lunes, 4 de enero de 2010

Balarama -sahasra-nama


Balarama -sahasra-nama


Sri Garga-samhita

Canto Eight, Volume Two


Chapter Nine


Sri Rama-rasa-krida Lord Balarama's Rasa Dance


Text 1


duryodhana uvaca muni-sardula bhagavan balabhadro naga- kanyabhir gopibhih„ kada kalindi-kule vijahara.


duryodhana uvaca - Duryodhana said; muni-sardula - O tiger of sages; bhagavan - Lord; balabhadrah - Balarama; naga - snake; kanyabhih - with the girls; gopibhih - with the gopis; kada - when?; kalindi-kule’on the Yamuna's shore; vijahara - enjoyed pastimes.


Duryodhana said O tiger of sages when did Lord Balarama enjoy the rasa dance on the Yamuna's shore with gopis that had been snake-girls in their previous birth?


Text 2


sri-pradvipaka uvaca ekada dvaraka-nagarad dhi talankam ratham asthapya suran didrksuh param utkantho nanda-raja-gokula- go-gopala-gopi-gana-sankulah sankarsana agatas cirotkanthabhyam nandaraja-yasodabhyam parisvakto gopi-gopala-gobhir militva tatra dvau masau vasantikau cavatsit.


sri-pradvipaka uvaca - Supreme Personality of Godhe; ekada - one day; dvaraka-nagarat - from Dvaraka; hi - indeed; talankam - marked with the sign of the palm tree; ratham - chariot; asthapya - mounting; suran - the demigods; didrksuh - desiring to see; param - greatly; utkanthah - eager; nanda-raja-gokula - in King Nanda's Gokula; go- gopala-gopi-gana - the cows gopas and gopis; sankulah - agitated; sankarsana - Lord Balarama; agatas - came; cirotkanthabhyam - yearning for a long time; nandaraja-yasodabhyam - by Yasoda‘ and King Nanda; parisvaktah - embraced; gopi-gopala-gobhih - by the gopas and gopis; militva - meeting; tatra - there; dvau - two; masau - months; vasantikau - in spirngtime; ca - and; avatsit - resided.


Sri Pradvipaka Muni said One day eager to see His devotees Lord Balarama mounted His chariot bearing a palm-tree flag left Dvaraka and yearning to see the gopas gopis and cows went to Gokula Yasoda‘ and King Nanda embraced Him when He arrived Later He met with the gopas and gopis He stayed there for two months.


Text 3


atha ca ya naga-kanyah„ purvoktas ta gopa-kanya bhutva balabhadra-prapty-artham- gargacaryad balabhadrapacangam- grhitva tenaiva siddha babhuvuh tabhir baladeva ekada prasannah„ kalindi-kule rasa-mandalam- samarebhe tadaiva caitra-purnimayam- purna-candro 'runa-varnah„ sampurnam- vanam- rajayan vireje.


atha - then; ca - and; ya - who; naga-kanyah - the snake girls; purvoktah - previously described; ta - they; gopa-kanya - gopis; bhutva - becoming; balabhadra-prapty-artham - to attain Lord Balarama; gargacaryat - from Garga Muni; balabhadra - of Lord Balarama; pa cangam - the five methods of worship; grhitva - accepting; tena - by that; eva - indeed; siddha - perfect; babhuvuh - became; tabhih - with them; baladeva - Balarama; ekada - one day; prasannah - happy; kalindi - of the Yamuna; kule - on the shore; rasa-mandalam - the rasa- dance circle; samarebhe - attained; tada - then; eva - indeed; caitra- purnimayam - on the full moon of the month of Caitra; purna - full; candrah - moon; aruna-varnah - red; sampurnam - full; vanam - forest; ra jayan - making red; vireje - shone.


The previously described snake-girls became gopis and in order to attain Lord Balarama's association on Garga Muni's advice followed the five methods of worshiping Lord Balarama In this way they became perfect Pleased with them Lord Balarama enjoyed a rasa-dance with them on the full-moon night of the month of Caitra (March-April) a night when the red moon reddened the whole of Vrndavana forest.


Text 4


sitala manda-yanah„ kamala-makaranda-renu-vrnda- samvrtah„ sarvato vayavah„ parivavuh„ kalinda-giri-nandini-cala- laharibhir ananda-dayini pulinam- vimalam- hy acitam- cakara tatha ca kuja-prangana-nikuja-pujaih„ sphural-lalita-pallava-puspa-paragair mayura-kokila-pumskokila- kujitair madhupa-madhura-dhvanibhir vraja-bhumir vibhrajamana babhuva.


sitala - cool; manda-yanah - slowly moving; kamala- makaranda-renu-vrnda-samvrtah - filled with lotus pollen; sarvatah - everywhere; vayavah - breezes; parivavuh - blew; kalinda-giri- nandini-cala-laharibhih - moving the Yamuna's waves; ananda- dayini - delightful; pulinam - the shore; vimalam - splendid; hy - indeed; acitam - collected; cakara. - did; tatha - so; ca - and; kuja- prangana-nikuja-pujaih - with the forest goves and courtyards; sphural-lalita-pallava - playfully blossoming petals; puspa - flowers; paragaih - with pollen; mayura - peacocks; kokila-pumskokila - and cuckoos; kujitaih - cooing; madhupa- madhura-dhvanibhih - with the sweet hummingof bees; vraja-bhumih - the land of Vraja; vibhrajamana - shining; babhuva - became.


Cooling gentle delightful lotus-pollen filled breezes pushed the Yamuna's waves and bleu to the splendid shore Then the land of Vraja became very splendid its many forest groves and courtyards filled with the fragrant pollen of playfully and gracefully blossoming flowers, with the cooing of cuckoos and peacocks and with the sweet humming of bees.


Text 5


tatra kvanad-ghantika-nupurah„ sphuran-mani-maya-kataka- kati-sutra-keyura-hara-kirita-kundalayor upari kamala-patrair nilambaro vimala-kamala-patrakso yaksibhir yaksa-rad„ iva gopibhir gopa-rad„ rasa-mandale reje.


tatra - there; kvanat - sounding; ghantika - bells; nupurah - anklets; sphuran-mani-maya-kataka - glittering gend bracelets with jewels; kati-sutra - belts; keyura - armlets; hara - necklaces; kirita - crowns; kundalayoh - and earrings; upari - above; kamala-patraih - with lotus petals; nilambarah - blue garments; vimala-kamala-patraksah - glistening lotus eyes; yaksibhih - with Yaksis; yaksa-rad - Kuvera; iva - like; gopibhih - with the gopis; gopa-rad - the king of the gopas; rasa-mandale - in the rasa- dance circle; reje - shone.


Decorated with tinkling ankle-bells glittering gold and jewel necklace armlets belt crown and earrings and with many lotus petals dressed in blue garments and His eyes like glittering lotus petals Lord Balarama was splendid with the gopis in the rasa-dance circle He was like Kuvera surrounded by a host of beautiful yaksis


Text 6


atha varuna-presita varuni devi puspa-bhara-gandhi-lobhi- milinda-nadita-vrksa-kotarebhyah„ patanti sarvato vanam- surabhi- cakara tat-pana-mada-vihvalah„ kamala-visala-tamrakso makaradhvajavesa-calad-dhuryanga-bhango vihara-kheda- prasvedambu-kanair galad-ganda-sthala-patra-bhango gajendra- gatir gajendra-sundadanda-sama-dordanda-mandito gajibhir gaja-rajendra ivonmattah„ simhasane nyasta-halo musala-panih„ kotindu-purna-mandala-sankasah„ prodgamad-ratna-majira- pracala-nupura-prakvanat-kanaka-kinkinibhih„ kankana-sphurat- tatanka-purata-hara-sri-kanthanguliya-siromanibhih„ pravidambini-krta-sarpini-syama-veni-kuntala-lalita-ganda- sthala-patravalibhih„ sundaribhir bhagavan bhuvanesvaro vibhrajamano viraraja atha ca reme.


atha - then; varuna - by Varuna; presita - sent; varuni - Varu.ni; devi - goddess; puspa-bhara-gandhi-lobhi - made greedy by the scent of the flowers; milinda - of bees; nadita - sounded; vrksa - of the trees; kotarebhyah - from the hollows; patanti - fall; sarvatah - everywheer; vanam - the forest; surabhi - fragrant; cakara - made; tat-pana-mada- vihvalah - eager to drink it; kamala-visala-tamraksah - His eyes large red lotus flowers; makaradhvaja - of Kamadeva; avesa - from the entrance; calat - moving; dhuryanga-bhangah - great limbs; vihara- kheda - exhausted from pastimes; prasvedambu-kanaih - with drops of perspiration; galad-ganda-sthala-patra-bhangah - trickling down His cheeks; gajendra - of the king of elephants; gatih - walking; gajendra-sundadanda-sama-dordanda-manditah - decorated with arms like elephants§ trunks; gajibhih - with female elephants; gaja- rajendra - the king of the kings of the kings of elephants; iva - like; unmattah - intoxicated; simhasane - on a throne; nyasta- halah - weakened; musala-panih - cluâ in hand; kotindu-purna-mandala- sankasah - splendid like millions of moons; prodgamad-ratna-majira-pracala-nupura-prakvanat-kanaka-kinkinibhih - with tinkling anklets and ornaments; kankana - bracelets; sphurat - glistening; tatanka - earrings; purata - golden; hara - necklace; sri-kantha - graceful neck; anguliya - rings; siromanibhih - crest jewels; pravidambini-krta - mocking; sarpini - snake girls; syama - black; veni - braids; kuntala - hair; lalita - graceful; ganda-sthala - cheeks; patravalibhih - with pictures and decorations; sundaribhih - beautiful; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; bhuvanesvarah - the master of the worlds; vibhrajamanah - shining; viraraja - shone; atha - then; ca - and; reme - enjoyed.


Then sent by the demigod Varuna Goddess Varuni in the form of honey oozing from the hollows of trees filled with the humming of bees made greedy by the sweet scent of the flowers made the entire forest very fragrant Eager to drink that honey His eyes nou red lotus flowers His limbs weakened by enjoying amorous pastimes perspiration born from the fatigue of His pastimes nou streaming down His cheeks and washing away the pictures and designs drawn there walking like an elephant king decorated with mighty arms like the trunks of elephant kings as if intoxicated sitting on a throne relinquishing His plow His cluâ still in His hand splendid like ten million full moons His jewel anklets bracelets and other ornaments tinkling His gold earrings necklaces finger-rings and jewel crown glittering and surrounded by beautiful gopis their cheeks decorated with graceful pictures and designs and their black braids mocking the beautiful snake girls Lord Balarama the Supreme Personality of Godhead the master of the worlds shone with great splendor and enjoyed transcendental pastimes.


Text 7


atha ha vava kalindi-kula-kantara-paryatana-vihara- parisramodyat-sveda-bindu-vyapta-mukharavindah snanartham jala- kridartham yamunam durat sa ajuhava tatas tö anagatam tatinim halagrena kupito vicakarsa iti hovaca ca.


atha - then; ha - indeed; vava - blew; kalindi-kula-kantara- paryatana - wandering on the Yamuna's shore; vihara - from pastimes; parisrama - from fatigue; udyat - manifesting; sveda-bindu - drops of perspiration; vyapta - covered; mukharavindah - lotus face; snanartham - to bathe; jala - water; krida - pastimes; artham - for the purpose; yamunam - the Yamuna; durat - from afare; sa - He; ajuhava. - called; tatah - then; tv - indeed; anagatam - not come; tatinim - the shore; hala - of His plow; agrena - with the tip; kupitah - angered; vicakarsa - dragged; iti - thus; ha - indeed; uvaca - spoke; ca - also.


His lotus face covered with perspiration born from the fatigue of wandering along the Yamuna's shore and enjoying many pastimes Lord Balarama called for the Yamuna‘ to come to Him so He could bathe and enjoy water-pastimes When the Yamuna‘ did not come Lord Balarama became angry and began to drag it to Him scratching its shore with the tip of His plow Lord Balarama said:


Text 8


adya mam avajaya nayasi mayahutapi musalena tvam kama- carinim satadha nesya eva nirbhartsita sa bhuri-bhita yamuna cakita tat-padayoh patitovaca.


adya - today; mam - Me; avajaya - disrespecting; nayasi - you go; maya - by Me; ahuta - called; api - even thoguh; musalena - with the club; tvam - you; kama- carinim - going as you like; satadha - into a hundred streams; nesye - I will lead; eva - indeed; nirbhartsita - rebuked; sa - she; bhuri-bhita’very afraid; yamuna - the Yamuna; cakita - frightened; tat-padayoh - at His feet; patita - fallen; uvaca - spoke.


Today you have no respect for Me Even though I call you ignore My order and go your own way as you wish Nou I will divide you into a hundred tiny streams. Rebuked with these words and nou very afraid the Yamuna‘ came before Lord Balarama fell at His feet and said:


Text 9


rama rama sankarsana balabhadra maha-baho tava param vikramam na jane yasyaikasmin murdhni sarsapavat sarvam bhu-khanda-mandalam- drsyate tasya tava param anubhavam ajanantim prapannam mam moktum yogyo 'si tvam bhakta-vatsalo 'si.


rama rama - Rama Rama; sankarsana - Sankarsana; balabhadra - Balabhadra; maha-bahah - O mighty-armed; tava - of You; param - great; vikramam - power; na - not; jane. - know; yasya - of whom; ekasmin - in one; murdhni - head; sarsapavat - like a mustard seed; sarvam - entire; bhu-khanda-mandalam - earth; drsyate. - is seed; tasya - of Him; tava - of Yoiu; param - great; anubhavam - power; ajanantim - not knowing; prapannam - surrenedered; mam - to me; moktum - to realso; yogyah - is appropriate; asi - You are; tvam - You; bhakta-vatsalah - the lover of Your devotees; asi - are.


Rama¡ Rama¡ Sankarsana¡ Balabhadra¡ O mighty-armed one¡ I did not knou Your great power The entire earth is seen resting like a single tiny mustard-seed on one of Your many heads It is proper for You to release Me who have nou surrendered to You and who did not knou Your true glories You should release me because You are always affectionate to Your devotees.


Text 10


ity evam yacito balabhadro yamunam tato vyamucat punah karenubhih kariva gopibhir gopa-rad jale vijagaha punar jalad vinirgatya tata-sthaya balabhadraya sahasa yamuna copayanam nilambarani hema-ratna-maya-bhusanani divyani ca dadau ha vava tani gopi-yuthaya prthak prthak vibhajya svayam nilambare vasitva kacanim malam nava-ratna-mayim dhrtva mahendro varanendra iva balabhadro vireje.


ity evam - thus; yacitah - requested; balabhadrah - Lord Balarama; yamunam - the Yamuna; tatah - then; vyamucat - released; punah - again; karenubhih - with many female elephants; kari - a male elephant; iva - like; gopibhih - with the gopis; gopa-rad - the king of gopas; jale - in the water; vijagaha. - enjoyed pastimes; punah - again; jalat - from the water; vinirgatya - emerging; tata-sthaya - staying on the shore; balabhadraya - to Lord Balarama; sahasa - quickly; yamuna - the Yamuna; ca - and; upayanam - approach; nilambarani - blue garments; hema-ratna-maya-bhusanani - ornaments of gold and jewels; divyani - splendid; ca - and; dadau - gave; ha - indeed; vava - went; tani - them; gopi-yuthaya - to the gopis; prthak prthak - each one; vibhajya - dividing; svayam - personally; nilambare - the blue garments; vasitva - dressing; kacanim - gold; malam - necklace; nava- ratna-mayim - made of nine jewels; dhrtva - taking; mahendrah - Indra; varanendra - the king of elephants; iva - like; balabhadrah - Lord Balarama; vireje - shone.


Begged in this way Lord Balarama released the Yamuna Then He enjoyed in the Yamuna's waters as an elephant enjoys with its many wives When He returned to the shore the Yamuna‘ approached and gave Him gifts of many blue garments and many ornaments of gold and jewels Lord Balarama divided the gifts among the girls giving some to each gopi Then He dressed in one of the blue garments and decorated Himself with a necklace of gold and nine kinds of jewels Then He enjoyed with the gopis as the king of elephants enjoys with its many wives.


Text 11


ittham kauravendra yadavendrasya ramatah sarva vasantikir nisa vyatita babhuvuh. bhagavato balabhadrasya hastinapuram iva viryam sucayativa hy adyapi ca krsta-vartmana yamuna vahati imam ramasya rasa-katham yah srnoti sravayati ca sa sarva-papa-patalam chittva tasya parasparam ananda-padam pratiyati kim bhuyah srotum icchasi.


ittham - thus; kauravendra - O king of the Kauravas; yadavendrasya - of the king of the Yadavas; ramatah - from Lord Balarama; sarva - all; vasantikih - springtime; nisa - night; vyatita - passed; babhuvuh. - became; bhagavatah - of the Supreme Personality of Godhead; balabhadrasya - Lord Balarama; hastinapuram - to Hastinapura; iva - like; viryam - power; sucayati - shows; iva - like; hy - indeed; adyapi - even today; ca - and; krsta-vartmana - by the dragged path; yamuna - the Yamuna; vahati - flows; imam - this; ramasya - of Lord Balarama; rasa - ofd the rasa dance; katham - the narration; yah - one who; srnoti - hears; sravayati - recounts; ca - and; sa - he; sarva-papa-patalam - the entirety of a great host of sins; chittva - destroying; tasya - of him; parasparam - mutual; ananda-padam - the abode of bliss; pratiyati - goes; kim - what?; bhuyah - more; srotum - to hear; icchasi - do you wish.


O king of the Kauravas in this way Lord Balarama the king of the Yadavas spent that springtime night with the gopis Even today the Yamuna‘ flows in many divided streams at that place a testimony to the great strength equal to that of a host of elephants of Lord Balarama the Supreme Personality of Godhead A person who hears or recounts these pastimes of Lord Balarama destroys the entirety of a great host of sins and attains transcendental bliss What more do you wish to hear?


Chapter Ten


Sri Balarama-paddhati-patala The Paddhati and Patala of Lord Balarama


Text 1


duryodhana uvaca bhagavan gargacaryena gopi-yuthaya katham dattam balabhadra-pacangam tat-krpaya vadatat tvam sarvajo 'si.


duryodhana uvaca - Duryodhana said; bhagavan - O master; gargacaryena - by Garga Muni; gopi-yuthaya - to the gopis; katham - description; dattam - given; balabhadra-pa cangam - the five metjods of worshiping Lord Balarama; tat - that; krpaya - kindly; vadatat. - should tell; tvam - you; sarvajah - all-knowing; asi - are.


Duryodhana said O master you knou everything Please kindly repeat to me what Garga Muni spoke to the gopis to tell them of the five-part worship of Lord Balarama.


Text 2


sri-pradvipaka uvaca kauravendra ekada gargacaryah kalinda-nandinim snatum gargacalad vraja-mandalam cajagama tatraikante marul-lilaijal-lalita-lata-taru-pallava-puspa-gandha- matta-milinda-puje kalindi-kula-kalita-nikuje sri-rama-krsna- dhyana-tat-param gargacaryam pranamya nagendra-kanyah sma iti jati-smara gopa-kanyah srimad-balabhadra-prapty-artham sevanam papracchus tasam paramam bhaktim viksya paddhati-patala-stotra- kavaca-sahasra-namani gopi-yuthaya sa pradadau kim bhuyas tvam tad-grahanam kartum icchasi vadatat.


sri-pradvipaka uvaca - Sri Pradvipaka Muni said; kauravendra - O king of the Kauravas; ekada - one day; gargacaryah - Garga Muni; kalinda-nandinim - to the Yamuna; snatum - to bathe; gargacalat - from Mount Garga; vraja-mandalam - to the circle of Vraja; ca - and; ajagama - came; tatra - there; ekante - in one place; marut - breezes; lila - pastimes; ejat - moving; lalita - graceful; lata - vines; taru - trees; pallava - sprouts; puspa - flowers; gandha - scent; matta - maddened; milinda-puje - a host of bees; kalindi- kula - on the shore of the Yamuna; kalita - perceived; niku je - in the forest grove; sri-rama-krsna - of Krsna and Balarama; dhyana - meditation; tat - to that; param - intent; gargacaryam - to Garga Muni; pranamya - bowing down; nagendra-kanyah - the snake princesses; sma - indeed; iti - thus; jati-smara - remembering their previous birth; gopa-kanyah - gopis; srimad-balabhadra-prapty-artham - to attain Lord Balarama; sevanam - service; papracchuh - asked; tasam - of them; paramam - great; bhaktim - devotion; viksya - seeing; paddhati-patala- stotra-kavaca-sahasra-namani - the paddhati patala stotra kavaca and sahasra-nama; gopi-yuthaya - to the gopis; sa - he; pradadau - gave; kim - what?; bhuyah - more; tvam - you; tad- grahanam - understanding that; kartum - to do; icchasi - wish; vadatat - may speak.


Sri Pradvipaka Muni said O king of the Kauravas one day Garga Muni left Mount Garga and went to Vraja to bathe in the Yamuna In a certain forest grove by the Yamuna's shore where gentle breezes moved the graceful trees flowering vines and neu sprouts and where the bees were maddened by the sweet scent of the flowers some gopis bowed down before Garga Muni who was rapt in meditation on Lord Krsna and Lord Balarama Remembering their previous birth as snake-princesses the gopis asked him what kind of devotional service they should perform to attain the company of Lord Balarama Seeing their great devotion Garga Muni gave these gopis the paddhati patala stotra kavaca and sahasra- nama of Lord Balarama What more do you wish to hear? You may ask.


Text 3


duryodhana uvaca

ramasya paddhatim bruhi
yaya siddhim vrajamy aham tvam bhakta-vatsalo brahman
guru-deva namo 'stu te


duryodhana uvaca - Duryodhana said; ramasya - of Lord Balarama; paddhatim - the paddhati; bruhi - please tell; yaya - by which; siddhim - perfection; vrajamy - attain; aham - I; tvam - you; bhakta- vatsalah - affectionate to the devotees; brahman - O Brahmana; guru- deva - O Gurudeva; namah - obeisances; astu - should be; te - unto you.


Duryodhana said Please describe the paddhati of Lord Balarama reciting which I may attain perfection O brahmana you are affectionate to the devotees O gurudeva I bou down before you.


Text 4


sri-pradvipaka uvaca

rama-margasya niyamam
srnu parthiva-sattama yena prasanno bhavati
balabhadro maha-prabhuh


sri-pradvipaka uvaca - Sri Pradvipaka Muni said; rama- margasya - of the path to Lord Balarama; niyamam - the restrictions; srnu’please hear; parthiva- sattama - O best of kings; yena - by which; prasannah - pleased; bhavati - is; balabhadrah - Lord Balarama; maha-prabhuh - the Supreme Personality of Godhead.


Sri Pradvipaka Muni said O best of kings please hear the regulative principles of the path to Lord Balarama When one follows these principles Lord Balarama the Supreme Personality of Godhead becomes pleased with him.


Text 5


sahasra-vadano devo
bhagavan bhuvanesvarah na danair na ca tirthais ca
bhaktya labhyas tö ananyaya


sahasra-vadanah - who has a thousand heads; devah - the Lord; bhagavan - the Supreme Personality of Godhead; bhuvanesvarah - the master of the worlds; na - not; danaih - by charity; na - not; ca - and; tirthaih - by pilgrimages; ca - and; bhaktya - by devotional service; labhyah - attainable; tö - indeed; ananyaya - without anything else.


Lord Balarama who is the Supreme Personality of Godhead the master of the worlds and who is also thousand-headed Lord Ananta, is not attained by giving charity or going on pilgrimage He is attained only by devotional service.


Text 6


sat-sangam etyasu siksed
bhaktim vai sri-harer guroh sa siddhah kathito jatam
yasya vai prema-laksanam


sat-sangam - association with devotees; etya - attaining; asu - quickly; sikset - should learn; bhaktim - devotion; vai - indeed; sri-hareh - of Lord Krsna; guroh„ - of the guru; sa - he; siddhah - perfect; kathitah - said; jatam - born; yasya - of whom; vai - indeed; prema-laksanam - characterized by love.


By associating with the devotees one quickly learns the truth of devotion to Lord Krsna and to one's guru A person who learns this is said to have attained perfection He has attained love for Lord Krsna.


Text 7


brahme muhurte cotthaya
rama-krsneti ca bruvan natva gurum bhuvam caiva
tato bhumyam padam nyaset


brahme muhurte - at brahma-muhurta; ca - and; utthaya - rising; rama-krsna - Rama Krsna; iti - thus; ca - and; bruvan - saying; natva - bowing; gurum - to the guru; bhuvam - the world; ca - and; eva - indeed; tatah - then; bhumyam - on the ground; padam - foot; nyaset - should place.


One should rise at brahma-muhurta chant the holy names of Lord Krsna and Lord Balarama and bou down before one's guru Only then should one place his feet on the ground.


Text 8


vary upasparsya rahasi
sthito bhutva kusasane hastav utsanga adhaya
sva-nasagra-niriksanah


vary - water; upasparsya - touching; rahasi - in a secluded place; sthitah - staying; bhutva - becoming; kusasane - on a kusa mat; hastav - hands; utsange - in his lap; adhaya - placing; sva-nasagra- niriksanah - gazing at the tip of the nose.


In a secluded place one should touch water sit on a kusa- grass mat place his hands on his lap and gaze at the tip of his nose.


Text 9


dhyayet param harim devam
balabhadram sanatanam gauram nilambaram hy adyam
vana-mala-vibhusitam


dhyayet - should meditate; param - then; harim - on Lord Hari; devam - the Supreme Personality of Godhead; balabhadram - Lord Balarama; sanatanam - eternal; gauram - fair; nilambaram - with blue garmwents; hy - indeed; adyam - the first; vana-mala- vibhusitam - decorated with a forest garland.


Then one should meditate on Lord Balarama the eternal Supreme Personality of Godhead whose compelxion is fair and who is dressed in blue garments and decorated with a forest garland.


Texts 10 and 11


evam dhyana-paro nityam
prity-artham halinah prabhoh tri-kala-sandhya-krc chuddho
mauni krodha-vivarjitah

akami gata-lobhas ca
nirmohah satya-vag bhavet dvi-varam jala-panarthi
eka-bhukto jitendriyah

evam - thus; dhyana-parah - rapt in meditation; nityam - always; prity-artham - for the pleasure; halinah - of Lord Balarama; prabhoh - the Supreme Personality of Godhead; tri- kala-sandhya - at sunrise noon and sunset; krt - doing; suddhah - pure; mauni - silent; krodha-vivarjitah - free from anger; akami - free from lust; gata-lobhas - free from greed; ca - and; nirmohah - free from ilussion; satya-vag - speaking truthfully; bhavet - should be; dvi-varam - twice; jala-panarthi - drinking water; eka-bhuktah - eating once; jitendriyah - ccontrolling the senses.


Pure silent free from anger lust greed and illusion speaking truthfully controlling the senses drinking water twice in a day and eating only once to please Lord Balarama one should thus meditate on Him at sunrise noon and sunset.


Text 12


ksaumambaro bhumi-sayi
bhutva payasa-bhojanah evam nirjita-sad-vargo
bhaved ekagra-manasah

ksaumambarah - wearing simple cotton clothing; bhumi- sayi - sleeping on the ground; bhutva - becoming; payasa- bhojanah - eating milk; evam - thus; nirjita-sad-vargah - controlling the seø material tendencies; bhavet - should become; ekagra- manasah - meditating with single-pointed concentration.


Wearing simple cotton clothing sleeping on the ground and fasting from all but milk one may conquer the siø material tendencies and meditate with single-pointed concentration.


Text 13


tasya prasanno bhavati
sada sankarsano harih paripurnatamah saksat
sarva-karana-karanah

tasya - with him; prasannah - pleased; bhavati - is; sada - always; sankarsanah - Lord Balarama; harih - the Supreme Personality of Godhead; paripurnatamah - perfect and complete; saksat - directly; sarva- karana-karanah - the cause of all causes.


With such a person Lord Balarama the perfect and complete Supreme Personality of Godhead the cause of all causes becomes pleased.


Text 14


ittham sri-balabhadrasya
kathita paddhatir maya kauravendra maha-baho
kim bhuyah srotum icchasi

ittham - thus; sri-balabhadrasya - of Lord Balarama; kathita - spoken; paddhatih - the paddhati; maya - by me; kauravendra - O king of the kurus; maha-bahah - O mighty-armed one; kim - what?; bhuyah - more; srotum - to hear; icchasi - do you wish.


O mighty-armed Kaurava king nou I have described to you the paddhati of Lord Balarama What more do you wish to hear.


Text 15


duryodhana uvaca

munindra deva-devasya
patalam bruhi me prabhoh yena sevam karisyami
tat-padambujayoh sada

duryodhana uvaca - Duryodhana said; munindra - O king of sages; deva-devasya - O master of the demigods; patalam - the patalam; bruhi - please tell; me - me; prabhoh - of the Lord; yena - by whcih; sevam - service; karisyami - I will do; tat-padambujayoh - at His lotus feet; sada - always.


Duryodhana said O king of sages O master of the demigods please describe to me the patala of Lord Balarama following which I will always serve Lord Balarama's lotus feet.


Text 16


sri-pradvipaka uvaca

balasya patalam guhyam
viddhi siddhi-pradayakam ekante brahmana dattam
naradaya mahatmane

sri-pradvipaka uvaca - Sri Pradvipaka Muni said; balasya - of Lord Balarama; patalam - the patala; guhyam - secret; viddhi - please know; siddhi - perfection; pradayakam - giving; ekante - at one place; brahmana - by Lord Brahma; dattam - given; naradaya - to narada; mahatmane - the great soul.


Sri Pradvipaka Muni said Nou please understand Lord Balarama's patala which brings perfection and which the demigod Brahma‘ gave to Narada Muni.


Text 17


pranavam purvam uddhrtya
kama-bijam tatah param kalindi-bhedana-padam
sankarsanam atah param

pranavam - Om; purvam - first; uddhrtya - speaking; kama-bijam - the Kama-bija syllable; tatah - then; param - after; kalindi-bhedana- padam - the breaker of the Yamuna; sankarsanam - Lord Balarama; atah„ param - then.


First speak the syllable Om Then speak the Kama-bija syllable (klim) Then recite the names Kalindi-bhedana (the breaker of the Yamuna) and Sankarsana.


Text 18


caturthyam tam dvayam krtva
svaham pascad vidhaya ca mantra-rajam imam rajan
brahmoktam sodasaksaram

caturthyam - fourth; tam - that; dvayam - both; krtva - doing; svaham - Söaha; pascat - then; vidhaya - placing; ca - and; mantra-rajam - king of mantras; imam - this; rajan - O king; brahmoktam - spoken by Brahma; sodasaksaram - sixteen syllables.


After speaking these two names then recite the word svaha O king this sixteen-syllable king of mantras was spoken by the demigod Brahma.


Note The mantra then is Om- klim- kalindi-bhedanaya sankarsanaya svaha.


Text 19


japel laksam vrati bhutva
sahasrani ca sodasa ihamutra param siddhim
samprapnoti na samsayah

japet - one should chant; laksam - a hundred thousand times; vrati - following a vow; bhutva - becoming; sahasrani - thousand; ca - and; sodasa’sixteen; iha - in this life; amutra - and the next; param - supreme; siddhim - perfection; samprapnoti - attains; na - no; samsayah - doubt.


Following this vou one should chant this mantra 116,000 times Thus one will attain the supreme perfection in this life and the next Of this there is no doubt.


Texts 20 and 21


atha japtasya mantrasya
maha-pujam samacaret dvatrimsat-patra-samyuktam
karnika-kesarojjvalam

bhavyam kajam paca-varnam
likhitva sthandile subhe tasyopari nyased rajan
hema-simhasanam subham tasmin sri-baladevasya
param arcam prapujayet

atha - then; japtasya - chanted; mantrasya - of the mantra; maha- pujam - great worship; samacaret - should perform; dvatrimsat - 32; patra - petals; samyuktam - with; karnika-kesarojjvalam - splendid lotus whorl; bhavyam - beautiful; kajam - lotus flower; paca-varnam - five colors; likhitva - drawing; sthandile - on the ground; subhe - auspicious; tasya - that; upari - above; nyaset - should place; rajan - O king; hema-simhasanam - a golden trhone; subham - beautiful; tasmin - there; sri-baladevasya - of Lord Balarama; param - supreme; arcam - worship; prapujayet - should worship.


Then the person who has chanted the mantra this number of times should perform the great worship of Lord Balarama On auspicious ground he should drau a thirty-two petal lotus of five colors and with a splendid whorl O king he should place there a beautiful golden throne and on that throne He should place Lord Balarama Then he should perform the great worship of Lord Balarama.


Text 22


om- namo bhagavate purusottamaya vasudevaya sankarsanaya sahasra-vadanaya mahanantaya svaha anena mantrena sikha- bandhanam- krtva sarvatas tam- pranamya tat-sammukho bhutva svayam- nato bhavet om- jaya jayananta balabhadra kama-pala talanka kalindi-bhajana aviravirbhuya mama sammukho bhaveti anena mantrenavahanam- kuryat om- namas te 'stu sira-pane hala-musala-dhara rauhineya nilambara rama revati-ramana namo 'stu te anena mantrenasana-padyarghya-snana-madhuparka-dhupa- dipa-yajopavita-naivedya-vastra-bhusana-gandha- puspaksata-puspajali-nirajanadin upacaran prakalpayet om- visnave madhusudanaya vamanaya trivikramaya sridharaya hrsikesaya padmanabhaya damodaraya sankarsanaya vasudevaya pradyumnayaniruddhayadhoksajaya purusottamaya sri- krsnaya namah iti pada-gulpha-januru-katy-udara-parsva-prsthi- bhuja-kandhara-netra-siramsi prthak prthak pujayamiti mantrena sarvanga-pujam- kuryat atha sankha-cakra-gada- padmasi-dhanur-bana-hala-musala-kaustubha-vanamala-srivatsa- pitambara-nilambara-vamsi-vetra-garudanka-talanka-ratha- daruka-sumati-kumuda-kumudaksa-sridamadin pranava-purvena caturthyam- tena namah„ samyuktena nama-mantrena prthak prthak sampujya tatha visvaksena-vedavyasa-durga-vinayaka-dikpala- grahadin kamale sarvatah„ sve sve sthane sampujayet punah„ parisamuhanadi-sthali-paka-vidhanena vaisvanaram- sampujya purvoktena mula-mantrena paca-vimsati-sahasrany ahutir juhuyat tathastau sahasrani dvadasaksarena tathastau sahasrani catur-vyuha-mantrenahutir juhuyat tato 'gnim- pradaksini-krtya namaskrtyacaryam- maharha-vastra- suvarnabharana-tamra-patra-savatsa-go-suvarna-daksinabhih„ sampujya tatha brahmanan bhojanadyaih„ sampujya nagara-janebhyo bhojanam- dattvacaryan pranamet ittham- balasya patalanusarena yo 'nusmarati ihamutra siddhi-samrddhibhih„ samvrto bhavati sri- rama-patalam- guhyam- maya te hy anuvarnitam sarva-siddhi-pradam- rajan kim- bhuyah„ srotum icchasi.

om - Om; namah - obeisances; bhagavate - to the Supreme Personality of Godhead; purusottamaya - the supreme person; vasudevaya - the son of Vasudeva; sankarsanaya - Lord Sankarsana; sahasra-vadanaya - who has a thousand heads; mahanantaya - the great Lord Anbanta; svaha - svaha; anena - with this; mantrena - mantra; sikha - sikha; bandhanam - tying; krtva - doing; sarvatah - in all respects; tam - to Him; pranamya - bowing; tat-sammukhah - before Him; bhutva - becing; svayam - personally; natah - bowed; bhavet. - should be; om - Om; jaya - vitory; jaya - victory; ananta - O limitless one; balabhadra - O Balarama; kama- pala - O fulfiller of desires; talanka - O Lord who acrries the mark of the palm tree; kalindi-bhajana - O breaker of the Yamuna; aviravirbhuya - appearing; mama - of me; sammukhah - in the presence; bhava - please become; iti - thus; anena - with this; mantrena - mantra; avahanam - invoking the presence; kuryat. - should do; om - Om; namah - obeisances; te - to you; astu - should be; sira- pane - plou in hand; hala-musala - plou and club; dhara - holding; rauhineya - O son of Rohini; nilambara - dressed in blue garments; rama - O Balarama; revati-ramana - O lover of Revati; namah - obeisances; astu - should be; te - to You; anena - with this; mantrena - mantra; asana - seat; padya - padya; arghya - arghya; snana - bath; madhuparka - madhuparka; dhupa - incense; dipa - lamp; yaj opavita - sacred thread; naivedya - food; vastra - garments; bhusana - ornaments; gandha - scent; puspa - flowers; aksata - unbroken rice; puspa - of flowers; ajali - handful; nirajana - arati; adin - beginning with; upacaran - services; prakalpayet - should perform; om - Om; visnave - to Lord Visnu; madhusudanaya - the killer of Madhu; vamanaya - Vamana; trivikramaya - Trivikrama; sridharaya - Sridhara; hrsikesaya - Hrsikesa; padmanabhaya - whose navel is a lotus flower; damodaraya - who waist is bound with a rope; sankarsanaya - who was pulled from Devaki's womb; vasudevaya - the son of Vasudeva; pradyumnaya - Pradyumna; aniruddhaya - Aniruddha; adhoksajaya - Adhoksaja; purusottamaya - the Supreme Person; sri- krsnaya - Sri Krsna; namah. - obeisances; iti - thus; pada - feet; gulpha - ankles; janu - knees; uru - thighs; katy - hips; udara - belly; parsva - sides; prsthi - back; bhuja - arms; kandhara - shoulders; netra - eyes; siramsi - and head; prthak prthak - each one individually; pujayami - I worship; iti - thus; mantrena - with the mantra; sarvanga-pujam - the worship of all limbs; kuryat. - should perform; atha - then; sankha - conchshell; cakra - disc; gada - club; padma - lotus; asi - sword; dhanuh - bow; bana - arrow; hala - plow; musala - club; kaustubha - Kaustubha jewel; vanamala - forest garland; srivatsa - Srivatsa mark; pitambara - yellou garments; nilambara - blue garments; vamsi - flute; vetra - stick; garuda - Garuda; anka - mark; tala - palm tree; anka - mark; ratha - chariot; daruka - Daruka; sumati - Sumati; kumuda - Kumuda; kumudaksa - Kumudaksa; sridama - Sridama; adin - beginning with; pranava-purvena - with Om- first; caturthyam - fourth; tena - by that; namah - obeisances; samyuktena - with; nama-mantrena - by tha mantras of names; prthak prthak - one after another; sampujya. - should worship; tatha - so; visvaksena - Visvaksena; vedavyasa - Vedavyasa; durga - Durga; vinayaka - Vinayaka; dikpala - the protectors of the directions; graha - the planets; adin - beginning with; kamale - on the lotus flower; sarvatah - each; sve sve sthane - in his own place; sampujayet. - should worship; punah - again; parisamuhana - sprinkling water; adi - beginning with; sthaliin an earthen pot; paka - cooking; vidhanena - by the action; vaisvanaram - Vaisvanara; sampujya - worshiping; purvoktena - previously spoken; mula- mantrena - with the mula-mantra; paca-vimsati- sahasrany - 25,000; ahutih - oblations; juhuyat - should offer; tatha - so; astau sahasrani - 8,000; dvadasaksarena - with 12 syllables; tatha - then; astau sahasrani - 8,000; catur-vyuha-mantrena - with mantras to the catur-vyuha; ahutih - oblations; juhuyat. - should offer; tatah - then; agnim - the sacred fire; pradaksini-krtya - circumambulating; namaskrtya - bowing down; acaryam - to the guru; maharha - very valuable; vastra - garments; suvarna - golden; abharana - ornaments; tamra - red; patra - petals; savatsa - with calves; gah - cows; suvarna - and gold; daksinabhih - with daksina; sampujya - worshiping; tatha - so; brahmanan - the brahmanas; bhojanadyaih - beginning with food; sampujya - worshiping; nagara- janebhyah - the residents of the city; bhojanam - food; dattva - giving; acaryan - to the gurus; pranamet - should offer obeisances; ittham - thus; balasya - of Lord Balarama; patalanusarena - by following the patala; yah - one who; anusmarati - remembers; iha - in this life; amutra - and the next; siddhi - of perfection; samrddhibhih - with increase; samvrtah - accompanied; bhavati. - becomes; sri-rama- patalam - the patala of Lord Balarama; guhyam - secret; maya - by me; te - to you; hy - indeed; anuvarnitam. - described; sarva-siddhi- pradam - giving all perfection; rajan - O king; kim - what?; bhuyah - more; srotum - to hear; icchasi - you wish.


Chanting the mantra om- namo bhagavate purusottamaya vasudevaya sankarsanaya sahasra-vadanaya mahanantaya svaha (Obeisances to the Supreme Personality of Godhead Lord Sankarsana who is thousand-headed Lord Ananta and who is the son of Vasudeva) one should tie his sikha Then one should bou down before the deity and in all directions


Then chanting the mantra om- jaya jayananta balabhadra kama-pala talanka kalindi-bhajana aviravirbhuya mama sammukho bhava (Om O Lord Balarama O Lord Ananta O fulfiller of desires O Lord who carries a palm-tree flag O Lord who broke the Yamuna all glories to You¡ O Lord please appear before me.) one should request Lord Balarama to appear


Then chanting the mantra om- namas te 'stu sira- pane hala-musala-dhara rauhineya nilambara rama revati-ramana namo 'stu te (O Lord who holds a plou in Your hand O Lord who holds a plou and club O son of Rohini O Lord dressed in blue garments O Balarama O husband of Revati obeisances to You!) one should offer a throne padya arghya bath madhuparka incense lamp sacred thread food garments ornaments fragrant flowers unbroken grains of rice handsful of flowers arati and other services


Then chanting the mantra om- visnave madhusudanaya vamanaya trivikramaya sridharaya hrsikesaya padmanabhaya damodaraya sankarsanaya vasudevaya pradyumnayaniruddhayadhoksajaya purusottamaya sri-krsnaya namah (Om Obeisances to Lord Visnu the killer of Madhu the Lord who is the Vamana incarnation the Lord who covered the universe in three steps the Lord who maintains the goddess of fortune the master of the senses the Lord whose navel is a lotus flower the Lord whose waist was bound by a rope the Lord who was carried from Devaki's womb the Lord who is the son of Vasudeva the Lord who is Pradyumna the Lord who is Aniruddha the Lord who is beyond the material senses the Supreme Personality of Godhead who is all-attractive Sri Krsna!) and also the mantra pada-gulpha-januru-katy-udara-parsva-prsthi-bhuja-kandhara-netra- siramsi prthak prthak pujayami (I worship the Lord's feet ankles knees thighs hips belly sides back arms shoulders eyes and head.) one should worship all the limbs of Lord Balarama

Then chanting the word namah„ before each one and putting each word in the dative case one should worship Lord Balarama's conchshell (with the mantra sankhaya namah) disc (cakraya namah) cluâ (gadayai namah) lotus (padmaya namah) sword (asaye namah) bou (dhanuse namah) arrows (banebhyah„ namah) plou (halaya namah) cluâ (musalaya namah) Kaustubha jewel (kaustubhaya namah) forest garland (vanamalayai namah) Srivatsa mark (srivatsaya namah) yellou garments (pitambaraya namah), blue garments (nilambaraya namah) flute (vamsyai namah) stick (vetraya namah) chariot marked with the flag of Garuda (garudanka-rathaya namah) chariot marked with the flag of a palm tree (talanka-rathaya namah) and His associates Daruka (darukaya namah) Sumati (sumataye namah) Kumuda (kumudaya namah) Kumudaksa (kumudaksaya namah) and Sridama‘ (sridamaya namah)


Then one should place Visvaksena Vedavyasa Durga Ganesa the planets and the protectors of the directions in their respective places in the lotus and then one should worship them Then sprinkling water and offering food cooked in an earthen pot one should worship the sacred fire


Then chanting the previously described mula-mantra (om- klim- kalindi-bhedanaya sankarsanaya svaha) one should offer 25,000 oblations Then chanting the twelve-syllable mantra (om- namo bhagavate vasudevaya) one should offer 8,000 oblations Then chanting the catur-vyuha mantra (om- namo bhagavate tubhyam- vasudevaya saksine pradyumnayaniruddhaya namah„ sankarsanaya ca) one should again offer 8,000 oblations


Then one should circumambulate the sacred fire bou down before the guru worship him with daksina‘ of valuable garments gold ornaments copper vessels cows with their newborn calves and much gold worship the brahmanas by offering them food and gifts feed the people of the city and bou down before the gurus Meditating on Lord Balarama by following this paddhati one attains perfection in this life and the next In this way I have described to you Lord Balarama's confidential paddhati which gives all perfection O king what more do you wish to hear?Chapter Eleven


Sri Balabhadra-stava-raja The King of Prayers to Lord Balarama


Text 1


duryodhana uvaca

stotram sri-baladevasya
pradvipaka maha-mune vada mam krpaya saksat
sarva-siddhi-pradayakam

duryodhana uvaca - Duryodhana said; stotram - prayer; sri- baladevasya’of Lord Balarama; pradvipaka - Sri Pradvipaka Muni; maha- mune - O great sages; vada - please tell; mam - me; krpaya - mercifully; saksat’directly; sarva-siddhi-pradayakam - giving all perfection.


Duryodhana said O Pradvipaka O great sage please kindly tell me the prayer of Lord Balarama which grants all perfection.


Text 2


sri-pradvipaka uvaca

stava-rajam tu ramasya
vedavyasa-krtam subham sarva-siddhi-pradam rajan
chrnu kaivalyadam nrnam

sri-pradvipaka uvaca - Sri Pradvipaka Muni said; stava - of prayers; rajam - the king; tu - indeed; ramasya - of Lord Balarama; vedavyasa-krtam - written by Vedavyasa; subham - auspicious; sarva- siddhi-pradam - giving all perfection; rajan - O king; srnu - please hear; kaivalyadam - giving liberation; nrnam - to the living entities.


Sri Pradvipaka Muni said O king please hear the regal and beautiful prayer of Lord Balarama a prayer that brings liberation and all perfection


Text 3


devadi-deva bhagavan
kama-pala namo 'stu te namo 'nantaya sesaya
saksad-ramaya te namah

devadi-deva - O master of the demigods; bhagavan - O Supreme Personality of Godhead; kama-pala - O fulfiller of desires; namah - obeisances; astu - should be; te - to You; namah - obeisances; anantaya sesaya - to Ananta Sesa; saksad-ramaya - who is directly Lord Balarama; te - to You; namah - obeisances.


O master of the demigods O Supreme Personality of Godhead O fulfiller of desires obeisances to You¡ O Lord Ananta Sesa obeisances to You¡ O Lord Balarama obeisances to You!


Text 4


dhara-dharaya purnaya
sva-dhamne sira-panaye sahasra-sirase nityam
namah sankarsanaya te

dhara-dharaya - the maintainer of the earth; purnaya - perfect and complete; sva-dhamne - glorious; sira-panaye - plou in hand; sahasra-sirase - a thousand heads; nityam - always; namah - obeisances; sankarsanayA - to Lord Sankarsana; te - to You.


O Lord who maintains the earth O glorious Lord O perfect and complete Lord O Lord who holds a plou in Your hand O Lord who has a thousand heads O Lord Sankarsana eternal obeisances to You!


Text 5


revati-ramana tvam vai
baladevacyutagraja halayudha pralamba-ghna
pahi mam purusottama

revati-ramana - O husband of Revati; tvam - You; vai - indeed; baladeva - Balarama; acyutagraja - O elder brother of Lord Krsna; halayudha - carrying a plou-weapon; pralamba-ghna - killer of Pralambasura; pahi - please proetct; mam - me; purusottama - O Supreme Personality of Godhead.


O husband of Revati O Lord Balarama O elder brother of Lord Krsna O Lord who holds a plou-weapon O killer of Pralambasura O Supreme Personality of Godhead please protect me!


Text 6


balaya balabhadraya
talankaya namo namah nilambaraya gauraya
rauhineyaya te namah

balaya - to Lord Balarama; balabhadraya - to Lord Balarama; talankaya - who carries the palm-tree flag; namah - obeisances; namah - obeisances; nilambaraya - who wears blue garments; gauraya - whose complexion is fair; rauhineyaya - to the son of Rohini; te - to You; namah - obeisances.


O Lord Balarama who carries a palm-tree flag obeisances to You¡ O son of Rohini O fair-complexioned Lord dressed in blue garments obeisances to You¡


Text 7


dhenukarir mustikarih
kutarir balvalantakah rukmy-arih kupakarnarih
kumbhandaris tvam eva hi

dhenukarih - the enemy of Dhenuka; mustikarih - the enemy of Mustika; kutarih - the enemy of Kuta; balvalantakah - the killer of Balvala; rukmy-arih - the enemy of Rukmi; kupakarnarih - the enemy of Kupakarna; kumbhandarih - the enemy of Kumbandha; tvam - You; eva - indeed; hi - indeed.


You are the enemy of Dhenuka the enemy of Mustika the enemy of Kuta the killer of Balvala the enemy of Rukmi the enemy of Kupakarna and the enemy of Kumbhanda.


Text 8


kalindi-bhedano 'si tvam
hastinapura-karsakah dvividarir yadavendro
vraja-mandala-mandanah

kalindi - of the Yamuna; bhedanah - the breaker; asi - You are; tvam - You; hastinapura-karsakah - the dragger of Hastinapura; dvividarih - the enemy of Dvivida; yadavendrah - the king of the Yadavas; vraja-mandala-mandanah - the ornament of the circle of Vraja.


You are the Lord who broke the Yamuna‘ and dragged Hastinapura You are the enemy of Dvivida You are the king of the Yadavas You are the ornament of Vraja's circle.


Text 9


kamsa-bhratr-prahantasi
tirtha-yatra-karah prabhuh duryodhana-guruh saksat
pahi pahi prabho tö atah

kamsa-bhratr„-prahanta - the killer of Kamsa's brothers; asi - You are; tirtha-yatra-karah - a pilgrim; prabhuh - the master; duryodhana-guruh - the guru of Duryodhana; saksat - directly; pahi - please protect; pahi - please protect; prabhah - O Lord; tv - indeed; atah - then.


You are the killer of Kamsa's brothers You are the supreme master the Lord who went on pilgrimage and Duryodhana's guru O master please protect me¡ Please protect me!


Text 10


jaya jayacyuta-deva parat para
svayam ananta-dig-anta-gata-sruta sura-munindra-phanindra-caraya te
musaline baline haline namah

jaya - glory; jaya - glory; acyuta-deva - O infallible Lord; parat - than the greatest; para - greater; svayam - directly; ananta-dig- anta-gata-sruta - whose glories are heard in all directions without limit; sura-munindra-phanindra-caraya - worshiped by the demigods the kings of the sages and the kings of the serpents; te - to You; musaline - holding a club; baline - powerful; haline - holding a plow; namah - obeisances.


O infallible Lord greater than the greatest O Lord whose glories are heard in all directions without limit glory to You¡ Glory to You¡ O Lord served by the demigods the kings of the sages and the kings of the serpents O powerful Lord who holds a plow and a club obeisances to You!


Text 11


yah pathet satatam stavanam narah
sa tu hareh paramam padam avrajet jagati sarva-balam tö ari-mardanam
bhavati tasya dhanam sva-janam dhanam

yah - one who; pathet - recites; satatam - regulalrly; stavanam - prayer; narah - person; sa - he; tu - indeed; hareh - of Lord Hari; paramam - supreme; padam - abode; avrajet - attains; jagati - in the universe; sarva-balam - all strength; tv - indeed; ari-mardanam - crushing enemies; bhavati - is; tasya - of him; dhanam - wealth; sva-janam - kinsmen; dhanam - wealth.


A person who regularly recites this prayer attains Lord Hari's transcendental abode All the strength in the universe is his He crushes his enemies He attains great wealth and a great dynasty.


Chapter Twelve


Sri Balabhadra-stotra-kavaca The Prayer and Armor of Lord Balarama


Text 1


duryodhana uvaca

gopibhyam kavacam dattam
gargacaryena dhimata sarva-raksa-karam divyam
dehi mahyam maha-mune

duryodhana uvaca - Duryodhana said; gopibhyam - to the gopis; kavacam - the armor; dattam - given; gargacaryena - by Garga Muni; dhimata - intelligent; sarva-raksa-karam - giving all protection; divyam - transcendental; dehi - please give; mahyam - to me; maha-mune - O great sage.


Duryodhana said O great sage please give me the transcendental Balarama-kavaca which wise Garga Muni gave to the gopis and which gives all protection.


Text 2


sri-pradvipaka uvaca

snatva jale ksauma-dharah kusasanah
pavitra-panih krta-mantra-marjanah smrtvatha natva balam acyutagrajam
sandharayed dharma-samahito bhavet

sri-pradvipaka uvaca - Sri Pradvipaka Muni said; snatva - bathing; jale - in water; ksauma-dharah - wearing clean cotton garments; kusasanah - sitting on a kusa grass mat; pavitra- panih - clean hands; krta-mantra-marjanah - purified by mantra; smrtva - meditating; atha - then; natva - bowing; balam - to Lord Balarama; acyutagrajam - the elder brother of Lord Krsna; sandharayet - should meditate; dharma-samahitah - concentrating; bhavet - should be.


Sri Pradvipaka Muni said After bathing and dressing in clean cotton garments a person should sit on a kusa-grass mat purify his hands with mantras bou down and with fixed intelligence meditate on Lord Krsna's elder brother Lord Balarama.


Text 3


goloka-dhamadhipatih paresvarah
paresu mam patu pavitra-kirtanah bhu-mandalam sarsapavad vilaksyate
yan-murdhni mam patu sa bhumi-mandale

goloka-dhamadhipatih - the master of the realm of Goloka; paresvarah - the supreme controller; paresu - among all controllers; mam - me; patu - may protect; pavitra - pure; kirtanah - glories; bhu- mandalam - the circle of the earth; sarsapavat - like a mustard seed; vilaksyate - is characterized; yan-murdhni - on whose head; mam - me; patu - may protect; sa - he; bhumi-mandale - in the circle of the earth.


May Lord Balarama who is the master of Goloka who is the supreme controller of all controllers and whose fame is spotless protect me May Lord Balarama who on His head holds the earth as if it were a single mustard seed protect me in this world.Text 4


senasu mam raksatu sira-panir
yuddhe sada raksatu mam hali ca durgesu cavyan musali sada mam
vanesu sankarsana adi-devah

senasu - among armies; mam - me; raksatu - may protect; sira- panih - who holds a plou in His hand; yuddhe - in battle; sada - always; raksatu’may protect; mam - me; hali - holding a plow; ca - and; durgesu - in fortresses; ca - and; avyat - may protect; musali - holding a club; sada - always; mam - me; vanesu - in forests; sankarsana - Lord Balarama; adi-devah - the Supreme Personality of Godhead.


May Lord Balarama protect me when I am surrounded by many armies May Lord Balarama who holds a plow always protect me in battle May Lord Balarama who holds a club always protect me in many fortresses May Lord Balarama the Supreme Personality of Godhead protect me in the forest.


Text 5


kalindaja-vega-haro jalesu
nilambaro raksatu mam sadagnau vayau ca ramo 'vatu khe balas ca
maharnave 'nanta-vapuh sada mam

kalindaja - of the Yamuna; vega - the power; harah - removing; jalesu - in water; nilambarah - dressed in blue garments; raksatu - may protect; mam - me; sada - always; agnau - in fire; vayau - in wind; ca - and; ramah - Lord Balarama; avatu - may protect; khe - in the sky; balah - Lord Balarama; ca - and; maharnave - in the great ocean; ananta-vapuh„ - whose form has no end; sada - always; mam - me.


May Lord Balarama who wears blue garments and who stopped the Yamuna always protect me in fire May Lord Balarama protect me in the wind May Lord Balarama protect me in the sky May Lord Balarama who is Lord Ananta Himself always protect me in the great ocean.


Text 6


sri-vasudevo 'vatu parvatesu
sahasra-sirsa ca maha-vivade rogesu mam raksatu rauhineyo
mam kama-palo 'vatu va vipatsu

sri-vasudevah - the son of Vasudeva; avatu - may protect; parvatesu - in the mountains; sahasra-sirsa - who has a thousand heads; ca - and; maha-vivade - in great disputes; rogesu - in diseases; mam - me; raksatu - may protect; rauhineyah - the son of Rohini; mam - me; kama-palah - the fulfiller of desires; avatu - may protect; va - or; vipatsu - in calamities.


May Lord Balarama who is Vasudeva's son protect me on mountains May Lord Balarama who has a thousand heads protect me in great disputes May Lord Balarama who is Rohini's son protect me from diseases May Lord Balarama who fulfills desires protect me from catastrophes.


Text 7


kamat sada raksatu dhenukarih
krodhat sada mam dvivida-prahari lobhat sada raksatu balvalarir
mohat sada mam kila magadharih


kamat - from lust; sada - always; raksatu - may protect; dhenukarih - the enemy of Dhenuka; krodhat - from anger; sada - always; mam - me; dvivida-prahari - the killer of Dvivida; lobhat - from greed; sada - always; raksatu - may protect; balvalarih - the enemy of Balvala; mohat - from illusion; sada - always; mam - me; kila - indeed; magadharih - the enemy of Jarasandha.


May Lord Balarama who is the enemy of Dhenukasura always protect me from lust May Lord Balarama who killed Dvivida always protect me from anger May Lord Balarama who is the enemy of Balvala always protect me from greed May Lord Balarama who is the enemy of Jarasandha always protect me from illusion.


Text 8


pratah sada raksatu vrsni-dhuryah
prahne sada mam mathura-purendrah madhyandine gopa-sakhah prapatu
svarat parahne 'vatu mam sadaiva

pratah - at sunrise; sada - always; raksatu - may protect; vrsni- dhuryah - the greatst of the Vrsnis; prahne - in the morning; sada - always; mam - me; mathura-purendrah - the king of Mathura‘ City; madhyandine - at noon; gopa-sakhah - the friend of the gopas; prapatu - may protect; svarat - independent; parahne - in the afternoon; avatu - may protect; mam - me; sada - always; eva - indeed.


May Lord Balarama who is the best of the Vrsnis always protect me at sunrise May Lord Balarama who is the king of Mathura‘ City always protect me in the morning May Lord Balarama who is the friend of the gopas always protect me at midday May Lord Balarama who is supremely independent always protect me in the afternoon.


Text 9


sayam phanindro 'vatu mam sadaiva
parat paro raksatu mam pradose purne nisithe ca duranta-viryah
pratyusa-kale 'vatu mam sadaiva

sayam - at sunset; phanindrah - the king of serpents; avatu - may protect; mam - me; sada - always; eva - indeed; parat - than the greatest; parah - greater; raksatu - may protect; mam - me; pradose - in the evening; purne - full; nisithe - in the middle of the night; ca - and; duranta- viryah - whose power is invicible; pratyusa-kale - at the next sunrise; avatu - may protect; mam - me; sada - always; eva - indeed.


May Lord Balarama who is the king of serpents always protect me at sunset May Lord Balarama who is greater than the greatest always protect me in the evening May Lord Balarama whose power is invicible always protect me in the middle of the night May Lord Balarama always protect me at every sunrise.


Text 10


vidiksu mam raksatu revati-patir
diksu pralambarir adho yadudvahah urdhvam sada mam balabhadra arat
tatha samantad baladeva eva hi

vidiksu - in the directions; mam - me; raksatu - may protect; revati-patih - the husband of Revati; diksu - in the directions; pralambarih - the enemy of Pralamba; adhah - below; yadudvahah - the best of the Yadavas; urdhvam - above; sada - alwys; mam - me; balabhadra - Balarama; arat - near and far; tatha - so; samantat - everywhere; baladeva - Lord Balarama; eva - indeed; hi - indeed.


May Lord Balarama who is the master of Revati protect me from every direction May Lord Balarama who is the enemy of Pralamba protect me from every direction May Lord Balarama who is the best of the Yadavas protect me from below May Lord Balarama always protect me from above May Lord Balarama protect me from near and far May Lord Balarama protect me everywhere.


Text 11


antah sadavyat purusottamo bahir
nagendra-lilo 'vatu mam maha-balah sadantaratma ca vasan harih svayam
prapatu purnah paramesvaro mahan

antah - within; sada - always; avyat - may protect; purusottamah - the Supreme Personality of Godhead; bahih - without; nagendra-lilah - who enjoys pastimes as the king of serpents; avatu - may protect; mam - me; maha-balah - very powerful; sada - always; antaratma - within the heart; ca - and; vasan - residing; harih - Lord Hari; svayam - personally; prapatu - may protect; purnah - perfect and complete; paramesvarah - the supreme controller; mahan - great.


May Lord Balarama who is the Supreme Personality of Godhead always protect me from within May powerful Lord Balarama who enjoys pastimes as the king of serpents protect me from without May Lord Balarama who is the Supreme Personality of Godhead the Supersoul residing in everyone's heart always protect me


Text 12


devasuranam bhaya-nasanam ca
hutasanam papa-cayendhananam vinasanam vighna-ghatasya viddhi
siddhasanam varma-varam balasya

devasuranam - of the demigods and demons; bhaya - of fear; nasanam - the destruction; ca - and; hutasanam - the fire; papa- cayendhananam’of the fuel of a host sins; vinasanam - destruction; vighna-ghatasya - of a host of obstacles; viddhi - please know; siddhasanam - the abode of perfection; varma- varam - the best of armors; balasya - of Lord Balarama.


Please knou that this kavaca of Lord Balarama is the best of armors It destroys the fears of the demigods and demons It is a blazing fire that burns up the fuel of a host of sins It is the death of a host of obstacles It is the abode of spiritual perfection.Chapter Thirteen


Sri Balabhadra-sahasra-nama A Thousand Names of Lord Balarama


Text 1


duryodhana uvaca

balabhadrasya devasya
pradvipaka maha-mune namnam sahasram me bruhi
guhyam deva-ganair api

duryodhana uvaca - Duryodhana said; balabhadrasya - of Lord Balarama; devasya - Lord; pradvipaka - O Pradvipaka; maha - great; mune - sage; namnam - of the names; sahasram - thousand; me - to me; bruhi - please tell; guhyam - secret; deva-ganaih - by the demigods; api - even.


Duryodhana said O great sage Pradvipaka please tell me the thousand names of Lord Balarama names kept secret from even the demigods.


Text 2


sri-pradvipaka uvaca

sadhu sadhu maha-raja
sadhu te vimalam yasah yat prcchase param idam
gargoktam deva-durlabham

sri-pradvipaka uvaca - Sri Pradvipaka said; sadhu - good; sadhu - good; maha-raja - O king; sadhu - good; te - of you; vimalam - pure; yasah - fame; yat - what; prcchase - you ask; param - great; idam - this; gargoktam - spoken by Garga Muni; deva - to the demigods; durlabham - rare.


Sri Pradvipaka said Well done¡ Well done¡ Well done¡ O king your fame is spotless Your question has been answered by Garga Muni in words rarely heard by even the demigods.


Text 3


namnam saharsam divyanam
vaksyami tava cagratah gargacaryena gopibhyo
dattam krsna-tate subhe

namnam - of names; saharsam - thousand; divyanam - divine; vaksyami - I will tell; tava - to you; ca - and; agratah - in the presence; gargacaryena - by Garga Muni; gopibhyah - to the gopis; dattam - given; krsna-tate - on the shore of the Yamuna; subhe - beautiful.


I will tell you Lord Balarama's thousand transcendental names names that Garga Muni gave to the gopis on the beautiful bank of the Yamuna.


Text 4


om asya sri-balabhadra-sahasra-nama-stotra-mantrasya gargacarya rsih anustup chandah sankarsanah paramatma devata balabhadra iti bijam revatiti saktih ananta iti kilakam balabhadra-prity-arthe jape viniyogah.

om - Om; asya - of Him; sri-balabhadra-sahasra-nama-stotra- mantrasya - of the mantra-prayer of thethousand names of Lord Balarama; gargacarya - Garga Muni; rsih - the sage; anustup - Anustup; chandah - the meter; sankarsanah - Balarama; paramatma - the Supreme Personality of Godhead; devata - the Deity; balabhadra - balabhadra; iti - thus; bijam - the bija; revati - Revati; iti - thus; saktih - the potency; anantah - Ananta; iti - thus; kilakam - the kilaka; balabhadra-prity-arthe - for the satisfaction of Lord Balarama; jape - in chanting; viniyogah - stablished.


Om Of the mantra-prayer of the thousand names of Lord Balarama the sage is Garga Muni the meter is anustup the Deity is Lord Balarama the Supreme Personality of Godhead the bija is Balabhadra the sakti is Revati the kilaka is Ananta and the purpose of chanting the names is the pleasure of Lord Balarama.


Text ´ (b)


atha dhyanam

sphurad-amala-kiritam kinkini-kankanarham
calad-alaka-kapolam kundala-sri-mukhabjam tuhina-giri-manojnam nila-meghambaradhyam
hala-musala-visalam kama-palam samide

atha - now; dhyanam - the meditation; sphurad-amala-kiritam - a splendid crown; kinkini- kankanarham - with bracelets and tinkling ornaments; calad- alaka-kapolam - with locks of hair moving on His cheeks; kundala- sri-mukhabjam’His lotus face decorated with earrings; tuhina-giri-manojnam - charming like a mountain of ice and snow; nila-meghambaradhyam - dressed in garmants like dark clouds; hala-musala-visalam - holding a great plou and club; kama- palam - fulfilling desires; samide - I praise.


Meditation

I glorify Lord Balarama decorated with a glittering crown bracelets tinkling ornaments moving locks of hair on His cheeks splendid earrings on His handsome lotus face and garments dark like monsoon clouds holding a great cluâ and plow fulfilling all desires and handsome like a mountain of ice and snow.


Text µ


om balabhadro ramabhadro
ramah sankarsano 'cyutah revati-ramano devah
kama-palo halayudhah


Om Lord Balarama is supremely powerful and happy (balabhadra) the supreme enjoyer (ramabhadra and (rama) all- attractive (sankarsana) infallible (acyuta) the lover of Revati (revati-ramana) the splendid Supreme Personality of Godhead (deva) the Lord who fulfills desires (kama-pala) and He who carries a plou-weapon (halayudha).


Text 6


nilambarah sveta-varno
baladevo 'cyutagrajah pralambaghno maha-viro
rauhineyah pratapavan


He is dressed in blue garments (nilambara) fair-complexioned (sveta-varna) splendid and powerful (baladeva) the elder brother of the infallible Supreme Personality of Godhead (acyutagraja) the killer of Pralamba (pralambaghna) a great hero ¨maha-vira) the son of Rohini (rauhineya) and very powerful (pratapavan).


Text 7


talanko musali hali
harir yadu-varo bali sira-panih padma-panir
lagudi venu-vadanah


He bears the insignia of a palm tree (talanka) holds a cluâ (musali) holds a plou (hali) takes away all that is inauspicious (hari) is the best of the Yadus (yadu-vara) is powerful (bali) holds a plou in His hand (sira-pani) has lotus hands (padma-pani) holds a cluâ (lagudi) and plays the flute (venu-vadana).


Text 8


kalindi-bhedano viro
balah prabalah urdhvagah vasudeva-kalanantah
sahasra-vadanah svarat


He divided the Yamuna‘ (kalindi-bhedana) He is a heroic (vira) powerful (bala and prabala) exalted (urdhvaga) a plenary expansion of Lord Krsna (vasudeva-kala) and limitless (ananta) has a thousand heads (sahasra- vadana) and is independent (svarat).

Text 9


vasur vasumati-bharta
vasudevo vasuttamah yaduttamo yadavendro
madhavo vrsni-vallabhah


He is opulent (vasu) the goddess of fortune's husband (vasumati-bharta) the son of Vasudeva (vasudeva) the best of the Vasus (vasuttama) the best of the Yadavas (yaduttama) the king of the Yadavas (yadavendra) the goddess of fortune's husband (madhava) and dear to the Vrsnis (vrsni-vallabha).


Text 10


dvarakeso mathureso
dani mani maha-manah purnah puranah purusah
paresah paramesvarah


He is the king of Dvaraka‘ (dvarakesa) the king of Mathura‘ (mathuresa) generous (dani) noble (mani) noble-hearted (maha- mana) perfect (purna) the ancient Supreme Personality of Godhead (purana) the Supreme Person (purusa) the Supreme Master (paresa), and the Supreme Controller (paramesvara).


Text 11


paripurnatamah saksat
paramah purusottamah anantah sasvatah seso
bhagavan prakrteh parah


He is the perfect Supreme Personality of Godhead (paripurnatama) the Supreme Personality of Godhead directly (saksat-parama) the Supreme Person (purusottama) limitless (ananta) eternal (sasvata) Lord Sesa (sesa) the supremely opulent Lord (bhagavan) and beyond the world of matter (prakrteh„ para).


Text 12


jivatma paramatma ca
hy antaratma dhruvo 'vyayah catur-vyuhas catur-vedas
catur-murtis catus-padah


He is the father of all living entities (jivatma) the Supersoul present in everyone's heart (paramatma and antaratma) eternal (dhruva) imperishable (avyaya) the origin of the catur- vyuha expansions (catur-vyuha) the author of the four Vedas (catur-veda) the origin of the catur-vyuha (catur-murti) and the master of the four worlds (catus-pada).


Text 13


pradhanam prakrtih saksi
sanghatah sanghavan sakhi maha-mana buddhi-sakhas
ceto 'hankara avrtah


He is pradhana (pradhana) prakrti (prakrti) the witness (saksi) accompanied by His associates (sanghata sanghavan and sakhi) noble-hearted (maha-mana) and the best counselor (buddhi-sakha) He is consciousness (ceta) and ego (ahankara) He is accompanied by His associates (avrta).


Text 14


indriyeso devatatma
janam karma ca sarma ca advitiyo dvitiyas ca
nirakaro nirajanah


He is the master of the senses (indriyesa) the Supreme Personality of Godhead (devata) the Supersoul (atma) knowledge (jana) action (karma) auspiciousness (sarma) one without a second (advitiya) different from the individual living entities (dvitiya) a person whose form is not material (nirakara) and not touched by matter (nirajana).


Text 15


virat samrat mahaughas ca
dharah sthasnus carisnuman phanindrah phani-rajas ca
sahasra-phana-manditah


He is the entire universe (virat) the supreme monarch (samrat) a great flood (mahaugha) the maintainer of all (dhara) unmoving (sthasnu) going everywhere (carisnuman) the king of serpents (phanindra and phani-raja) and the serpent with a thousand hoods (sahasra-phana-mandita).


Text 16


phanisvarah phani sphurtih
phutkari citkarah prabhuh mani-haro mani-dharo
vitali sutali tali


He is the king of serpents (phanisvara and phani) the Supreme Personality of Godhead who has appeared in the material world (sphurti) a hissing serpent (phutkari and citkara) the supreme master (prabhu), and decorated with a jewel necklace (mani- hara and mani-dhara) He resides in Vitalaloka (vitali) Sutalaloka (sutali), and Talaloka (tali).


Text 17


atali sutalesas ca
patalas ca talatalah rasatalo bhogitalah
sphurad-danto mahatalah


He resides in Atalaloka (atali) and is the king of Sutalaloka (sutalesa) He resides in Patalaloka (patala) Talatalaloka (talatala) and Rasatalaloka (rasatala) He has great hoods (bhogitala) and glittering fangs (sphurad-danta) He resides on Mahatalaloka (mahatala).


Text 18


vasukih sankhacudabho
devadatto dhanajayah kambalasvo vegataro
dhrtarasto maha-bhujah


He is Vasuki (vasuki) He is splendid like a conch-jewel (sankhacudabha) is the benefactor of the demigods (devadatta) and is the winner of wealth (dhanajaya) He is Kambalasva (kambalasva) He is the fastest (vegatara) the king (dhrtarasta) and the hero of mighty arms (maha-bhuja).


Text 19


varuni-mada-mattango
mada-ghurnita-locanah padmaksah padma-mali ca
vanamali madhusravah


He is intoxicated by drinking varuni (varuni-mada-mattanga) His eyes roll in intoxication (mada-ghurnita-locana) His eyes are lotus flowers (padmaksa) He wears a lotus garland (padma- mali) and a forest garland (vanamali) and His fame is sweet (madhusrava).


Text 20


koti-kandarpa-lavanyo
naga-kanya-samarcitah nupuri katisutri ca
kataki kanakangadi


He is more handsome than millions of Kamadevas (koti- kandarpa-lavanya) and He is worshiped by the naga-kanyas (naga- kanya-samarcita). He wears tinkling anklets (nupuri) a belt (katisutri) golden bracelets (kataki) and golden armlets (kanakangadi).


Text 21


mukuti kundali dandi
sikhandi khanda-mandali kalih kali-priyah kalo
nivata-kavacesvarah


He wears a crown (mukuti) and earrings (kundali) He carries a staff (dandi) He wears a peacock featHer (sikhandi) and a khanda-mandala (khanda-mandali) He likes to fight (kali and kali-priya) He is time (kala) and He is fitted with armor (nivata-kavacesvara).


Text 22


samhara-krd rudra-vapuh
kalagnih pralayo layah mahahih paninih sastra-
bhasya-karah patajalih


He destroys the universe (samhara-krt) He is the forms of the Rudras (rudra-vapu) the fire of time (kalagni) the destruction of the universe (pralaya and laya) a great serpent (mahahi) Panini (panini) the author of commentaries (sastra-bhasya-kara) and Patajali (pata jali).


Text 23


katyayanah pakvimabhah
sphotayana urangamah vaikuntho yajiko yajo
vamano harino harih


He is Katyayana (katyayana) and He is glorious (pakvimabhah„ and sphotayana) He is the serpent Ananta (urangama) He is the master of the spiritual world (vaikuntha) the performer of yajas (yajika) yaja itself (yaja) Vamana (vamana) fair-compexioned (harina) and Lord Hari (hari).


Text 24


krsno visnur maha-visnuh
prabhavisnur visesa-vit hamso yogesvaro kurmo
varaho narado munih


He is Krsna (krsna) Visnu (visnu) Maha-visnu (maha-visnu) all-powerful (prabhavisnu) all-knowing (visesa-vit) like a swan (hamsa) the master of yoga (yogesvara) Kurma (kurma) Varaha (varaha) Narada (narada) and a great sage (muni).


Text 25


sanakah kapilo matsyah
kamatho deva-mangalah dattatreyah prthur vrddha
rsabho bhargavottamah


He is Sanaka (sanaka) Kapila (kapila) Matsya (matsya and kamatha) the auspiciousness of the demigods (deva-mangala) Dattatreya (dattatreya) Prthu (prthu) Vrddha (vrddha) Rsabha (rsabha) and the best of the Bhrgu dynasty (bhargavottama).


Text 26


dhanvantarir nrsimhas ca
kalkir narayano narah ramacandro raghavendrah
kosalendro raghudvahah


He is Dhanvantari (dhanvantari) Nrsimha (nrsimha) Kalki (kalki) Narayana (narayana) Nara (nara) and Ramacandra (ramacandra raghavendra kosalendra and raghudvaha).


Text 27


kakutsthah karuna-sindhu
rajendrah sarva-laksanah suro dasarathis trata
kausalyananda-vardhanah


He is the most exalted (kakutstha) and ocean of mercy (karuna-sindhu) the king of kings (rajendra) all glorious (sarva-laksana) heroic (sura) the son od Dasaratha (dasarathi) the great protector (trata) and the bliss of Kausalya‘ (kausalyananda-vardhana).


Text 28


saumitrir bharato dhanvi
satrughnah satru-tapanah nisangi kavaci khadgi
sari jyahata-kosthakah


He is the son of Sumitra‘ (saumitri) Bharata (bharata) a great bowman (dhanvi) Satrughna (satrughna and satru-tapana) a great bowman (nisangi) a warrior wearing armor (kavaci) a warrior carrying a sword (khadgi) and a great bowman (sari and jyahata-kosthaka).


Text 29


baddha-godhanguli-tranah
sambhu-kodanda-bhajanah yaja-trata yaja-bharta
marica-vadha-karakah


He wears the shoulder and finger armor of a bowman (baddha- godhanguli-trana) He broke Lord Siva's bou (sambhu-kodanda- bhajana) He protected the yaja (yaja-trata and yaja-bharta) He killed Marica (marica- vadha-karaka).


Text 30


asuraris tatakarir
vibhisana-sahaya-krt pitr-vakya-karo harsi
viradharir vanecarah


He is the enemy of the demons (asurari) the enemy of Tataka (tatakari) the ally of Vibhisana (vibhisana-sahaya-krt) a son who followed His father's order (pitr„-vakya-kara) (harsi) happy (viradhari) and the Lord who wandered in the forest (vanecara).


Text 31


munir muni-priyas citra-
kutaranya-nivasa-krt kabandhaha dandakeso
ramo rajiva-locanah


He is a sage (muni) dear to the sages (muni-priya) a resident of Citrakuta forest (citrakutaranya-nivasa-krt) the killer of Kabandha (kabandhaha) the master of Dandaka forest (dandakesa) Lord Rama (rama) and lotus-eyed (rajiva-locana).


Text 32


matanga-vana-sacari
neta pacavati-patih sugrivah sugriva-sakho
hanumat-prita-manasah


He wandered in Matanga forest (matanga-vana-sa cari) He is supreme leader (neta) He is the master of Pacavati forest (pacavati-pati) He has a graceful neck (sugriva) and is the friend of Sugriva (sugriva- sakha) In His heart He loves Hanuman (hanumat-prita-manasa).


Text 33


setubandho ravanarir
lanka-dahana-tat-parah ravanyarih puspakastho
janaki-virahaturah


He built the bridge at Setubandha (setubandha) is the enemy of Ravana (ravanari) burned Lanka‘ to the ground (lanka- dahana-tat-para) is the enemy of Ravana (ravanyari) traveled in a flower-chariot (puspakastha) and was distressed in separation from Sita‘ (janaki-virahatura).


Text 34


ayodhyadhipatih srimal
lavanarih surarcitah surya-vamsi candra-vamsi
vamsi-vadya-visaradah


He was the king of Ayodhya‘ (ayodhyadhipati) handsome and glorious (srimal) the enemy of Lavanasura (lavanari) worshiped by the devas (surarcita) born in the Surya dynasty (surya- vamsi) born in the Candra dynasty (candra-vamsi) and expert at playful the flute (vamsi-vadya-visarada).


Text 35


gopatir gopa-vrndeso
gopo gopisatavrtah gokuleso gopa-putro
gopalo go-ganasrayah


He is the master of the surabhi cows (gopati) the master of the gopas (gopa-vrndesa) a gopa (gopa) surrounded by hundred of gopis (gopisatavrta) the master of Gokula (gokulesa) the son of a gopa (gopa-putra) the protector of the cows (gopala) and the shelter of the cows (go-ganasraya).


Text 36


putanarir bakaris ca
trnavarta-nipatakah agharir dhenukaris ca
pralambarir vrajesvarah


He is the enemy of Putana‘ (putanari) the enemy of Baka (bakari) the killer of Trnavarta (trnavarta-nipataka) the enemy of Aghasura (aghari) the enemy of Dhenuka ¨dhenukari) the enemy of Pralamba (pralambari) and the king of Vraja (vrajesvara).


Text 37


arista-ha kesi-satrur
vyomasura-vinasa-krt agni-pano dugdha-pano
vrndavana-latasritah


He is the killer of Arista (arista-ha) the enemy of Kesi (kesi-satru) the killer of Vyomasura (vyomasura-vinasa-krt) the swallower of a forest-fire (agni-pana) a child who drinks milk (dugdha-pana) and a boy who stays among the flowering vines of Vrndavana forest (vrndavana-latasrita).


Text 38


yasomati-suto bhavyo
rohini-lalitah sisuh rasa-mandala-madhya-stho
rasa-mandala-mandanah


He is the son of Yasoda‘ (yasomati-suta) glorious charming handsome and auspicious (bhavya) a child who plays with Rohini (rohini-lalita) a child (sisu) the dancer in the middle of the rasa-dance circle (rasa-mandala-madhya-stha) and the ornament of the rasa-dance circle (rasa-mandala-mandana).


Text 39


gopika-sata-yutharthi
sankhacuda-vadhodyatah govardhana-samuddharta
sakra-jid vraja-raksakah


He yearns to enjoy pastimes with hundreds of gopis (gopika- sata-yutharthi) He is the killer of Sankhacuda (sankhacuda- vadhodyata) the lifter of Givardhana Hill (govardhana- samuddharta) the warrior who defeated Indra (sakra-jid) and the protector of Vraja (vraja-raksaka).


Text 40


vrsabhanu-varo nanda
anando nanda-vardhanah nanda-raja-sutah srisah
kamsarih kaliyantakah


He is the groom King Vrsabhanu chose for his daughter (vrsabhanu-vara) He is bliss personified (nanda and ananda) delightful (nanda-vardhana) the son of King Nanda (nanda-raja- suta) the master of the goddess of fortune (srisa) the enemy of Kamsa (kamsari) and the subduer of Kaliya (kaliyantaka).


Text 41


rajakarir mustikarih
kamsa-kodanda-bhajanah canurarih kuta-hanta
salaris tosalantakah


He is the enemy of a washerman (rajakari) the enemy of Mustika (mustikari) the breaker of Kamsa's bou (kamsa-kodanda- bhajana) the enemy of Canura (canurari) the killer of Kuta (kuta-hanta) the enemy of Sala (salari) and the killer of Tosala (tosalantaka).


Text 42


kamsa-bhratr-nihanta ca
malla-yuddha-pravartakah gaja-hanta kamsa-hanta
kala-hanta kalanka-ha


He is the killer of Kamsa's brothers (kamsa-bhratr„-nihanta) an expert wrestler (malla-yuddha-pravartaka) the killer of an elephant (gaja-hanta) the killer of Kamsa (kamsa-hanta) the killer of Kala (kala-hanta) and the killer of Kalanka (kalanka- ha).


Text 43


magadharir yavana-ha
pandu-putra-sahaya-krt catur-bhujah syamalangah
saumyas caupagavi-priyah


He is the enemy of Jarasandha (magadhari) the killer of Kalayavana (yavana-ha) the ally of the Pandavas (pandu-putra- sahaya-krt) four-armed Lord Narayana (catur-bhuja) dark- complexioned Lord Krsna (syamalanga) gentle (saumya) and dear to Aupagavi (aupagavi-priya).


Text 44


yuddha-bhrd uddhava-sakha
mantri mantra-visaradah vira-ha vira-mathanah
sankha-cakra-gada-dharah


He is a warrior (yuddha-bhrd) the friend of Uddhava (uddhava-sakha) a counselor (mantri) expert at giving counsel (mantra-visarada) a killer of great warriors (vira-ha and vira- mathana) and the holder of a conch disc and cluâ (sankha- cakra-gada-dhara).


Text 45


revati-citta-harta ca
raivati-harsa-vardhanah revati-prana-nathas ca
revati-priya-karakah


He charmed Revati's heart (revati-citta-harta) delighted Revati (raivati-harsa-vardhana) is the Lord of Revati's life (revati-prana-natha) and is the delight of Revati (revati- priya-karaka).


Text 46


jyotir jyotismati-bharta
revatadri-vihara-krt dhrta-natho dhanadhyakso
danadhyakso dhanesvarah


He is splendor (jyoti) the master of Jyotismati (jyotismati-bharta) the enjoyer of pastimes on Mount Revata (revatadri-vihara-krt) the master of patience and tolerance (dhrta-natha) the final judge ¨dhanadhyaksa) (danadhyaksa) and the master of wealth (dhanesvara).


Text 47


maithilarcita-padabjo
manado bhakta-vatsalah duryodhana-gurur gurvi
gada-siksa-karah ksami


His lotus feet were worshiped by the people of Mithila‘ (maithilarcita-padabja) He gives honor to others (manada) He loves His devotees (bhakta-vatsala) He is the guru of Duryodhana (duryodhana-guru) He is devoted to His guru (gurvi) He taught the art of fighting with a cluâ (gada-siksa-kara) and He is tolerant and forgiving (ksami).


Text 48


murarir madano mando
'niruddho dhanvinam varah kalpa-vrksah kalpa-vrksi
kalpa-vrksa-vana-prabhuh


He is the enemy of Mura (murari) handsome like Kamadeva (madana) gentle (manda) invincible (aniruddha) the best of bowmen (dhanvinam- vara) a kalpa-vrksa tree (kalpa-vrksa and kalpa-vrksi) and the master of a forest of (kalpa-vrksa trees (kalpa-vrksa-vana-prabhu).


Text 49


symantaka-manir manyo
gandivi kairavesvarah kumbhanda-khandana-karah
kupakarna-prahara-krt


He is the owner of the Syamantaka jewel (symantaka-mani) glorious (manya) the friend of Arjuna (gandivi) the king of the Kauravas (kauravesvara), the killer of Kumbandha (kumbhanda- khandana-kara) and the killer of Kupakarna (kupakarna-prahara- krt).


Text 50


sevyo raivata-jamata
madhu-madhava-sevitah balistha-pusta-sarvango
hrstah pustah praharsitah


He is the final object of devotional service (sevya) the son-in-lau of King Revata (raivata-jamata) served by Lord Krsna and the residents of Mathura‘ (madhu-madhava-sevita) most powerful in every limâ (balistha-pusta-sarvanga) happy (hrsta and praharsita) and stout and strong (pusta).


Text 51


varanasi-gatah kruddhah
sarvah paundraka-ghatakah sunandi sikhari silpi
dvividanga-nisudanah


He traveled to Varanasi (varanasi-gata) He may become angry (kruddha) He is everything (sarva) He killed Paundraka (paundraka-ghataka) He carries the sword Sunanda (sunandi) wears a crown (sikhari) is artistic (silpi) and killed Dvivida (dvividanga-nisudana).


Note Sunanda is the name of Lord Krsna's sword.


Text 52


hastinapura-sankarsi
rathi kaurava-pujitah visva-karma visva-dharma
deva-sarma daya-nidhih


He dragged the city of Hastinapura (hastinapura-sankarsi) is a great chariot-warrior (rathi) is worshiped by the Kauravas (kaurava-pujita) created the universes (visva-karma) is the giver of religon to the universes (visva-dharma) is the happiness of the demigods (deva-sarma) and is an ocean of mercy (daya-nidhi).


Text 53


maha-raja-cchatra-dharo
maha-rajopalaksanah siddha-gitah siddha-kathah
sukla-camara-vijitah


He holds the royal parasol (maha-raja-cchatra-dhara) has all the qualities of a great king (maha-rajopalaksana) is glorified by the siddhas (siddha-gita and siddha-katha) and is fanned with white camaras (sukla-camara-vijita).


Text 54


taraksah kiranasas ca
bimbosthah su-smita-cchavih karindra-kara-kodandah
pracando megha-mandalah


His eyes are glittering stars (taraksa) His nose is graceful like a parrot's beak (kiranasa) His lips are bimba fruits (bimbostha) His gentle smile is splendid and glorious (su-smita-cchavi) His arms are elephants§ trunks (karindra-kara- kodanda) He is ferocious (pracanda) and He is splendid like a host of monsoon clouds (megha-mandala).


Text 55


kapata-vaksah pinamsah
padma-pada-sphurad-dyutih maha-vibhutir bhuteso
bandha-moksi samiksanah


His chest is a great door (kapata-vaksa) His shoulders are broad (pinamsa) His feet are splendid lotus flowers (padma- pada-sphurad-dyuti) He is very powerful and glorious (maha- vibhuti) He is the master of all living entities (bhutesa) He is the liberator from material bondage (bandha-moksi) and He is the most wise and intelligent (samiksana).


Text 56


caidya-satruh satru-sandho
dantavakra-nisudakah ajata-satruh papa-ghno hari-dasa-sahaya-krt


He is the enemy of Sisupala (caidya-satru) the end of His enemies (satru-sandha) the killer of Dantavakra (dantavakra- nisudaka) a person who has no enemy (ajata-satru) the destroyer of sins (papa-ghna) and the ally of Lord Krsna's servants (hari- dasa-sahaya-krt).


Text 57


sala-bahuh salva-hanta
tirtha-yayi janesvarah naimisaranya-yatrarthi
gomati-tira-vasa-krt


His arms are like palm trees (sala-bahu) He is the killer of Salva (salva-hanta) a pilgrim (tirtha-yayi) the master of all living entities (janesvara) a pilgrim to Naimisaranya (naimisaranya-yatrarthi) and He who lived by the Gomati river (gomati-tira-vasa-krt).


Text 58


gandaki-snana-van sragvi
vaijayanti-virajitah amlana-pankaja-dharo
vipasi sona-samplutah


He bathed in the Gandaki river (gandaki-snana-van) wears a garland (sragvi) is splendid with a Vaijayanti garland (vaijayanti-virajita) holds an unfading lotus (amlana-pankaja- dhara) visited the Vipasa‘ river (vipasi) and bathed in the Sona river (sona-sampluta).


Text 59


prayaga-tirtha-rajas ca
sarayuh setu-bandhanah gaya-siras ca dhanadah
paulastyah pulahasramah


He visited Prayaga the king of holy places (prayaga- tirtha-raja) and He also visited the Sarayu river (sarayu) and Setubandha (setu-bandhana) He touched His head to the holy city of Gaya‘ (gaya-sira) He gives wealth in charity (dhanada) He visited the sage Pulastya (paulastya) and He visted the asrama of the sage Pulaha (pulahasrama).


Text 60


ganga-sagara-sangarthi
sapta-godavari-patih veni bhimarthi goda
tamraparni vatodaka


He visited Ganga‘-sagara (ganga-sagara-sangarthi) He is the master of the seven Godavaris (sapta-godavari-pati). He is the Veni (veni) Bhimarathi (bhimarathi) Goda‘ (goda) Tamraparni (tamraparni) and Vatodaka rivers (vatodaka).


Text 61


krtamala maha-punya
kaveri ca payasvini pratici suprabha veni
triveni sarayupama


He is the Krtamala) (krtamala) Maha-punya (maha-punya) Kaveri (kaveri) Payasvini (payasvini) Pratici (pratici) Suprabha (suprabha) Veni (veni) Triveni (triveni) and and Sarayupama rivers (sarayupama).


Text 62


krsna pampa narmada ca
ganga bhagirathi nadi siddhasramah prabhasas ca
bindur bindu-sarovarah


He is the Krsna (krsna) Pampa (pampa) Narmada (narmada) Ganga (ganga) and Bhagirathi rivers (bhagirathi) He is all sacred rivers (nadi) He is Siddhasrama (siddhasrama) Prabhasa (prabhasa), Bindu (bindu), and Bindu-sarovara (bindu-sarovara).


Text 63


puskarah saindhavo jambu
nara-narayanasramah kuruksetra-pati ramo
jamadagnyo maha-munih


He is Puskara (puskara) Saindhava (saindhava) Jambu (jambu) and Nara-narayanasrama (nara-narayanasrama) He is the master of Kuruksetra (kuruksetra-pati) He is Lord Rama (rama) He is Parasurama (jamadagnya) He is a great sage (maha-muni).


Text 64


ilvalatmaja-hanta ca
sudama-saukhya-dayakah visva-jid visva-nathas ca
triloka-vijayi jayi


He killed Narakasura (ilvalatmaja-hanta) delighted Sudhama‘ (sudama-saukhya-dayaka) conquered the universe (visva- jid) is the master of the universe ¨visva-natha) is the master of the three worlds (triloka-vijayi) and is victorious (jayi).


Text 65


vasanta-malati-karsi
gado gadyo gadagrajah gunarnavo guna-nidhir
guna-patro gunakarah


He is glorious with vasanta and malati flowers (vasanta- malati-karsi) He is strong like a great mace (gada) He is expert at fighting with a mace (gadya) He is the elder brother of Gada (gadagraja) He is an ocean of virtues (gunarnava and guna- nidhi) and a reservoir of virtues (guna-patra and gunakara).


Text 66


rangavalli-jalakaro
nirgunah saguno brhat drstah sruto bhavad bhuto
bhavisyac calpa-vigrahah


He is decorated with vine-flowers (rangavalli) enjoys water-pastimes (jalakara) is beyond the modes of material nature (nirguna) is filled with transcendental qualities (saguna) is the greatest (brhat) is seen by the great devotees (drsta) is heard by the great devotees (sruta) and is the present ¨bhavad) the past (bhuta) and the future (bhavisyat) He is the Supersoul whose form is so small He stays in every atom (alpa-vigraha).


Text 67


anadir adir anandah
pratyag-dhama nirantarah gunatitah samah samyah
sama-drn nirvikalpakah


He is without beginning (anadi) is the beginning of everything (adi) is bliss personified (ananda) is the Supersoul who stays in everyone's heart (pratyag-dhama) is eternal (nirantara) is beyond the modes of nature (gunatita) is equal to all (sama samya and nirvikalpaka) and sees everyone with equal vision (sama-drk).


Text 68


gudha-vyudho guno gauno
gunabhaso gunavrtah nityo 'ksaro nirvikaro
'ksaro 'jasra-sukho 'mrtah


He is concealed (gudha) and He is openly manifested (vyudha) He is filled with transcendental virtues (guna gauna gunabhasa and gunavrta) He eternal (nitya) imperishable (aksara) unchanging (nirvikara) undying (aksara) always happy (ajasra-sukha) and like nectar (amrta).


Text 69


sarvagah sarvavit sarthah
sama-buddhih sama-prabhah akledyo 'cchedya apurno
'sosyo 'dahyo nivartakah


He is all-pervading (sarvaga) all-knowing (sarvavit) the most valuable (sartha) equal to all (sama-buddhi and sama- prabha) untouched by water (akledya) unbreakable (acchedya) perfect and complete (apurna) never dried or withered (asosya) and never to be burned by fire (adahya) He is the destroyer of the worlds (nivartaka).


Text 70


brahma brahma-dharo brahma
japako vyapakah kavih adhyatmako 'dhibhutas ca-
dhidaivah svasrayasrayah


He is Brahman (brahma) the origin of Brahman (brahma- dhara) the origin of demigod Brahma‘ (brahma) the supreme teacher (j apaka) all-pervading (vyapaka) and the greatest philosopher (kavi) He is present in the hearts of all living entities (adhyatmaka) He is present in the material elements (adhibhuta) He is present among the demigods (adhidaiva) He is the shelter of all shelters (svasrayasraya).


Text 71


maha-vayur maha-viras
cesta-rupa-tanu-sthitah prerako bodhako bodhi
trayo-vimsatiko ganah


He is the great wind (maha-vayu) He is a great hero (maha- vira) As the power of action He stays in every body (cesta-rupa-tanu-sthita) He inspires the living entities (preraka) and enlightens them (bodhaka) He is the mist wise (bodhi) He is the master of the demigods (trayo-vimsatika-gana).


Text 72


amsamsas ca naraveso
'vataro bhupari-sthitah mahar janas tapah satyam
bhur bhuvah svar iti tridha


He expands in many incarnations (amsamsa) He appears as a sakty-avesa incarnation (naravesa) He descends to the material world (avatara and bhupari-sthita) He is Maharloka (mahah) Janaloka (jana) Tapoloka (tapah) and Satyaloka (satyam) He is the three planetary systems Bhuloka (bhu) Bhuvarloka (bhuvah) Svarloka (svah)


Text 73


naimittikah prakrtika
atyantika-mayo layah sargo visargah sargadir
nirodho rodha utiman


Although He appears in the material world (naimittika and prakrtika) He is eternal (atyantika-maya) He is cosmic devastation (laya) cosmic creation (sarga) the secondary stage of cosmic creation (visarga), and the beginning of creation ( sargadi) He is the greatest obstacle (nirodha and rodha) and the greatest protector (utiman).


Text 74


manvantaravataras ca
manur manu-suto 'naghah svayambhuh sambhavah sankuh
svayambhuva-sahaya-krt


He appears as the Manvantaravataras (manvantaravatara) He is Manu (manu) and the sons of Manu (manu-suta) He is sinless (anagha) self-born (svayambhu) and a friend of Lord Siva (sambhava) He is like a great lance (sanku) He is the ally of Svayambhuva Manu (svayambhuva-sahaya-krt).


Text 75


suralayo deva-girir
merur hemarcito girih giriso gana-nathas ca
gairiso giri-gahvarah


He is the home of the demigods (suralaya) the mountain of the demigods (deva-giri) Mount Meru (meru) splendid like gold (hemarcita) and a great ountain (giri) He stays on a mountain (girisa) He is the master of the devotees (gana-natha) and a friend of Lord Siva (gairisa) He stays in a mountain cave (giri-gahvara).


Text 76


vindhyas trikuto mainakah
subalah paribhadrakah patangah sisirah kanko
jarudhih saila-sattamah


He is the Vindhya‘ mountains (vindhya) Mount Trikuta (trikuta) and Mount Mainaka (mainaka) He is very powerful (subala) He is the paribhadraka tree (paribhadraka) the sun (patanga) the winter season ¨ sisira) Yama (kanka) Jarudhi (jarudhi) and the best of mountains (saila-sattama).


Text 77


kalajaro brhat-sanur
dari-bhrn nandikesvarah santanas taru-rajas ca
mandarah parijatakah


He is Kalajara (kalajara) and Brhat-sanu (brhat-sanu) He stays in a mountain cave (dari-bhrt) He is Nandikesvara (nandikesvara) the santana tree (santana) the king of trees (taru-raja) the mandara tree (mandara) and the parijata tree (parijataka).


Text 78


jayanta-krê jayantango
jayanti-dig jayakulah vrtra-ha devalokas ca
sasi kumuda-bandhavah


He is victorious (jayanta-krt jayantanga jayanti-dig and jayakula) He is the killer of Vrtra (vrtra-ha) He is the planets of the demigods (devaloka) and the moon (sasi and kumuda-bandhava).


Text 79


naksatresah sudha-sindhur
mrgah pusyah punarvasuh hasto 'bhijic ca sravano
vaidhrtir bhaskarodayah


He is the moon (naksatresa) an ocean of nectar (sudha- sindhu) the star Mrgasirsa (mrga) the star Pusya (pusya) the star Punarvasu (punarvasu) the star Hasta (hasta) the star Abhijit (abhijit) and the star Sravana (sravana) He is the vaidhrti formation of the stars (vaidhrti) and He is the sunrise (bhaskarodaya).


Text 80


aindrah sadhyah subhah suklo
vyatipato dhruvah sitah sisumaro devamayo
brahmaloko vilaksanah


He is the star Aindra (aindra) He is Sadhyaloka (sadhya) He is the auspicious conjunction of stars (subha) He is the bright fortnight (sukla) He is the astrological condition known as vyatipata (vyatipata) He is Dhruvaloka (dhruva) He is the bright fortnight (sita) the Sisumara-cakra (sisumara) the planets of the demigods (devamaya) and Brahmaloka (brahmaloka) He is beyond the material world (vilaksana).


Text 81


ramo vaikuntha-nathas ca
vyapi vaikuntha-nayakah svetadvipo jita-pado
lokalokacalasritah


He is Lord Rama (rama) He is the master of Vaikuntha (vaikuntha-natha and vaikuntha-nayaka) He is all-pervading (vyapi) the master of Svetadvipa (svetadvipa) the Lord who has conquered everything (jita-pada) and the Lord who stays on Mount Lokaloka (lokalokacalasrita).


Text 82


bhumi-vaikuntha-devas ca
koti-brahmanda-karakah asankhya-brahmanda-patir
golokeso gavam-patih


He is the master of Bhumi-vaikuntha (bhumi-vaikuntha-deva) the creator of millions of universes (koti-brahmanda-karaka) the master of countless universes (asankhya-brahmanda-pati) the master of Goloka (golokesa) and the master of the cows (gavam- pati).


Text 83


goloka-dhama-dhisano
gopika-kantha-bhusanah sridharah sridharo lila-
dharo giri-dharo dhuri


He resides in Goloka (goloka-dhama-dhisana) The gopis§ embraces have become His necklace (gopika-kantha-bhusana) He is the master of the goddess of fortune (sridhara) He is the master of all handsomeness glory and opulence (sridhara) He is playful (lila-dhara) He lifted Govardhana Hill (giri-dhara) He is the maintainer of the world (dhuri).


Text 84


kunta-dhari trisuli ca
bibhatsi gharghara-svanah sula-sucy-arpita-gajo
gaja-carma-dharo gaji


He is Lord Siva who carries a trident (kunta-dhari and trisuli) who is terrifying (bibhatsi) who roars ferociously (gharghara-svana) who with His trident attacked an elephant (sula-sucy-arpita-gaja) who wears an elephant-skin garemnt (gaja-carma- dhara) and who rides on an elephant (gaji).


Text 85


antra-mali munda-mali
vyali dandaka-mandaluh vetala-bhrd bhuta-sanghah
kusmanda-gana-samvrtah


He is Lord Nrsimha who wears a garland of entrails (antra- mali) He is Lord Siva who wears a necklace of skulls (munda- mali) who is ferocious (vyali) who carries a cluâ (dandaka- mandalu) who is accompanied by Vetalas (vetala-bhrd) who is accompanied by ghosts ¨bhuta-sangha) and who is accompanied by Kusmandas (kusmanda-gana-samvrta).


Text 86


pramathesah pasu-patir
mrdaniso mrdo vrsah krtanta-kala-sangharih
kutah kalpanta-bhairavah


He is Lord Siva who is the master of the Pramathas (pramathesa) the master of the Pasus (pasu-pati) the husband of Parvati (mrdanisa) gentle (mrda) powerful (vrsa) the killer of His enemies (krtanta-kala-sanghari) most exalted (kuta) and who appears as Bhairava at the end of time (kalpanta-bhairava).


Text 87


sad-anano vira-bhadro
daksa-yaja-vighatakah kharparasi visasi ca
sakti-hastah sivarthadah


He is Karttikeya who has siø heads (sad-anana) He is Virabhadra (vira-bhadra) He destroyed the Daksa-yaja (daksa-yaja-vighataka) He eats from a bowl that is a skull (kharparasi) He drinks poison (visasi) holds a sakti weapon in His hand (sakti-hasta) and grants auspiciousness (sivarthada).


Text 88


pinaka-tankara-karas
cala-jhankara-nupurah panditas tarka-vidvan vai
veda-pathi srutisvarah


When He releases arrows from His bou it makes a great twanging sound (pinaka-tankara-kara). He wears tinkling anklets (cala-jhankara-nupura). He is wise (pandita) a master logician ¨tarka-vidvan) learned in the Vedas (veda-pathi) and the master of the Vedas (srutisvara).


Text 89


vedanta-krt sankhya-sastri
mimamsi kana-nama-bhak kanadir gautamo vadi
vado naiyayiko nayah


He is the author of Vedanta (vedanta-krt) learned in Sankhya (sankhya-sastri) learned in Mimamsa (mimamsi) known by the name Kanada (kana-nama-bhak and kanadi) known as Gautama (gautama) and expert in philosophical debate (vadi vada naiyayika and naya).


Text 90


vaisesiko dharma-sastri
sarva-sastrartha-tattva-gah vaiyakarana-krc chando
vaiyyasah prakrtir vacah


He is learned in the Vaisesa philosophy (vaisesika) learned in the dharma-sastras (dharma-sastri) learned in all the scriptures (sarva-sastrartha-tattva-ga) the author of grammar (vaiyakarana-krt) learned in the meters of poetry (chanda) the Vyasa's son (vaiyyasa) nature (prakrti) and speech (vacah).


Text 91


parasari-samhita-vit
kavya-krn nataka-pradah pauranikah smrti-karo
vaidyo vidya-visaradah


He is learned in the Parasara-sastra (parasari-samhita- vit) the author of poetry (kavya-krt) the giver of dramas (nataka-prada) learned in the Puranas (pauranika) the author of the Vedas (smrti-kara) the first physician (vaidya) and very learned (vidya-visarada).


Text 92


alankaro laksanartho
vyangya-viddhanavad-dhvanih vakya-sphotah pada-sphotah
sphota-vrttis ca sartha-vit


He is the ornaments of poetry (alankara) the secondary meanings of words (laksanartha) the hinted meanings of words (vyangya-viddhanavad-dhvani) and the meaning that first comes to mind when one hears a statement (vakya-sphota pada-sphota and (sphota-vrtti) He knows the meanings of words (sartha-vit).


Text 93


srngara ujjvalah svaccho
'dbhuto hasyo bhayanakah asvattho yava-bhoji ca
yava-krito yavasanah


He is decoration (srngara) splendor (ujjvala and svaccha) wonder (adbhuta) joking (hasya) fear (bhayanaka) the banyan tree (asvattha) and the philosopher Kanada (yava-bhoji yava- krita and yavasana).


Text 94


prahlada-raksakah snigdha
aila-vamsa-vivardhanah gatadhir ambarisango
vigadhir gadhinam varah


He is the protector of Prahlada (prahlada-raksaka) affectionate (snigdha) the glory of the Aila dynasty (aila- vamsa-vivardhana) free of anxiety (gatadhi) Ambarisa ¨ambarisanga) Gadhi (vigadhi) the best of Gadhi's descendents (gadhinam- vara).


Text 95


nana-mani-samakirno
nana-ratna-vibhusanah nana-puspa-dharah puspi
puspa-dhanva su-puspitah


He is decorated with many jewels (nana-mani-samakirna and nana-ratna-vibhusana) and decorated with many flowers (nana- puspa-dhara puspi and su-puspita) He is Kamadeva who holds a bou of flowers (puspa-dhanva).


Text 96


nana-candana-gandhadhyo
nana-puspa-rasarcitah nana-varna-mayo varno
nana-vastra-dharah sada


He is fragrant with sandal paste (nana-candana-gandhadhya) anointed with the fragrant juices of many flowers (nana-puspa- rasarcita) decorated with garments and ornaments of many colors (nana-varna-maya) glorious (varna) always dressed in opulent and elaborate garments (nana-vastra-dhara sada).


Text 97


nana-padma-karah kausi
nana-kauseya-vesa-dhrk ratna-kambala-dhari ca
dhauta-vastra-samavrtah


He holds many lotus flowers in His hand (nana-padma-kara) is dressed in silk garments (kausi nana-kauseya-vesa-dhrk) wears a jewel cloak (ratna-kambala-dhari) and is dressed in splendid clean garments (dhauta-vastra-samavrta).


Text 98


uttariya-dharah purno
ghana-kacuka-sanghavan pitosnisah sitosniso
raktosniso dig-ambarah


He wears an upper garment (uttariya-dhara) He is perfect (purna) He wears strong armor (ghana-kacuka-sanghavan) a yellou turban (pitosnisa) a white turban (sitosnisa) or a red turban (raktosnisa) Sometimes He wears the four directions as His garment (dig-ambara).


Text 99


divyango divya-racano
divya-loka-vilokitah sarvopamo nirupamo
golokanki-krtanganah


His limbs are splendid (divyanga) He is decorated with great splendor (divya-racana) the residents of Devaloka gaze on Him (divya-loka-vilokita) He is the best of all (sarvopama) He is without peer ¨ nirupama) and He stays with His associates in the realm of Goloka (golokanki-krtangana).


Text 100


krta-svotsanga-go lokah
kundali-bhuta asthitah mathuro mathura-darsi
calat-khajana-locanah


He stays in Goloka (krta-svotsanga-goloka) He is Lord Ananta (kundali-bhuta) He is all-pervading (asthita) He stays in Mathura‘ (mathura) He gazes at the sights of Mathura‘ (mathura- darsi) and His eyes are like restless khajana birds (calat-khajana-locana).


Text 101


dadhi-harta dugdha-haro
navanita-sitasanah takra-bhuk takra-hari ca
dadhi-caurya-krta-sramah


As a child He is a yogurt thief (dadhi-harta) a milk thief (dugdha-hara) an eater of butter (navanita-sitasana) a drinker of buttermilk (takra-bhuk) a thief of buttermilk (takra-hari) and exhausted by stealing yogurt (dadhi-caurya-krta-srama).


Text 102


prabhavati-baddha-karo
dami damodaro dami sikata-bhumi-cari ca
bala-kelir vrajarbhakah


As a child His hands were tied by His powerful mother (prabhavati-baddha-kara) He was tied up (dami) He was tied at the waist (damodara) He was tied up (dami) He crawled on the ground (sikata-bhumi-cari) and He enjoyed the pastimes of a child (bala-keli) He was a child in Vraja (vrajarbhaka).


Text 103


dhuli-dhusara-sarvangah
kaka-paksa-dharah sudhih mukta-keso vatsa-vrndah
kalindi-kula-viksanah


As a child all His limbs were sometimes covered with dust (dhuli-dhusara-sarvanga) He was decorated with crow's feathers (kaka-paksa-dhara) He was intelligent (sudhi) His hair was sometimes dishevelled (mukta-kesa) He stayed with the calves (vatsa-vrnda) and He gazed at the Yamuna's shore (kalindi-kula- viksana).


Text 104


jala-kolahali kuli
panka-prangana-lepakah sri-vrndavana-sacari
vamsivata-tata-sthitah


He played in the Yamuna's waves (jala-kolahali) and on its shore (kuli) As He crawled in the courtyard He became anointed with mud (panka-prangana-lepaka) He wandered in Vrndavana forest (sri-vrndavana-sacari) and He rested at Vamsivata (vamsivata-tata-sthita).


Text 105


mahavana-nivasi ca
lohargala-vanadhipah sadhuh priyatamah sadhyah
sadhv-iso gata-sadhvasah


He resided in Mahavana (mahavana-nivasi) He was the king of Lohargalavana (lohargala-vanadhipa) He was a great saint (sadhu) the most dear (priyatama) attainable by the devotees (sadhya) the Lord of the devotees (sadhö-isa) and fearless (gata-sadhvasa).


Text 106


ranga-natho vittaleso
mukti-natho 'gha-nasakah su-kirtih su-yasah sphito
yasasvi ranga-rajanah


He is the Lord of Rangaksetra (ranga-natha) the Lord of Vittala (vittalesa) the Lord of liberation (mukti-natha) the destroyer of sins (agha-nasaka) glorious (su-kirti su- yasa sphita) and yasasvi) and the delight of the devotees (ranga-rajana).


Text 107


raga-satko raga-putro
ragini-ramanotsukah dipako megha-mallarah
sri-rago mala-kosakah


He is the siø kinds of ragas (raga-satka) He is the ragas Raga-putra (raga-putra) Ragini-ramanotsuka (ragini- ramanotsuka) Dipaka (dipaka) Megha-mallara (megha-mallara) Sri-raga (sri-raga) and Mala-kosaka (mala-kosaka).


Text 108


hindolo bhairavakhyas ca
svara-jati-smaro mrduh talo mana-pramanas ca
svara-gamyah kalaksarah


He is the raas Hindola (hindola) and Bhairava (bhairavakhya) He is love born by hearing beautiful melodies (svara-jati-smara) He is gentle (mrdu) He is graceful musical rhythms (tala and mana-pramana). He is melody (svara-gamya) and He is graceful singing (kalaksara).


Text 109


sami syami satanandah
sata-yamah sata-kratuh jagarah supta asuptah
susuptah svapna urvarah


He self-controlled (sami) He is dark-complexioned Lord Krsna (syami) He has a hundred blisses (satananda) He forgives a hundred offenses (sata-yama) He performed a hundred yaj as (sata-kratu) He is awake and alert (jagara) He sleeps (supta asupta susupta svapna) He is great (urvara).


Text 110


urjah sphurjo nirjaras ca
vijvaro jvara-varjitah jvara-jiê jvara-karta ca
jvara-yuk tri-jvaro jvarah


He is power (urja) and glory (sphurja) He is free from the fever of anxiety (nirjara vijvara jvara-varjita and jvara- jit) He lights the fever of anxiety in the demons (jvara-karta) He is passionate (jvara-yuk) He is the three passions (tri- jvara) and He is passion (jvara).


Text 111


jambavan jambukasanki
jambudvipo dvipari-ha salmalih salmali-dvipah
plaksah plaksavanesvarah


He is Jambavan (jambavan) He does not trust the demons (jambukasanki) He resides in Jambudvipa (jambudvipa) He killed an elephant that attacked Him (dvipari-ha) He is Salmali (salmali) He resides in Salmalidvipa (salmali-dvipa) He is Plaksa (plaksa) and He is the master of Plaksavana forest (plaksavanesvara).


Text 112


kusa-dhari kusah kausi
kausikah kusa-vigrahah kusasthali-patih kasi-
natho bhairava-sasanah


He holds a blade of kusa grass (kusa-dhari kusa kausi kausika and kusa-vigraha). He is the king of Dvaraka‘ (kusasthali-pati) the king of Varanasi (kasi-natha) and the master of Bhairava (bhairava-sasana).


Text 113


dasarhah satvato vrsnir
bhojo 'ndhaka-nivasa-krt andhako dundubhir dyotah
pradyotah satvatam-patih


He is the great descendent of King Dasarha (dasarha) and a great king of the Satvata dynasty (satvata) the Vrsni dynasty (vrsni) and the Bhoja dynasty (bhoja) He stays among the kings of the Andhaka dynasty (andhaka-nivasa-krt and andhaka) He is glorified by the sounding of Dundubhi drums (dundubhi) He is glorious (dyota and pradyota) He is the master of the Satvatas (satvatam-pati).


Text 114


suraseno 'nuvisayo
bhoja-vrsny-andhakesvarah ahukah sarva-niti-ja
ugraseno mahogra-vak


He is Surasena (surasena) He is Anuvisaya (anuvisaya) He is the king of the Bhoja Vrsni and Andhaka dynasties (bhoja- vrsny-andhakesvara) He is Ahuka (ahuka) He knows what is right (sarva-niti-ja) He is Ugrasena (ugrasena) and He can speak very fiercely (mahogra-vak).


Text 115


ugrasena-priyah prarthyah
paryo yadu-sabha-patih sudharmadhipatih sattvam
vrsni-cakravrto bhisak


He is dear to King Ugrasena (ugrasena-priya) the devotees offer prayers to Him (prarthya) He is the Pandavas (partha) He is the leader of the assembled Yadavas (yadu-sabha-pati) He is the leader of the Sudharma assembly (sudharmadhipati) He is existence (sattvam) He is surrounded by the Vrsnis (vrsni- cakravrta) and He is the supreme physician (bhisak).


Text 116


sabha-silah sabha-dipah
sabhagnis ca sabha-ravih sabha-candrah sabha-bhasah
sabha-devah sabha-patih


He is an exalted member of the assembly (sabha-sila) He is a lamp shining in the assembly (sabha-dipa) the fire of the assembly (sabhagni) the sun of the assembly (sabha-ravi) the moon of the assembly (sabha-candra) the splendor of the assembly (sabha-bhasa) the Deity of the assembly (sabha-deva) and the master of the assembly (sabha-pati).


Text 117


prajarthadah praja-bharta
praja-palana-tat-parah dvaraka-durga-sacari
dvaraka-graha-vigrahah


He fulfills the desires of the citizens (prajarthada) maintains the citizens (praja-bharta) protects the citizens (praja-palana-tat-para) guards the Dvaraka‘ fort (dvaraka-durga- sacari) and stays in Dvaraka‘ (dvaraka-graha-vigraha).


Text 118


dvaraka-duhkha-samharta
dvaraka-jana-mangalah jagan-mata jagat-trata
jagad-bharta jagat-pita


He removes all sufferings from Dvaraka‘ (dvaraka-duhkha- samharta). He is the auspiciousness of Dvaraka's citizens (dvaraka-jana-mangala) the mother of the universes (jagan-mata) the protector of the universes (jagat-trata) the maintainer of the universes (jagad-bharta) and the father of the universes (jagat-pita).


Text 119


jagad-bandhur jagad-bhrata
jagan-mitro jagat-sakhah brahmanya-devo brahmanyo
brahma-pada-rajo-dadhat


He is the friend of the universes (jagad-bandhu jagan- mitra and jagat-sakha) the creator of the universes (jagad- dhata) and the Deity worshiped by the brahmanas (brahmanya-deva and brahmanya) He respectfully touches the dust of the brahmanas§ feet (brahma-pada-rajo-dadhat).


Text 120


brahma-pada-rajah-sparsi
brahma-pada-nisevakah vipranghri-jala-putango
vipra-seva-parayanah


He respectfully touches the dust of the brahmanas§ feet (brahma-pada-rajah„-sparsi) He serves the brahmanas§ feet (brahma-pada-nisevaka) He purifies Himself by sprinkling on His head the water that has washed the brahmanas§ feet (vipranghri-jala-putanga) and He devotedly serves the brahmanas (vipra-seva-parayana).


Text 121


vipra-mukhyo vipra-hito
vipra-gita-maha-kathah vipra-pada-jalardrango
vipra-padodaka-priyah


He is the best of the brahmanas (vipra-mukhya) the auspiciousness of the brahmanas (vipra-hita) the supreme master whose glories are sung by the brahmanas (vipra-gita-maha-katha) and the supreme master who sprinkles on Himself the water that has washed the brahmanas§ feet (vipra-pada-jalardranga and vipra-padodaka-priya).


Text 122


vipra-bhakto vipra-gurur
vipro vipra-padanugah aksauhini-vrto yoddha
pratima-paca-samyutah


He is devoted to the brahmanas (vipra-bhakta) the guru of the brahmanas (vipra-guru) a brahmana (vipra) a follower of the brahmanas (vipra-padanuga) accompanied by an aksauhini military division (aksauhini-vrta) a great warrior (yoddha) and manifested as five Deities (pratima-paca-samyuta).


Text 123


catur angirah padma-varti
samantoddhrta-padukah gaja-koti-prayayi ca
ratha-koti-jaya-dhvajah


He is Catu (catu) Angira‘ (angira) and Padmavarti (padma- varti) Samanta Muni worships His feet (samantoddhrta-paduka) He is powerful like ten million elephants (gaja-koti-prayayi) His flag of victory flies over the defeat of ten million chariot- warriors (ratha-koti-jaya-dhvaja).


Text 124


maharathas catiratho
jaitram syandanam asthitah narayanastri brahmastri
rana-slaghi ranodbhatah


He is a great chariot warrior (maharatha and atiratha) He rides a victory-chariot jaitram--syandanam-asthita) He wields the narayanastra weapon (narayanastri) and the brahmastra weapon (brahmastri) He is a famous warrior (rana-slaghi and ranodbhata).


Text 125


madotkato yuddha-viro
devasura-bhayankarah kari-karna-marut-prejat-
kuntala-vyapta-kundalah


He is a ferocious warrior (madotkata) a hero in battle (yuddha-vira) and frightening even to the demigods and demons (devasura-bhayankara) Moving in the wind His long hair and earrings are like a great elephant's ear (kari-karna-marut- prejat-kuntala-vyapta-kundala).


Text 126


agrago vira-sammardo
mardalo rana-durmadah bhatah pratibhatah procyo
bana-varsisutoyadah


He is the first before all others (agraga) He crushes the enemy warriors in battle (vira-sammarda mardala rana-durmada bhata and pratibhata) He is glorious (procya) He rains a shouer of arrows on the enemy (bana-varsi and isu-toyada).


Text 127


khadga-khandita-sarvangah
sodasabdah sad-aksarah vira-ghosah klista-vapur
vajrango vajra-bhedanah


With His sword He cuts the enemy to pieces (khadga- khandita-sarvanga) He is a sixteen-year-old youth eternally (sodasabda) He does not suffer the siø material distresses (sad-aksara) He makes a heroic roar (vira-ghosa) He brings distress to His enemies (klista-vapu) His limbs are powerful like a series of thunderbolts (vajranga) He breaks apart the thunderbolt weapons of His enemies (vajra-bhedana).


Text 128


rugna-vajro bhagna-dantah
satru-nirbhartsanodyatah atta-hasah patta-dharah
patta-raji-patih patuh


He breaks apart the thunderbolt weapons of His enemies (rugna-vajra) He breaks His enemies§ teeth (bhagna-danta) He reâukes His enemies (satru-nirbhartsanodyata) He laughs loudly (atta- hasa) He wears silk garments (patta-dhara) He is the husband of a noble queen (patta-raji-pati) He is very intelligent (patu).


Text 129


kalah pataha-vaditro
hunkaro garjita-svanah sadhur bhakta-paradhinah
svatantrah sadhu-bhusanah


He is time (kala) Pataha drums are sounded to celebrate His victory (pataha-vaditra) He roars ferociously (hunkara and garjita-svana) He is saintly (sadhu) submissive to His devotees (bhakta-paradhina) independent (svatantra) and decorated with the ornaments of saintly qualities (sadhu- bhusana).


Text 130


asvatantrah sadhumayah
sadhu-grasta-mana manak sadhu-priyah sadhu-dhanah
sadhu-jatih sudha-ghanah


He is not independent (asvatantra) He is dependent on His devotees (sadhumaya) His heart is rapt in thinking of His devotees (sadhu-grasta-mana) He loves His devotees and they love Him (sadhu-priya) He is charitable to His devotees (sadhu- dhana) He is His devotees§ kinsman (sadhu-jati) He is a monsoon cloud of nectar (sudha-ghana).


Text 131


sadhu-cari sadhu-cittah
sadhu-vasi subhaspadah iti namnam sahasram tu
balabhadrasya kirtitam


He stays among His devotees (sadhu-cari and sadhu-vasi) His devotees stay in His heart (sadhu-citta) He is the abode of auspiciousness

These are the thousand names of Lord Balarama.


Text 132


sarva-siddhi-pradam nrnam
catur-varga-phala-pradam sata-varam pathed yas tu
sa vidyavan bhaved iha

sarva-siddhi-pradam - giving all perfection; nrnam - to the living entities; catur-varga-phala-pradam - giving the four goals of life; sata - a hundred; varam - times; pathet - recites; yah - one who; tu - indeed; sa - he; vidyavan - wise; bhavet - becomes; iha - here.


He becomes wise who a hundred times recites these names which give the four goals of life and all perfection.


Text 133


indiram ca vimurtim ca-
bhijanam rupam eva ca bala-bhojas ca pathanat
sarvam prapnoti manavah

indiram - wealth; ca - and; vimurtim - glory; ca - and; abhijanam - dynasty; rupam - handsomeness; eva - indeed; ca - and; bala - strength; bhojah - enjoyment; ca - and; pathanat - from reciting; sarvam - all; prapnoti - attains; manavah - a person.


One who recites these names pleases Lord Balarama and thus attains all wealth glory good descendents and handsomeness.


Text 134


ganga-kule 'tha kalindi-
kule devalaye tatha sahasravarta-pathena
balat siddhih prajayate

ganga-kule - on the bank of the Ganga; atha - then; kalindi- kule - on the bank of the Yamuna; devalaye - in the temple of the Lord; tatha - so; sahasravarta - a thousand times; pathena - by reciting; balat - from Lord Balarama; siddhih - perfection; prajayate - is born.


By reciting these names a thousand times on the Ganga's shore on the Yamuna's shore or in the Lord's temple by Lord Balarama's mercy one attains perfection.


Text 135


putrarthi labhate putram
dhanartho labhate dhanam bandhat pramucyate baddho
rogi rogan nivartate

putrarthi - desiring a son; labhate - attains; putram - a son; dhanarthah - desiring wealth; labhate - attains; dhanam - wealth; bandhat - from bondage; pramucyate - is freed; baddhah - bound; rogi - diseased; rogan - from disease; nivartate - is freed.


One who desires a son attains a good son One who desires wealth attains wealth One who is imprisoned becomes free from prison One who is diseased becomes cured of his disease.


Text 136


ayutavarta-pathe ca
purascarya-vidhanatah homa-tarpana-godana-
viprarcana-krtodyamat

patalam paddhatim stotram
kavacam tu vidhaya ca maha-mandala-bharta syan
mandito mandalesvaraih

ayuta - ten thousand; avarta - times; pathe - in reciting; ca - and; purascarya-vidhanatah - after performing purascarya; homa - homa; tarpana - tarpana; godana - giving cows in charity; vipra - brahmanas; arcana - worshiping; krta-udyamat - than pious deeds; patalam - patala; paddhatim - paddhati; stotram - stotra; kavacam - kavaca; tu - indeed; vidhaya - doing; ca - and; maha-mandala- bharta - a great king; syan - becomes; manditah - decorated; mandalesvaraih - with many great kings.


One who performs purascarya recites the patala paddhati stotra and kavaca recites these names ten thousand times offers homa and tarpana gives cows in charity and worships the brahmanas becomes a great king decorated with a great host of vassal-kings.


Text 138


mattebha-karna-prahita
mada-gandhena vihvala alankaroti tad-dvaram
bhramad-bhrngavali bhrsam

matta - maddened; ibha - elephant; karna - ears; prahita - sent; mada-gandhena - with the sweet freagtance; vihvala - agitated; alankaroti - decorates; tad-dvaram - his door; bhramad-bhrngavali - many flying bees; bhrsam - greatly.


Pushed by an elephant's ear and maddened by the sweet fragrance they find there a host of bees decorates his door.


Text 139


niskaranah pathed yas tu
prity-artham revati-pateh namnam sahasram rajendra
sa jivan-mukta ucyate

niskaranah - without any motive; pathet - recites; yah - who; tu - indeed; prity-artham - for the pleasure; revati-pateh - of Lord Balarama; namnam - of names; sahasram - a thousand; rajendra - O great king; sa - he; jivan-mukta - liberated in this life; ucyate - is said.


O great king one who without any personal motive only to please Lord Balarama recites these thousand names, is said to be liberated in this life.


Text 140

Magadhari; Maha; Maha-bhuja; Maha-mana; Maha-muni; Maha-punya; Maha-raja-cchatra-dhara; Maha-rajopalaksana; Maha-vayu; Maha-vibhuti; Maha-viraMaha-visnu; Mahahi; Maharatha; MahatalaMahaugha; Mahavana-nivasi; Mahogra-vak; Mainaka; Maithilarcita-padabja; Mala-kosaka; Malla-yuddha-pravartaka; Mana-pramana; Manada; Manak; Manda; Mandara; Mani; Mani-dhara; Mani-hara; Mantra-visarada; Mantri; Manu; Manu-suta; Manvantaravatara; Manya; Mardala; Marica-vadha-karaka; Matanga-vana-sancari; Mathura; Mathura-darsi; Mathuresa; Matsya; Megha-mallara; Megha-mandala; Meru; Mimamsi; MrdaMrdanisa; Mrdu; Mrga; Mukta-kesa; Mukti-natha; Mukuti; Munda-mali; Muni; Muni-priya; Murari; Musali; Mustikari; Nadi; Naga-kanya-samarcita; Naimisaranya-yatrarthi; Naimittika; Naiyayika; Naksatresa; Nana-candana-gandhadhya; Nana-kauseya-vesa-dhrk; Nana-mani-samakirna; Nana-padma-kara; Nana-puspa-dhara; Nana-puspa-rasarcita; Nana-ratna-vibhusana; Nana-varna-maya; Nana-vastra-dhara; Nanda; Nanda-raja-sutaNanda-vardhana; Nandikesvara; Nara; Nara-narayanasrama; Narada; Naravesa; Narayana; Narayanastri; Narmada; Nataka-prada; Navanita-sitasana; Naya; Neta; Nilambara; Nirakara; Niranjana; Nirantara; Nirguna; Nirjara; Nirodha; Nirupama; Nirvikalpaka; Nirvikara; Nisangi; Nitya; Nivartaka; Nivata-kavacesvara; Nrsimha; Nupuri; Pada-sphota; Padma-mali; Padma-pada-sphurad-dyuti; Padma-pani; Padma-varti; Padmaksa; Pakvimabha; Pampa; Pancavati-pati; Pandita; Pandu-putra-sahaya-krt; Panini; Panka-prangana-lepaka; Papa-ghna; Para; Parama; Paramatma; Paramesvara; Parasari-samhita-vit; Paresa; Paribhadraka; Parijataka; ParipurnatamaParna; Parya; Pasu-pati; Pataha-vaditra; Patala; Patanga; Patanjali; Patta-dhara; Patta-rajni-pati; Patu; Paulastya; Paundraka-ghataka; Pauranika; Payasvini; Phani; Phani-raja; Phanindra; Phanisvara; Phutkari; Pinaka-tankara-kara; Pinamsa; Pitosnisa; Pitr-vakya-kara; Plaksa; Plaksavanesvara; Prabala; Prabhasa; Prabhavati-baddha-kara; Prabhavisnu; Prabhu; Pracanda; Pradhanam; Pradyota; Praharsita; Prahlada-raksaka; Praja-bharta; Praja-palana-tat-para; Prajarthada; Prakrte; Prakrti; Prakrtika; Pralambaghna; PralambariPralaya; Pramathesa; Prarthya; Pratapavan; Pratibhata; Pratici; Pratima-panca-samyuta; Pratyag-dhama; Prayaga-tirtha-raja; Preraka; Priyatama; Procya; Prthu; Pulahasrama; Punarvasu; Purana; Purna; Purusa; Purusottama; Puskara; Puspa-dhanva; PuspakasthaPuspi; Pusta; Pusya; Putanari; Raga-putra; Raga-satka; Raghavendra; Raghudvaha; Ragini-ramanotsuka; Raivata-jamata; Raivati-harsa-vardhana; Rajakari; Rajendra; Rajiva-locana; Raktosnisa; Rama; Ramabhadra; Ramacandra; Rana-durmada; Rana-slaghi; Ranga-natha; Ranga-ranjana; Rangavalli-jalakara; Ranodbhata; Rasa-mandala-madhya-stha; Rasa-mandala-mandana; Rasatala; Ratha-koti-jaya-dhvaja; RathiRatna-kambala-dhari; Rauhineya; Ravanari; Ravanyari; Revatadri-vihara-krt; Revati-citta-harta; Revati-prana-natha; Revati-priya-karaka; Revati-ramana; Rodha; Rohini-lalita; Rsabha; Rugna-vajra; Sabha-bhasa; Sabha-candra; Sabha-deva; Sabha-dipa; Sabha-pati; Sabha-ravi; Sabha-sila; Sabhagni; Sad-aksara; Sad-anana; Sada; Sadhu; Sadhu-bhusana; Sadhu-cariSadhu-citta; Sadhu-dhana; Sadhu-grasta-manaSadhu-jnati; Sadhu-priya; Sadhu-vasi; Sadhumaya; Sadhö-isa; Sadhya; Saguna; Sahasra-phana-mandita; Sahasra-vadana; Saila-sattama; Saindhava; Sakhi; Sakra-jid; Saksat; SaksiSakti-hasta; Sala-bahu; Salari; Salmali; Salmali-dvipa; Salva-hanta; Sama; Sama-buddhiSama-drn; Sama-prabha; Samantoddhrta-paduka; Sambhava; Sambhu-kodanda-bhanjana; Samhara-kadru; Sami; Samiksana; Samrat; Samya; Sanaka; Sanghata; Sanghavan; Sankarsana; Sankha-cakra-gada-dhara; Sankhacuda-vadhodyata; Sankhacudabha; Sankhya-sastri; Sanku; Santana; Sapta-godavari-pati; Sarayu; Sarayupama; Sarga; Sargadi; Sari; Sarma; Sartha; Sartha-vit; Sarva; Sarva-laksana; Sarva-niti-jna; Sarva-sastrartha-tattva-ga; Sarvaga; Sarvavit; Sarvopama; Sasi; Sastra-bhasya-kara; Sasvata; Sata-kratu; Sata-yama; Satananda; Satru-nirbhartsanodyata; Satru-sandha; Satru-tapana; Satrughna; SattvamSatvata; Satvatam-pati; Satyam; SaumitriSaumya; Sesa; Setu-bandhana; Setubandha; Sevya; Siddha-gita; Siddha-katha; Siddhasrama; Sikata-bhumi-cari; Sikhandi; Sikhari; Silpi; Sira-pani; Sisira; Sisu; Sisumara; Sita; Sitosnisa; Sivarthada; Smrti-kara; Snigdha; Sodasabda; Sona-sampluta; Sphita; Sphota-vrttiSphotayana; Sphurad-danta; Sphurja; SphurtiSragvi; Sravana; Sri-raga; Sri-vrndavana-sancari; Sridhara; Srimal; Srisa; SrngaraSruta; Srutisvara; Sthanu; Su-kirti; Su-puspita; Su-smita-cchavi; Su-yasa; Subala; Subha; Subhaspada; Sudama-saukhya-dayaka; Sudha-ghana; Sudha-sindhu; Sudharmadhipati; Sudhi; Sugriva; Sugriva-sakha; Sukla; Sukla-camara-vijita; Sula-sucy-arpita-gaja; Sunandi; Suprabha; Supta; Sura; Suralaya; SurarcitaSurasena; Surya-vamsi; Susupta; SutalesaSutali; Sutoyada; Sva; Svaccha; SvapnaSvara-gamya; Svara-jati-smara; Svarat; Svasrayasraya; Svatantra; Svayambhu; Svayambhuva-sahaya-krt; Sveta-varna; Svetadvipa; Syamalanga; Syami; Syandanam; Symantaka-mani; Takra-bhuk; Takra-hari; Tala; Talanka; TalatalaTali; Tamraparni; Tapa; Taraksa; Tarka-vidvan; Taru-raja; Tatakari; Tirtha-yayi; Tosalantaka; Trata; Trayo-vimsatika; Tri-jvaraTridha; Trikuta; Triloka-vijayi; Trisuli; Triveni; Trnavarta-nipataka; Uddhava-sakha; Ugrasena; Ugrasena-priya; Ujjvala; Urangama; Urdhvaga; Urja; Urvara; Utiman; Uttariya-dhara; Vaca; Vada; Vadi; Vai; Vaidhrti; Vaidya; Vaijayanti-virajita; VaikunthaVaikuntha-natha; Vaikuntha-nayaka; Vaisesika; Vaiyakarana-krt; Vaiyyasa; Vajra-bhedana; Vajranga; Vakya-sphota; Vamana; Vamsi-vadya-visarada; Vamsivata-tata-sthita; Vanamali; Vanecara; Vara; Varaha; Varanasi-gata; Varna; Varuni-mada-mattanga; Vasanta-malati-karsi; Vasu; Vasudeva; Vasudeva-kalananta; Vasuki; Vasumati-bharta; Vasuttama; Vatodaka; Vatsa-vrndaVeda-pathi; Vedanta-krt; Vegatara; Veni; Venu-vadana; Vetala-bhrd; Vibhisana-sahaya-krt; Vidya-visarada; Vigadhi; Vijvara; Vilaksana; Vindhya; Vipasi; Vipra; Vipra-bhakta; Vipra-gita-maha-katha; Vipra-guru; Vipra-hita; Vipra-mukhya; Vipra-pada-jalardranga; Vipra-padanugaVipra-padodaka-priya; Vipra-seva-parayana; Vipranghri-jala-putanga; Vira; Vira-bhadra; Vira-ghosa; Vira-ha; Vira-mathana; Vira-sammarda; Viradhari; Virat; Visarga; Visasi; Visesa-vit; Visnu; Visva-dharma; Visva-jid; Visva-karma; Visva-natha; Vitali; Vittalesa; Vraja-raksaka; Vrajarbhaka; Vrajesvara; VrddhaVrndavana-latasrita; Vrsa; Vrsabhanu-vara; Vrsni; Vrsni-cakravrta; Vrsni-vallabha; Vrtra-haVyali; Vyangya-viddhanavad-dhvani; Vyapaka; Vyapi; Vyatipata; Vyomasura-vinasa-krt; Yadavendra; Yadu-sabha-pati; Yadu-vara; YaduttamaYajna; Yajna-bharta; Yajna-trata; Yajnika; Yasasvi; Yasomati-suta; Yava-bhoji; Yava-kritaYavana-ha; Yavasana; Yoddha; Yogesvara; Yuddha-bhrd; Yuddha-vira;


Sri Vraja-mandala Parikrama

Sri Vraja Mandal - "More than 500 photos with details of entire Vraja-Bhoomi"
Página PRINCIPAL
OBRAS y AUTORES CLÁSICOS
Agradecimientos
Cuadro General

Disculpen las Molestias

HINDUISMO (3270)SC | 1º Sri Garga-SamhitaSri Garga-Samhita | Oraciones Selectas al Señor Supremo | Devotees Vaishnavas | Dandavat pranams - All glories to Srila Prabhupada | Dandavat pranams | Santos Católicos | El Mundo del ANTIGUO EGIPTO II | El Antiguo Egipto I |Archivo Cervantes | Neale Donald Walsch | Sivananda Yoga | SWAMIS | Hari Katha | Hinduismo | Biografías

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog