lunes, 18 de enero de 2010

Hari Lilamrta - Vopadesa

Fotos
Devoción
harekrsna


Jagadananda DasJagadananda Das


Hari Lilamrta

Vopadesa


Description

This is a short text that summarizes and analyzes the Bhagavata Purana. It is by Vopadeva the author of the Muktaphala. He associates the ten Purana laksana with Cantos Three thru Twelve and gives a mention of all the stories. One edition claims a commentary by Madhusudana Sarasvati, but I think that is a mistaken attribution. The commentary is really by Hemadri. The commentary will be added later. (Text entered by Neal Delmonico, 2004-04-16)hari-lélämåtam


vopadevena viracitam


(1)

prathama-skandha-kathä-säraù


çrémad-bhägavata-skandhädhyäyärthädi nirüpyate |

viduñä vopadevena mantri-hemädri-tuñöaye ||1||


änandasya harer léläà vaktä bhägavatägamaù |

skandhair dvädaçabhiù çäkhäù pratanvan dvija-sevitäù ||2||


sä ca dvitéya-daçame daçadhä darçitä yathä—


atra sargo visargaç ca sthänaà poñaëam ütayaù ||3||

manvantareçänukathä nirodho muktir äçrayaù |

sargädayas tåtéyädi-skhandeñüktä daça kramät ||4||


çrotur vaktuç ca lakñmädye dvitéye çravaëe vidhiù |

itédaà dvädaça-skandhaà puräëaà daça-lakñaëam ||5||


prathame’ñöädaçädhyäyäs tatra prakaraëa-trayam |

tri-tri-dvädaçabhir lakñya-héna-madhyottamatvataù ||6||


çrotäraù çaunako vyäsaù parékñic cottamäù kramät |

vaktäro’pi tathä süto näradaù çuka ity amé ||7||


vairägyasya prakarñeëa prakarño’tra vivakñitaù |

tal-lakñaëa-paraù çrotuà vaktuà cärhati saàhitäm ||8||


puräëeñv itihäsair hi lakñaëädi-nirüpaëam |

vedaù puräëaà kävyaà ca prabhur mitraà priyeva ca |

bodhayantéti hi prähus trivad bhägavataà punaù ||9||


païca praçnäù çaunakasya sütasyätrottaraà triñu ||10||


avatärapraçnayoç ca vyäsasyänirvåtiù kramät |

näradasyätra hetüktiù pratétyarthaà svajanma ca ||11||


suptaghna-drauëy-abhibhbhavas tad-asträt päëòavävanam |

bhéñmasya svapada-präptiù kåñëasya dvärakägamaù ||12||


çrotuù parékñito janma dhåtaräñörasya nirgamaù |

kåñëa-martya-tyäga-sücä tataù pärthamahäpathaù ||13||


bhüdharmayoù kaler bhétis tatasträëaà parékñitä |

parékñito brahmaçäpaù präyeëa çukasaìgamaù ||14||


ityañöädaçabhiù pädair adhyäyärthäù kramätsmåtaù |

svaparapratibandhonaà sphétaà räjyaà jahau nåpaù ||15||


iti vairägyadäòhyoktyau proktä drauëijayädayaù ||16||


çré-bhägavate prathama-skandhaù samäptaù ||


(2)


dvitéya-skandha-kathä-säraù


dvitéye çravaëäìgäni dhyänaà çraddhä vimarçanam |

dvi-dvi-ñaòbhir daçädhyäye dhyänaà sädhäraëe hareù |

dehe’sädhäraëe jévaiù çraddhä çrotari vaktari ||1||


utpattau copapattau ca vimarças tatra dehayoù |

utpattis trividhäd yasya mürtämürta-vibhedataù ||2||


upapattis tridhäkñepa-samädhäna-prayojanaiù |

trayäëäà daçabhir bhedair ity adhyäyä daça kramät ||3||


çré-bhägavate dvitéya-skandhaù samäptaù ||


tåtéya-skandha-kathäsäraù


tåtéye tu trayastriàçad-adhyäyäù sarga-varëane |

sargaù käraëa-sambhütir bhinnä sä yoga-säìkhyayoù ||1||


viduräyoktavän yogaà maitreyo devahütaye |

kapilaù säìkhyam ity etäv itihäsäv ihoditau ||2||


ünaviàçatir ädyo’tra caturbhir vidurägamaù |

añöabhiù sarga-vistäraù saptabhiù kroòatä hareù ||3||


sargädhära-dharoddhartur dvitéyas tu caturdaça |

ekena tatra saìkñiptaù sargas tad-vistaroktaye ||4||


caturbhiù kapilotpattir navabhiù kapiloktayaù |

bandhubhiù kñattur udväsas taddhateù çrutir uddhavät ||5||


kåñëävatärävasater maitreyät sva-hitasya ca |

sat trayoviàçater janma sadbhir vyaktiù parätmanaù ||6||


samyagbuddhvä punaù praçnaù sadvyaktätpadmajodbhavaù |

padmajena stutis tasya sargäù käloktaye daça ||7||


käläàçäù paramäëvädyä brahmaputrasamudbhavaù |

ävirbhävo varähasya garbhädhänaà ca daityayoù ||8||


çäpo munibhyo vaikuëöhe viñëüktebhyastvanugrahaù |

hiraëyäkñasya sämarthyaà varäheëa ca saìgaraù ||9||


vadhaç ca devastotreñu käraëoktiù samäsataù |

kardamena harestoño devahüteù karagrahaù ||10||


tayor vicitrasambhogastäbhyäà kapilajanma ca |

lakñaëaà bhagavadbhakteù saccaturviàçates tathä ||11||


asatpuruñayoçcaiva jïänayogasya ca kramaù |

bhaktiyogasya käläreù päpättämasyadho gatiù ||12||


räjasyantaù puëyapäpät sättvikyürddhvaà ca puëyataù |

devahütivadätmäptiradhyäyärthä ime’ìghribhiù ||13||


çré-bhägavate tåtéya-skandhaù samäptaù ||(4)

caturtha-skandha-kathäsäraù


ekonatriàçatä.adhyäyair visargasturya éritaù |

visargaù käryasambhütiù käryaà buddhvä caturvidham ||1||


stré-bäla-prauòha-våddhatvaiç catuñprakaraëé kåtä |

saté-dhruva-påthu-präcénetihäsais tad-uktaye ||2||


saptabhiç ca caturbhiç ca daçabhiç cäñöabhis tathä |

manu-kanyänvayaù satyai dviñas tat-patitä tayoù ||3||


patyä niñedhanaà satyä deha-tyägaù pitur makhe |

gaëair dakña-makha-dhvaàso brahmaëä rudra-säntvanam ||4||


viñëunä yajïa-saàsiddhir dhruveëärädhanaà hareù |

käma-läbho dhruvasyäsmäd yakñäntäd väraëaà manoù ||5||


viñëor dhruva-pada-präptiù påthave vena-sambhavaù |

vena-bähoù påthütpattiù sütädyaiù stavanaà påthoù ||6||


påthunä nigraho bhümes tat-tad-dugdhasya dohanam |

jayo’çvamedhe çakrasya säkñätkäro madhudviñaù ||7||


sabhä-madhye svadharmoktiù kumärebhyaù parätma-dhéù |

tathä vane svadharmäptis tapaù pitre pracetasäm ||8||


adhyätmoktir näradenäsmai päparddhis täà vinätmanaù |

käläbhibhütis tac-chakter muktir dvandva-viparyaye ||9||


puraïjanädi-vyäkhyänaà tapaù-siddhiù pracetasäm |

dakñam utpädya nirväëam adhyäyärtha-spåço’ìghrayaù ||10||


upakramopasaàhärau pracetobhis tadätmajaiù |

tathäpy adhyätma-pärokñyäc chraiñöyaà präcénabarhiñaù ||11||


puëyaà putrasya pitur apy antaùkaraëa-çuddhaye |

bhaved iti dyotayituà praceto-våtta-varëanam ||12||


çré-bhägavate caturtha-skandhaù samäptaù ||


(5)

païcama-skandha-kathä-säraù


païcame sthänam adhyäyaiù ñaòviàçatyä nirüpitam |

maryädä-pälanaà sthänaà täs tisro loka-bhedataù ||1||


lokäù kñitir dyauù pätälaà priyavrata-tad-udbhavaiù |

kñiter dvépädi-maryädäù kåtäù präk tat-tad-anvayaù ||2||


evaà ca païcadaçabhiù païcabhiç ca tribhis tribhiù |

catuù-prakaraëé proktä.adhyäyärthän kramataù çåëu ||3||


priyavratägnédhranäbhiñvekaika åñabhe trayaù |

räjopadeñöåmuktatvair bharate’ñöau prapautraje ||4||


puëyaiëasaìgajaòatäçibikoòhiprakäçanaiù |

tattväkhyänabhaväraëyatadvyäkhyänaiù paro’nvaye ||5||


mervilävåtañaökadvivarñadvépaiç ca païcakau |

divi kramättrayaù süryadhruvasüryäntaradhruvaù ||6||


pätälaçeñanarakais trayo’dhobhuvane matäù |


çré-bhägavate païcama-skandhaù samäptaù ||


ñañöha-skandha-kathäsäraù


ñañöha ekonaviàçatyä puñöiù sänugraho hareù |

karmaëä yena yair yatra sthätavyaà tena tatra te ||1||


tiñöhantétéha maryädäpälanaà sthänaméritam |

kåte’pi pätake yatra na pätaù pratyutonnatiù ||2||


sänugraho’jämilasya bhuvéndrasya yathä divi |

tribhiù ñoòaçabhiçcendrapäpaà ñañöäñöake dvike ||3||


viçvarüpasya våtrasya marutäà ca vadhättridhä |

dakñänvayastadutpattyai vaiçvarüpe trike’grime |

våträñöake catuñke’ntye våtrapräkcitraketutä ||4||


ajämiläghanäçoktirvaiñëavair yämyanigrahaù |

yamena säntvanaà teñäà dakñeëärädhanaà hareù ||5||


näradätputranäço’sya dauhiträdviçvarüpabhüù |

tasya devapurodhastvaà gurutvaà viñëuvarmaëi ||6||


tadvadhäghädvåtrabhayaà våtraväsavasaìgaraù |

våtrabhaktirjïänaçauryaà våtrasya maraëaà raëe ||7||


våtrahatyäpratékäraçcitraketoù sutäcchucaù |

bodho’ìgironäradäbhyäà vidyäläbhaç ca näradät ||8||


gauréçäpäcca våtratvaà garbhe çakramarudbhidä |

vrataà ditikåtaà putryaà pratyadhyäyamime’ìghrayaù ||9||


çré-bhägavate ñañöha-skandhaù samäptaù ||


saptama-skandha-kathä-säraù


saptame païcadaçabhir adhyäyair ütivarëanam |

ütiù präkkarmajä kartä bhoktäsmétyädiväsanä ||1||


sä prahlädetihäsena daçädhyäyena darçitä |

svarüpataù käraëataù païcädhyäyena karmaëä ||2||


prahlädasya paro rägo dveñaù pitåpitåvyayoù |

viñëau tayor aviñaye karmaëo’surabhävadät ||3||


drañöuméçaà vihantuà tadvaikuëöhe kalahänmithaù |

catuùsano hi prahläda itarau vijayo jayaù ||4||


präìniñkämasakämäbhyäà bhaktibhyäà väsanädvayam |

dvayor apyekaphalatä karmaëo bhogataù kñayät ||5||


kumärair dväùsthayoù çäpo hiraëyakaçipoù çucaù |

brahmaëo varaläbhaç ca prahlädasya ca sambhavaù ||6||


piträ parékñaëaà tasya bälänäà tena çikñaëam |

näradoktänuvädaç ca hiraëyakaçipor vadhaù ||7||


prahlädena nåsiàhelä tato’sya çivavadyaçaù |

sämänyena sadäcäras tathä triñväçrameñu ca ||8||


parivräjakadharmäç ca mokñadharmä gåhäçrame |

çraddhädéni mumukñüëäà yävadadhyäyamaìghrayaù ||9||


çré-bhägavate saptama-skandhaù samäptaù ||


(8)

añöama-skandha-kathä-säraù


manvantarärthamadhyäyästrayoviàçatirañöame |

manvantaräëi pratyekaà brahmäheñu caturdaça ||1||


catväryädye’tra turyasthaà triñu nägendramokñaëam |

dve païcame’tra ñañöhasthaà saptasvamåtamanthanam ||2||


trayodaçe’ñöau navasu saptame balibandhanam |

trayoviàçe matsyakathä ñañöhasaptamasandhigä ||3||


manvantaraà satäà dharmo manubhir yatprakäçyate |

smaraëäcaraëäkhyänaiù svaiù svaiù sarñibhir antare ||4||


vipadyätmänaméçäne sampadyarthiñu cärpayet |

ubhayatra pratijïätaà nirvahediti sa tridhä ||5||


gajendramokñaëe’mbhodhimanthane balibandhane |

sa vyaktastaà jhaño vetti tattvatastena täù kathäù ||6||


grähädbandho harer mokñaù prägjanmeti triko gaje |

mandaräso viñagräso hareù strétvaà sure sudhä ||7||


raëaù sure jayaù çambhoù strékñetthaà saptako’rëave |

baler jayo vrato dityä harer janmärthitä balau ||8||


baler ditsä harer våddhir nigrahänugrahau baleù |

prahläda-süktayaç caivam adhyäya-navako balau ||9||


çré-bhägavate añöama-skandhaù samäptaù ||(9)

navama-skandha-kathä-säraù


navame tu caturviàçatyadhyäyéçänukértanam |

éçä bhüpatayas tatra rämakåñëädayaù svayam ||1||


itare tanniyogena tatkatheçänukértanam |

ilaù påñadhraù çaryätirambaréño'javiprayoù ||2||


mändätä ca hariçcandraù sagaro'tha bhagérathaù |

rämo räñörabhraàçaläbhau kuço'tha mithileçvaraù ||3||


elo rämo'rjunakñatravadhayoù kñatravådbhagaù |

yayäter bhuktimuktyoçca pürus triñu yadur dvayoù ||4||


dauñyantirantibhéñmäëäà prädhänyädvåñëikåñëayoù |

caturviàçatirityete räjäno'dhyäyanäyakäù ||5||


rämau yayätyambaréñau catväro'ñöau hi karmabhiù |

trayodaçaikädaçabhiù kramättaträrkasomajäù ||6||


çré-bhägavate navama-skandhaù samäptaù ||


daçama-skandha-kathä-säraù


nirodho daçame skandhe navatyadhyäya éritaù |

nirodho näma såñöänäà samähäraçcaturvidhaù ||1||


naimittikaù präkåtiko brahmaëo'nte dinäyuñoù |

nityaù pratikñaëaà muktirätyantika iti småtaù ||2||


naimittiko nirodho'nyo dharmagläninimittikaù |

bhümibhärävatäräkhyo yadarthaà janma mäpateù ||3||


sa eña daçame prokto muktirekädaçe tataù |

trayo'nye dvädaçe çuddhaà nirüpayitumäçrayam ||4||


tasyävatäräù kartäro haresteñu mahattamaù |

kåñëävatärastasyätaçcaritaà daçame matam ||5||


gokule mathuräyäà taddvärakäyäà kåtaà tridhä |

catuçcatväriàçitoktaà saptabhis tatparaiù kramät ||6||


präkaöyabälyapaugaëòakaiçoraprauòhibhedataù |

païcadhä gokulakåtaà tacca kaàsavadhäbhidham ||7||


caturbhir daçabhiù çakraiù saptabhir navabhiù kramät |

kaàsabhérbhävinaù kåñëäddevakyäà tasya sambhavaù ||8||


jatasya gokulapräptirnidroktätkaàsabhéù punaù |

vraje janmotsavastasya tenätho pütanävadhaù ||9||


anaståëävarttabhaìgastasya nämäni cäpalam |

dämodaratvamaöanaà yamalärjunabhaïjanam ||10||


vadhaç ca vatsabakayos tathäghäsurabhoginaù |

vatsacorabrahmamoho brahmaëä stavanaà hareù ||11||


rämeëa dhenukavadhaù käliyasya svayaà damaù |

vrajasya rakñaëaà dävätprälambo halinä vadhaù ||12||


dävädgoträëamaiñéke prävåöçaradåtuçriyau |

gopyänando veëuraväd gopénämambikärcane ||13||


yajvapatnéprasädaç ca bhaìga indramakhasya ca |

govardhanasyoddharaëaà gopénäà devatämatiù ||14||


kåñëäbhiñeko godevair varuëännandamokñaëam |

sambhogo niçi gopébhir vipralambo lasadvane ||15||


gopévirahagétäni täbhiù saïjalpanaà hareù |

räsakréòä ca lalitä mokño vidyädhrayakñayoù ||16||


vrajasthagopikägétaà hate'riñöe ca kaàsabhéù |

keçivyomavadhaçcaiväkrürayänaà vrajaà prati ||17||


mathuräkåñëayänaà cäkrüreëäçu hareù stutiù |

kåñëasya mathurälokaù kaàsamallaraëodyamaù ||18||


kåñëena mallahananaà hate kaàse surotsavaù |

catuçcatväriàçadime'dhyäyäù kaàsavadhe'ìghribhiù ||19||


kåñëasya vidyopädänamuddhavasya vrajägamaù |

äçväsanaà ca gopénäà kubjäkrürapriyaà hareù ||20||


saìgo'krürasya gurubhir jaräsandhaparäbhavaù |

yavanasya vadho'dhyäyaiù saptabhir mäthuraà yaçaù ||21||


kåñëe'bhiläño rukmiëyä rukmiëéharaëaà hareù |

rukmiëaç ca paräbhütiù pradyumnäcchambarakñayaù ||22||


syamantakasyäharaëaà satyabhämäsamudvahaù |

kälindyädivivähaç ca bhaumaà hatvä drumähåtiù ||23||


rukmiëyäà narma rahasi rukmyanto napturudvahe |

bäëena bandhanaà napturbäëasya hariëä jayaù ||24||


någasya saraöatvänto halinä yamunäbhidä |

käçéçapauëòrakavadho rämeëa dvividakñayaù ||25||


paräbhavaù kurüëäà ca harer gärhasthyamadbhutam |

jaräsandhavadhe mantro yudhiñöhirasamägamaù ||26||


jaräsandhavadho bhémäddigjayaçcärjunädibhiù |

çiçupälavadho yajïe duryodhanaparäbhavaù ||27||


sälvasya yuddhaà yadubhiù sälvasya hariëä vadhaù |

dantavaktrasya sütänto valvaläntaç ca sériëä ||28||


çrédämakåñëasaïjalpaù çrédämnaù sampadadbhutä |

suhåtsaìgaù kurukñetre kåñëodvähädivarëanam ||29||


vasudevasya yajïaç ca måtaputrapradarçanam |

çrutadevasya cätithyaà vedastutinirüpaëanam ||30||


devatrayavibhägaç ca dvijaputrähåtis tathä |

kåñëakértyupasaàhära itédaà dvärakäkåtam ||31||


ünacatväriàçitoktam adhyäyaiù päda-varëitaiù ||


çré-bhägavate daçama-skandhaù samäptaù ||


(11)

ekädaça-skandha-kathä-säraù


muktir ekädaça-skandhe'dhyäyaikatriàçatoditä |

tatra karmajïänaniñöhäbhedätprakaraëadvayam ||1||


païcädhyäyästayor ädyaà taträdye yugapatkñayaù |

viñëugupte yadukule vipraçäpädviraktaye ||2||


dvau catuñöayameko dvau praçnäù çeñeñu sottaräù |

jïätuà bhägavatändharmän puàso mäyäà tadatyayam ||3||


brahmakarmävatärälimabhaktäptià yugasthitim |

nava praçnännimiçcakre tänäcakhyurnavärñabhäù ||4||


sarvakarmärpaëaà viñëau rägadveñavivarjitäù |

mithyärthadarçanäsaktirviparyayavimarçanam ||5||


sarvatränugataà çuddhaà vedatanträcyutärcanam |

puruñädivapurlélä kälacakraparibhramaù ||6||


dhyänaà yogo'rcanaà stotramuttaräëi naväìghribhiù |

dharme bhägavate'bhyäsaù puàbhir bhägavataiù saha ||7||


jitamäyasya dhäma svamäroòhuà bhümikottarä |

mäyäjayo'dharä bhaktirjïänkarmasamuccayät ||8||


avatärakathäto'taù kämyatyägeçakértane |

iti bhümeçcatasåbhir adhyäyänäà catuñöayam ||9||


vasudeväya jäyanteyopäkhyänamidaà jagau |

mumukñave dväravatyäà näradastadgåhägataù ||10||


viñëor abhyarthanä devaiù svarvasetyuddhavena ca |

svadhäma naya metyüce ñañöhe saàvädakäraëam ||11||


caturddhä trés tathaikaà dvau dvävekaà caikakaà dvidhä |

dvau dvidhä tréàçcaturddhaikamekamekaà ca sottarän|| 12||


praçnän çeñeñu hitväntyau mamähaàlayadarçanau |

saìgatyäga upäyasya satsaìgäsaìgayoù satäm |

bhakter jévasya viñayäsaktau dåñöe'pi düñaëe ||13||


hetor haàsasanandädisaàvädasyottamasya ca |

çreyassu dhyänayogasya siddhénäà ca vibhütivat ||14||


varëäçramädidharmasya jïänädénäà yamädivat |

guëadoñäpavädasya tattvasaìkhyävyavasthiteù ||15||


kñetrakñetrajïabhedasya dehayogaviyogayoù |

abhimänanivåtteç ca kriyäyogasya saàsåtau ||16||


adhiñöhänasya bhakteç ca parasyäù sambubhutsayä |

praçnändväviàçatià cakre kåñëaà pratyuddhavaù kramät ||17||


heyopädeyanirdhäraù sväpne suptaprabuddhavat |

mithaù kåñëakathäsaktäù premnaiva haridästä ||18||


svasåñöänupraviñöo'sau rajaùsammiçrasattvatä |

guëacittobhayatyägo bhaktiravyabhicärataù ||19||


arüpacintanaà rüpair dhyätådhyeyasamänatä |

tatra tatrotkaöaà sattvaà karmatyägaù çanaiùçanaiù ||20||


dve heye dve upädeye guëadoñävabhidbhidau |

karmaëi jïänabhaktyor na sä sä saìkhyäprakalpanät ||21||


svataù siddhaù pumännänyanmanogantrabhimänyajaù |

manaùçatrujayaù samyak pratimädiñvajärcanam ||22||


pumänprakåtyopagüòho viçvamürtéçapüjanam |

pädair dväviàçatirviñëor uttaräëyuddhavaà prati ||23||


gurubhiù païcaviàçatyä lokatattvaparékñaëe |

hénamadhyottamair añöanaväñöäbhis tridhaikadhä ||24||


ätmatattvaparékñäyäà caturdhetyädyamuttaram |

åëyanåëyäçramadvandvabhedena dvädaçaà dvidhä ||25||


vyavastheti tathä vedo'pétipaïcadaçaà dvidhä |

bhikñugétasya säìkhyasya guëalakñyailagétayoù ||26||


uktyoktaà manaso'ritvaà balaà bhedo raëe jayaù |

ünaviàçaà caturdhaiva caturbhir dvädaçottaraiù ||27||


païca dvädaçabhiù ñaòbhiù ñaö trayoviàçatis tataù |

niùsaìgatve guëatyäge bhaktidäròhye'pakarmaëi ||28||


tattvajïäne copayogättridvidvidvitrimelanam |

taddhetuñvapi niñkampo niùsaìgo'cchedalepakaù ||29||


viçodhako malatyägé tyakto vikriyayä'bhidaù ||30||


niùsneho diñöabhukkñobhahéno rüpäpralobhitaù |

säragrähyasparçamüòho nirlobho gétyavaïcitaù ||31||


rasämüòho vimuktäço parigrähyabhimänamuk|

eka ekamanä guptasiddhaukä dhåtaniçcayaù ||32||


éçasyaikasya kartåtve dhyäturdhyeyätmanä sthitau |

dehäsvatve ca puruñaù kriyate gurubhiù kramät ||33||


påthivé väyuräkäçamäpo'gniçcandramä raviù |

kapoto'jagaraù sindhuù pataìgo madhukådgajaù ||34||


madhuhä hariëo ménaù piìgalä kuraro'rbhakaù |

kumäré çarakåtsarpa ürëanäbhiù supeçakåt ||35||


ete me guravo räjaàçcaturviàçatiräçritäù |

upäyatve'ntaraìgäste kramättriskandhatä tataù ||36||


dehasya påthaguddeçaù çraiñöhyäannediñöhatäkåtät ||37||


svottarätpåthaguddiñöau dvitéyaikonaviàçakau |

präguttareëäpi yogamiha bodhayituà tayoù ||38||


prathamaù païcamaù ñañöho daçamo'tha trayodaçaù |

ekaviàça iti praçnäù ñaòutthäpanapürvakäù ||39||


niùsaìgatä kathaà kédåk tannirvähaç ca yair yathä |

bhakter yo viñayastasminsatyanyasmin ratiù katham ||40||


sä kathaà bhaktitulyaà kià kathaà bhaktirguëojjhite |

yair yaiù kämärthadharmeñu yair mokñe'ntarbahirbhavaiù ||41||


te kédåçäù çrutirbhaktiparä ca småtayaù katham |

kédågbhaktaù kathaà dausthyamabhimänakñayaù katham ||42||


kià karmajïänabhakténäà sücitänäà punaù punaù |

sarvopadeçasäräëäà svarüpamiti saìgatiù ||43||


çré-bhägavate ekädaça-skandhaù samäptaù ||


(12)

dvädaça-skandha-kathä-säraù


äçrayo dvädaça-skandhe trayodaçabhir éritaù |

äçrayaç ca paraà brahma paramätmä ramäpatiù ||1||


yataù prapaïcadhés tatra sarpe sragdhériväçritä |

upädeyänupädeyäväçrayäçrayiëau ca tau ||2||


ataçcaturbhir adhyäyair anupädeyatoditä |

uttarottaraduùsthatvätsthäpakänäà sthiter api ||3||


yuge yuge'nyathäbhävätkälagras tatayä tathä |

upädeyatvamekena parékñitphaladarçanät ||4||


çravaëaà mananaà dhyänaà cetyupädänahetavaù |

tatra çravaëasiddhyarthaà dväbhyäà çabdasya sambhavaù ||5||


vedopavedabhinnasya märkaëòeyakathä tribhiù |

viñëumäyäçivekñäbhir bhinnä mananasiddhaye ||6||


mürtes tattvaà süryagatvamekena jïänasiddhaye |

puräëärthopasaàhära ekenaikena tadbhidä ||7||


añöädaça daça triàçat tryadhikä navaviàçatiù |

ñaòviàçatirdaça navapaïcabhir viàçatis tribhiù ||8||


caturbhiçcätha navatirekatriàçattrayodaça |

iti bhägavate'dhyäyä ekatriàçacchatatrayam ||9||


ekädiniyamenaitänabhyasecchaktito'nvaham |

vaktä çrotaryatha çrotä vaktaryanyatra cintakaù ||10||


çästre skandhe prakaraëe'dhyäye väkye pade'kñare |

gurüpadiñöo yo'rthastaà vimåçanviñëutatparaù ||11||


ekaà tejas tridhä yadvat sürya-maëòala-raçmibhiù |

ekaà brahma tathä tadvad viñëu-mäyätmabhir matam ||12||


maëòalän nirgate sürye'nekatvaà raçmitä yathä |

mäyäyä nirgate viñëau tathä'nekatvam ätmatä ||13||


yathä nayana-sambandhäd drañöäro raçmayo raveù |

tathä jïätära ätmäno deha-sambandhato hareù ||14||


viçeñas tu yathätmänaç cetanatväd upäsate |

viñëuà mäyäntara-präpta-duravasthä-nivåttaye ||15||


upäsanaà karma-bhakti-jïäna-yogais tridhä kramät |

yeñäà dhér viñaye'doñä sa-doñä naiva taiù kåtam ||16||


karmärpaëaà viñëau viñëor värtä parasparam |

vijane cintanaà viñëor yogänäà lakñaëaà kramät ||17||


iti bhägavatasyänukramaëé ramaëé kåtä |

viduñä vopadevena vidvat-keçava-sünunä ||18||


hari-léleti nämeyaà hari-bhaktair vilokyatäm |

asyä vilokanäd eva harau bhaktir vivardhate ||19||


çré-bhägavate mahä-puräëe vopadeva-viracitä ||


Página PRINCIPAL
OBRAS y AUTORES CLÁSICOS
Agradecimientos
Cuadro General

Disculpen las Molestias

HINDUISMO (3270)SC | 1º Sri Garga-Samhita

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog