-plakña-vaöä vaù
kià dåñöo harir änata-bhävaù |
sa hi naç corita-hådayo yätaù
prema-hasita-dåka-çara-saìghätaù ||207|| 
 
bho bhoç campaka-keçara-näga
priyakäçoka-bakula-punnäga |
jambü-kuravaka-panasa-rasäla
kramuka-kütaja-baka-täla-tamäla ||208|| 
 
ahaha mahänto yüyaà sadayä
vayam api viraha-vyäkula-hådayäù |
kathayata mänavaté-håta-mäna-
smita-vadanasya hareù padavéà naù ||209|| 
 
ayi sakhi mädhavi mälati malli
jäti yüthi nélini çephäli |
mä gopayata gopa-kula-tilakaà
kåta-kara-saàsparçaà kila rasikam ||210|| 
 
ayi kalyäëi tulasi hari-caraëä-
mbuja-dayite tvaà kuru vaù karuëäm |
kväste vada no jévita-bandhuù
sakala-kalä-nidhi-rati-rasa-sindhuù ||211|| 
 
atha käçcana hari-lélä-lalitä
anukåtavatyo mitha ävalitäù |
atyäveçäd vismåta-dehäù
käçcana bhejur madhura-tad-éhäù ||212|| 
 
druma-latikäù punar api påcchantyah
kuïjaà kuïjaà muhur abhiyäntyaù |
dadåçuù kva ca pada-paìktià lalitäà
dhvaja-vajräìkuça-padmädi-yutäm ||213|| 
 
jïätvä hari-pada-cihnaà rämä
mågayantyas tair atyabhirämäù |
anyä api pada-lakñma-çreëér
dadåçur ivädbhuta-madhurima-veëéù ||214|| 
 
çré-rädhäyä iti nirdhäraà
kåtvä bahu-vidha-vihita-vicäram |
ücus tat-paìkaja-yugale
valad-atibhävä rasa-bhara-vahale ||215|| 
 
antarhite dayitayä saha kåñëa-candre
gopyo mahä-niviòa-çoka-tamobhir andhäù |
påñövä muhur druma-latä anukåtya léläà
dåñövä padäni tu tayoù samavarëayaàs täù ||216|| 
 
kåñëa-padäìkaà paçyata kämaà
rädhä-pada-lakñmyäpy abhirämam |
sakhya idaà khalu darçitam anayä
dénatam äsv atinirbhara-kåpayä ||217|| 
 
preñöhatamäàsärpita-bhuja-valliù
paramojjvala-rasa-kalpaka-valliù |
rädhä dhruvam iha lélä-gatibhiç
calitä mådu mådu nüpura-rutibhiù ||218|| 
 
gantum açaktäm atra tu käntäà
skandhe kåtvä capala-dågantäm |
udavahad atipulakita-sarväìgaù
projjåmbhita-rati-raìga-taraìgaù ||219|| 
 
skandhädavaropyätra tu käntäà
prärthita-puñpäà calad-alakäntäm |
preyasy-arthe harir ullasitaù
kusumäny avacitavän atha paritaù ||220|| 
 
upaviçyätha sa utpulakoru-
dvaya-madhyaga-dayitäm aticäruù |
gumphitavän kusumair vara-veëéç
cakre cänyäbharaëa-çreëéù ||221|| 
 
sakhyaù paçyata maïjula-kuïje
dhruvam iha guïjan-madhukara-puïje |
präviçatäà tau surata-satåñëau
mada-kala-mürté rädhä-kåñëau ||222|| 
 
paçyata paçyata kiçalaya-çayanaà
saphalékurutädyaiva ca nayanam |
surata-vimardäd viluitam ékñyaà
truöita-kusuma-kaïcuka-çikhi-pakñam ||223|| 
 
itthaà parama-mahä-rasa-dhämnor
bahuvidha-padakair bahu-madhurimëoù |
täù samalaìkåta-susthala-jätaà
vékñya vékñya sukham äpur amätam ||224|| 
 
çré-rädhäpi svapadaika-rasä
budhvä tä atikaruëä-vivaçä |
ruñöeväha priyam atikåpaëaà
tvaà cala nahi me çakyaà calanam ||225|| 
 
bhéta-bhéta iva mådu mådu vadati
skandhaà mama ciram äroheti |
äkñipad eva racita-bahu-lélaà
sä nija-patim api satvara-çélam ||226|| 
 
sa catura-cüòämaëir älakñya
preyasyä hådgatam avilakñyaù |
tat-kñaëam abhavat sä tu tadaiva
präptavaté khalu mürcchanam eva ||227|| 
 
harir api prakaöaù pulaka-yutäbhyäà
täm utthäpyäliìgya bhujäbhyäm |
akåta tad-uktaù punar antardhià
vhihita-tad-aìga-sparçi-samåddhim ||228|| 
 
dåñövä täm atha nija-jévätuà
dénatamäm iva påñövä hetum |
çrutvä tan-mukhataù sva-hitärthä
väcas tä abhavaàs tu kåtärthäù ||229|| 
 
sva-sväminyä punar api sahitäù
kälindéye puline yätäù |
drañöuà rädhä sahita-vihäraà
saàjagur ärtäù kåñëam udäram ||230|| 
 
çrutvä bahuvidha-kätara-vacanaà
täsäà rädhä-praëayä-racanam |
ävir äsa harir atula-viläsaù
pramadä-sadasi sudhä-rasa-häsaù ||231|| 
 
rädhayä sahaja-vatsalätmanä
svékåte vraja-viläsiné-gaëe |
svätma-bhäva-kåta-bhäva-vaibhavaiù
präduräsa rasikendra-çekharaù ||232|| 
 
käcit suvalita-lalita-prakäëòaà
sväàse nyadhita kåñëa-bhuja-daëòam |
käcana bhuvi patitätipraëayäç
caraëam avåta nija-veëé-latayä ||233|| 
 
taptä hari-pada-paìkaja-yugalaà
käcana nidadhävadhi-kuca-mukulam |
anyä nimiñita-netra-yugeëa
priya-mukham apibat tarña-bhareëa ||234|| 
 
aparä punar apagamanäd bhétä
kara-yugalena praëaya-parétä |
çré-hastämbujam atiçaya-ruciraà
samadhåta nägara-mauleù suciram ||235|| 
 
käpi vilocana-randhreëälaà
kåtvä hådi parirabhya rasälam |
yogéväste paramänandä-
måta-hrada-magnä ciram aspandä ||236|| 
 
çré-rädhä-rasa-poñaëa-niratäs
tat-sukha-sindhu-nimajjana-muditäù |
priyayor léläà gopa-yuvatäç
citrataräm avatäritavatyaù ||237|| 
 
sa harir vraja-nava-yuvati-samäje
tad-uru-nicolopari saàreje |
säìga-saìga-nija-käntä-sahitas
täsäm äsa saparyä-muditaù ||238|| 
 
bahu-väg-bhaìgyä vraja-nava-sudåçäà
sahaja-prema-vivecaka-manasäm |
prétaù svärasikaà nija-bhävaà
prakaöitavän atha virahäbhävaà ||239|| 
 
vrajäìganäbhir militaù sa kåñëaù
çré-rädhayätéva viräjamänaù |
täsäm uru-prema-kathäbhitåpto
räsotsavayolläsito babhüva ||240|| 
 
atha karpüra-püra-ruci-rucire
yamunä-laharé-çékara-çiçire |
unmada-madhukara-kokila-kére
vahad-atiparimala-malaya-samére ||241|| 
 
paritaù sphuöa-nava-kairava-naline
vipula-kalinda-sutä-vara-puline |
adbhuta-kalpa-tarubhir atisubhage
keli-susädhana-varñibhir anaghe ||242|| 
 
bahu-dépini divi çärada-candre
para-rasa-bhäji caräcara-vånde |
dräghéyasi tad-rajané-yäme
dhunvati dahnur adbhuta-nava-käme ||243|| 
 
sura-nara-kinnara-gandharvädyair
valite nirmita-géta-suvädyaiù |
nabhasi racita puru-citra-vitäne
vilasati bahu-vidha-divya-vimäne ||244|| 
 
saìgétaka-para-pära-gatäbhir
bahu-vidha-nåtya-kalä-tulitäbhiù |
gaura-tanu-cchavi-bharita-haridbhiù
kåñëa-sudhäbdhi-préti-saridbhiù ||245|| 
 
näöyocita-bhüñaëa-vasanäbhiù
kaöi-taöa-baddha-rasanäbhiù |
harñotpulakita-tanu-latikäbhiù
citräruëa-nava-kaïculikäbhiù ||246|| 
 
jaghanändolita-veëi-latäbhiù
ratna-tilaka-raïjita-bhäläbhiù |
samaëi-kanaka-mauktika-näsäbhiù
mådula-kapola-vicalad-alakäbhiù ||247|| 
 
muktä-paìkti-dyuti-daçanäbhiù
surucira-cibuka-danta-vasanäbhiù |
muñöimeya-kåçatara-madhyäbhiù
smara-nåpa-siàhäsana-jaghanäbhiù ||248|| 
 
baddha-paraspara-cäru-karäbhiù
kaìkaëa-gaëa-jhaìkåti-ruciräbhiù |
bhräjad-graiveyaka-häräbhiç
caraëa-raëita-maëi-maïjéräbhiù ||249|| 
 
vraja-nagarojjvala-vara-taruëébhir
nirmala-rasa-maëi-vara-khanibhiù |
yuga-yuga-madhye smara-saàrambhi-
çréman-nägara-kaëöha-dhåtäbhiù ||250|| 
 
racite’tyadbhuta-maëòala-räje
varñati kusumaà siddha-samäje |
rädhä-kåñëonmada-rasa-bhäsaù
präduräsa paramädbhuta-räsaù ||251|| 
 
rati-rasa-para-séma-çré-tano rädhikäyäç
caraëa-kamala-labdha-prauòha-tädätmya-bhävaiù |
vyaraci rucira-räsaç citra-tat-tat-kalaughair
vraja-nava-taruëénäà maëòalair mädhavena ||252|| 
 
atha saàvavådhe so’dbhuta-räsaù
pronmada-madana-koöi-kåta-häsaù |
unmada-rädhika unmada-kåñëaù
pronmada-yuvati-gaëonmada-tåñëaù ||253|| 
 
sakala-nigama-gaëa-sucamatkäraù
sakaleçvara-gaëa-racita-vicäraù |
paramäçcarya-prema-vikäraù
paramänanda-mahotsava-säraù ||254|| 
 
kåñëa-rasaika-sphurad-ulläsaù
paramäkäça-gata-dhvani-bhäsaù |
daça-dik-prasåmara-vara-paöa-väsaù
parama-mahä-parimala-bharitäçaù ||255|| 
 
bhüñaëa-vasana-tanu-cchavi-varña-
prollasad-akhila-bhuvana-rati-harñaù |
keli-camatkåti-paramotkarñaù
sakala-pumartha-prathita-nikarñaù ||256|| 
 
sarabhasa-cakra-bhramaëa-viläsaù
smara-vaça-yuvati-paraspara-häsaù |
prakaöonmada-nava-manmatha-koöiù
prakaöa-mahädbhuta-rati-paripäöiù ||257|| 
 
kiìkiëi-nüpura-valaya-ghaöänäà
véëä-veëu-täla-murajänäm |
premottära-madhuratara-gäna-
praëayi-samutthita-tumula-svänaù ||258|| 
 
gagana-sthagita-sagaëa-çarad-induù
stambhita-sura-sutädika-sindhuù |
sukha-vihvala-khaga-måga-paçu-jätiù
pulaka-valita-taru-vallé-vitatiù ||259|| 
 
drava-maya-vigalad-giri-päñäëaù
surasa-pavana-kåta-sakhy-abhimänaù |
mürcchita-mukta-névi-sura-vanitaù
khacara-våñöa-kusumoghair nicitaù ||260|| 
 
procchalad-atula-mahä-rasa-jaladhir
bhagna-munéçvara-parama-samädhiù |
keli-kalotsava-parama-prathimä
kåñëa-prema-samunnati-sémä ||261|| 
 
smaronmadair gokula-sundaré-gaëaiù
samutthito räsa-viläsa-sambhramaù |
sémä parä prema-camatkåténäà
sa ko’pi rädhä-rasikasya jéyät ||262|| 
 
täsäà räsa-rabhasa-vaça-manasäà
vipula-pulaka-paripürita-vapuñäm |
priya-parirambhonmada-madanänäà
kim api na saàvåta-kuca-vasanänäm ||263|| 
 
mukta-veëi-vigalat-kusumänäà
taralita-muktävali-rasanänäm |
pracalita-kuëòala-gaëòa-taöänäà
viçlatha-névi-prakaöa-jaghanänäm ||264|| 
 
truöita-cäru-kuca-kaïculikänäà
chinna-mälya-maëi-hära-saräëäm |
çrama-jala-pürita-sakala-tanünäà
mliñöa-vilepäïjana-tilakänäm ||265|| 
 
priyatama-paricumbita-vadanänäà
priyatama-nakharollikhita-kucänäm |
priyatama-bhuja-yuga-kalita-galänäà
priyatama-måñöa-çrama-salilänäm ||266|| 
 
rädhä-sandhita-kaïculikänäà
rädhä-grathita-rucira-névénäm |
rädhä-snehaikätmya-dhanänäà
çata-guëa-vardhi-parama-suñamäëäm ||267|| 
 
mädhava-madhurädhara-madhupänäà
muhur atidurdhara-madana-madänäm |
parakäñöhäà gata unmada-lalitaù
ko’pi sukhämbho-nidhir ucchalitaù ||268|| 
 
gäyanténäà dayita-mithunaà sänurägaiù surägair
nåtyanténäà pramada-madanoddäma-lélä-kaläbhiù |
çré-rädhäyäç caraëa-kamala-sneha-tädätmya-bhäjäà
räsa-kréòä-sukham anupamaà vallavénäà babhüva ||269|| 
 
tatra yadä surataika-satåñëau
maëòala-madhye rädhä-kåñëau |
militau nanåtatur athavä kramaçaù
ko’pi tad äséd räse surasaù ||270|| 
 
vädya-géta-para-yuvaté-vånde
pürëa-camatkåti-paramänande |
tad adarçayata sunägara-mithunaà
sva-sva-suçikñä adhirasa-naöanam ||271|| 
 
rädhä-tat-priyayor abhavaàs tä
ekaikäìge’dbhuta-rasa-valitäù |
calana-vibhaìgé-rati-suviciträ
vékñya vékñya ciram anukåta-citräù ||272|| 
 
saìgétaka-bahu-bhaìgé-säraà
kam api vihäraà paramodäram |
rädhä-tan-nägarayor madhuraà
dåñövä mürcchad vanam api suciram ||273|| 
 
rasa-maya-nåtya-kalädbhuta-saìgé
tuìgita-nava-rati-raìga-taraìgé |
rädhä-mädhavayo rati-lalitaà
ko’pi viläsaù samabhùd uditam ||274|| 
 
alaka-cibuka-kuca-kara-saàsparçé
névi-dharaëa-madhurämåta-karñé |
parama-citra-parirambhaëa-cumbaà
çuçubhe tal-lalitaà rasa-jåmbham ||275|| 
 
mürcchitam aluöhad gopé-våndaà
mürcchitam apatat khaga-paçu-våndam |
mürcchäm äpa latä-taru-våndaà
sarvam amürcchat tatra rasändham ||276|| 
 
atha rasikendraù çrita-nija-käntaù
sutumula-räsa-kréòä-çräntaù |
aviçad väri sagopé-våndaù
kariëé-gaëa-våta iva kalabhendraù ||277|| 
 
tatra racita-paramädbhuta-keliù
çuçubhe sa rasika-maëòala-mauliù |
rädhä-pakña-vraja-yuvatébhiù
paryukñita udvasita-mukhébhiù ||278||

kréòitvä bahu salilottérëaù
punar anyämbara-bhüñaëa-pürëaù |
kuìkuma-liptaù priyayä déptaù
kuïja-çayanam adhi sa sukhaà suptaù ||279||

evam apäraà çärada-rajanér
akhilä eva vraja-nava-taruëéù |
änéyäraci rädhä-patinä räso
nava-nava-rati-vaça-matinä ||280||

parama-rasa-samudrojjåmbhaëasyätikäñöhä
parama-puruña-lélä-rüpa-çobhätikäñöhä |
parama-vilasad-ädya-prema-saubhägya-bhümä
jayati para-pumarthotkarña-sémä sa räsaù ||281||

çuddha-bhäva-spåhävatyä matyä kåñëaika-dattayä |
adbhuto’yaà mayä räsa-prabandhaù prakaöékåtaù ||282||

yathä-sphürti mayä räsa-viläso rädhikä-pateù |
varëitaù sva-mude tena muditäù santu sädhavaù ||283||

iti çré-prabodha-sarasvaté viracitaù äçcarya-räsa-prabandhaù |
imaà räsa-prabandhaà yo gäyet kåñëänurakta-dhéù |
luöhanti tat-pada-tale pumarthäù sarva uttamäù ||284||

--o)0(o--

Fuentes - Fonts
SOUV2BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font


free countersDisculpen las Molestias
Conceptos Hinduistas (1428)SC


Conceptos Hinduistas (2919)SK  ·  (2592)SK
Aa-Ag · Ah-Am · Ana-Anc · And-Anu · Ap-Ar · As-Ax · Ay-Az · Baa-Baq · Bar-Baz · Be-Bhak · Bhal-Bhy · Bo-Bu · Bra · Brh-Bry · Bu-Bz · Caa-Caq · Car-Cay · Ce-Cha · Che-Chi · Cho-Chu · Ci-Cn · Co-Cy · Daa-Dan · Dar-Day · De · Dha-Dny · Do-Dy · Ea-Eo · Ep-Ez · Faa-Fy · Gaa-Gaq · Gar-Gaz · Ge-Gn · Go · Gra-Gy · Haa-Haq · Har-Haz · He-Hindk · Hindu-Histo · Ho-Hy · Ia-Iq · Ir-Is · It-Iy · Jaa-Jaq · Jar-Jay · Je-Jn · Jo-Jy · Kaa-Kaq · Kar-Kaz · Ke-Kh · Ko · Kr · Ku - Kz · Laa-Laq · Lar-Lay · Le-Ln · Lo-Ly · Maa-Mag · Mah · Mai-Maj · Mak-Maq · Mar-Maz · Mb-Mn · Mo-Mz · Naa-Naq · Nar-Naz · Nb-Nn · No-Nz · Oa-Oz · Paa-Paq · Par-Paz · Pe-Ph · Po-Py · Raa-Raq · Rar-Raz · Re-Rn · Ro-Ry · Saa-Sam · San-Sar · Sas-Sg · Sha-Shy · Sia-Sil · Sim-Sn · So - Sq · Sr - St · Su-Sz · Taa-Taq · Tar-Tay · Te-Tn · To-Ty · Ua-Uq · Ur-Us · Vaa-Vaq · Var-Vaz · Ve · Vi-Vn · Vo-Vy · Waa-Wi · Wo-Wy · Yaa-Yav · Ye-Yiy · Yo-Yu · Zaa-Zy


GENERAL

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog