jueves, 4 de noviembre de 2010

anarpita-carim cirad iti slokasya vyakhya - anarpita-caréà ciräd iti çlokasya vyäkhyä (balaram)çré-jéva-gosvämi-kåtä
anarpita-caréà ciräd iti çlokasya vyäkhyä
anarpita-carià cirät karuëayävatirëaù kalau
samparyitum unnatojjvala-rasäm sva-bhakti-çriyam |

hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çaci-nandanaù ||o||

oà namo gauracandräya | çré-nityänandädvaita-candräya namaù |


atyantägati-gati-dänäya, nija-prema-ratna-rakñaëa-yatnodgatatva-kärpaëya-doña-dürékaraëäya, tad-däne tad-äsvädanam iti tattva-prakäçanäya, preyasé-mahäbhäva-svarüpa-çré-rädhikä-tattva-jïäpanäya, tat-prema-mahima-tattva-tat-tad-äsvädya-sva-madhurima-tat-tac-ceto-mätränubhüta-sva-mädhuré-saìkalana-saukhyäsvädäya ca aviçeña-viçeña-bhakta-varga-väsanä-viñaya-premämbudhi-péyüña-karaëaka-tad-abhiñecanäya, tad-dvärä jagad abhivyäpanäya çré-çré-rädhä-däsya-mätra-labhyänanya-labhya-vraja-sumadhura-prema-prakäçanäya, tasyäù sarva-varéyastva-prakäçanäya ca, prema-sägarävalambana-navadhä-bhajana-krama-rüpe çréla-navadvépe çréman-nanda-nandanaù çré-kåñëa-candro rasika-çekharaù sva-preyasé-vara-bhäva-känti-saàvalitaù parama-karuëä-mayo’vatérëa iti | candra-grahaëa-samaye hare-kåñëeti näma saìgrähayann eva candra-grahaëa-prakäraù | yato harati svabhäva-känti-viläsaiù çré-kåñëasya cittam iha punar varëa-dehädikaà håtvä sva-svabhävaà taà karoti yä sä rädhä ity arthaù | tathä karñati guëais tadéyänäà cittam iha punaù sarvägragä-çré-rädhäyä varëa-bhävädikam iti kåñëa ity arthaù | näma-vyutpatti-sémä tatraiva darçitaù |
tatra dätu-svabhävo’yaà miñöa-dravya-bhakñaëa-samaye anyebhyo na dattva sva-bandhubhyo na vibhajya svayam eva näçnäti | ataù äpämarebhyo’pi nirupama-prema dattvä sarva-dhäma-sarvävatäraka-parikarän ekatrékåtya prema-mahotsavaà karoti iti tatratyän etya viçeñäbhijïaù çrémän gosvämi prabhur näöakädau nändérüpeëa jagad-äçér-vyaïjanayä nirüpayati anarpitam iti |

çré-çacénandano harir vä yuñmäkaà hådaya-kandare sphuratu | yathä siàha-pratäpena kari-mado’pagacchati tathä asyodaye yuñmäkaà viñayädi-mada-matta-kari-rüpaà manaù çäntaà bhävéti dhvaniù | sa yathä saàghätako näyaà tathä kintu çodhaka eva | kià kartum avatérëa ity ata äha—pürvänarpitäà nija-bhakti-sampattià tathä unnatojjvala-rasäà kalau sarva-sädhana-hénebhyo’pi dénebhyo dätuà tathä tad-arthaà puraöa-sundara-dyutir iti çré-rädhä-
sämyam eva | taträt’nanyatva-jïäpanäya ca tadéya-rüpa-bhäväviñkaraëaà nigüòha-premëo bahiñkaraëenäntar-nigüòha-kanaka-rucer api bahiù prakäçaù svayam evägataù | prema-sära-rüpatvät çré-rädhäyä iti péta-rucittvam avagamyate, tan-nimagnatvät çré-nityänanda-prabhu-prabhåténäm api gauratvam eva | tatra pramäëäni täval lakñyate—

rasajïäù çré-våndävanam iti yam ähur bahu-vido
yam etaà golokaà katipaya-janäù prähur apare |

çvetadvépaà prähuù param api para-vyoma jagadur
navadvépaù so’yaà jayati paramäçcarya-mahimä ||

kasyacit –
viçuddhädvaitaika-praëaya-rasa-péyüña-jaladhau
ghanébhüte dvépe samudayati våndävanam aho |

mithaù premodra-ghürëad-rasika-mithunäkréòam aniçaà
tad evädhyäsénaù praviçati pade kväpi madhure ||

ity atra dvépäkhyä-prakäçanäya çré-navadvépa iti näma | etena çré-våndävana-rüpa-prakäça-prema-ghürëana-prakärädikam api adhunaiva prakäçitam iti jïeyam | yad vä, atyantägatika-gati-dänäya nija-prema-ratna-rakñaëa-yatnodgata-sva-kärpaëya-doñäpavädäpavädät tad-däne tad-äsvädanam iti tattva-prakäçanäya tat-parépäkäv adhi-vraja-vadhü-çiromaëi-çré-våñabhänu-nandiné-sva-mädhuré-dhuréëa-mätränantaräntargata-rasäsvädäya ca açeña-viçeña-bhakta-varga-väsanä-viñaya-premämåtenäbhiñecanäya tad-dvärä jagad-abhivyäpanäya ca prema-sägarävalambana-navadhä-bhakti-rüpe çré-navadvépe çré-vraja-räja-kumäraù sva-preyasé-vara-svabhäva-känti-sandépitaù çré-kåñëa-candro’vatatära | yadä täà candra-mukhém äkalayyaiva candra iti tad-grahaëa-samaye viçva-loka-mukhena çré-kåñëeti nämävaléà grähayann eva vicakñaëa-çiromaëir eñä vaidagdhéti | yato hare ity asya harati svabhäva-käntibhyäà çré-kåñëasya cittam iti punar atra varëa-bhävädikam iti vyutpattyä çré-rädhe ity arthatvät | atas tad-anugata-rüpaù çré-rüpo mat-prabhur janmädi-léläà sa-prayojanikäm ekena padyenaiväha—anarpita-carém iti | çré-çacénandano harir vo yuñmäkaà hådaya-kandare karuëayä sphuratu ity anvayaù |

nanu çré-çacénandanävatäras tu daçävatärädau na çrüyate | kadä avatérëaù pürëo’àço vä kathaà vä kena vä kià varëo vä lélä vä kety ata äha—kalau avatérëa iti | kalau vaivasvata-manvantaréyäñöa-viàçati-caturyugéya-catuù-sahasra-sapta-çata-varña-mita-kali-yugäàçe caturdaça-çata-sapta-saìkhye çäke phälguëé-paurëamäsyäà pürva-phalguné-nakñatre iti sarvathä paripürëa-rüpeëa avatérëa iti svayam eva präya-sva-prayojanäyävatérëaù prakaöo na tu brahmaëä prärthito na vä daitya-vinäçäya iti | kåñëa-varëaà tviñä-kåñëam iti çré-bhägavatät |
paurëamäsyäà phälgunasya phalguné åca-yogataù |
bhaviñye gaura-rüpeëa çacé-garbhe purandarät || iti väyavyät |

suvarëa-varëa-hemäìgo varäìga iti mahäbhäratät |
niùsvädhyäya-vañaö-käre svadhä-svähä-vivarjite |
tataù prävirasau vipraù kvacil loke bhaviñyati || iti viñëu-puräëät |

hiraëya-varëaà brahma-yonim iti çruteç ca |
pürëo’vatäréti nävatära-gaëanäyäà gaëitaù | 
yadä çré-kåñëo’vatarati tadaiväyam avataratéti niyamät | 
sa eväyam iti na påthag upädänam |

nanu, yadi çré-nandanandano’yaà tasya tu çré-våndävana-léläyäù paraà saukhyaà nästéti tad eva mäthura-vipralambhädikam udbhävya gäòhäveçenädhunäpi samåddhimat-sambhogena mädana-bhävenätmakäntayä tayä käntimatyä çré-våndävane nija-rüpa-vikärair lalitädi-sakhé-vargais täm eva léläà karotéti kià kartum aträgatas tadäträha—sva-bhakti-çriyaà samarpayituà sva-bhakti-sampadas tävat trividhäù rüpa-svarëädi-mudrätmikä indranélädi-maëy-ädi-rüpäç cintämaëi-rüpäç ca | sädhana-bhäva-prema-bhedeneti carama-kakñä-präptä yä eva svayam ätmärämeëa vinä tad-dänäbhävät | tathä ca,

durlabhälokayor yünoù päratantryäd viyuktayoù |

upabhogätireko yaù kértyate sa samåddhimän || [UN 15.206]

iti nitänta-päratantrya-gamanaà ca aikyaà vinä na sambhavatéti tasyä api anapekñyatvät nitäntätmärämatvaà ca aikyaà vinä neti -- sarva-bhävodgamolläsé mädano’yaà parät paraù [UN 14.219], yoga eva bhaved eña vicitraù ko’pi mädanaù [UN 14.225] iti nitänta-yogo’pi naikyaà vineti | atraivätmani tayä samåddhimat-sambhogena mädanena ca ramate ata eva päträpätra-vicäraëaà na kurute mahänanda-sémä-sthaù premonmatto jagad api mädayatéti | na cedam anucitam eva yat päträpätra-vicäräbhäva iti väcyam | viçva-jayänantaraà mahäräjädhiräja-gamanägamane tat parikarair änandena sva-sva-hasta-dvayenäpi dhanäni pärçva-dvaye vikéryaiva gamyate iti vyavahärän na glänikaram idaà tasyäpi tu mahaiçvarya-prakäçakam iti asyäpi mahä-kåpälutva-prakäçakam eva | yan nityänandena tan mahä-dhana-prema-vitaraëaà na punar haraëam iti |

nanv aho kim ucyate bhavatä prahlädämbaréña-hanumad-vibhéñaëa-päëòavädibhyaù prema-dänäd asya tad-dänaà nädhunikaà yuge yuga eva dåçyate ity ata äha anarpita-carém iti | pürvam anarpitä tatra tatra tat-tad-bhakta-kåpayä tad anu teñäà niñöhayä tair balenaiva nétatvät kià tasya dätåtvaà räjä balena mahä-kåpaëasya dhanäni netuà çaknoti tadä kià tasya dätåtvaà yadi çatru-mitrodäsénebhyaù hitähitänusandhänaà vinä jagäi-mädhäi-prabhåtivat sarvatraiva dätuà çakyate tadä dänaà çasyate, anyathä kià teneti bhävaù |

nanu pütanä loka-bäla-ghnéty ädau tathä darçanam api ata eva äha—unnatojjvala-rasam iti unnataù gopé-bhävena paramotkarña-kakñäà präptaù | ujjvalo madhuro raso yasyäm iti sa tu gopanena sampuöe sthäpito’sti—muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam iti nyäyenäsya rasasya tu taträtigopyatvam iti bhävaù |

nanv aho kim änandaù kim änandaù tadäyaà kathaà pürvaà nävatarat ity ata äha—cirät karuëayä iti ayaà navadvépa-näthaù sadaivedam apekñya sthitaù svacchä mahä-sädhakä bahavo bhavanti kasyäpi yad itthaà bhägyaà jäyate tadä tad avalambyaiva jagatédaà

vitariñyäméti | tatra kasyäpi édåçaà bhägyaà na jätaà tadä karuëä-prerita eva kalau ananya-gatika-déna-héna-janälocanena prädurbabhüveti cira-kälänantaram iti bhävaù |

nanv advaita-huìkäraù käraëatvam asya kutaù ? karuëayä | tathä ca—advaita-prakaöékåtaù ity ädi-pramäëena gaìgäyäà tulasé-patraà dattvä päñaëòa-jana-våddhi-vaiñëava-jana-santäpena bhagavat-pratyäsattim apaçyatä huìkäraà kurvatädvaitäcärya-gosväminä parama-sadä-çivena bhuvi änéto’yam iti | tathäpi bhajanena paçyati, jïänena jänäti, tapasänubhavati premëä vaçékaroti | kià punar yaçodayä udükhale baddha ity ädi sarvatraiva tat karuëä mukhya-prayojikä gaëyate | yathä, kåpayäsét sva-bandhane ity ädi pramäëena yathä ca bhagavataù sarvägamyatvam uktvä paçcät, yeñäà sa eva bhagavän dayayed anantaù ity ädinä dayä-mätra-präpyatvaà tasya nirdhäritam | tathä ca, akäëòe prakäëòa-huìkäreëa pralaya-kartur mahä-rudrasyädvaitäcäryasya lokä nikñyantéti jhaöity utthayä karuëayaiva bhagavataù prädurbhütatvam iti bhävaù |

nanu, bhoù ! çré-kåñëenäpi daëòakäraëya-väsi-muni-çruti-kanyä-gäyatré-prabhåtibhyo vraje gopa-gopa-kanyä-rüpiëébhyo gokula-candreëäpi ujjvala-rasa-pradänaà kåtam iti çrüyate—kåñëäd anyaù ko vä latäsv api premado bhavati ity ädi premäëenäyogyebhyo’pi tasya prema-dätåtvaà ca | satyaà bhoù sa eva vraja-räja-kumäro’yaà tenäne bheda-vivakñäyäà kià prayojanaà kintu antaùpure mahäräjä kalpa-taru-rüpeëa sarvasvam api dadätéty ukte’pi na dätåtvaà yadi déna-héna-patitädibhyo’deyam api déyate mahä-dätåtvaà tadaiva api ca kåpaëa-pakñe hy uttamaù-çloka-çabdaù [BhP 10.47.15] iti smaraëät |

nanu, édåça-prema-ratnänäà sthäpanägäräni bhuvi kati prakäçitäni yebhyo nétvänyadäpi sukåtinaù prema-dhanino bhavanti ? satyam | añöädaça-sahasra-saìkhyaka-çlokäù çrémad-bhägavatéyäù santi, yac-chravaëa-mätreëäpi premä jäyate yasyäà vai çrüyamäëäyäà [BhP 1.7.7] ity ädi vacanät | svayam eva tad-rüpatayä tayä dadätéti na citram |

nanu, ko vädhyakñaù ko vä koña-dvära-rakñako dväri kapäöädikaà kià nästi ? asti yo’dhyakñaù çré-nityänandaù sa tu hasta-dvayena dadäti tasmäd api vicära-rahitaù prema-kädambinémattatvät | yas tu dvära-rakñakaù çré-sanätanaù sa tu pürva-sthitam api kaväöa-kélakädikaà vaiñëava-toñaëy-ädi rüpeëonmucyähvayati—

ägaccha bhrätar etasmin premämbudhi-nimajjane |
yat saukhyam anubhüyeha tuccha-brahma-padädikam ||

iti jïätvaiva prabhunäpi tasmai tasmai tat tad-adhikäro dattaù | näpremado’pi premada ity etad-dharmasya projjhita-kaitavatvät | ata eva tri-kapaöé varjitaù | yathä dhana-kapaöé bala-kapaöé prema-kapaöé ceti | yas tu çruta-çré-bhägavata-dharmaù guru-kåñëa-vaiñëava-sevane çré-bhägavata-prétyai tad-vyaya-paräìmukhaù pratyuta-tad-viparéta-vyavahära-vartmani sahasrädhikädi-vyaya-nirato’dhika-tal-läbhäya pürvatra çatädi-däne’pi bhétaù sa ädyaù | yas tu satyäm api çaktau kåñëa-vaiñëava-karmaëi jaòaù çré-caitanya-sa``ikértana-täëòavädy-alasaù sa dvitéyaù | yas tu premëi ajäte’pi utkaëöhä-rahitaù ahaà bhakta iti säbhimänaù sa tåtéyaù | eteñäà käpaöya-tyägena muhur muhur mahat-kåpä-säpekñyaà prema |

nanu, ayaà nandanandanas tadä sarva-çruti-puräëa-prasiddha-çyäma-rüpam eväsya syäd ata äha—puraöa-dyuti-kadamba-sandépitaù | puraöäj jämbunadädi-suvarëät sundaré yä dyutis tat-samühena känti-puïjena sandépitaù äcchädita-cikkaëa-marakata-maëi-käntika iti bhävaù | ata eva hariù traijagan-mohanaù anarpita-caréà cirät | kåñëa-rüpeëa punaù kåñëa-mohiné-rüpa-saàvalitatvät | tato’sya darçane cintane eva premodayaù na punar dänädänäpekñä | harati sarvaà premëä iti bhävaù |
nanu, asya léläà bhävayämi kåpayä brühéty ata äha—sphuratu vaù | bho tvam adyäpi pradhäna-girir eva, yataù çré-gauräìga-candra-léläpi te na gocarä | ataù saty api jïäne tava hådayaà çaila-kandaram eva, tatra kåpayä prabhur me déna-dayä-mayaù sphuratu sarvadä tadä tal-léläpi prema-mayé sarvadä sphuriñyatéti pratyakñékariñyaty eva kià kathanena | kathane’pi te bila-tulya-karëe kià jïätuà çaknuta iti bhävaù |

nanu, mahäparädhé ahaà hä çré-kåñëa-caitanya-léläyäm api na me ratir jätä kathaà sa mäm anugrahéñyati ity ata äha—çré-çacé-nandanaù | jagan-mätä çacé tasyä bälakeñu sneho vartata eva kuputro jäyate kvacid api kumätä na bhavati iti nyäyena mätå-bhakto gauräìgas tväm anugrahéñyaty eveti bhävaù |

yad vä, evaà mahänubhäva-mata-prasiddhir vartate saànyäsänantaram advaita-gåhe çacé-gauräìga-saàvädaù | yathä çacé äha—re viçvambhara ! viçva-rüpa-çokädi-jïätam | madéya-janmäntaréya-päpa-puïjaù sthita eva kälena phalitaù | yadi bhavat-pitåvan man-måtir adyäpi sahasä sambhavati tad aihika-çoka-santäpa-loka-dhik-kära-lajjädibhyo muktä syäm amutra yad bhavatu | yadijévanaà naçyet tadä mayä kià viñädi pätavyaà kià suradhuné-néra-madhyam adhyäsanéyam anyathä viçvambhara-jananéti sarvaiù çläghyä sthitäham atéva tiraskåtä syäm | na ko’pi mayä saàvadiñyati na vä man-näma grahéñyati aho asyäù näma-grahaëena kara-gateñöam api naìkñyati atéva durbhäginém enäm asmät purän niùsäraya iti paraspara-pravada-çélo navadvépa-loko bhaviñyati | kim ataù käryaà mameti brühi viçvambharaù | tataù çré-gauräìgenoktam –

mätar mä vada mä vadedåçam aho kañöätikañöaà vacas
tathyaà te nigadämi yämi bhavanät tiñöhämi yady anyataù |

tvaà mätäm mama sarva-deça-vasatau devädi-janmasv api
tvat-putro’ham ahaà sadä trijagatäm arcyas tvam arcyä mama || iti |

sarva-sädhana-héno’pi mahä-päpa-sahasra-kåt
çacé-süta iti proktaù sa-gaëaà mäà vaçaà nayet ||

sa jïäné sarva-çästra-jïaù sa premé mati-priyo’dhikaù |
çacé-nandana ity eva yena harñeëa géyate ||

mäà kréëäti jano dhanyaù parikréëäti mad-gaëam |
çacé-nandana ity evaà yo’bhidhatte kathaïcana ||

tasya vidyä tasya vittaà sa tértha-sadåço bhavet |
çacé-nandana ity evaà yena harñeëa gétyate ||

çacéà vä mäà çacé-putraà navadvépaà çacé-sthalam |
yo vadet so’vadac chästraà veda-vedänta-saìgraham ||

janma janmani tat-préto jäto’haà yo vadet kvacit |
çré-çacéti çré-çacéti çré-çacéti sa me guruù ||

ity ataù çré-çacé-näma-grahaëna mahäparädhino’pi çré-gauräìgo’tipriyo bhavatéty uktaà çré-çacé-nandana iti | tathä ca çré-çacénandana ity evaà kértaya tenaiva kértenäparädha-yukto’pi tasmän mukto bhaviñyaséti |


iti çré-çrépäda-jéva-gosvämi-viracitä
anarpita-carém iti çlokasya vyäkhyä

--o)0(o--

Fuentes - Fonts
SOUV2BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font


free countersDisculpen las Molestias
Conceptos Hinduistas (1428)SC


Conceptos Hinduistas (2919)SK  ·  (2592)SK
Aa-Ag · Ah-Am · Ana-Anc · And-Anu · Ap-Ar · As-Ax · Ay-Az · Baa-Baq · Bar-Baz · Be-Bhak · Bhal-Bhy · Bo-Bu · Bra · Brh-Bry · Bu-Bz · Caa-Caq · Car-Cay · Ce-Cha · Che-Chi · Cho-Chu · Ci-Cn · Co-Cy · Daa-Dan · Dar-Day · De · Dha-Dny · Do-Dy · Ea-Eo · Ep-Ez · Faa-Fy · Gaa-Gaq · Gar-Gaz · Ge-Gn · Go · Gra-Gy · Haa-Haq · Har-Haz · He-Hindk · Hindu-Histo · Ho-Hy · Ia-Iq · Ir-Is · It-Iy · Jaa-Jaq · Jar-Jay · Je-Jn · Jo-Jy · Kaa-Kaq · Kar-Kaz · Ke-Kh · Ko · Kr · Ku - Kz · Laa-Laq · Lar-Lay · Le-Ln · Lo-Ly · Maa-Mag · Mah · Mai-Maj · Mak-Maq · Mar-Maz · Mb-Mn · Mo-Mz · Naa-Naq · Nar-Naz · Nb-Nn · No-Nz · Oa-Oz · Paa-Paq · Par-Paz · Pe-Ph · Po-Py · Raa-Raq · Rar-Raz · Re-Rn · Ro-Ry · Saa-Sam · San-Sar · Sas-Sg · Sha-Shy · Sia-Sil · Sim-Sn · So - Sq · Sr - St · Su-Sz · Taa-Taq · Tar-Tay · Te-Tn · To-Ty · Ua-Uq · Ur-Us · Vaa-Vaq · Var-Vaz · Ve · Vi-Vn · Vo-Vy · Waa-Wi · Wo-Wy · Yaa-Yav · Ye-Yiy · Yo-Yu · Zaa-Zy


GENERAL

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog