lunes, 29 de marzo de 2010

Sri Kavi Karnapura - 1000 names of Sri Chaitanya mahaprabhu

Contenido de scribd

Sri Kavi Karnapura - 1000 names of Sri Chaitanya mahaprabhu, de Abhay Charan

Srii-kRSNa-caitanya-candrasya-sahasra-naama-stotram - 1000 names of Sri Chaitanya mahaprabhu

1

namas tasmai bhagavate
caytanyaaya mahaatmane
kali-kalmaSa-naaSaaya
bhavaabdhi taaraNaya ca

2

brahmaNaa hari-daasana
Sri-ruupaaya prakaaSitam
tat sarvaM kathayiSami
savadhaanaM niSaamaya

3

SrutvaivaM vaiSNavaah sarve
prahRSTaah prema-vihvalaaH
saadaram paripapracchuh
prema-gadgadayaa giraa

4

vaiSNavaanaaM hi kRpayaa
smRtva vaakyaM pitus tadaa
saNointya bhagavad-ruupaM
naamaani kathayami vai

oM asya Srii-kRSNa-caitanya
sahasra-naama-stotrasya
naaraayaNaH RSir anuSTup chandaH
Sriimad-bhagavad-bhaktir devataa
Srii-raadhaa-kRSNa-pritaye
Srii-kRSNa-caitanya-
naama-sahasra-paathe viniyogaH
oM namaH prema-samuccayaaya
gopiijana-vallabhaaya mahaatmane

5*

oM viSvambaraH sadaanando
viSva-jid viSva-bhaavanah
mahaanubhaavo viSvaatmaa
gauraaNgo gaura-bhaavanaH

6

hema-prabho diirgha-baahur
diirgha-griivaH Sucir vasuH
caitanyaS cetanaS cetaS
citta-ruupi prabhuH svayam

7

raadhaangi raadhikaa-bhaavo
raadhaanveSi priyaMvadaH
niiti-jNaH sarva-dharma-jNo
bhaktimaan puruSottamah

8

anubhaavii mahaa-dhairyaH
Saastra-jNo nitya-nuutanaH
prabhaavi bhagavaan kRSNaS
caitanyo rasa-vigrahaH

9

anaadi-nidhano dhaataa
dharanii-mandanaH Sucih
varaangaS caNcalo dakSaH
prataapii saadhu-saNgataH

10

unmaadii unmado viiro
dhiira-graanii rasa-priyaH
raktaambaro daNDa-dharaH
sannyaasii yati-bhuuSaNaH

11

daNDii chatrii cakra-paaniH
kRpaaluh sarva-darSanaH
niraayudha sarva-Saastaa
kali-dosa-pranaaSanaH

12

guru-varyaH kRpaa-sindhur
vikramii ca janaardanaH
mleccha-graahi kuniiti-ghno
duSTa-haarii kRpaakulaH

13

brahmacaarii yati-varo
brahmaNyo braahmaNaH sudhiih
dvija-raajas cakravartii
kaviH kRpaNa-vatsalaH

14

niriihah paavako 'rtha-jNo
nirdhuumaH paavakopamaH
naara-vandyo haraakaaro
bhaviSNur nara-naayakaH

15

daana-viiro yuddha-viiro
dayaa-viiro vRkodaraH
jNaana-viiro mahaa-viiraH
Saanti-viiraH prataapanaH

16

Srii-jiSNur bhramiko jiSNuH
sahiSNuS caaru-darSanaH
naro variiyaan durdarSo
navadviipa-sudhaakaraH

17

candra-haasyaS candra-nakho
balimad udaro balii
suuryah-prabhaH suuryakaaMSuH
suuryaango maNi-bhuuSaNaH

18

kambhu-kaNThaH kapola-Sriir
nimna-naabhiH sulocanaH
jaganaatha-suto vipro
ratnaaNgo ratna-bhuuSaNaH

19

tiirthaarthii tiirtha-das tiirthas
tiirthaangas tiirtha-saadhakah
tiirthaaspadas tiirtha-vaasas
tiirtha-sevii niraaSrayaH

20

tiirthaalaadii tiirtha-prado
braahmako brahmaNo bhramii
Sriivaasa-paNDitaanando
raamaananda-priyaNkaraH

21

gadaadhara-priyo daasa-
vikramii SaNkara-priyaH
yogii yoga-prado yogo
yoga-kaarii tri-yoga-kRt

22

sarvaH sarva-svado bhuumaa
sarvaangaH sarva-sambhavaH
vaanir baanaayudho vaadii
vaacaspatir ayoni-jaH

23

buddhih satyaM balaM tejo
dhRtimaan jaNgamakRtih
muraarir varddhano dhaataa
nRharih maana-varddhanaH

24

niskarmaa karma-do naathaH
karma-jNah karma-naaSakaH
anarghaH kaarakaH karma-
kriyaarhaH karma-baadhakaH

25

nirguno gunavaan iiSo
vidhaataa saama-go 'jitah
jita-Svaaso jita-praano
jitaanaNgo jitendriyaH

26

kRSNa-bhaavii kRSNa-naami
kRSNaatmaa kRSNa-naayakaH
advaito dvaita-saahityo
dvi-bhaavah paalako vaSi

27

SriivaasaH Sriidharaahavyo
hala-naayaka-saara-vit
viSvaruupaanujaScandro
variiyaan maadhavo 'cyutah

28

ruupaasaktaH sadaacaaro
guNa-jNo bahu-bhaavakaH
guNa-hiino guNaatiito
guNa-graahii guNaarNavaH

29

brahmaanando nityaanandah
premanando 'ti-nandakaH
nindya-haari nindya-varjii
nindya-ghnaH paritoSakaH

30

yajNa-baahur viniitaatmaa
naama-yajNa-pracaarakaH
kali-varyaH sucinaaMSuH
paryaaMsuH paavakopamaH

31

hiraNya-garbhaH suuksmaatmaa
vairaajyo virajaa-patiH
vilaasi prabhaavi svaamSi
paraavasthaH siromanih

32

maayaa-ghno maayiko maayi
maayaavaadi vicakSaNaH
kRSNaacchaadii kRSNa-jalpii
visaya-ghno niiraakRtiH

33

saNkalpa-Suunyo maayiiSo
maayaadveSii vraja-priyaH
vrajaadhiiSo vraja-patir
gopa-gokula-nandanaH

34

vraja-vaasii vraja-bhaavo
vraja-naayaka-sattamaH
gupta-priyo gupta-bhaavo
vaaNcitaH satkulaaSrayaH

35

raagaanugo raaga-sindhuu
raagaatmaa raaga-varddhanaH
raagodgataH prema-saaksii
bhaTTa-naathaH sanaatanaH

36

gopaala-bhaTTa-gaH priito
lokanaatha-priyaH paTuh
dvi-bhujaH Sad-bhujo ruupi
raaja-darpa-vinaaSanaH

37

kaaSi-miSra-priyo vandyo
vandaniiyaH Saci-prasuuH
miSra-purandaraadhiso
raghunatha-priyo rayaH

38

saarvabhauma-darpa-haari
amoghaarir vasu-priyaH
sahajah sahajaadhiiSaha
SaSvataH praNayaaturaH

39

kila-kiNcid-abhaavaarttah
paaNdu-gaNDaH SucaaturaH
pralaapi bahu-vaak SuddhaH
Rjur vakra-gatiH Siivah

40

ghattaayito 'ravindaakSaH
prema-vaicittya-lakSakaH
priyaabhimaanii caturaH
priyaavartii priyonmukhaH

41

lomaaNcitaH kampa-dharaH
aSru-mukho viSoka-haa
haasya-priyo haasya-kaari
haasya-yug haasya-naagarah

42

haasya-graami haasya-karas
tri-bhaNgii nartanaakulaH
uurdhva-lomaa uurdhva-hasta
uurdhva-raavi vikaaravaan

43

bhavollaasi dhiira-Saanto
dhiiraNgo dhiira-naayakaH
devaaspado deva-dhaamaa
deva-devo manobhavaH

44

hemadrir hema-laavaNyaH
sumerur brahma-saadanaH
airaavata-svarNa-kaantiH
Sara-ghno vaaNchita-pradaH

45

karobhoruuh sudiirghaakSaH
kampa-bhruu-cakSu-naasikaH
naama-granthii naama-saNkhyaa
bhaava-baddhas tRSaa-haraH

46

paapaakarSii paapa-haarii
paapa-ghnaH paapa-SodhakaH
darpa-haa dhana-do 'ri-ghno
maana-haa ripu-haa madhuH

47

ruupa-haa veSa-haa divyo
diina-bandhuH kRpaamayaH
sudhaksaraH sudhaasvaadii
sudhaamaa kamaniiyakaH

48

nirmukto mukti-do mukto
muktaakhyo mukti-baadhakaH
nihSaNko nirahaNkaaro
nirvairo vipadaapahaH

49

vidagdho nava-laavanyo
navadviipa-dvija prabhuH
niraNkuSo deva-vandyaH
suraacaaryaH suraari-haa

50

sura-varyo nindya-haarii
vaada-ghnaH paritoSakaH
suprakaaSo bRhad-baahur
mitra-jNah kavi-bhuuSaNaH

51

vara-prado varapaNgo
vara-yug vara-nayakaH
puSpa-haasa padma-gandhiH
padma-raagah prajaagaraH

52

uurdhva-gaH satpathaacaarii
praana-da uurdhva-gaayakaH
jana-priyo janaahlaado
janaakaRSi jana-spRhaH

53

ajanmaa janma-nilayo
janaanado janaardra-dhiH
jagan-naatho jagad-bandhur
jagad-devo jagat-patiH

54

janakaari janaamodo
janakaananda-saagrahaH
kali-priyah kali-SlaaghyaH
kali-maana-vivardhanaH

55

kali-varyah sadaanandah
kali-kRt kali-dhanyamaan
varddhaamanah Sruti-dharaH
varddhano vRddhi-daayakaH

56

sampadaH SaaraNo dakSo
ghRNaangii kali-rakSakaH
kali-dhanyaH samaya-jNah
kali-puNya-prakaaSakaH

57

niScinto dhiira-lalito
dhiira-vaak preyasii-priyaH
vaamaasparSii vaama-bhaavo
vaama-ruupo manoharaH

58

atiindriyaH suraadyakSo
lokaadhyakSaH kRtakRtaH
yugaadi-kRd yuga-karo
yuga-jNo yuga-naayakaH

59

yugaavarto yugaasiimaH
kaalavaan kaala-Sakti-dhRk
praNayaH SaaSvato hRSTo
viSva-jid buddhi-mohanaH

60

sandhyaataa dhyaana-kRd dhyaani
dhyaana-maNgala-sandhimaan
visrutaatmaa hRdi sthira-
graamaniya-praghraahakaH

61

svara-muurcchi svaraalaapii
svara-muurti-vibhuuSaNaH
gaana-graahi gaana-lubdho
gaayako gaana-varddhanaH

62

gaana-maanyo hy aprameyaH
satkartaa viSva-dhRk sahaH
ksiirabdhi-kamathaakaarah
prema-garbha-jhaSaakRtiH

63

biibhatsur bhaava-hRdayaH
adRSyo barhi-darSakaH
jNaana-ruddho dhiira-buddhir
akhilaatma-priyaH sudhiH

64

ameyaH sarva-vid bhaanur
babhruur bahu-Siro ruciH
uru-Sravaah mahaa-diirgho
vRSa-karmaa vRSaakRtiH

65

Sruti-smRti-dharo vedaH
Sruti-jNaH Sruti-baadhakaH
hRdi spRSa aasa aatmaa
Sruti-saaro vicakSaNaH

66

kalaapii niranugraahii
vaidya-vidyaa-pracaarakaH
miimaaMsakaarir vedaaNga
vedaartha-prabhavo gatiH

67

paraavara-jNo duSpaaro
virahaaNgii sataaM gatiH
asaNkhyeyo 'prameyaatmaa
siddhi-daH siddhi-saadhanaH

68

dharmo-setur dharma-paro
dharmaatmaa dharma-bhaavanaH
udiirNa-saMSaya-cchinno
vibhuutih SaaSvataH sthiraH

69

Suddhaatmaa SobhanotkaNTho
'nirdeSyaH saadhana-priyaH
grantha-priyo granthamayah
Sastra-yonir mahaasayaH

70

avarNo varNa-nilayo
naaSramii catur-aaSramaH
avipra vipra-kRt stutyo
raajanyo raajya-naaSakaH

71

avaSyo vaSyataadhiinaH
Srii-bhakti-vyavasayakaH
manojavaH purayitaa
bhakti-kirtir anaamayaH

72

nidhi-varjii bhakti-nidhir
durlabho durga-bhaava-kRt
karta niih kiirtir atulaH
amRto muraja-priyaH

73

SRNgaraH paNcamo bhaavo
bhaavo-yonir anantaraH
bhakti-jit prema-bhoji ca
nava-bhakti-pracaarakaH

74

tri-gartas tri-gunaamodas
tri-vaaNchi priiti-varddhanaH
niyantaa Srama-go 'tiitaH
poSaNo vigata-jivaraH

75

prema-jivaro vimaanaarhaH
artha-haa svapna-naaSanaH
uttaarano naama-puNyaH
paapa-puNya-vivarjitaH

76

aparaadha-haraH paalyah
svasti-dah svasti-bhuuSaNaH
puutaatmaa puuta-gaH puutaH
puuta-bhaavo mahaa-svanaH

77

kSetra-jNah kSetra-vijaayii
kSetra-vaaso jagat-prasuuH
bhaya-haa bhaya-do bhaasvaan
gauNa-bhaava-samanvitaH

78

maNDito maNDala-karo
vaijayantii-pavitrakaH
citrangaS citritaS citro
bhakta-citta-prakaaSakaH

79

buddhi-go buddhi-do buddhir
buddhi-dhRg buddhi-varddhanaH
premadri-dhRk prema-vaho
rati-voDha rati-spRsaH

80

prema-cakSuH prema-ganhaH
prema-hRt prema-puurakaH
gambhiira-go bahir vaaso
bhaavaanuSTHita-go patiH

81

naika-ruupo naika-bhaavo
naikaatmaa naika-ruupa-dhRk
Slatha-sandhiH kSiiNa-dharmas
tyakta-paapa uru-SravaaH

82

uru-gaaya uru-griiva
uru-bhaava uru-kramaH
nirdhuuto nirmalo bhaavo
niriho niranugrahaH

83

nirdhuumo 'gniH suprataapas
tiivra-taapo hutaaSanah
eko mahad-bhuuta-vyaapii
pRthag-bhuutaH anekasaH

84

nirNayii niranujNaato
duSTa-graama-nivartakaH
vipra-bandhuH priyo rucyo
rocakaaNgo naraadhipaH

85

lokaadhyakSaH suvarNaabhaH
kanakaabjah SikhaamaNiH
hema-kumbho dharmo-setur
loka-naatho jagad-guruH

86

lohitaakso naama-karmaa
bhaava-stho hRd-guhaasayaH
rasa-praano rati-jyeSTho
rasaabdhi-ratir aakulaH

87

bhaava-sindhur bhakti-megho
rasa-varsii janaakulaH
piitaabjo niila-piitaabho
rati-bhoktaa rasaayanaH

88

avyaktaH svarNa-raajiivo
vivarNii saadhu-darsanaH
amRtyuH mRtyu-do 'ruddhaH
saNdhaataa mRtyu-vaNcakaH

89

premonmattaH kiirtanarttaH
saNkiirtana-pitaa surah
bhakti-graamaH susiddaarthaH
siddhi-daH siddhi-saadanaH

90

premodaraH prema-vaahuu
loka-bharta diSaampatiH
antaH kRSNo bahir gauro
darSako rati-vistaraH

91

saNkalpa-siddho vaaNchaatmaa
atula sac-chariira-bhRt
RDdhaarthaH karuNaapaango
nada-kRd bhakta-vatsalaH

92

amatsaraH paraanandah
kaupiinii bhakti-poSakaH
akaitavo naama-maali
vegavaan puurNa-lakSaNaH

93

mitaaSano vivartaakso
vyavasaayaa vyavasthitah
rati-sthaano rati-vanaH
paScaat tuSTaH SamaakulaH

94

kSobhaNo virabho maargo
maarga dhRg vartma-darSakaH
nicaasrami nica maanii
vistaaro biijam avyayaH

95

mohaa-kaayaH suukSma-gatir
mahejyaH sattra-varddhanaH
sumukhaH svaapano 'naadih
sukRt paapa-vidaaraNaH

96

Sriinivaaso gabhiiraatmaa
Sriingaara-kanakaadRtaH
gabhiro gahano vedhaa
saangopaango vRSa-priyaH

97

udiirna-raago vaicitrii
Srikarah stavanaarhakaH
aSru-cakSur jalaabyaNga
puurito rati-puurakaH

98

stotraayaNaH stavaadhyakSaH
stavaniyaH stavaakulaH
uurdva-retaah sannivaasaH
prema-muurtiH SatanalaH

99


bhakta-bandhur loka-bandhuH
prema-bandhuH SataakulaH
satya-medhaa Sruti-dharaH
sarva-Sastra-bhRtaaMvaraH

100

bhakti-dvaaro bhakti-gRhaH
premaagaaro nirodha-haa
udghuurNo ghuurNita-manaa
aaghuurnita-kalevaraH

101

bhaava-bhraanti-ja-sandeha H
prema-raaSiH SucaapahaH
kRpaacaaryaH prema-saNgo
vayunaH sthira-yauvanaH

102

sindhu-gah prema-saNgaahaH
prema-vaSyo viciksaNaH
padma-kiNjalka-saNkaasaH
premaadaaro niyaamakaH

103

virakto vigataaraatir
naapekSo naaradadRtaH
nata-stho daksinah ksaamah
SaTha-jiiva-prataarakaH

104

naama-pravartako 'nartho
dharmo-gurv-aadi-puruSah
nyag-rodho janako jaato
vainatyo bhakti-paada-pah

105

aatma-mohah prema-liidhaH
aatma-bhaavaanugo viraat
maadhurya-vit svaatma-rato
gaurakhyo vipra-ruupa-dhRk

106

raadhaa ruupii mahaa-bhaavii
raadhyo raadhana-tatparaH
gopiinathatmako 'dRSyah
svaadhikaara-prasaadhakaH

107

nityaaspado nitya ruupi
nitya-bhaava-prakaaSakaH
sustha-bhaavaS capala-dhiH
svaccha-go bhakti-poSakaH

108*

sarvatra-gas tiirtha-bhuuto
hRdi-sthaH kamalaasanaH
sarva-bhaavaanugaadhiiSah
sarva-maNgala-kaarakaH

109

ity etat kathitaM nityaM
saahasraM naama-sundaram
goloka-vaasino viSNor
gaura-ruupasya SaarnginaH

110

idaM gaura-sahasraakhyam
aamaya-ghnaM Sucaapaham
prema-bhakti-pradaM nRNaam
govindaakarSakaM param

111

praataH-kaale ca madhyaahne
sandhyaayaaM madhya-raatrike
yah paThet prayato bhaktyaa
caitanye labhate ratim

112

naamaatmako gaura-devo
yasya cetasi vartate
sa sarvaM viSayaM tyaktvaa
bhaavaanando bhaved dhruvam

113

yasmai kasmai na datavyam
daane tu bhakti-haa bhavet
viniitaaya praSaantaaya
gaura-bhaktaaya dhiimate
tasmai deyam tato graahyam
iti vaiSNava-Saasanam


iti sri-kavi-karNapuu-ra-virac itam
Srii-kRSNa-caitanya-candrasya
sahasra-naama-stotraM sampuurNam


Escrito hace más de un año ·Notas de Abhay Charan


22 de marzoMaybe
07 de marzoMy little tribute to Hari Narayana Prabhu ( March 3, 2010)
08 de febreroWhat is Hare Krishna?
22 de eneroThe Temples He Built (His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)
19 de eneroThe Distribution of Spiritual Food
17 de eneroSrila Prabhupada’s Journey
17 de eneroThe Purpose of ISKCON
12 de eneroBiography of Srila Prabhupada (The greatest father that walked this earth)

2009


27 de noviembreSri Sri Radha Raman Ji
17 de noviembreThe N2 bridge over the Umkomaas river from which Kavisha Seevnarain was thrown by hijackers early on Saturday morning.
05 de octubreTHE GLORIES OF KARTIKA
02 de octubreKazakh Hare Krishnas Ask OSCE To Help Defend Rights
16 de septiembreElliott Yamin - I will Wait For You.
28 de agostoSri Radhika Stotra - The 108 Names of Radharani
18 de agostoVyasa Puja offering to Srila Prabhupada by Bhakti Charu Swami
12 de agostoCanola Oil - Do Read
20 de julioIntroduction To The Brahma Samhita
08 de julioBrahma-Samhita Text 2
08 de julioBrahma-Samhita TEXT 1
23 de junioA. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
03 de mayoApproaching Krsna, the All-pervading Truth
03 de mayoThe Most Intelligent Woman
03 de mayoBeyond the Senses
03 de mayoTeachings of Queen Kunti...Chapter One
03 de mayoA concise refresher on Lord Krishna’s immortal teachings
02 de mayoBirth of Lord Krsna
02 de mayoBrahma-samhita- Text 1
02 de mayoVedic Culture: Varnasrama-dharma
02 de mayoKrsna, the All-Attractive
30 de abrilSri Rädhä Pranäma
29 de abrilDescription of Vaikuntha
29 de abrilSri Sri Radha Madan Mohan (New Gokula Dhama, Vancouver, Canada)
29 de abrilSri Sri Radha-Syamasundara
29 de abrilSrila Prabhupada letter, February 8, 1968
29 de abrilSri Caitanya Mahaprabhu's mercy
25 de abrilTHE 108 NAMES OF LORD SRI KRISHNA
25 de abril108 Names of Lord Nrsimhadev
05 de abrilSrila Prabhupada Interview With Reporter in Durban, South Africa
02 de abrilRama Navami-lecture (below this) by Srila Prabhupada given in Hawaii,March 27, 1969 on Lord Ramacandra's appearance.
02 de abrilFinal IPL Schedule
31 de marzoShri Nasringa Pranam
31 de marzoGaura-ärati
31 de marzoJaya Rädhä-Mädhava
29 de marzoA Second Chance:The Story of a Near-Death Experience...Chapter 3
29 de marzoA Second Chance:The Story of a Near-Death Experience...Chapter 2
29 de marzoA Second Chance:The Story of a Near-Death Experience...Chapter 1
29 de marzoA Second Chance:The Story of a Near-Death Experience
28 de marzoWe Are Not These Bodies part 3
27 de marzoWe Are Not These Bodies part 2
27 de marzoWe Are Not These Bodies
19 de marzoYou'll Never Walk Alone
10 de marzoSri Kavi Karnapura - 1000 names of Sri Chaitanya mahaprabhu
29 de eneroTHE APPEARANCE DAY OF LORD NITYANANDA, Deliverance of Jagai-Madha

2008


24 de octubreBy the GBC........His Holiness Jayapataka Swami
23 de octubreThe condition of His Holiness Jayapataka Maharaja
23 de octubreHH Jayapataka Swamis health.

Día de Actualización: 22 Mayo 2010

Gaudiya Kantha HaraGaudiya Kantha Hara

Página PRINCIPAL
OBRAS y AUTORES CLÁSICOS
Agradecimientos
Cuadro General

Disculpen las Molestias

jueves 11 de marzo de 2010

ENCICLOPEDIA - INDICE | DEVOTOS FACEBOOK | EGIPTO - USUARIOS de FLICKR y PICASAWEB

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog