lunes, 4 de enero de 2010

Sri Garga-samhita, Canto Five, Volume Two, Capítulo XII

Sri Garga-samhita

Canto Five, Volume Two

Chapter Twelve

Pancajana-purvakhyana

Pancajana's Previous Birth

Text 1

sri-bahulacva uvaca

canuradyac ca ye mallas

te ke purvam ihagatah

aho sri-krsnacandrena

yesam yuddham babhuva ha

sri-bahulacva uvaca - Sri Bahulacva said;

canuradyah - headed by Canura; ca - and; ye - which;

mallah - wrestlers; te - they; ke - who?;

purvam - previously; iha - here; agatah - come;

ahah - Oh; sri-krsnacandrena - by Sri Krsna; yesam - of

whom; yuddham - the fight; babhuva - was;

ha - indeed.

Sri Bahulacva said: In their previous births who were Canura

and the other wrestlers that fought with Lord Krsna?

Text 2

sri-narada uvaca

rajan puramaravatyam

utathyo 'sti maha-munih

tasyabhavan panca putrah

kamadeva-sama-prabhah

sri-narada uvaca - Sri Narada said; rajan - O king;

pura - previously; amaravatyam - - in Amaravati;

utathyah - Utathya; asti - is; maha-munih - a great

sage; tasya - of him; abhavan - were; pa

24ca - five; putrah - sons; kamadeva-sama-

prabhah - handsome as Kamadeva.

Sri Narada said: O king, in ancient times there was a great

sage named Utathya, who lived in Amaravati. He had five sons

handsome as Kamadeva.

Text 3

hitva vidyam cadhyayanam

japam tena sahaiva te

gatva baler malla-yuddham

sadaciksan madoddhatah

hitva - abandoning; vidyam - knowledge; ca - and;

adhyayanam - study; japam - chanting; tena - by him;

saha - with; eva - indeed; te - they;

gatva - going; baleh - of Bali; malla-

yuddham - wrestling; sada - always; aciksan - - studied;

madoddhatah - wild.

Abandoning their studies and mantra-chanting, these wild

sons went to King Bali's wrestling camp and studied wrestling

daily.

Text 4

brahma-karma-paribhrastan

vedadhyayana-varjitan

rusa praha sa tan mattan

utathyo muni-sattamah

brahma-karma-paribhrastan - abandoning their brahminical

duties; vedadhyayana-varjitan - not studying the Vedas;

rusa - angrily; praha - said; sa - he; tan - to

them; mattan - wild; utathyah - Utathya; muni-

sattamah - the best of sages.

Utathya, the best of sages, angrily spoke to his sons, who

had neglected their Vedic studies and brahminical duties.

Text 5

sri-utathya uvaca

camo damas tapah caucam

ksantir arjavam eva ca

jnanam vijnanam astikyam

brahma-karma sva-bhava-jam

sri-utathya uvaca - Sri Uatathya said;

camah - peacefulness; damah - self-control;

tapah - austerity; caucam - purity; ksantih - tolerance;

arjavam - honesty; eva - certainly; ca - and;

jnanam - wisdom; vijnanam - knowledge;

astikyam - religiousness; brahma - of a brahmana;

karma - duty; sva-bhava-jam - born of his own nature.

Sri Utathya said: Peacefulness, self-control, austerity,

purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, and religiousness-

these are the qualities by which the brahmanas work.*

Text 6

cauryam tejo dhrtir daksyam

yuddhe capy apalayanam

danam icvara-bhavac ca

ksatram karma sva-bhava-jam

cauryam - heroisom; tejah - power;

dhrtih - determination; daksyam - resourcefulness;

yuddhe - in battle; ca - also; api - and;

apalayanam - not fleeing; danam - generosity;

icvara - leadership; bhavah - nature; ca - and;

ksatram - ksatriya; karma - duty; sva-bhava-jam - born of

his own nature.

Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in

battle, generosity, and leadership are the qualities of work for

the ksatriyas.*

Text 7

krsi-go-raksya-vanijyam

vaicya-karma sva-bhava-jam

paricaryatmakam karma

cudrasyapi sva-bhava-jam

krsi - plowing; gah - cows; raksya - protection;

vanijyam - trade; vaicya - vaicya; karma-duty;

sva-bhava-jam - born of his own nature; paricarya - service;

atmakam - nature; karma - duty; cudrasya - of the

cudra; api - also; sva-bhava-jam - born of his own

nature.

Farming, cow-protection, and business are the qualities of

work for the vaicyas, and for the cudras there is labor and

service to others.*

Text 8

brahma-karma-parityakta

bhavanto brahmanah sutah

malla-yuddham ksatra-yuddham

katham kuruta durjanah

brahma-karma-parityakta - abandoned brahminical duties;

bhavantah - you; brahmanah - of a brahmana; sutah - the

sons; malla-yuddham - wrestling; ksatra-

yuddham - ksatriya fighting; katham - why?; kuruta - do;

durjanah - rogues.

Rogues, why do you, a brahmana's sons, reject your

brahminical duties and engage in wrestling, a ksatriya's work.

Text 9

tasmad bhavanto bhuyasur

malla vai bharatajire

asuranam prasaggena

durjana bhavatacu hi

tasmat - therefore; bhavantah - you; bhuya

asuh - become; malla - wrestlers; vai - indeed;

bharatajire - in Bharata; asuranam - of demons;

prasaggena - with the association; durjana - wicked;

bhavata - become; acu - at once; hi - indeed.

I curse you to become wrestlers in Bharata-varsa. By

associating with demons you will become demons yourselves.

Text 10

sri-narada uvaca

utathyasya sutas te vai

jata malla mahi-tale

sri-krsnagga-sparca-matrat

param moksam yayur nrpa

sri-narada uvaca - Sri Narada said;

utathyasya - Utathya; sutah - the sons; te - they;

vai - indeed; jata - born; malla - wrestlers; mahi-

tale - on the earth; sri-krsnagga-sparca-matrat - by the touch

of Sri Krsna; param - great; moksam - liberation;

yayuh - attained; nrpa - O king.

Sri Narada said: In this way Utathya's sons were born as

wrestlers on the earth. O king, simply by the touch of Lord

Krsna's body they attained liberation.

Text 11

canuro mustikah kutah

calas tocala eva ca

esam caritram kathitam

kim bhuyah crotum icchasi

canurah - Canura; mustikah - mustika;kutah - Kuta;

calah - Sala; tocala - Tocala; eva - indeed;

ca - and; esam - of them; caritram - activities;

kathitam - described; kim - what?; bhuyah - more;

crotum - to hear; icchasi - you wish.

In this way I have described the activities of Canura,

Mustika, Kuta, Sala, and Tocala. What more do you wish to hear?

Text 12

sri-bahulacva uvaca

kamsanuja bhrataro 'stau

kagka-nyagrodhakadayah

te ke purvam vada mune

ye 'pi moksam param gatah

sri-bahulacva uvaca - Sri Bahulacva said; kamsanuja

bhratarah - the younger brothers of Kamsa; astau - eight;

kagka-nyagrodhaka-adayah - headed by Kanka and Nyagrodha;

te - they; ke - who?; purvam - before; vada - please

tell; mune - O sage; ye - who; api - also;

moksam - liberation; param - great; gatah - attained.

Sri Bahulacva said: Kamsa's had eight younger brothers,

headed by Kagka and Nyagrodha, who attained liberation. Who were

they in their previous births. O sage, please tell me this.

Text 13

sri-narada uvaca

alakayam pura yakso

devayaksa iti smrtah

jnani jnana-paro manyah

civa-bhaktya maha-dyutih

sri-narada uvaca - Sri Narada said; alakayam - in Alaka-

puri; pura - previously; yaksah - Yaksa;

devayaksa - Devayaksa; iti - thus; smrtah - considered;

jnani - wise; jnana-parah - devoted to

knowledge; manyah - honorable; civa-bhaktya - with

devotion to Lord Siva; maha-dyutih - very splendid.

Sri Narada said: In ancient times there was a Yaksa named

Devayak_sa, who lived in Alaka-puri. He was wise, learned,

glorious, and sincerely devoted to Lord Siva.

Text 14

tasya castau suta jata

devakuto mahagirih

gando dandah pracandac ca

khando 'khandah prthus tatha

tasya - of him; ca - and; astau - eight;

suta - sons; jata - born; devakutah - Devakuta;

mahagirih - Mahagiri; gandah - Ganda; dandah - Danda;

pracandah - Pracanda; ca - and; khanda - Khanda;

akhandah - Akhanda; prthuh - Prthu; tatha - so.

He had eight sons, who were named Devakuta, Mahagiri, Ganda,

Danda, Pracanda, Khanda, Akhanda, and Prthu.

Text 15

ekada civa-pujayam

devayaksena noditah

sahasram pundarikani

cahartum arunodaye

ekada - one day; civa-pujayam - in the worship of Lord

Siva; devayaksena - by Devayaksa; noditah - sent;

sahasram - a thousand; pundarikani - lotuses; ca - and;

ahartum - to take; arunodaye - at sunrise.

One time Devayaksa sent them to pick, for the worship of

Lord Siva, a thousand lotus flowers at sunrise.

Text 16

puspani manasan nitva

cabditani madhu-vrataih

aghraya gandha-lobhena

dadus te janakaya vai

puspani - the flowers; manasat - from Manasa-sarovara;

nitva - taking; cabditani - with the sounds; madhu-

vrataih - of bees; aghraya - smelling; gandha - for the

fragrance; lobhena - with greed; daduh - gave;

te - they; janakaya - to their father; vai - indeed.

From Manasa-sarovara, they took many flowers filled with the

humming of bees. After greedily smelling them, they gave them to

their father.

Text 17

ucchisti-krta-dosena

civa-puja tiras-krta

asurim yonim apanna

mudhas te janmabhis tribhih

ucchisti-krta - of being remnants; dosena - with the

fault; civa-puja - the worship of Lord Siva; tiras-

krta - upset; asurim - demonic; yonim - birth;

apannah - attained; mudhah - bewildered; te - they;

janmabhih - with births; tribhih - three.

The worship of Lord Siva became ruined by offering these

already-smelled flowers. The foolish sons became demons for three

births.

Text 18

hastabhyam sagkarabhyam ca

baladevasya maithila

param moksam gatas te vai

dosan mukta videha-rat

hastabhyam - with both hands;

sagkarabhyam - auspicious; ca - and; baladevasya - of

Balarama; maithila - O king of Mithila;

param - great; moksam - liberation; gatah - attained;

te - they; vai - indeed; dosat - from the sin;

mukta - freed; videha-rat - O king of Videha.

O king of Videha, by the touch of Lord Balarama's auspicious

hands the sons became free of their sin and attained liberation.

Text 19

kamsanujanam vyakhyanam

purva-janma-bhavam nrpa

idam maya te kathitam

kim bhuyah crotum icchasi

kamsanujanam - of the younger brothers of Kamsa;

vyakhyanam - the account; purva-janma-bhavam - of the previous

births; nrpa - O king; idam - this; maya - by me;

te - to you; kathitam - spoken; kim - what?;

bhuyah - more; crotum - to hear; icchasi - you wish.

O king, in this way I have described to you the previous

births of Kamsa's eight younger brothers. What more do you wish

to hear?

Text 20

sri-bahulacva uvaca

ko 'yam pura pancajano

daityah cagkha-vapur-dharah

tasya cagkho babhau brahman

sri-krsna-kara-pagkaje

sri-bahulacva uvaca - Sri Bahulacva said; kah - who?;

ayam - he; pura - before; pa

24cajanah - Pancajana; daityah - the demon; cagkha-

vapur-dharah - having the form of a conch; tasya - of him;

cagkhah - the conch; babhau - became; brahman - O

brahmana; sri-krsna-kara-pagkaje - in Lord Krsna's lotus

hand.

Sri Bahulacva said: The demon Pancajana, who had the

body of a conch, became the conchshell in Lord Krsna's lotus

hand. Who was he in his previous birth?

Text 21

sri-narada uvaca

puraivaitany upaggani

cakradini videha-rat

trailokya-nathasya harer

babhuvus tejasa hrtah

sri-narada uvaca - Sri Narada said; pura - before;

eva - indeed; etani - these; upaggani - addittions;

cakradini - beginning with the disc; videha-rat - O king of

Videha; trailokya - of the three worlds; nathasya - of

the master; hareh - Lord Krsna; babhuvuh - became;

tejasa - by the power; hrtah - taken.

Sri Narada said: O king of Videha, Lord Krsna, the master of

the three worlds, obtained His conch and other paraphernalia long

ago by His own prowess.

Text 22

tesam cagkhah pancajanyah

prapto rajan mahat-padam

papau tan-mukha-lagno 'sau

sri-krsnasyadharamrtam

tesam - of them; cagkhah - the conch; pa

24cajanyah - Pancajanya; praptah - attained; rajan - O

king; mahat-padam - exalted; papau - drank; tan-

mukha-lagnah - touching His lips; asau - he; sri-

krsnasyadharamrtam - the nectar of Sri Krsna's lips.

O king, among them the conchshell Pancajanya was

especially exalted. Touching His mouth, again and again he would

drink the nectar of Lord Krsna's lips.

Text 23

akaroc caikada manam

manasi praha cagkha-rat

grhito 'ham hi harina

rajahamsa-sama-dyutih

akarot - did; ca - and; ekada - one day;

manam - pride; manasi - in his heart; praha - said;

cagkha-rat - the king of conchshells; grhitah - taken;

aham - I am; hi - indeed; harina - by Lord Krsna;

rajahamsa-sama-dyutih - as glorious as the king of swans.

Then one day he became proud and in his heart he said to

himself: "I am the king of conchshells. I am effulgent as

the king of swans. Lord Krsna personally holds me.

Text 24

sri-krsno daksinavartam

dadhmau mam vijaye sati

yad durlabham cabdhi-putryah

sri-krsnasyadharamrtam

sri-krsnah - Sri Krsna; daksinavartam - in tyhe south;

dadhmau - blows; mam - me; vijaye - in victory;

sati - being so; yat - what; durlabham - difficult to

attain; ca - and; abdhi-putryah - for the goddess of

fortune; sri-krsnasyadharamrtam - the nectar of Lord Krsna's

lips.

"When He is victorious, Sri Krsna points me to the

south and makes a great sound through me. At that moment I drink

the nectar of Lord Krsna's lips, which is diificult even for the

goddess of fortune to obtain.

Texts 25 and 26

tat tasmat sarva-mukhyo 'smi

pibamy aham ahar-nicam

iti mana-yutam cagkham

pancajanyam videha-rat

cacapa laksmis tam krodhat

tvam daityo bhava durmate

so 'pi pancajano nama

daityo 'bhut saritam patau

tat - that; tasmat - therefore; sarva-mukhyah - the

most important of all; asmi - I am; pibami - drink;

aham - I; ahar-nicam - day and night; iti - thus;

mana-yutamproud; cagkham - the conchshell; pa{ - .sy

24cajanyam - Pancajanya; videha-rat - O king of Videha;

cacapa - cursed; laksmih - the goddess of fortune;

tam - him; krodhat - angrily; tvam - you; daityah - a

demon; bhava - become; durmate - fool; sah - he;

api - even; pancajanah - Pancajana;

nama - namewd; daityah - a demon; abhut - became;

saritam - of rivers; patau - in the king.

"Therefore I am the most important of all. Day and

night I drink the nectar of Lord Krsna's lips."

The goddess of fortune then angrily cursed him,

Fool! Become a demon! You will become a demon named Pa

24cajana and you will live in the ocean."

Text 27

vaira-bhavena devecam

punah prapto darecvarah

jyotir linam tu devece

vapur yasya kare babhau

aho bhagyam viddhi tasya

kim bhuyah crotum icchasi

vaira-bhavena - with enmity; devecam - the Supreme

Personality of Godhead; punah - again;

praptah - attained; darecvarah - the king of conches;

jyotih - line; linam - merged; tu - indeed; devece - in

the Supreme Personality of Godhead; vapuh - form;

yasya - of whom; kare - in the hand; babhau - is

manifested; ahah - Oh; bhagyam - the good fortune;

viddhi - know; tasya - of him; kim - what?;

bhuyah - more; crotum - to hear; icchasi - you wish.

As the king of conches, he approached the Lord as an enemy.

Although at first he merged into the Lord, he again became the

conchshell in the Lord's hand. You should know that he is very

fortunate. What more do you wish to hear?

.pa

No hay comentarios:

Correo Vaishnava

Mi foto
Spain
Correo Devocional

Archivo del blog