viernes, 10 de septiembre de 2010

abhista-sucanam - abhéñöa-sücanam
abhéñöa-sücanam

äbhéra-pallé-pati-putra-käntä*
däsyäbhiläsätibaläçva-väraù |

çré-rüpa-cintämaëi-sapti-saàstho
mat-svänta-durdänt-hayecchur ästäm ||1||

yad-yatnataù çama-damätma-viveka-yogai*
radhyätma-lagnam avikäram abhün mano me |

rüpasya tat smita-sudhaà sadayäva-loka*
mäsädya mädyati hareç cartair idäném ||2||

nibhåta-vipina-léläù kåñëa-vaktraà sadäkñëä
prapibatha måga-kanyä yüyam evätidhanyäù |

kñaëam api na viloke särameyé vrasthä*
pyudara-bharaëa-våttyä bambhramanté hatäham ||3||

man-mänasonmélad-aneka-saìgama*
prayäsa-kuïjodara-labdha-saìgyoù |

nivedya sakhy arpaya mäà sva-sevane
véöé-pradänävasare vrajeçayoù ||4||

niviòa-rati-viläsäyäsa-gäòhälasäìgéà
çrama-jala-kaëikäbhiù klinna-gaëòäà nu rädhäm |

vraja-pati-suta-vakñaù-péöha-vinyasta-dehä*
mapi sakhi bhavatébhiù sevyamänäà viloke ||5||

ditija-kula-nitänta-dhväntam açräntam asyan
svajana-jana-cakora-prema-péyüña-varñé

kara-çiçirita-rädhä-kairavotphulla-vallé*
kuca-kusuma-gulucchaù pätu kåñëauñadhéçaù ||6||

räse läsyaà rasavati samaà rädhayä mädhavasya
kñmä-bhåt-kacche dadhi-kara-kåte sphära-kelé-vivädam |

älé-madhye smara-pavana-jaà narma-bhaìgé-taraìgaà
käle kasmin kuçala-bharite hanta säkñät karomi ||7||

rohiëyägre kåtäçéù-çatam atha sabhayänandam äbhéra-bhartä
bhétyä çaçvan nåsiàhe halini sakhi-kule nyasya säsraà vrajeçyä |

säöopa-sneham udyad-vraja-jana-nivahai rädhikädi-priyäbhiù
sa-çläghaà vékñyamäëaù çrita-surabhir aöan navya-gopaù sa päyät ||8||

adåñöä dåñöeva sphurati sakhi keyaà vraja-vadhüù
kuto'sminn äyätä bhajitum atulä tväà madhu-purät |

apürveëäpürväà ramaya hariëainäm iti sa rä*
dhikodyad-bhaìgy-uktyä vidita-yuvatibhyaù smitam adhät ||9||

rädheti näma nava-sundara-dédhu-mugdhaà
kåñëeti näma madhurädbhuta-gäòha-dugdham |

sarva-kñaëaà surabhi-räga-himena ramyaà
kåtvä tad eva piba me rasane kñudhärte || 10 ||

caitanya-candra mama håt-kumudaà vikäçya
hådyaà vidhehi nija-cintana-bhåìga-raìgaiù |

kià cäparädha-timiraà niviòaà vidhüya
pädämåtaà sadaya päyaya durgataà mäm ||11||

pika-paöu-rava-vädyair bhåìga-jhaìkära-gänaiù
sphurad-atula-kuòuìga-kroòa-raìge saraìgam |

smara-sadasi kåtodyan nåtyataù çränta-gätraà
vraja-nava-yuva-yugmaà nartakaà véjayämi ||12||

yat-pädämbuja-yugma-vicyuta-rajaù-sevä-prabhäväd ahaà
gändharvä-sarasé-giréndra-nikaöe kañöo'pi nityaà vasan |

tat-preyo-gaëa-pälito jita-sudhä rädhä-mukundäbhidhä
udgäyämi çåëomi mäà punar aho çrémän sa rüpo'vatu ||13||

iti çrémad-raghunätha-däsa-gosvämi-viracita-stavävalyäà çré-abhéñöa-sücanaà
sampürëam |

Fuentes - Fonts
SOUV2BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font


free countersDisculpen las Molestias
Conceptos Hinduistas (1428)SC


Conceptos Hinduistas (2919)SK  ·  (2592)SK
Aa-Ag · Ah-Am · Ana-Anc · And-Anu · Ap-Ar · As-Ax · Ay-Az · Baa-Baq · Bar-Baz · Be-Bhak · Bhal-Bhy · Bo-Bu · Bra · Brh-Bry · Bu-Bz · Caa-Caq · Car-Cay · Ce-Cha · Che-Chi · Cho-Chu · Ci-Cn · Co-Cy · Daa-Dan · Dar-Day · De · Dha-Dny · Do-Dy · Ea-Eo · Ep-Ez · Faa-Fy · Gaa-Gaq · Gar-Gaz · Ge-Gn · Go · Gra-Gy · Haa-Haq · Har-Haz · He-Hindk · Hindu-Histo · Ho-Hy · Ia-Iq · Ir-Is · It-Iy · Jaa-Jaq · Jar-Jay · Je-Jn · Jo-Jy · Kaa-Kaq · Kar-Kaz · Ke-Kh · Ko · Kr · Ku - Kz · Laa-Laq · Lar-Lay · Le-Ln · Lo-Ly · Maa-Mag · Mah · Mai-Maj · Mak-Maq · Mar-Maz · Mb-Mn · Mo-Mz · Naa-Naq · Nar-Naz · Nb-Nn · No-Nz · Oa-Oz · Paa-Paq · Par-Paz · Pe-Ph · Po-Py · Raa-Raq · Rar-Raz · Re-Rn · Ro-Ry · Saa-Sam · San-Sar · Sas-Sg · Sha-Shy · Sia-Sil · Sim-Sn · So - Sq · Sr - St · Su-Sz · Taa-Taq · Tar-Tay · Te-Tn · To-Ty · Ua-Uq · Ur-Us · Vaa-Vaq · Var-Vaz · Ve · Vi-Vn · Vo-Vy · Waa-Wi · Wo-Wy · Yaa-Yav · Ye-Yiy · Yo-Yu · Zaa-Zy


GENERAL

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog